Kamervraag 2010Z07683

Het bericht "Activiteiten van Gave in azc's onder de loep"

Ingediend 3 mei 2010
Beantwoord 21 juni 2010 (na 49 dagen)
Indiener Kees van der Staaij (SGP)
Beantwoord door
Onderwerpen immigratie migratie en integratie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z07683.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2697.html
1. Nederlands Dagblad, 29 april 2010.
 • Vraag 1
  Hebt u kennisgenomen van het bericht «Activiteiten van Gave in asielzoekerscentra (azc’s) onder de loep»?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Erkent u het belang van organisaties die sociale activiteiten verrichten onder asielzoekers? Hoe wordt gewaarborgd dat dergelijke organisaties niet met onnodige belemmeringen geconfronteerd worden?

  Deze organisaties leveren een belangrijke bijdrage aan het vormgeven van een leefbare omgeving voor asielzoekers. Er zijn geen belemmeringen bij het verrichten van sociale activiteiten onder asielzoekers en organisaties kunnen deze activiteiten dan ook verrichten. Ook stelt het COA religieus en politiek geïnspireerde organisaties in staat om aankondigingen te doen op openbare mededelingsborden, mits deze binnen de waarden en kaders van het COA blijven. Voor al deze activiteiten op een opvanglocatie van het COA geldt dat deze moeten plaatsvinden binnen de kaders van het vrijwilligersbeleid en de huisregels van het COA. Evangelisatie en zending op een opvanglocatie van het COA vallen niet binnen deze kaders.
  Voor het COA staat een veilige leefomgeving voor de asielzoeker voorop.

 • Vraag 3
  Is het waar dat het Centraal Orgaan opvang Asielzoekers (COA) in sommige azc’s geen activiteiten van stichting Gave toelaat? Zo ja, wat is uw mening daarover? Hoe is dit te verenigen met de mededeling van het COA dat zij «wat scherper» op medewerkers van stichting Gave let?

  Het is correct dat op een enkele locatie maatregelen zijn genomen tegen een vrijwilliger van de stichting Gave. Tegen de activiteiten van de stichting Gave zijn geen maatregelen genomen.
  Op 24 maart jl. heeft een gesprek plaatsgevonden tussen het bestuur van de stichting Gave en de directie van het COA. Dit gesprek hield echter geen verband met de hiervoor genoemde maatregelen. Voorts hecht ik eraan dat partijen bij gerezen onderlinge vraagstukken daar zorgvuldig mee omgaan en deze in alle openheid met elkaar bespreken.

 • Vraag 4
  Welke kaders hanteert het COA voor organisaties die werken onder asielzoekers? Zijn de kaders landelijk eenduidig en worden deze helder gecommuniceerd? Herkent u de analyse dat de regels en houding van het COA ten aanzien van religieus geïnspireerde organisaties de afgelopen jaren strakker zijn geworden?

  Zie mijn antwoord op vraag 2.
  Deze kaders zijn eenduidig voor alle locaties van het COA en helder gecommuniceerd.
  De analyse dat de regels en houding van het COA ten aanzien van religieus of politiek geïnspireerde organisaties strakker zijn geworden, herken ik niet.

 • Vraag 5
  Bent u ook van mening dat het mogelijk moet zijn om met asielzoekers te praten over het geloof en om aankondigingen voor bijvoorbeeld kerkelijke activiteiten te verspreiden?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Vraag 6
  Is het waar dat het COA maatregelen ten aanzien van de activiteiten van stichting Gave heeft genomen alvorens met het bestuur van de stichting over de mogelijke problemen te praten? Deelt u de mening dat het vanuit het oogpunt van zorgvuldigheid noodzakelijk is dat bij eventuele problemen eerst met betrokkenen wordt overlegd?

  Zie antwoord vraag 3.

 • Vraag 7
  Bent u van mening dat een goede samenwerking tussen het COA en organisaties voor ondersteuning van asielzoekers van groot belang is? Op welke wijze wilt u deze samenwerking bevorderen?

  Zie antwoord vraag 2.

 • Mededeling - 28 mei 2010

  Hierbij deel ik u mede dat op de kamervragen van het lid Van der Staaij (SGP), (ingezonden 3 mei 2010) niet binnen de gebruikelijke termijn kan worden gereageerd, daar het meer tijd vergt om alle benodigde informatie te verkrijgen. Zodra de betreffende informatie beschikbaar is, zal ik uw Kamer zo spoedig mogelijk berichten.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z07683
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Justitie over het bericht «Activiteiten van Gave in azc’s onder de loep» (ingezonden 3 mei 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2697
Volledige titel: Vragen van het lid Van der Staaij (SGP) aan de minister van Justitie over het bericht «Activiteiten van Gave in azc’s onder de loep» (ingezonden 3 mei 2010).