Gepubliceerd: 18 april 2024
Indiener(s): Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-L-2.html
ID: 36550-L-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2023‒2024

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten, die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,M.A.M. Adriaansens

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Opbouw 1e suppletoire begroting 2024

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2024. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:

  • 1. Leeswijzer

  • 2. Het overzicht van de belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.

  • 3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.In aansluiting op de ontwerpbegrotingen en de Voorjaarsnota worden vanaf 2024 ook de mutaties voor het jaar t+5 opgenomen in de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» van de 1e suppletoire begrotingen. Dit betreft de extrapolatie van de begroting – het toevoegen van het jaar t+5 – en vervolgens de mutaties tot en met t+5 die tijdens de voorjaarsbesluitvorming zijn verwerkt.

Ondergrenzen toelichtingen

Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2024

Uitgaven 2025

Uitgaven 2026

Uitgaven 2027

Uitgaven 2028

Uitgaven 2029

Vastgestelde begroting 20241

 

1.456.566

1.354.560

1.743.532

2.080.473

3.253.187

3.188.979

Belangrijkste suppletoire mutaties

       

Amendement Erkens c.s.

1+2

    

‒ 1.212.000

 

Loon- en prijsbijstelling

1+2

27.689

32.791

46.526

58.397

95.620

104.927

NGF-project Techkwadraat OCW

1

‒ 6.400

‒ 45.103

‒ 46.456

‒ 47.850

  

NGF-project Innovatie Onderwijshuisvesting OCW

1

‒ 16.558

‒ 5.513

‒ 45.443

‒ 43.167

‒ 13.521

 

NGF-project Impuls Open Leermiddelen OCW

1

 

‒ 11.594

‒ 7.932

   

NGF-project Meer Uren Werkt! SZW

1

‒ 4.663

‒ 8.783

‒ 9.617

‒ 6.937

  

NGF-project CIIIC OCW

1

‒ 700

‒ 14.700

‒ 41.900

‒ 45.000

  

NGF-project Luchtvaart in Transitie I&W

2

‒ 10.000

‒ 18.900

‒ 29.600

 

‒ 14.800

 

NGF-project Re-Ge-NL LNV

2

‒ 11.736

‒ 19.350

‒ 22.449

‒ 18.317

‒ 57.148

 

NGF-project POLARIS DEF

2

‒ 9.689

‒ 11.864

‒ 13.722

‒ 15.005

‒ 51.465

 

NGF-project Material Independence & Circular Batteries EZK

2

‒ 5.359

‒ 6.921

‒ 17.968

‒ 9.658

  

NGF-project CPBT LNV

2

‒ 180

‒ 10.470

‒ 10.860

‒ 12.350

‒ 12.860

‒ 8.280

NGF-project GroenvermogenNL EZK

2

‒ 99.000

     

NGF-project Holomicrobioom LNV

2

‒ 3.722

‒ 14.040

‒ 14.040

‒ 14.040

‒ 14.158

 

NGF-project Rail Gent - Terneuzen I&W

3

‒ 103.300

     

Investeringen in Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector)

1+2

‒ 685.000

‒ 395.000

‒ 199.000

   

Overige mutaties

1+2

‒ 20.219

‒ 18.555

‒ 8.400

‒ 5.000

11.100

15.014

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

507.729

806.558

1.322.671

1.921.546

1.983.955

3.300.640

X Noot
1

Incl. ISB's, NvW en amendementen

Toelichting

Amendement Erkens en Stoffer

Bij de behandeling van het Belastingplan 2024 heeft de Tweede Kamer ingestemd met amendement Erkens c.s. waarmee besloten is om de accijns op benzine, diesel en LPG per 1 januari 2024 niet te verhogen. Ter dekking hiervan is € 1,212 mld aan het Nationaal Groeifonds onttrokken in 2028.

Loon- en prijsbijstelling

De tranche 2024 van de loon- en prijsbijstelling wordt toegevoegd aan de begroting van het Nationaal Groeifonds.

Omzettingen

Dertien omzettingen worden door middel van deze 1e suppletoire begroting verwerkt:

  • de omzetting voor het project Re-Ge-NL werd geadviseerd in de nota van wijziging op de ontwerpbegroting 2024 (Kamerstuk 36 410 L, nr. 4);

  • de omzettingen voor de projecten Luchtvaart in Transitie en Rail Gent-Terneuzen werden geadviseerd in de Kamerbrief over de tussentijdse evaluatie van het Nationaal Groeifonds (Kamerstuk 36 410 L, nr. 7);

  • de overige omzettingen werden geadviseerd in de Kamerbrief over aanvullende advisering over projecten uit de eerste, tweede en derde indieningsronde (Kamerstuk 36 410 L, nr. 12).

Project Techkwadraat (OCW)

Een reservering van € 351,6 mln voor dit project uit de derde ronde is omgezet in een definitieve toekenning van € 145,8 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 205,8 mln. De uitgaven voor 2024 zijn geraamd op € 6,4 mln.

Project Innovatie Onderwijshuisvesting (OCW)

Dit project uit de derde ronde kreeg destijds een voorwaardelijke toekenning van € 275,2 mln en een reservering van € 208,5 mln. De voorwaardelijke toekenning wordt nu deels omgezet in een toekenning van € 124,2 mln. De reservering wordt omgezet in een voorwaardelijke toekenning. Daardoor is nu in totaal € 124,2 mln toegekend en € 359,5 voorwaardelijk toegekend. De uitgaven voor 2024 zijn geraamd op € 16,6 mln.

Project Impuls Open Leermiddelen (OCW)

Een voorwaardelijke toekenning van € 57,5 mln voor dit project uit de tweede ronde is deels omgezet in een toekenning van € 19,5 mln. Daarmee is nu in totaal € 40,0 mln aan dit project toegekend. Er blijft € 38,0 mln voorwaardelijk toegekend. De uitgaven voor deze toekenning voor 2024 zijn nihil.

Project Meer Uren Werkt! (SZW)

Dit project uit de derde ronde had een voorwaardelijke toekenning van € 30,0 mln en een reservering van € 45,0 mln. De voorwaardelijke toekenning wordt nu definitief toegekend. Het eerder gereserveerde bedrag wordt een voorwaardelijke toekenning. De uitgaven voor 2024 zijn geraamd op € 4,7 mln.

Project Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) (OCW)

Dit project uit de derde ronde had een voorwaardelijke toekenning van € 200,0 mln. Daarvan wordt nu € 102,3 mln definitief toegekend. Het restant blijft voorwaardelijk toegekend. De uitgaven voor 2024 zijn geraamd op € 0,7 mln.

Project Luchtvaart in Transitie (I&W)

Aan dit project uit de tweede ronde werd destijds € 263,9 mln toegekend en € 119,0 mln voorwaardelijk toegekend. De voorwaardelijke toekenning wordt nu deels omgezet in een toekenning van € 73,3 mln. Dat betekent dat aan dit project nu in totaal € 337,2 mln is toegekend en € 45,7 mln voorwaardelijk is toegekend. De uitgaven voor deze toekenning voor 2024 zijn geraamd op € 10,0 mln.

Project Re-Ge-NL (LNV)

Dit project uit de derde ronde had een voorwaardelijke toekenning van € 129,0 mln. Deze wordt nu omgezet in een definitieve toekenning. De uitgaven voor 2024 zijn geraamd op € 11,7 mln.

Project POLARIS (DEF)

Dit project uit de derde ronde had een voorwaardelijke toekenning van € 101,7 mln. Deze wordt nu omgezet in een definitieve toekenning. De uitgaven voor 2024 zijn geraamd op € 9,7 mln.

Project Material Independence & Circular Batteries (EZK)

Dit project uit de derde ronde ontving aanvankelijk een voorwaardelijke toekenning van € 118,0 mln en een reservering van € 178,0 mln. Bij een nota van wijziging op de ontwerpbegroting voor 2024 werd de voorwaardelijke toekenning al omgezet in een definitieve toekenning. Nu wordt ook een deel van de reservering omgezet in een toekenning, namelijk een bedrag van € 39,9 mln. Daarmee is nu in totaal € 157,9 mln toegekend en resteert een reservering van € 138,1 mln. De geraamde uitgaven voor deze omzetting voor 2024 bedragen € 5,4 mln.

Project Centrum voor Proefdiervrije Biomedische Translatie (CPBT) (LNV)

Voor dit project uit de derde ronde was € 124,5 mln gereserveerd. Deze reservering wordt nu omgezet in een toekenning van € 55,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 69,5 mln. De uitgaven voor 2024 zijn geraamd op € 180.000.

Project GroenvermogenNL (EZK)

Voor dit project uit de eerste en tweede ronde wordt € 99,0 mln van de voorwaardelijk toegekende middelen van € 396,0 mln omgezet in een toekenning. In totaal is nu aan dit project € 541,0 mln toegekend. De voorwaardelijk toegekende middelen bedragen nu € 297,0 mln. De geraamde uitgaven voor deze omzetting bedragen € 99,0 mln in 2024.

Project Holomicrobioom (LNV)

De reservering van € 200,0 mln voor dit project uit de derde ronde wordt omgezet in een toekenning van € 60,0 mln en een voorwaardelijke toekenning van € 140,0 mln. De uitgaven voor 2024 zijn geraamd op € 3,7 mln.

Project Rail Gent-Terneuzen (I&W)

Dit project uit de eerste ronde had een voorwaardelijke toekenning van € 105,0 mln. Dit wordt omgezet in een toekenning van € 103,3 mln. Het restant vloeit terug naar de onverdeelde middelen van het Nationaal Groeifonds. De uitgaven voor 2024 zijn geraamd op € 103,3 mln.

Uitname Nationaal Groeifonds voor investeringen in Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector)

Het kabinet heeft in het voorjaar middelen ter beschikking gesteld om knelpunten aan te pakken in de Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector), ter bevordering van het ondernemingsklimaat en ter bevordering van het duurzaam verdienvermogen en de economische veiligheid van Nederland. De middelen zijn bestemd voor verschillende maatregelen op het gebied van woningbouw, infrastructuur en onderwijs in de regio Eindhoven. Hiervoor wordt onder meer cumulatief € 1,279 mld uit het budget van het Nationaal Groeifonds gehaald.

Overige mutaties

Dit betreft enkele kasschuiven en een verhoging van de uitvoeringskosten voor het Nationaal Groeifonds voor RVO.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2024

Ontvangsten 2025

Ontvangsten 2026

Ontvangsten 2027

Ontvangsten 2028

Ontvangsten 2029

Vastgestelde begroting 20241

 

1.456.566

1.354.560

1.743.532

2.080.473

3.253.187

3.188.979

Belangrijkste suppletoire mutaties

       

Amendement Erkens c.s.

1+2

    

‒ 1.212.000

 

Loon- en prijsbijstelling

1+2

27.689

32.791

46.526

58.397

95.620

104.927

NGF-project Techkwadraat OCW

1

‒ 6.400

‒ 45.103

‒ 46.456

‒ 47.850

  

NGF-project Innovatie Onderwijshuisvesting OCW

1

‒ 16.558

‒ 5.513

‒ 45.443

‒ 43.167

‒ 13.521

 

NGF-project Impuls Open Leermiddelen OCW

1

 

‒ 11.594

‒ 7.932

   

NGF-project Meer Uren Werkt! SZW

1

‒ 4.663

‒ 8.783

‒ 9.617

‒ 6.937

  

NGF-project CIIIC OCW

1

‒ 700

‒ 14.700

‒ 41.900

‒ 45.000

  

NGF-project Luchtvaart in Transitie I&W

2

‒ 10.000

‒ 18.900

‒ 29.600

 

‒ 14.800

 

NGF-project Re-Ge-NL LNV

2

‒ 11.736

‒ 19.350

‒ 22.449

‒ 18.317

‒ 57.148

 

NGF-project POLARIS DEF

2

‒ 9.689

‒ 11.864

‒ 13.722

‒ 15.005

‒ 51.465

 

NGF-project Material Independence & Circular Batteries EZK

2

‒ 5.359

‒ 6.921

‒ 17.968

‒ 9.658

  

NGF-project CPBT LNV

2

‒ 180

‒ 10.470

‒ 10.860

‒ 12.350

‒ 12.860

‒ 8.280

NGF-project GroenvermogenNL EZK

2

‒ 99.000

     

NGF-project Holomicrobioom LNV

2

‒ 3.722

‒ 14.040

‒ 14.040

‒ 14.040

‒ 14.158

 

NGF-project Rail Gent - Terneuzen I&W

3

‒ 103.300

     

Investeringen in Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector)

1+2

‒ 685.000

‒ 395.000

‒ 199.000

   

Overige mutaties

1+2

‒ 20.219

‒ 18.555

‒ 8.400

‒ 5.000

11.100

15.014

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

507.729

806.558

1.322.671

1.921.546

1.983.955

3.300.640

X Noot
1

Incl. ISB's, NvW en amendementen

Toelichting

De ontvangstmutaties zijn gelijk aan de uitgavenmutaties.

Als gevolg van de omzettingen en bovengenoemde mutaties is de huidige financiële stand van zaken van het NGF zoals weergegeven in tabel 4.

Tabel 4 Verdeling NGF-budget (bedragen x € 1 mln)

Initieel budget

20.000

  

Departementale route

 

Toegekend

‒ 5.828,8

Voorwaardelijk toegekend

‒ 3.639,0

Gereserveerd

‒ 1.721,9

  

Subsidieroute

 

Toegekend

‒ 140,7

  

Apparaatskosten

‒ 56,8

Overige mutaties

 

Loon- en prijsbijstelling 2022

697,1

Loon- en prijsbijstelling 2023

908,7

Loon- en prijsbijstelling 2024

890,6

Terugboeking naar NGF 2024

1,6

Verlaging Voorjaarsnota 2022

‒ 660,0

Verlaging APB 2023

‒ 381,0

Verlaging Voorjaarsnota 2023

‒ 451,4

Verlaging Miljoenennota 2024

‒ 115,0

Verlaging amendement Belastingplan 2024

‒ 1.212,0

Verlaging Voorjaarsnota 2024

‒ 1.279,0

Nog beschikbaar

7.012,4

3 Beleidsartikelen

3.1 Beleidsartikel 1 Kennisontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kennisontwikkeling (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

2.103.564

0

2.103.564

‒ 698.065

1.405.499

‒ 698.137

‒ 707.477

29.198

97.409

386.119

           

Uitgaven

434.036

0

434.036

‒ 219.949

214.087

‒ 530.974

‒ 261.225

‒ 118.756

‒ 560.612

100.563

           

Subsidies (regelingen)

0

0

0

0

0

‒ 125.000

‒ 72.983

0

‒ 303.000

0

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – Kennisontwikkeling

0

 

0

 

0

‒ 125.000

‒ 72.983

 

‒ 303.000

 
           

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

434.036

0

434.036

‒ 219.949

214.087

‒ 405.974

‒ 188.242

‒ 118.756

‒ 257.612

100.563

NGF - project Meer Uren Werkt! bijdrage SZW

4.663

 

4.663

‒ 4.663

0

‒ 8.783

‒ 9.617

‒ 6.937

 

45.000

NGF - project Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting bijdrage OCW

16.558

 

16.558

‒ 16.558

0

‒ 5.513

‒ 39.319

‒ 21.262

‒ 6.574

173.524

NGF - project Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC) bijdrage OCW

13.800

 

13.800

‒ 13.800

0

‒ 47.400

‒ 50.300

‒ 50.000

11.100

48.100

NGF - project Techkwadraat bijdrage OCW

0

 

0

 

0

   

49.285

156.506

NGF - project Techkwadraat bijdrage OCW

0

 

0

 

0

‒ 11.594

‒ 7.932

   

NGF - project Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden bijdrage OCW

14.215

 

14.215

 

14.215

     

NGF - project Nationale LLO Katalysator bijdrage OCW

112.500

 

112.500

 

112.500

     

Kennisontwikkeling onverdeeld departementale route

272.300

 

272.300

‒ 184.928

87.372

‒ 332.684

‒ 81.074

‒ 40.557

‒ 311.423

‒ 322.567

           

Ontvangsten

434.036

0

434.036

‒ 219.949

214.087

‒ 530.974

‒ 261.225

‒ 118.756

‒ 560.612

100.563

Tabel 6 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

2.103.564

0

2.103.564

‒ 698.065

1.405.499

‒ 698.137

‒ 707.477

29.198

97.409

386.119

waarvan garantieverplichtingen

          

waarvan overige verplichtingen

2.103.564

 

2.103.564

‒ 698.065

1.405.499

‒ 698.137

‒ 707.477

29.198

97.409

386.119

Budgetflexibiliteit

Van het geraamde kasbudget van € 214,1 mln voor 2024 is € 126,7 mln (59%) juridisch verplicht. Dit betreft de geraamde uitgaven voor de voorwaardelijke toekenningen, die in tabel 5 onder «Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken» staan weergegeven.

Toelichting

Verplichtingen

De vastgestelde begroting voor 2024 bedroeg € 2,104 mld.

Voor de projecten Meer Uren Werkt! (€ 30,0 mln), Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting (€ 124,2 mln), Impuls Open Leermateriaal (€ 19,5 mln), Techkwadraat (€ 145,8 mln) en CIIIC (€ 102,3 mln) wordt in totaal € 421,8 mln overgeheveld naar OCW.

Daarnaast wordt € 189,1 mln van artikel 1 gehaald voor investeringen in de Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector).

Tot slot vindt er een technische kasschuif plaats van € -84,6 mln om negatieve standen in latere jaren te corrigeren.

De som van alle mutaties is € -698,1 mln. Dit leidt tot de nieuwe stand van € 1,405 mld.

Uitgaven

De vastgestelde begroting voor 2024 bedroeg € 434,0 mln.

Voor de projecten Meer Uren Werkt! (€ 4,7 mln), Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting (€ 16,6 mln), Techkwadraat (€ 6,4 mln) en CIIIC (€ 0,7 mln) is in totaal € 28,4 mln overgeheveld naar OCW.

Daarnaast wordt € 189,1 mln van artikel 1 gehaald voor investeringen in de Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector).

Tot slot is er een kasschuif van € 13,1 mln naar 2028 en 2029 doorgevoerd voor de voorwaardelijke toekenning voor project CIIIC.

De som van alle mutaties is € -219,9 mln. Dit leidt tot de nieuwe stand van € 214,1 mln.

3.2 Beleidsartikel 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Onderzoek, ontwikkeling en innovatie (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

2.680.476

‒ 281.000

2.399.476

‒ 1.026.970

1.372.506

50.372

‒ 656.997

29.199

47.811

172.546

           

Uitgaven

1.033.230

‒ 115.700

917.530

‒ 623.888

293.642

‒ 17.028

‒ 159.636

‒ 40.171

‒ 708.620

11.098

           

Subsidies (regelingen)

40.000

0

40.000

‒ 19.799

20.201

‒ 104.799

‒ 72.984

0

‒ 303.000

‒ 33.086

Subsidieregeling Nationaal Groeifonds – O&O&I

40.000

 

40.000

‒ 40.000

0

‒ 125.000

‒ 93.185

‒ 20.201

‒ 318.340

‒ 44.539

Toegekende subsidieprojecten

0

 

0

20.201

20.201

20.201

20.201

20.201

15.340

11.453

           

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

993.230

‒ 115.700

877.530

‒ 604.089

273.441

87.771

‒ 86.652

‒ 40.171

‒ 405.620

44.184

NGF - project AiNed bijdrage EZK

13.200

 

13.200

 

13.200

     

NGF - project GroenvermogenNL bijdrage EZK

210.000

 

210.000

‒ 99.000

111.000

     

NGF - project Luchtvaart in Transitie bijdrage I&W

10.000

 

10.000

‒ 10.000

0

‒ 18.900

‒ 29.600

 

‒ 14.800

 

NGF - project Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen bijdrage EZK

50.000

 

50.000

 

50.000

     

NGF - project POLARIS bijdrage DEF

9.689

 

9.689

‒ 9.689

0

‒ 11.864

‒ 13.722

‒ 15.005

‒ 51.465

 

NGF - project 6G Future Network Services bijdrage EZK

41.000

‒ 41.000

0

 

0

     

NGF - project Material Independence & Circular Batteries bijdrage EZK

53.000

‒ 53.000

0

 

0

     

NGF - project Re-Ge-NL bijdrage LNV

11.736

 

11.736

‒ 11.736

0

‒ 19.350

‒ 22.449

‒ 18.317

‒ 57.148

 

NGF - project BioBased Circular bijdrage EZK

21.700

‒ 21.700

0

 

0

     

NGF - project Holomicrobioom bijdrage LNV

0

 

0

 

0

    

140.028

NGF - project CPBT bijdrage LNV

0

 

0

 

0

    

69.529

NGF - project Circular Plastics NL bijdrage EZK

855

 

855

 

855

     

O&O&I onverdeeld departementale route

572.050

 

572.050

‒ 473.664

98.386

137.885

‒ 20.881

‒ 6.849

‒ 282.207

‒ 165.373

           

Ontvangsten

1.033.230

‒ 115.700

917.530

‒ 623.888

293.642

‒ 17.028

‒ 159.636

‒ 40.171

‒ 708.620

11.098

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

2.680.476

‒ 281.000

2.399.476

‒ 1.026.970

1.372.506

50.372

‒ 656.997

29.199

47.811

172.546

waarvan garantieverplichtingen

          

waarvan overige verplichtingen

2.680.476

‒ 281.000

2.399.476

‒ 1.026.970

1.372.506

50.372

‒ 656.997

29.199

47.811

172.546

Budgetflexibiliteit

Van het geraamde kasbudget van € 293,6 mln is € 195,3 (67%) juridisch verplicht. Dit betreft de middelen voor de reeds toegekende subsidieprojecten (€ 20,2 mln) en de geraamde uitgaven voor de voorwaardelijke toekenningen (€ 175,1 mln), die in tabel 7 onder «Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken» staan weergegeven.

Toelichting

Verplichtingen

De vastgestelde begroting voor 2024 bedroeg € 2,399 mld.

Voor de projecten GroenvermogenNL (EZK, € 99,0 mln), Material Independence & Circular Batteries (EZK, € 39,9 mln), Luchtvaart in Transitie (I&W, € 73,3 mln), Polaris (DEF, € 101,7 mln), Re-Ge-NL (LNV, € 129,0 mln), Holomicrobioom (LNV, € 60,0 mln) en CPBT (LNV, € 55,0 mln) worden de middelen overgeheveld naar het departement dat het project uitvoert.

Daarnaast wordt € 495,9 mln van artikel 2 gehaald voor investeringen in de Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector).

Er is vanuit 2023 € 131,4 mln via de eindejaarsmarge bijgeschreven.

Tot slot is een technische kasschuif van € 120,1 mln naar 2029 doorgevoerd om een negatieve stand in dat jaar te corrigeren.

De som van alle mutaties is € -1,027 mld. Dit leidt tot de nieuwe stand voor 2024 van € 1,373 mld.

Uitgaven

De vastgestelde begroting voor 2024 bedroeg € 917,5 mln.

Voor de projecten GroenvermogenNL (EZK, € 99,0 mln), Material Independence & Circular Batteries (EZK, € 5,4 mln), Luchtvaart in Transitie (I&W, € 10,0 mln), Polaris (DEF, € 9,7 mln), Re-Ge-NL (LNV, € 11,7 mln), Holomicrobioom (LNV, € 3,7 mln) en CPBT (LNV, € 0,2 mln) worden de middelen overgeheveld naar het departement dat het project uitvoert.

Daarnaast wordt € 459,9 mln van artikel 2 gehaald voor investeringen in de Nederlandse halfgeleidersector (microchipsector).

Er is vanuit 2023 € 10,3 mln via de eindejaarsmarge bijgeschreven.

Tot slot is een technische kasschuif van € 14,1 mln naar 2025 doorgevoerd om een negatieve stand in dat jaar te corrigeren.

De som van alle mutaties is € -623,9 mln. Dit leidt tot de nieuwe stand voor 2024 van € 293,6 mln.

3.3 Beleidsartikel 3 Infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Infrastructuur (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

105.000

0

105.000

‒ 105.000

0

0

0

0

0

0

           

Uitgaven

105.000

0

105.000

‒ 105.000

0

0

0

0

0

0

           

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

105.000

0

105.000

‒ 105.000

0

0

0

0

0

0

NGF - project Rail Gent-Terneuzen bijdrage I&W

105.000

 

105.000

‒ 105.000

      
           

Ontvangsten

105.000

0

105.000

‒ 105.000

0

0

0

0

0

0

Tabel 10 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

105.000

0

105.000

‒ 105.000

0

0

0

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

          

waarvan overige verplichtingen

105.000

 

105.000

‒ 105.000

      

Budgetflexibiliteit

Er resteert geen kasbudget voor 2024.

Toelichting

Verplichtingen

Van de voorwaardelijke toekenning van € 105,0 mln voor het project Rail-Gent Terneuzen is € 103,3 mln overgeheveld naar I&W. Het restant is overgeheveld naar artikel 2.

Uitgaven

Van de voorwaardelijke toekenning van € 105,0 mln voor het project Rail-Gent Terneuzen is € 103,3 mln overgeheveld naar I&W. Het restant is overgeheveld naar artikel 2.

Artikel 3 zal hiermee vanaf de ontwerpbegroting voor 2025 komen te vervallen.

4 Bijlagen

Bijlage 1: Totaaloverzicht NGF-projecten

Tabel 11 biedt een overzicht van alle geraamde jaarlijkse kasuitgaven per NGF-project. Er wordt een onderscheid gemaakt naar definitieve toekenningen en voorwaardelijke toekenningen.

Tabel 11 Geraamde jaarlijkse kasuitgaven per NGF-project (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Ronde

Project

Departement

Totaal

2021

2022

2023

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

                   

Definitieve toekenningen

  

1

1

Leeroverzicht & Skills

OCW

28,5

 

3,4

6,1

12,5

5,3

1,3

        
   

SZW

16,2

 

2,7

3,9

7,5

2,1

         

1

1

Nationaal Onderwijslab

EZK

79,6

 

5,5

6,5

6,0

6,4

13,8

6,6

34,8

      

1

2

Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden

OCW

7,6

 

0,2

1,5

4,8

1,1

         

1

2

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld

OCW

34,3

 

0,0

2,5

7,3

5,6

3,1

3,1

3,1

3,1

3,1

3,2

   

1

2

Npuls

OCW

140,0

 

1,4

14,9

83,7

40,0

         

1

2

Impuls Open Leermateriaal

OCW

40,0

 

1,6

6,2

12,7

11,6

7,9

        

1

2

Nationale LLO Katalysator

OCW

167,0

 

0,9

3,8

111,2

40,0

11,1

        

1

2

Ontwikkelkracht

OCW

101,2

 

0,2

7,8

41,5

31,4

20,5

        

1

2

Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs

EZK

152,6

  

39,9

42,5

35,4

34,8

        

1

3

Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)

OCW

102,3

   

0,7

14,7

41,9

45,0

       

1

3

DUTCH

VWS

48,0

   

7,2

40,8

         

1

3

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

OCW

124,2

   

16,6

5,5

45,4

43,2

13,5

      

1

3

Techkwadraat

OCW

145,8

   

6,4

45,1

46,5

47,9

       

1

3

Meer Uren Werkt!

SZW

30,0

   

1,0

6,3

7,4

8,0

7,3

      

1

3

Nationale Aanpak Professionalisering Leraren

OCW

73,1

   

3,5

24,1

22,5

22,9

       

2

1

AiNed

EZK

160,5

 

5,7

10,5

33,0

31,8

29,1

50,2

       

2

1

Health-RI

EZK

69,0

 

10,0

12,0

12,0

11,0

11,0

8,0

5,0

      

2

1

QuantumDeltaNL

EZK

342,2

 

45,9

82,5

127,8

3,6

81,2

1,2

       

2

1

RegMed XB

EZK

56,3

9,4

15,6

12,0

5,7

9,5

1,6

1,3

1,2

      

2

2

Biotech Booster

OCW

49,6

 

1,1

1,7

21,7

18,0

6,3

0,7

       

2

2

Cellulaire agricultuur

LNV

60,0

  

1,8

17,6

15,0

10,0

3,8

4,3

7,5

     

2

2

Circular Plastics NL

EZK

124,0

  

9,8

93,0

21,2

         

2

2

CropXR

LNV

20,8

 

0,7

2,7

2,7

4,8

5,2

2,4

2,2

      

2

2

De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen

OCW

96,9

  

4,5

16,4

16,5

15,9

16,9

16,1

10,9

     

2

2

Digitale Infrastructuur en Logistiek

I&W

51,1

 

0,6

8,2

13,4

12,0

10,2

6,8

       

2

2

Dutch Metropolitan Innovations

I&W | BZK

78,3

  

1,9

24,6

18,4

15,0

12,9

5,5

      
   

BZK

6,7

  

0,5

1,5

1,8

1,4

1,1

0,5

      

2

2

Einstein Telescope

OCW

42,0

  

18,8

23,2

          

2

2

Groeiplan Watertechnologie

I&W

135,0

   

16,0

13,4

13,1

13,0

21,6

10,0

10,4

10,0

10,6

8,6

8,4

2

1 en 2

GroenvermogenNL

EZK

541,0

 

11,9

32,4

468,5

14,1

14,1

        

2

2

Luchtvaart in Transitie

I&W

337,2

  

42,4

65,6

61,2

101,4

6,8

16,2

22,7

20,9

    

2

2

Nieuwe Warmte Nu!

EZK

200,0

  

10,8

35,6

54,7

46,1

28,5

24,4

      

2

2

NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

I&W | LNV

70,0

   

10,2

10,2

14,0

12,2

10,0

7,1

6,4

    

2

2

NXTGEN HIGHTECH

EZK

450,0

  

150,0

88,0

67,0

63,0

43,0

25,0

14,0

     

2

2

Oncode-PACT

EZK

161,0

 

3,9

45,1

71,0

41,0

         

2

2

PharmaNL

VWS

78,7

  

14,3

20,1

4,2

10,8

15,3

4,1

4,1

5,8

0,2

   

2

2

Photondelta

EZK

266,6

  

105,1

98,5

49,4

13,3

0,3

       

2

2

Toekomstbestendige leefomgeving

BZK

60,0

  

10,0

24,6

20,4

5,0

        

2

2

Werklandschappen van de toekomst

BZK

26,2

  

1,9

4,0

6,8

7,0

6,5

       

2

2

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

I&W

50,2

 

9,5

9,9

30,8

          

2

3

6G Future Network Services

EZK

61,0

   

41,0

20,0

         

2

3

BioBased Circular

EZK

102,0

   

21,7

32,9

47,4

        

2

3

Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen

EZK

135,0

   

135,0

          

2

3

CPBT

LNV

55,0

   

0,2

10,5

10,9

12,4

12,9

8,3

     

2

3

Holomicrobioom

LNV

60,0

   

3,7

14,0

14,0

14,0

14,2

      

2

3

Maritiem Masterplan

I&W

100,0

   

24,5

46,3

19,3

2,6

2,0

5,3

     

2

3

Material Independence & Circular Batteries

EZK

157,9

   

58,4

70,9

19,0

9,7

       

2

3

POLARIS

DEF

101,7

   

9,7

11,9

13,7

15,0

51,5

      

2

3

Re-Ge-NL

LNV

129,0

   

11,7

19,4

22,4

18,3

57,1

      

3

2

Rail Gent - Terneuzen

I&W

103,3

       

5,0

10,0

10,0

35,0

35,0

8,3

 
  

Totaal

 

5.828,8

              
                   

Voorwaardelijke toekenningen

  

1

1

Versterking Infrastructuur Leven Lang Ontwikkelen

OCW

n.v.t.

              
   

SZW

n.v.t.

              

1

1

Nationaal Onderwijslab

EZK

n.v.t.

              

1

2

Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden

OCW

42,6

   

14,2

14,2

14,2

        

1

2

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld

OCW

n.v.t.

              

1

2

Npuls

OCW

420,0

     

40,0

80,0

80,0

80,0

80,0

60,0

   

1

2

Impuls Open Leermateriaal

OCW

38,0

     

3,9

11,9

11,4

6,5

4,3

    

1

2

Nationale LLO Katalysator

OCW

225,0

   

112,5

112,5

         

1

2

Ontwikkelkracht

OCW

231,2

      

29,1

33,3

36,5

39,3

45,1

48,0

  

1

2

Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs

EZK

57,4

      

26,3

25,8

3,8

1,4

    

1

3

Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)

OCW

97,7

       

49,6

48,1

     

1

3

DUTCH

VWS

84,0

    

33,0

30,0

21,0

       

1

3

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

OCW

359,5

     

6,1

21,9

157,9

173,5

     

1

3

Techkwadraat

OCW

205,8

       

49,3

156,5

     

1

3

Meer Uren Werkt!

SZW

45,0

        

45,0

     

1

3

Nationale Aanpak Professionalisering Leraren

OCW

86,5

      

3,2

83,3

      

2

1

AiNed

EZK

44,0

  

13,2

13,2

13,2

4,4

        

2

1

Health-RI

EZK

n.v.t.

              

2

1

QuantumDeltaNL

EZK

n.v.t.

              

2

1

RegMed XB

EZK

n.v.t.

              

2

2

Biotech Booster

OCW

196,4

    

28,8

29,0

30,1

32,4

33,6

36,9

3,7

2,0

  

2

2

Cellulaire agricultuur

LNV

n.v.t.

              

2

2

Circular Plastics NL

EZK

96,0

   

0,9

19,9

17,7

18,0

13,3

10,5

8,7

7,1

   

2

2

CropXR

LNV

21,5

       

4,2

4,2

4,5

4,4

4,3

  

2

2

De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen

OCW

n.v.t.

              

2

2

Digitale Infrastructuur en Logistiek

I&W

n.v.t.

              

2

2

Dutch Metropolitan Innovations

I&W

n.v.t.

              

2

2

Einstein Telescope

OCW

n.v.t.

              

2

2

Groeiplan Watertechnologie

I&W

n.v.t.

              

2

1 en 2

GroenvermogenNL

EZK

297,0

   

111,0

186,0

         

2

2

Luchtvaart in Transitie

I&W

46,2

    

6,1

5,4

30,0

4,7

      

2

2

Nieuwe Warmte Nu!

EZK

n.v.t.

              

2

2

NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

I&W | LNV

40,0

         

8,0

8,0

8,0

8,0

8,0

2

2

NXTGEN HIGHTECH

EZK

n.v.t.

              

2

2

Oncode-PACT

EZK

164,0

     

52,0

42,0

25,0

25,0

20,0

    

2

2

PharmaNL

VWS

n.v.t.

              

2

2

Photondelta

EZK

204,6

     

96,7

53,9

53,9

      

2

2

Toekomstbestendige leefomgeving

BZK

40,0

     

10,0

15,0

15,0

      

2

2

Werklandschappen van de toekomst

BZK

n.v.t.

              

2

2

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

I&W

n.v.t.

              

2

3

6G Future Network Services

EZK

n.v.t.

              

2

3

BioBased Circular

EZK

n.v.t.

              

2

3

Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen

EZK

277,0

   

50,0

50,0

59,0

41,0

27,0

18,0

20,0

12,0

   

2

3

CPBT

LNV

69,5

        

69,5

     

2

3

Holomicrobioom

LNV

140,0

        

140,0

     

2

3

Maritiem Masterplan

I&W

110,0

     

32,0

39,0

28,0

11,0

     

2

3

Material Independence & Circular Batteries

EZK

n.v.t.

              

2

3

POLARIS

DEF

n.v.t.

              

2

3

Re-Ge-NL

LNV

n.v.t.

              

3

2

Rail Gent - Terneuzen

I&W

n.v.t.

              
  

Totaal

 

3.639,0

              

Tabel 12 bevat een overzicht van de verschillende modaliteiten per NGF-project.

Tabel 12 Verhouding modaliteiten per NGF-project (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Ronde

Project

Departement

Gereserveerd

Voorw. toegekend

Toegekend

1

1

Leeroverzicht & Skills

OCW | SZW

  

44,7

1

1

Nationaal Onderwijslab

EZK

63,0

 

79,6

1

2

Collectief laagopgeleiden en laaggeletterden

OCW

 

42,6

7,6

1

2

Digitaal Onderwijs Goed Geregeld

OCW

  

34,3

1

2

Impuls Open Leermateriaal

OCW

 

38,0

40,0

1

2

Nationale LLO Katalysator

OCW

 

225,0

167,0

1

2

Npuls

OCW

 

420,0

140,0

1

2

Ontwikkelkracht

OCW

 

231,2

101,2

1

2

Opschaling publiek private samenwerking in het beroepsonderwijs

EZK

 

57,4

152,6

1

3

Creative Industries Immersive Impact Coalition (CIIIC)

OCW

 

97,7

102,3

1

3

DUTCH

VWS

 

84,0

48,0

1

3

Innovatieprogramma Onderwijshuisvesting

OCW

 

359,5

124,2

1

3

Investeren in het Talent van de Toekomst

OCW

 

205,8

145,8

1

3

Meer Uren Werkt!

SZW

 

45,0

30,0

1

3

Nationale Aanpak Professionalisering Leraren

OCW

 

86,5

73,1

2

1

AiNed

EZK

 

44,0

160,5

2

1

Health-RI

EZK

  

69,0

2

1

QuantumDeltaNL

EZK

272,8

 

342,2

2

1

RegMed XB

EZK

  

56,3

2

2

Biotech Booster

OCW

 

196,4

49,6

2

2

Cellulaire agricultuur

LNV

  

60,0

2

2

Circular Plastics NL

EZK

 

96,0

124,0

2

2

CropXR

LNV

 

21,5

20,8

2

2

De revolutie van zelfdenkende moleculaire systemen

OCW

  

96,9

2

2

Digitale Infrastructuur en Logistiek

I&W

  

51,1

2

2

Dutch Metropolitan Innovations

I&W | BZK

  

85,0

2

2

Einstein Telescope

OCW

870,0

 

42,0

2

2

Groeiplan Watertechnologie

I&W

  

135,0

2

1 en 2

GroenvermogenNL

EZK

 

297,0

541,0

2

2

Luchtvaart in Transitie

I&W

 

46,2

337,2

2

2

Nieuwe Warmte Nu!

EZK

  

200,0

2

2

NL2120, het groene verdienvermogen van Nederland

I&W

 

40,0

70,0

2

2

NXTGEN HIGHTECH

EZK

  

449,9

2

2

Oncode-PACT

EZK

 

164,0

161,0

2

2

PharmaNL

VWS

  

79,0

2

2

Photondelta

EZK

 

204,6

266,6

2

2

Toekomstbestendige leefomgeving

BZK

 

40,0

60,0

2

2

Werklandschappen van de toekomst

BZK

  

26,2

2

2

Zero-emissie binnenvaart batterij-elektrisch

I&W

  

50,2

2

3

6G Future Network Services

EZK

142,0

 

61,0

2

3

Biobased Circular

EZK

236,0

 

102,0

2

3

Circulaire geïntegreerde hoogrendementszonnepanelen

EZK

 

277,0

135,0

2

3

CPBT

LNV

 

69,5

55,0

2

3

Holomicrobioom

LNV

 

140,0

60,0

2

3

Maritiem Masterplan

I&W

 

110,0

100,0

2

3

Material Independence & Circular Batteries

EZK

138,1

 

157,9

2

3

POLARIS

DEF

  

101,7

2

3

Re-Ge-NL

LNV

  

129,0

3

2

Rail Gent - Terneuzen

I&W

  

103,3

  

Totaal

 

1.721,9

3.639,0

5.828,8