Kamervraag 2010Z06667

De uitspraak van de Raad van State inzake geluidsoverlast door het Kerkgenootschap Leger des Heils in Zutphen

Ingediend 14 april 2010
Beantwoord 17 juni 2010 (na 64 dagen)
Indieners Esmé Wiegman-van Meppelen Scheppink (CU), Ed Anker (CU)
Beantwoord door Tineke Huizinga (minister volkshuisvesting, ruimtelijke ordening en milieubeheer) (CU)
Onderwerpen cultuur en recreatie geluid natuur en milieu religie
Bron vraag https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kv-tk-2010Z06667.html
Bron antwoord https://zoek.officielebekendmakingen.nl/ah-tk-20092010-2665.html
1. Raad van State, 1 april 2010, zaaknummer 201001600/1/M2 http://www.raadvanstate.nl/uitspraken/zoeken_in_uitspraken/zoekresultaat/?zoeken_veld=Leger&verdict_id=
2. Zie de eerdere uitspraak Raad van State waarnaar de Raad van State verwijst ,uitspraak van 5 januari 1996 in zaak nr. R03.90.3668; AB 1996, 179.
 • Vraag 1
  Kent u de uitspraak van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State op een verzoek van Kerkgenootschap Leger des Heils om het treffen van een voorlopige voorziening (artikel 8:81 van de Algemene wet bestuursrecht) in het geding tussen het kerkgenootschap Leger des Heils en het college van burgemeester en wethouders van Zutphen?1

  Ja.

 • Vraag 2
  Wat houdt de uitdrukkelijke uitzondering in die in het Activiteitenbesluit is opgenomen voor het geluid van kerkdiensten, waarvoor de geluidswaarden die normaal gesproken van toepassing zijn, niet gelden? (artikel 2.18, eerste lid, aanhef en onder c, Activiteitenbesluit)

  Het bepaalde in artikel 2.18, eerste lid aanhef en onder c, van het Activiteitenbesluit houdt in dat het geluid bij godsdienstige bijeenkomsten of plechtigheden bij toetsing aan de grenswaarden voor de geluidsniveaus uit het Activiteitenbesluit buiten beschouwing blijft. Hiermee wordt invulling gegeven aan het in de Grondwet verankerde recht op vrijheid van godsdienst.

 • Vraag 3
  Wordt in deze bepaling onderscheid gemaakt tussen versterkt en onversterkt geluid?2

  In artikel 218, eerste lid, aanhef en onder c, wordt geen onderscheid gemaakt tussen versterkt en onversterkt geluid.

 • Vraag 4
  Hoe beoordeelt u het onderscheid dat de Raad van State maakt tussen versterkt en onversterkt geluid?

  Het oordeel van de voorzitter van de Afdeling bestuursrechtspraak van de Raad van State betreft een voorlopige voorzieningsuitspraak. De juridische procedure is hiermee nog niet afgerond. Daarom kan het kabinet thans niet op de rechtszaak ingaan.

 • Vraag 5
  Wat betekent deze uitspraak nu feitelijke geluidsniveaus niet per definitie afhangen van de omstandigheid of al dan niet via geluidsversterking ondersteuning van erediensten plaatsvindt?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 6
  Bent u bereid artikel 2.18 dan wel de wet Geluidhinder aan te passen teneinde voor deze en vergelijkbare situaties voor nu en in de toekomst duidelijkheid te geven?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Vraag 7
  Op welke wijze wilt u overigens verzekeren dat kerken de ruimte behouden hun erediensten vorm te geven zonder dat hen daarbij meer beperkingen worden opgelegd dan strikt noodzakelijk is en dus passend bij een extensieve uitleg van artikel 6 van de Grondwet en artikel 18 van het Europees Verdrag voor de Rechten van de Mens?

  Zie antwoord vraag 4.

 • Mededeling - 25 mei 2010

  Op 14 april 2010 hebben de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink (Christen-Unie) en Anker (Christen-Unie) vragen gesteld over de uitspraak van de Raad van State inzake geluidsoverlast door het Kerkgenootschap Leger des Heils in Zutphen. Op 16 april 2010 hebben de leden Schinkelhoek (CDA) en Ferrier (CDA) vragen gesteld die dienen ter aanvulling van de vragen van de leden Wiegman-van Meppelen en Anker. De beantwoording van deze vragen kan niet plaatsvinden binnen de gestelde termijn van drie weken omdat voor de interdepartementale afstemming van deze vragen meer tijd nodig is.


Kamervraag document nummer: kv-tk-2010Z06667
Volledige titel: Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Anker (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitspraak van de Raad van State inzake geluidsoverlast door het Kerkgenootschap Leger des Heils in Zutphen (ingezonden 14 april 2010).
Kamerantwoord document nummer: ah-tk-20092010-2665
Volledige titel: Vragen van de leden Wiegman-van Meppelen Scheppink en Anker (beiden ChristenUnie) aan de ministers van Volkshuisvesting, Ruimtelijke Ordening en Milieubeheer en van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties over de uitspraak van de Raad van State inzake geluidsoverlast door het Kerkgenootschap Leger des Heils in Zutphen (ingezonden 14 april 2010).