Gepubliceerd: 18 april 2024
Indiener(s): Liesje Schreinemacher (minister zonder portefeuille buitenlandse zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-XVII-1.html
ID: 36550-XVII-1

Ontvangen 18 april 2024

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking

Wijziging begrotingsstaat voor Buitenlandse Handel en Ontwikkelingssamenwerking (XVII) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting (incl. evt. ISB)

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.152.879

3.719.718

57.815

2.275.152

213.018

11.991

        
 

Beleidsartikelen

      

1

Duurzame economische ontwikkeling,handel en investeringen

411.111

601.497

14.000

36.769

5.596

0

2

Duurzame ontwikkeling, voedselzekerheid, water en klimaat

753.948

905.844

0

524.501

28.943

0

3

Sociale vooruitgang

309.676

802.998

0

64.224

21.725

0

4

Vrede, veiligheid en duurzame ontwikkeling

546.190

1.027.165

0

531.578

43.802

0

5

Multilaterale samenwerking en overige inzet

131.954

382.214

43.815

1.118.080

112.952

11.991