Kamervraag 2010Z09188

Het advies van de Gezondheidsraad om de asbestnormen aan te scherpen

Ingediend 8 juni 2010
Beantwoord 29 juni 2010 (na 21 dagen)
Indiener Remi Poppe (SP)
Beantwoord door Piet Hein Donner (minister sociale zaken en werkgelegenheid) (CDA)
Onderwerpen natuur en milieu stoffen
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z09188.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2766.html
1. Rapportnummer: TR 2007/420.
 • Vraag 1
  Onderschrijft u het advies van de Gezondheidsraad dat de normen voor asbestblootstelling aangescherpt moeten worden?

  De Gezondheidsraad heeft geadviseerd over blootstellingswaarden die horen bij twee risiconiveaus. Thans wordt onderzocht welke conclusies voor normen voor blootstelling aan asbest hieruit getrokken kunnen worden. Voor wat betreft arbeidsomstandigheden wacht ik daarvoor eerst het advies af van de Subcommissie Grenswaarden stoffen op de werkplek van de SER. Voor wat betreft milieublootstelling ontvangt u naar verwachting in oktober een kabinetsreactie.

 • Vraag 2
  Kent u de SP-rapporten «Help asbest het dak af» en «Sanering Asbestcementdaken, ook niets doen geeft veel kosten»?

  Ja.

 • Vraag 3
  Kent u het «Oriënterend onderzoek naar de verspreiding van asbestvezels in het milieu vanuit verweerde asbestcement daken»1 dat door TNO is uitgevoerd en de daarin gepubliceerde resultaten van Duits onderzoek naar het vrijkomen van drie kilo asbestvezel per 1000 m2 van verweerde asbestcementen daken?

  Ja.

 • Vraag 4
  Bent u bereid de asbestblootstelling op agrarische bedrijven met asbestdaken nader te onderzoeken aan de hand van de nieuwe normen en waar van toepassing direct tot sanering over te gaan? Zo nee, waarom niet en op basis van welke gegevens over asbestblootstelling op agrarische bedrijven baseert u dit besluit?

  De minister van VROM zal zoals gezegd naar verwachting in oktober 2010 een kabinetsreactie aan u zenden naar aanleiding van onder meer het advies van de Gezondheidsraad. Hierin zal worden ingegaan op de situatie rondom daken van asbesthoudend materiaal.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z09188
Volledige titel: Vragen van het lid Poppe (SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het advies van de Gezondheidsraad om de asbestnormen aan te scherpen (ingezonden 8 juni 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2766
Volledige titel: Vragen van het lid Poppe (SP) aan de ministers van Sociale Zaken en Werkgelegenheid en van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer over het advies van de Gezondheidsraad om de asbestnormen aan te scherpen (ingezonden 8 juni 2010).