Gepubliceerd: 18 april 2024
Indiener(s): Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-L-1.html
ID: 36550-L-1

Ontvangen 18 april 2024

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (L) voor het jaar 2024;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (L) voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds (L) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Beleidsartikelen

4.608.040

1.456.566

1.456.566

‒ 1.830.035

‒ 948.837

‒ 948.837

1

Kennisontwikkeling

2.103.564

434.036

434.036

‒ 698.065

‒ 219.949

‒ 219.949

2

Onderzoek, ontwikkeling en innovatie

2.399.476

917.530

917.530

‒ 1.026.970

‒ 623.888

‒ 623.888

3

Infrastructuur

105.000

105.000

105.000

‒ 105.000

‒ 105.000

‒ 105.000

X Noot
1

Incl. ISB's, NvW en amendementen