Kamervraag 2010Z07838

De vervolging van een vermeende pedofiel in Cambodja

Ingediend 7 mei 2010
Beantwoord 17 juni 2010 (na 41 dagen)
Indiener Arda Gerkens (SP)
Beantwoord door
Onderwerpen recht strafrecht
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07838.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2673.html
1. Trouw, 23 april 2010.
2. The Cambodia Daily, 30 april 2010.
 • Vraag 1
  Wat is uw reactie op de arrestatie van een vermeende Nederlandse pedofiel in Cambodja?1

  Ik heb kennisgenomen van deze aanhouding van een Nederlander op verdenking van kindermisbruik in Cambodja. Het is van veel belang dat het land waar de vermoedelijke feiten gepleegd zijn een onderzoek is gestart naar dit soort ernstige feiten. De huidige financiële ondersteuning van diverse projecten in Cambodja door mijn ambtgenoot van Buitenlandse Zaken en mijn toenmalige ambtgenoot van Ontwikkelingssamenwerking (Kamerstukken II, vergaderjaar 2008–2009, 31 700 V, nr. 19) is daar mede op gericht, onder andere door middel van het versterken van de opsporings- en vervolgingscapaciteit van de Cambodjaanse autoriteiten en het aanmoedigen van slachtoffers en getuigen om aangifte te doen.

 • Vraag 2
  Is aan de Cambodjaanse autoriteiten aangeboden om rechtshulp te verlenen? Zo ja, wat was de reactie van de Cambodjaanse autoriteiten? Zo nee, waarom niet? Gaat u dit alsnog doen?

  Internationale rechtshulp in strafzaken wordt (indien mogelijk) verleend als het land waar het strafrechtelijk onderzoek loopt daartoe een verzoek doet. Rechtshulp wordt dus niet op eigen initiatief aangeboden. In deze zaak heeft Cambodja geen rechtshulpverzoek aan Nederland gedaan.
  Voor het geval het lid Gerkens van uw Kamer doelt op het anderszins overdragen van expertise, verwijs ik u naar de onder 1 genoemde ondersteuning van verschillende projecten.

 • Vraag 3
  Deelt u de mening dat voorkomen moet worden dat strafvervolging niet kan plaatsvinden omdat slachtoffers of de familie van de slachtoffers onder druk worden gezet of omgekocht om hun aangifte in te trekken? Zo ja, wat gaat u doen om dit te voorkomen? Zo nee, waarom niet?2

  Ja, deze mening deel ik. In het kader van een van de in mijn antwoord op vraag 1 genoemde projecten worden onder andere slachtoffers bijgestaan tijdens de strafprocedure. Het in een concrete zaak voorkomen van het onder druk zetten van (de familie van) slachtoffers is een taak van de Cambodjaanse autoriteiten.

 • Mededeling - 28 mei 2010

  Hierbij deel ik u mede dat de schriftelijke vragen van het Lid Gerkens (SP) over de vervolging van een vermeende pedofiel in Cambodja (ingezonden 7 mei 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kunnen worden beantwoord, aangezien nog niet alle benodigde informatie ontvangen is. Ik streef ernaar de vragen zo spoedig mogelijk te beantwoorden.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07838
Volledige titel: Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Justitie over de vervolging van een vermeende pedofiel in Cambodja (ingezonden 7 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2673
Volledige titel: Vragen van het lid Gerkens (SP) aan de minister van Justitie over de vervolging van een vermeende pedofiel in Cambodja (ingezonden 7 mei 2010).