Kamervraag 2010Z07994

Een Turkse rechter die in Nederland asiel heeft aangevraagd

Ingediend 11 mei 2010
Beantwoord 23 juni 2010 (na 43 dagen)
Indiener Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07994.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2714.html
1. NOVA, 3 mei 2010.
 • Vraag 1
  Bent u bekend met de uitzending van NOVA over een Turkse rechter die in Nederland asiel heeft aangevraagd?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Kunt u een nadere toelichting geven op de vlucht van deze rechter naar Nederland? Is het waar dat deze rechter vanwege politieke opvattingen in Turkije gemarteld en bedreigd is? Wat is uw reactie op het feit dat een rechter in Turkije niet veilig is en zich genoodzaakt ziet in een lidstaat van de Europese Unie asiel aan te vragen?

  Het gaat hier om vertrouwelijke persoonlijke gegevens die gelet op de aard van de te volgen procedure, die zich nog bevindt in de fase van beoordeling door de IND, niet mogen worden openbaargemaakt.

 • Vraag 3
  Wat is uw reactie op de beweringen van de rechter en de Turkse mensenrechtenorganisatie IHD dat er sprake is van fundamentele misstanden ten aanzien van politie en justitie in Turkije? Bent u met hen van mening dat de hervormingen in Turkije een vorm van façadepolitiek zijn met het oog op de aansluiting van Turkije bij de Europese Unie?

  Het waarborgen van de grondrechten in Turkije is van groot belang. Juist het EU-toetredingsproces waarbij Turkije zich als kandidaat-lidstaat heeft gecommitteerd aan onder meer justitiële hervormingen, kan daaraan bijdragen. Eventuele schendingen van grondrechten vormen een terugkerend aandachtspunt in zowel bilaterale contacten tussen Nederland en Turkije als in EU-verband. De Nederlandse regering zal Turkije daarom blijven aanspreken op het belang van naleving hiervan.

 • Vraag 4
  Wat dient deze vlucht van een rechter en het voorkomen van andere fundamentele misstanden naar uw mening te betekenen voor de relatie tussen Turkije en de Europese Unie? Bent u bereid deze misstanden aan te kaarten bij uw Turkse ambtgenoot en in Europees verband? Wilt u bevorderen dat de Europese Unie Turkije aanspreekt op deze misstanden?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 5
  Kunt u bevestigen dat de eerdergenoemde rechter ook in Nederland met bedreigingen geconfronteerd wordt? Hoe wordt in afdoende beveiligingsmaatregelen voorzien?

  De desbetreffende vreemdeling heeft aangifte gedaan van bedreiging bij de politie. Op verzoek van de politie is vervolgens een beveiligingsmaatregel getroffen. Over de aard van deze maatregel doe ik geen mededeling.

 • Vraag 6
  Is het waar dat de ouders van deze rechter zijn ondergedoken vanwege bedreigingen? Welke inspanningen kunnen worden verricht om de veiligheid van deze ouders te bevorderen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 7
  Kunt u toezeggen dat u zorg draagt voor een zo spoedig mogelijke behandeling van het asielverzoek van de rechter?

  Ik zal zorgdragen voor een voortvarende behandeling van het verzoek.

 • Mededeling - 28 mei 2010

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het lid Van der Staaij (SGP) van uw Kamer over een Turkse rechter die in Nederland asiel heeft aangevraagd, ingezonden op 11 mei 2010, niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, omdat nog niet alle benodigde informatie is ontvangen. Zodra de desbetreffende informatie beschikbaar is, zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk berichten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07994
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Justitie en van Buitenlandse Zaken over een Turkse rechter die in Nederland asiel heeft aangevraagd (ingezonden 11 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2714
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de ministers van Justitie en van Buitenlandse Zaken over een Turkse rechter die in Nederland asiel heeft aangevraagd (ingezonden 11 mei 2010).