Gepubliceerd: 15 april 2024
Indiener(s): Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-J-2.html
ID: 36550-J-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2023‒2024

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1. de begrotingsstaat van het Deltafonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Algemeen

Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsar tikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting.

 • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009); Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8)

 • Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingpro gramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

 • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2038 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatie vraag- en behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

 • Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Deltafonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld.

 • Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

 • Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

 • Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit voor de volledige looptijd van het fonds.

 • Tenslotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

  • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

  • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

2 De Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen)
 

Art.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 t/m 2037

Vastgestelde begroting 2024

 

1.819,5

     

0,0

Belangrijkste suppletoire mutaties:

       

0,0

1. Saldo 2023 uitgavenartikelen

div.

203,6

     

0,0

2. CA Beekdalen

1

  

14,3

15,3

15,3

15,3

233,2

3. Generale kasschuif

1

‒ 461,1

‒ 183,0

12,4

235,9

‒ 52,9

‒ 111,7

525,4

4. Kasschuif binnen Deltafonds

div.

8,2

8,0

‒ 4,8

‒ 17,3

‒ 1,8

7,8

0,0

5. Overboekingen ministeries

div.

3,8

10,0

9,1

0,1

  

0,0

6. Overboeking hoofdstuk XII

div.

2,0

‒ 1,3

‒ 1,4

‒ 1,2

‒ 0,7

‒ 0,2

‒ 1,6

7. Desalderingen

div.

5,7

     

0,0

         

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

1.581,8

‒ 166,4

29,5

232,8

‒ 40,1

‒ 88,8

756,9

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1 miljoen)
 

Art.

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 t/m 2037

Vastgestelde begroting 2024

 

1.819,5

     

0,0

Belangrijkste suppletoire mutaties:

       

0,0

1. Saldo 2023

5.10

207,5

     

0,0

1. Saldo 2023 ontvangstenartikelen

div.

‒ 3,9

     

0,0

2. CA Beekdalen

6

  

14,3

15,3

15,3

15,3

233,2

3. Generale kasschuif

6

‒ 461,1

‒ 183,0

12,4

235,9

‒ 52,9

‒ 111,7

525,4

4. Kasschuif binnen Deltafonds

div.

8,2

8,0

‒ 4,8

‒ 17,3

‒ 1,8

7,8

0,0

5. Overboekingen ministeries

div.

3,8

10,0

9,1

0,1

  

0,0

6. Overboeking hoofdstuk XII

div.

2,0

‒ 1,3

‒ 1,4

‒ 1,2

‒ 0,7

‒ 0,2

‒ 1,6

7. Desalderingen

div.

5,7

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

0,0

         

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

1.581,8

‒ 166,4

29,5

232,8

‒ 40,1

‒ 88,8

756,9

Toelichting

 • 1. Saldo 2023De begroting van het Deltafonds vertoont over het jaar 2023 een voordelig saldo van € 207,5 miljoen. Dit saldo wordt gevormd door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Het voordelig saldo wordt in 2024 als verhoging van de ontvangsten geboekt op het artikelonderdeel 5.10 Saldo van de afgesloten rekeningen. In dit wetsvoorstel is naast deze ontvangstenverhoging ook het volledig voordelig saldo op de juiste uitgaven- en ontvangstenartikelen (producten) begrotingstechnisch verwerkt, uitgavenartikelen verhoogd met € 203,6 miljoen en de ontvangstenartikelen verlaagd met € -3,9 miljoen.

 • 2. CA BeekdalenDit betreft de overboeking van € 293,4 miljoen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën.

 • 3. Generale kasschuifTen laste van het generale beeld wordt € 461,1 miljoen naar latere jaren doorgeschoven. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2024 van € 184 miljoen.

 • 4. Kaschuif binnen DeltafondsOm binnen het Deltafonds tot een sluitende programmering te komen, zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. Door middel van een kasschuif via artikel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid worden de bedragen in de juiste jaren geplaatst.

 • 5. Overboekingen ministeriesDit betreft de overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting. De grootste overboekingen betreffen een bijdrage van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat voor het project Wind op Zee € 21 miljoen en een overboeking van ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2,2 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2024) voor onderzoek naar hoe de PFAS-blootstelling in Nederland verlaagd kan worden.

 • 6. Overboekingen hoofstuk XIIVoor de uitvoering van verschillende programma's is in 2024 in totaal € 2,0 miljoen overgeboekt vanuit de beleidsbegroting van IenW naar het Deltafonds. Het gaat om diverse overboekingen, zowel van als naar hoofdstuk XII. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

 • 7. DesalderingenIn 2024 wordt aan verschillende projecten binnen het Deltafonds een bijdrage van derden toegevoegd. Deze overboekingen worden in de artikelsgewijze toelichting nader toegelicht.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

Tabel 4 Overzicht toegekende middelen Coalitieakkoord (bedragen x € 1.000)
 

Totaal

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030 t/m 2037

Beekdalen

293.352

  

14.277

15.297

15.297

15.297

233.184

Beekdalen

Binnen het Coalitieakkoord kabinet Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen binnen het Deltafonds. Bij eerste suppletoire begroting 2024 is er in totaal € 293,4 miljoen toegevoegd aan het Deltafonds voor het project Beekdalen.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 1 Investeren in waterveiligheid (bedragen x € 1.000)

01

Investeren in waterveiligheid

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2025(7)

Mutaties2026(8)

Mutaties2027(9)

Mutaties2028(10)

Mutaties2029(11)

Verplichtingen

 

1.060.356

 

1.060.356

417.288

1.477.644

333.085

321.169

540.164

502.649

118.652

Uitgaven

 

709.270

 

709.270

‒ 226.570

482.700

‒ 187.126

‒ 67.365

97.453

2.166

‒ 113.585

            

01.01

Grote projecten waterveiligheid

92.452

 

92.452

‒ 20.554

71.898

‒ 19.747

‒ 21.824

9.881

65.576

‒ 7.002

01.01.01

Programma HWBP-2 Waterschapsprojecten

89.494

 

89.494

‒ 35.151

54.343

‒ 20.027

‒ 21.252

9.874

64.559

 

01.01.02

Programma HWBP-2 Rijksprojecten

1.167

 

1.167

329

1.496

258

277

229

0

 

01.01.03

Ruimte voor de rivier

334

 

334

6.646

6.980

‒ 59

‒ 120

‒ 1.097

1.173

324

01.01.04

Maaswerken

1.457

 

1.457

7.622

9.079

81

‒ 729

875

‒ 156

‒ 7.326

            

01.02

Ontwikkeling waterveiligheid

585.591

 

585.591

‒ 216.526

369.065

‒ 168.390

‒ 46.492

82.876

‒ 65.321

‒ 107.384

01.02.01

Planning waterveilgheid

40.793

 

40.793

‒ 14.537

26.256

‒ 2.975

‒ 2.334

23.050

18.507

13.787

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.376

 

1.376

 

1.376

     

01.02.02

Aanleg waterveiligheid

544.798

 

544.798

‒ 201.989

342.809

‒ 165.415

‒ 44.158

59.826

‒ 83.828

‒ 121.171

            

01.03

Studiekosten

31.227

 

31.227

10.510

41.737

1.011

951

4.696

1.911

801

01.03.01

Studie en onderzoekskosten

31.227

 

31.227

10.510

41.737

1.011

951

4.696

1.911

801

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

   

7.797

7.797

     
            

Ontvangsten

 

169.003

 

169.003

10.382

179.385

7.956

‒ 4.818

‒ 17.325

‒ 1.752

7.760

01.09

Ontvangsten investeren in waterveiligheid

169.003

 

169.003

10.382

179.385

7.956

‒ 4.818

‒ 17.325

‒ 1.752

7.760

01.09.01

Ontvangsten waterschappen HWBP-2

   

0

0

     

01.09.02

Overige ontvangsten HWBP-2

0

 

0

 

0

     

01.09.03

Ontvangsten waterschappen HWBP

169.003

 

169.003

10.029

179.032

7.460

‒ 4.818

‒ 17.325

‒ 3.388

7.760

01.09.04

Overige ontvangsten HWBP

   

0

0

     

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 417 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 860 miljoen) en verschuiving van verplichtingenruimte naar latere jaren (€ - 465 miljoen) naar de begrotingsperiode (2024-2029). Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die per saldo leiden tot een verhoging van de verplichtingen van € 22 miljoen.

De verschuiving naar latere jaren van € - 465 miljoen betreft met name de herziene planningen van de keringbeheerders bij het HWBP en HWBP-2 en Rijksprojecten (€ - 459 miljoen) en het eerder aangaan van verplichtingen voor het project Beekdalen € 15 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere mutaties die leiden tot een verlaging van € - 21 miljoen.

Uitgaven

Artikel 1.01 Grote projecten waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 20,6 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit een verhoging ad € 9,7 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, een desaldering van € 3,7 miljoen en kasschuiven van € - 33,9 miljoen naar latere jaren. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verlaging van € - 0,1 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 9,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Desalderingen

De hogere ontvangst ad € 3,7 miljoen betreft de opbrengsten betreffende met project Grensmaas en is toegevoegd aan de uitgavenraming.

Kasschuiven

Vanuit 2024 wordt aan latere jaren € 33,9 miljoen toegevoegd in verband met aanpassing van de uitvoeringsplanning van het hoogwaterbeschermingsprogramma-2. Deze kasmatige vertraging is nagenoeg geheel terug te voeren op het deelproject Markeermeerdijken.

Artikel 1.02 Ontwikkeling waterveiligheid

De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 216,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties, een verlaging ad € - 1,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 227,4 miljoen en overboekingen binnen het Deltafonds € 11,3 miljoen. Daarnaast zijn er diverse kleinere boekingen die leiden tot een verhoging van € 1,4 miljoen.

Saldo 2023

De verlaging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 1,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

Om binnen een modaliteit de beschikbare bedragen in overeenstemming te brengen met de geactualiseerde programmering zijn budgettair neutrale kasschuiven over de diverse jaren noodzakelijk. De overprogrammering van het Deltafonds in de ontwerpbegroting 2024 bedroeg € 44,5 miljoen welke na verwerking van doorwerking saldo 2023 (€ 75 miljoen) € 119,5 miljoen bedraagt. Middels de geactualiseerde programmering wordt in 2023 een bedrag van € 396,6 miljoen ten gunste van de overprogrammering gebracht, waarmee deze uitkomt op een onderprogrammering van € 277,1 miljoen. Via het generale beeld wordt € - 461,1 miljoen naar latere jaren overgeboekt. Daarmee komt de over/onderprogrammering uit op een overprogrammering in 2023 van € 184 miljoen.

Naast de ontwikkeling in de overprogrammering hebben de omvangrijkste kasschuiven betrekking op;

Hoogwaterbeschermingsprogramma: Op basis van de actuele prognoses van de beheerders (waterschappen) die de projecten voorbereiden en uitvoeren wordt vanuit 2024 € - 96,5 miljoen verschoven naar latere jaren. Ten aanzien van de rijksprojecten wordt € - 17,4 miljoen verschoven naar latere jaren.

Voor de aansluiting op de uitvoeringsplanning van het programma integraal riviermanagement wordt vanuit 2024 € - 10,4 miljoen verschoven naar latere jaren.

Daarnaast zijn er verschillende kleinere verschuivingen die leiden tot een verlaging van € - 38,6 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM). Dit betreft voor een deel vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt (€ 13,4 miljoen). Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomstig onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.Voor de verdere uitvoering van de programma's integraal riviermanagement en landelijk verbeterprogramma regionale rijkskeringen wordt vanuit de beleidreservering (artikel 5.04) respectievelijk € 12 en € 2,3 miljoen overgeboekt, waarvan € 7,3 miljoen in 2024. Daarnaast zijn er verschillende mutaties die leiden tot een verhoging van € 0,4 miljoen.

Artikel 1.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 10,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit de volgende mutaties: een verhoging ad € 17,4 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 9,2 miljoen, overboeking van hoofdstuk XII € 1,4 miljoen, diverse kleinere boekingen € 0,3 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 17,4 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

Met de kasschuif van € - 9,2 miljoen naar latere jaren, wordt het beschikbare bedrag voor studiekosten in lijn gebracht met de programmering. Het betreft hier met name MIRT-onderzoek en Cybersecurity/ Vitaal.

Overboekingen van Hoofdstuk XII

€ 2,7 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven. € - 0,9 miljoen wordt overgeboekt naar Hoofdstuk XII ter financiering van inhuur cybersecurity. Diverse kleinere mutaties van per saldo een verhoging ad € - 0,4 miljoen.

Ontvangsten

De ontvangsten worden verhoogd met € 10,4 miljoen in 2024. Dit betreft ontvangsten Grensmaas voor gemaakte kosten van vastgoed, kabels, leidingen, juridische begeleidingen en inkomsten verkochte gronden (€ 3,7 miljoen) en verschuivingen vanuit latere jaren als gevolg van de aanpassing van de uitvoeringsplanning HWBP (€ 10,3 miljoen). Daarnaast wordt het saldo 2023 verwerkt hetgeen een verlaging in 2024 betekent van € - 3,0 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verlaging van € - 0,6 miljoen.

3.2 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 2 Investeren in zoetwatervoorziening (bedragen x € 1.000)

02

Investeren in zoetwatervoorziening

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2025(7)

Mutaties2026(8)

Mutaties2027(9)

Mutaties2028(10)

Mutaties2029(11)

Verplichtingen

 

116.987

 

116.987

4.458

121.445

2.188

2.197

2.860

407

‒ 52

Uitgaven

 

105.207

 

105.207

‒ 11.436

93.771

4.105

835

2.633

2.248

‒ 250

            

02.02

Ontwikkeling zoetwatervoorziening

101.487

 

101.487

‒ 12.460

89.027

1.768

835

2.633

2.248

‒ 250

02.02.01

Planning zoeterwatervoorziening

0

 

0

 

0

     

02.02.02

Aanleg zoetwatervoorziening

101.487

 

101.487

‒ 12.460

89.027

1.768

835

2.633

2.248

‒ 250

            

02.03

Studiekosten

3.720

 

3.720

1.024

4.744

2.337

    

02.03.01

Studie en onderzoekskosten Deltaprogramma

3.720

 

3.720

1.024

4.744

2.337

    
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

   

277

277

     
            

Ontvangsten

    

0

0

     

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het beschikbare verplichtingenbedrag met € 4,4 miljoen is gerelateerd aan de uitgavenmutaties met als grootste verschil dat de verwerking van het saldo 2023 een verhoging betreft van € 32 miljoen terwijl het saldo bij de uitgaven € 18 miljoen bedraagt.

Uitgaven

Artikel 2.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

De verlaging van dit artikelonderdeel met € -12,5 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 14,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 6,8 miljoen en overboekingen binnen Deltafonds € - 21,1 miljoen en enkele kleinere mutaties van met saldo een verhoging van € 0,6 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 14,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De kasschuif op investeringen zoetwatervoorziening betreft het verschuiven van de beschikbare bedragen voor het Deltaplan Zoetwater (€ - 5,9 miljoen), project ecologische maatregelen Markermeer (€ - 1,4 miljoen) en Besluit Beheer haringvlietsluizen (€ - 0,5 miljoen) naar latere jaren, om deze in lijn te brengen met de actuele programmering.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03.

3.3 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing (bedragen x € 1.000)

03

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2025(7)

Mutaties2026(8)

Mutaties2027(9)

Mutaties2028(10)

Mutaties2029(11)

Verplichtingen

 

322.573

 

322.573

47.517

370.090

4.083

‒ 5.946

10.865

‒ 19.389

193

Uitgaven

 

312.524

 

312.524

‒ 2.699

309.825

18.298

17.838

13.441

‒ 21.636

193

            

03.01

Exploitatie

7.594

 

7.594

 

7.594

     

03.01.01

Exploitatie watermanagement

7.594

 

7.594

 

7.594

     
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

7.594

 

7.594

 

7.594

     
            

03.02

Onderhoud en vernieuwing

304.930

 

304.930

‒ 2.699

302.231

18.298

17.838

13.441

‒ 21.636

193

03.02.01

Onderhoud waterveiligheid

265.565

 

265.565

 

265.565

     
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

265.565

 

265.565

 

265.565

     

03.02.02

Onderhoud zoetwatervoorziening

21.701

 

21.701

‒ 1.552

20.149

9.107

9.536

610

187

193

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

21.701

 

21.701

‒ 1.552

20.149

9.107

9.536

610

187

193

03.02.03

Vernieuwing

17.664

 

17.664

‒ 1.147

16.517

9.191

8.302

12.831

‒ 21.823

 
            

Ontvangsten

           

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 47,5 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 19,2 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 29,8 miljoen. Ophoging van € 2,9 miljoen vanuit andere ministeries en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,5 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 19,2 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Overboekingen vanuit andere ministeries

In opdracht van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat worden werkzaamheden verricht ten behoeve van het programma Wind op Zee. Hiervoor wordt € 21 miljoen overgeboekt waarvan € 3,0 miljoen in 2024. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen waarvan € - 0,1 miljoen in 2024, overgeboekt naar het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit als bijdrage aan het zenderonderzoek bruinvissen dat wordt uitgevoerd.

Verplichtingenschuif

De verplichtingenschuif bij Exploitatie, onderhoud en vernieuwing, waarbij budget uit latere jaren naar 2024 wordt verschoven, betreft grotendeels de verschuiving van de aanbesteding van de Renovatie Krammersluizen.

Overboeking binnen het Deltafonds

Binnen het artikelonderdeel onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.

Uitgaven

De wijzigingen zijn kleiner dan de gehanteerde norm en worden daarom niet uiteengezet (zie de leeswijzer).

3.4 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 4I Experimenteren cf. art. III Deltawet (bedragen x € 1.000)

04

Experimenteren cf. art. III Deltawet

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2025(7)

Mutaties2026(8)

Mutaties2027(9)

Mutaties2028(10)

Mutaties2029(11)

Verplichtingen

 

25.314

 

25.314

‒ 12.441

12.873

1.554

‒ 47.762

16.129

‒ 385

‒ 22.332

Uitgaven

 

111.811

 

111.811

53.674

165.485

2.797

‒ 58.665

969

1.509

2.628

            

04.02

GIV/PPS

111.811

 

111.811

53.674

165.485

2.797

‒ 58.665

969

1.509

2.628

04.02.01

GIV/PPS

111.811

 

111.811

53.674

165.485

2.797

‒ 58.665

969

1.509

2.628

            

Ontvangsten

           

Toelichting

Verplichtingen

De lagere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € - 12,4 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 37,7 miljoen), een verplichtingenschuif naar latere jaren € - 45,7 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,4 miljoen. Deze mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

De verhoging bij Voorjaarsnota van € 53,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 69,5 miljoen), een kasschuif naar latere jaren € - 11,4 miljoen en een overboeking binnen het Deltafonds van € - 4,4 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 69,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De kasschuif waarbij € - 11,4 miljoen naar latere jaren wordt verschoven betreft het project Afsluitdijk. De voornaamste reden voor deze kasschuif zijn de afspraken die met Levvel zijn gemaakt over het verrekenen van een contractonderdeel.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vast onderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.

3.5 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven (bedragen x € 1.000)

05

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2025(7)

Mutaties2026(8)

Mutaties2027(9)

Mutaties2028(10)

Mutaties2029(11)

Verplichtingen

 

394.734

 

394.734

‒ 34.854

359.880

25.120

54.438

78.866

‒ 46.467

8.392

Uitgaven

 

394.693

 

394.693

‒ 35.581

359.112

24.410

53.728

78.156

‒ 47.177

7.682

            

05.01

Apparaat

287.234

 

287.234

‒ 548

286.686

‒ 621

‒ 621

‒ 621

‒ 545

‒ 591

05.01.01

Staf Deltacommissaris

1.591

 

1.591

‒ 190

1.401

‒ 30

‒ 30

‒ 30

46

 

05.01.02

Apparaatskosten RWS

285.643

 

285.643

‒ 358

285.285

‒ 591

‒ 591

‒ 591

‒ 591

‒ 591

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

285.643

 

285.643

‒ 358

285.285

‒ 591

‒ 591

‒ 591

‒ 591

‒ 591

            

05.02

Overige uitgaven

69.124

 

69.124

50

69.174

1.300

    

05.02.01

Overige netwerkgebonden uitgaven

67.014

 

67.014

 

67.014

     
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

67.014

 

67.014

 

67.014

     

05.02.02

Programma-uitgaven DC

2.110

 

2.110

50

2.160

1.300

    
            

05.03

Investeringsruimte

33.225

 

33.225

‒ 30.713

2.512

28.936

90.200

117.697

‒ 16.100

25.453

05.03.01

Programmaruimte

33.225

 

33.225

‒ 30.713

2.512

28.936

90.200

117.697

‒ 16.100

25.453

05.03.02

Beleidsruimte

          
            

05.04

Reserveringen

5.110

 

5.110

‒ 4.370

740

‒ 5.205

‒ 35.851

‒ 38.920

‒ 30.532

‒ 17.180

05.04.01

Reserveringen

5.110

 

5.110

‒ 4.370

740

‒ 5.205

‒ 35.851

‒ 38.920

‒ 30.532

‒ 17.180

            

Ontvangsten

    

207.513

207.513

     

05.10

Saldo afgesloten rekeningen

   

207.513

207.513

     

Toelichting

Verplichtingen

De mutaties op de verplichtingen zijn volledig gerelateerd aan de hieronder toegelichte uitgavenmutaties.

Uitgaven

5.03 Investeringsruimte

De verlaging bij Voorjaarsnota van € - 30,7 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 4,7 miljoen), een kasschuif naar latere jaren € - 55,3 miljoen, overboekingen naar HXII € - 0,7 miljoen, en een overboeking binnen het Deltafonds van € 20,5 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 4,7 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

Met de kasschuiven wordt de investeringsruimte in lijn gebracht met de verwachting dat er mogelijk een beroep wordt gedaan op de investeringsruimte.

Overboeking naar HXII

Dit betreft een overboeking naar hoofdstuk XII, artikel 24 voor de meerkosten vergunningverlening, handhaving en toezicht bij de renovatiewerkzaamheden voor de Afsluitdijk. Het project heeft vertraging opgelopen, waardoor kosten langer doorlopen dan oorspronkelijk geraamd.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Voor de Impulsregeling Klimaatadaptatie is vanuit het Rijk € 200 miljoen ter beschikking gesteld in 2021. Vanaf 2021 is dit bedrag abusievelijk geïndexeerd. Omdat de € 200 miljoen een vast bedrag is, wordt de toegevoegde loon- en prijsbijstelling van € 21,1 miljoen teruggeboekt naar de investeringsruimte op artikel 5.03. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,6 miljoen.

Ontvangsten

5.10 Saldo afgesloten rekeningen

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 207,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

3.6 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk (bedragen x € 1.000)

06

Bijdragen andere begrotingen Rijk

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2025(7)

Mutaties2026(8)

Mutaties2027(9)

Mutaties2028(10)

Mutaties2029(11)

Ontvangsten

 

1.650.164

 

1.650.164

‒ 455.300

1.194.864

‒ 174.382

34.381

250.157

‒ 38.216

‒ 96.442

06.09

Ten laste van begroting IenW

1.650.164

 

1.650.164

‒ 455.300

1.194.864

‒ 174.382

34.381

250.157

‒ 38.216

‒ 96.442

06.09.01

Ten laste van begroting IenW

1.650.164

 

1.650.164

‒ 455.300

1.194.864

‒ 174.382

34.381

250.157

‒ 38.216

‒ 96.442

Toelichting

De verlaging van het artikelonderdeel is voornamelijk het gevolg van overboekingen naar andere ministeries en naar de beleidsbegroting van IenW. Voor een nadere toelichting is bij de uitgavenartikelen een toelichting opgenomen.

3.7 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 7 Investeren in waterkwaliteit (bedragen x € 1.000)

07

Investeren in waterkwaliteit

StandOntwerpBegroting(1)

MutatiesVia NvW'enAmendementen(2)

StandVastgesteldeBegroting(3)

Mutaties 1eSuppletoireBegroting(4)

Stand 1eSuppletoireBegroting(5)

Mutaties2025(7)

Mutaties2026(8)

Mutaties2027(9)

Mutaties2028(10)

Mutaties2029(11)

Verplichtingen

 

208.705

 

208.705

154.604

363.309

‒ 1.333

‒ 20.839

‒ 10.645

7.650

14.650

Uitgaven

 

185.990

 

185.990

‒ 15.091

170.899

‒ 28.914

83.166

40.180

22.922

14.650

            

07.01

Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

102.665

 

102.665

‒ 22.032

80.633

‒ 34.409

73.710

16.562

3.405

 

07.01.01

Real.progr.Kaderrichtlijn water

102.665

 

102.665

‒ 22.032

80.633

‒ 34.409

73.710

16.562

3.405

 
            

07.02

Ontwikkeling waterkwaliteit

67.152

 

67.152

‒ 13.127

54.025

3.285

8.675

23.925

19.517

14.650

07.02.01

Aanleg waterkwaliteit

59.596

 

59.596

‒ 7.173

52.423

3.285

8.675

23.925

7.650

14.650

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

100

 

100

 

100

     

07.02.02

Planning waterkwaliteit

7.556

 

7.556

‒ 5.954

1.602

   

11.867

 
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.637

 

1.637

‒ 740

897

     
            

07.03

Studiekosten waterkwaliteit

16.173

 

16.173

20.068

36.241

2.210

781

‒ 307

  

07.03.01

Studiekosten waterkwaliteit

16.173

 

16.173

20.068

36.241

2.210

781

‒ 307

  
 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

4.340

 

4.340

4.153

8.493

     
            

Ontvangsten

 

328

 

328

‒ 298

30

‒ 4

‒ 26

   

07.09

Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

328

 

328

‒ 298

30

‒ 4

‒ 26

   

Toelichting

Verplichtingen

De hogere verplichtingen bij Voorjaarsnota van € 154,6 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo 2023 (verhoging met € 106,0 miljoen), een verplichtingenschuif vanuit latere jaren € 44,7 miljoen, overboekingen binnen het Deltafonds € 1,2 miljoen en overboekingen van HXII € 3,0 miljoen. Daarnaast zijn er enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,3 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 106 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Verplichtingenschuif

De verplichtingenschuif is met name het gevolg van het actualiseren van de planningen van de KRW-projecten. De projecten dienen conform afspraak met de EU voor eind 2027 opgeleverd te zijn. Met deze mutatie, € 46,9 miljoen naar voren halen vanuit latere jaren, wordt de begroting in lijn met de planning gebracht. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 2,2 miljoen.

Overboekingen van HXII

€ 3,0 miljoen wordt overgeboekt vanuit hoofdstuk XII voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Binnen het artikelonderdeel 3.02 Onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW-maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01. Een correctieboeking kas en verplichtingen voor incidentele SPUK Meanderende Maas die onderdeel is van addendum op Bestuursovereenkomst voor PAGW. Deze verplichting en kasrealisatie had in 2022 ten laste moeten komen PAGW in plaats van Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) en wordt middels deze budgetoverheveling gecorrigeerd (€ - 2,0 miljoen). Ter financiering van de Campagne waterbewust leven wordt € 0,7 miljoen overgeboekt naar artikel 1.02 waar deze uitgaven worden verantwoord. Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,7 miljoen.

Uitgaven

Artikel 7.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

De verlaging van dit artikelonderdeel met € 22,0 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 32,5 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 59,3 miljoen, Overboeking binnen het Deltafonds € 4,5 miljoen en een desaldering van 0,3 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 33,5 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Binnen het artikelonderdeel 3.02 Onderhoud zoetwatervoorziening is na het uitvoeren van KRW maatregelen 1e tranche € 4,5 miljoen overgebleven. Dit restbudget wordt ingezet ter financiering van opgaven uit de tweede en derde tranche KRW op artikel 7.01.

Artikel 7.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

De verlaging van dit artikelonderdeel met € - 13,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 24,9 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € -35,4 miljoen, overboekingen binnen Deltafonds € - 2,7 miljoen en een desaldering van € 0,1 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 24,9 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € - 35,4 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Het betreft in hoofdzaak project Grevelingen € - 11,9 miljoen, Grote wateren € - 5,1 miljoen, waterzuivering medicijnresten € - 8,7 miljoen en Delta-aanpak Agrarisch Waterbeheer € - 9,7 miljoen.

Overboekingen binnen het Deltafonds

Een correctieboeking kas en verplichtingen voor incidentele SPUK Meanderende Maas die onderdeel is van addendum op Bestuursovereenkomst voor PAGW. Deze verplichting en kasrealisatie had in 2022 ten laste moeten komen PAGW in plaats van Rivierverruiming Maas (artikel 1.02) en wordt middels deze budgetoverheveling gecorrigeerd (€ - 2,0 miljoen). Voor het project duurzame visserij is in de Bestuursovereenkomst Verduurzaming visserij IJsselmeer van 14 december 2020 en bijbehorende Annex afgesproken dat de financiële afhandeling van de saneringsregeling via het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit loopt. De bijdrage vanuit IenW ad € 1,3 miljoen wordt, in afwachting van de overboeking naar LNV overgeboekt naar de reservering PAGW (artikel 5.04). Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € 0,6 miljoen.

Artikel 7.03 Studiekosten

De verhoging van dit artikelonderdeel met € 20,1 miljoen is hoofdzakelijk opgebouwd uit volgende mutaties, een verhoging ad € 20,8 miljoen als gevolg van de verwerking van het saldo 2023, kasschuiven naar latere jaren van € - 3,1 miljoen, overboeking ministeries € 0,9 miljoen, overboekingen van hoofdstuk XII € 1,9 miljoen en enkele kleinere boekingen van per saldo € - 0,4 miljoen.

Saldo 2023

De verhoging van het beschikbare budget bij Voorjaarsnota met € 20,8 miljoen is het gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023.

Kasschuiven

De verschuiving naar latere jaren van € - 3,1 miljoen betreft actualisatie van de programmering. Dit betreft met name onderzoek Nutriënten en Gewasbeschermingsmiddelen en onderzoek Stoffen en waterketen.

Overboeking ministeries

Het betreft een overboeking van ministerie Volksgezondheid, Welzijn en Sport (€ 2,2 miljoen waarvan € 1,1 miljoen in 2024) voor onderzoek naar hoe de PFAS-blootstelling in Nederland verlaagd kan worden. Daarnaast wordt € - 0,2 miljoen overgeboekt naar het ministerie Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit voor het onderzoek Koeien & kansen Bedrijfswaterwijzer.

Overboekingen van HXII

De belangrijkste mutatie betreft de Opdracht voor het uitvoeren van het onderzoeksprogramma 2024 voor de water- en bodemopgaven (€ 2,9 miljoen). Voor deze uitvoering geeft RWS een programmasubsidie af conform de Subsidieregeling Instituten voor Toegepast Onderzoek (SITO-regeling). Daarnaast zijn er enkele kleinere mutaties van per saldo € - 0,9 miljoen.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1: Verdiepingsbijlage

Artikel 1 Investeren in waterveiligheid
Tabel 12 Artikel 1 Investeren in waterveiligheid

01 Investeren in waterveiligheid

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

92.452

54.731

80.193

24.439

95.678

13.441

  

0

      

Desaldering ontvangsten Maaswerken

3.692

3.692

              

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid HWBP-2

0

‒ 33.901

‒ 19.747

‒ 21.824

9.881

65.576

‒ 7.002

7.017

        

Saldo 2023: Investeren in waterveiligheid

9.655

9.655

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 20.554

‒ 19.747

‒ 21.824

9.881

65.576

‒ 7.002

7.017

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.01 Grote projecten waterveiligheid

 

71.898

34.984

58.369

34.320

161.254

6.439

7.017

0

0

0

0

0

0

0

 
                 
                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

585.591

717.859

784.176

572.238

576.287

547.896

538.200

462.216

419.291

578.246

203.551

372.655

324.396

391.171

 

AP-middelen: Beekdalen

293.352

  

14.277

15.297

15.297

15.297

42.832

42.832

42.832

42.832

32.634

12.238

11.218

5.766

 

BCF: BTW component Beekdalen

‒ 697

‒ 404

‒ 293

             

Budgetoverheveling Beekdalen naar artikel 5.03

‒ 1.607

‒ 471

‒ 1.136

             

Budgetoverheveling Intgraal Rivierenmanagement van artikel 5.04

14.349

7.349

4.000

3.000

            

Budgetoverheveling Meevaller Flakkeese Spuisluis naar artikel 5.03

‒ 3

‒ 1

‒ 2

             

Budgetoverheveling Meevaller IJsseldelta 2 Reeve naar artikel 5.03

‒ 1.004

     

‒ 1.004

         

Budgetoverheveling Meevaller Stnbes Westerschelde naar artikel 5.03

‒ 3.853

    

‒ 3.853

          

Budgetoverheveling onderhoud Bestaande Spui Middelen van artikel 3.02

44.498

4.400

4.500

1.500

31.998

800

700

600

        

Budgetoverheveling Program aanpak Grote Wateren van artikel 7.02

2.000

2.000

              

Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas naar artikel 1.03

‒ 300

‒ 300

              

Budgetoverheveling RWSMIRT Onderzoek artikel 1.03

400

400

              

Budgetoverheveling van artikel 5.01 Apparaat RWS

9.940

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

710

 

Desaldering ontvangsten HWBP

1.534

1.534

              

Generale kasschuif

0

‒ 461.128

‒ 183.048

12.444

235.946

‒ 52.923

‒ 111.653

35.000

35.000

135.000

0

215.362

35.000

35.000

70.000

1)

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

231.148

6.879

‒ 78.423

‒ 201.075

‒ 25.352

‒ 11.434

‒ 105.462

‒ 131.353

‒ 61.903

‒ 22.123

53.295

119.944

148.406

77.453

2)

Saldo 2023: artikel 1 Investeren in waterveiligheid

‒ 1.763

‒ 1.763

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 216.526

‒ 168.390

‒ 46.492

82.876

‒ 65.321

‒ 107.384

‒ 26.320

‒ 52.811

116.639

21.419

302.001

167.892

195.334

153.929

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.02 Ontwikkeling waterveiligheid

 

369.065

549.469

737.684

655.114

510.966

440.512

511.880

409.405

535.930

599.665

505.552

540.547

519.730

545.100

 

1) van het bedragen 2037 wordt 35.000 doorgeschoven naar 2038

                

2) van het bedragen 2037 wordt 38,927 doorgeschoven naar 2038

                
                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

31.227

30.914

26.923

22.604

16.568

14.565

14.115

10.915

10.915

10.931

10.675

10.675

10.675

10.675

 

Budgetoverheveling RWS Watermodel van artikel 2.02

88

88

              

Budgetoverheveling van artikel 5.03 Investeringsruimte

5.600

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

400

 

Budgetoverheveling Rivierverruiming Maas naar artikel 1.02

300

300

              

Budgetoverheveling RWSMIRT Onderzoek artikel 1.02

‒ 400

‒ 400

              

BZK overboeking ministerie PSK

200

100

100

             

HXII: RWS- DP Overstijgend

540

540

              

HXII: Budgetoverheveling Delta Ruimt. Adaptie

‒ 2.520

‒ 504

‒ 504

‒ 504

‒ 504

‒ 504

          

HXII: DF bijdrage validatie budgetbehoefte instandh

400

400

              

HXII: Inhuur Cybersecurity

‒ 850

‒ 850

              

HXII: Inhuur IGOS

‒ 100

‒ 100

              

HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

2.572

2.572

              

HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en Water

‒ 310

‒ 310

              

Kasschuiven Investeren in waterveiligheid

0

‒ 9.196

970

1.010

4.800

2.015

401

         

LNV overboeking ministerie Groenblauwe

135

45

45

45

            

Saldo 2023: artikel 1 Investeren in waterveiligheid

17.425

17.425

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

10.510

1.011

951

4.696

1.911

801

400

400

400

400

400

400

400

400

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.03 Studiekosten

 

41.737

31.925

27.874

27.300

18.479

15.366

14.515

11.315

11.315

11.331

11.075

11.075

11.075

11.075

 
                 
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid

 

709.270

803.504

891.292

619.281

688.533

575.902

552.315

473.131

430.206

589.177

214.226

383.330

335.071

401.846

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid

 

482.700

616.378

823.927

716.734

690.699

462.317

533.412

420.720

547.245

610.996

516.627

551.622

530.805

556.175

 
                 
                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

169.003

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

 

Desaldering ontvangsten HWBP

1.534

1.534

              

Desaldering ontvangsten Maaswerken

3.692

3.692

              

Kasschuiven Ontvangsten Investeren in waterveiligheid

0

8.179

7.956

‒ 4.818

‒ 17.325

‒ 1.752

7.760

         

Saldo 2023: Investeren in waterveiligheid ontvangsten

‒ 3.023

‒ 3.023

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

10.382

7.956

‒ 4.818

‒ 17.325

‒ 1.752

7.760

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 01.09 Ontvangsten investeren in waterveiligheid

 

179.385

161.461

145.303

151.980

171.599

185.522

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

 
                 
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterveiligheid

 

169.003

153.505

150.121

169.305

173.351

177.762

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterveiligheid

 

179.385

161.461

145.303

151.980

171.599

185.522

181.072

201.849

203.650

186.949

212.919

185.275

189.979

183.129

 

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen
Tabel 13 Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

02 Investeren in zoetwatervoorziening

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

101.487

45.079

43.361

60.118

37.046

2.069

         

Budgetoverheveling informatievoorziening Slim Watermanagement van artikel 5.03

2.500

    

250

250

250

250

250

250

250

250

250

250

 

Budgetoverheveling RWS Watermodel naar atikel 1.03

‒ 88

‒ 88

              

Budgetoverheveling Herschikking Stof en waterketen van artikel 7.03

650

650

              

Budgetoverheveling Impulsregeling RA naar artikel 5.03

‒ 21.066

‒ 21.066

              

Budgetoverheveling RWS onderzoek WK naar artikel 7.03

‒ 50

‒ 50

              

Desaldering Zoetwatermaatregelen

114

114

              

Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening

0

‒ 6.773

1.768

835

2.633

1.998

‒ 500

   

18

21

    

Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

14.753

14.753

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 12.460

1.768

835

2.633

2.248

‒ 250

250

250

250

268

271

250

250

250

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.02 Ontwikkeling zoetwatervoorziening

 

89.027

46.847

44.196

62.751

39.294

1.819

250

250

250

268

271

250

250

250

 
                 
                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

3.720

8.404

2.200

2.200

1.000

          

Kasschuiven Investeren in Zoetwatervoorziening

0

‒ 2.337

2.337

             

Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

3.361

3.361

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

1.024

2.337

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.03 Studiekosten

 

4.744

10.741

2.200

2.200

1.000

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                 
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

 

105.207

53.483

45.561

62.318

38.046

2.069

         

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

 

93.771

57.588

46.396

64.951

40.294

1.819

250

250

250

268

271

250

250

250

 
                 
                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

                

Desaldering Zoetwatermaatregelen

114

114

              

Saldo 2023 Investeren in zoetwatervoorziening

‒ 114

‒ 114

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 02.09 Ontvangsten investeren in waterkwantiteit en zoetwatervoorzieningen

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                 
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

                

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in zoetwatervoorziening

 

0

              
Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing
Tabel 14 Artikel 3 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing

 

304.930

360.374

305.543

291.969

389.737

415.878

410.649

263.535

252.275

256.825

288.147

288.147

304.577

304.577

 

Budgetoverheveling Restbudget KRW Tranche 1 naar 2e en 3e Tranche naar artikel 7.01

‒ 4.458

‒ 4.458

              

Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen van artikel 5.04

1.866

  

1.866

            

EZK: Wind op zee 2024 MJ

21.000

3.000

9.000

9.000

            

Kasschuiven Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

0

‒ 8.501

9.359

7.038

13.448

‒ 21.636

193

11

11

11

11

11

11

11

22

3)

LNV: Zenderonderzoek Bruinvissen

‒ 228

‒ 94

‒ 61

‒ 66

‒ 7

           

Saldo 2023 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

7.354

7.354

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 2.699

18.298

17.838

13.441

‒ 21.636

193

11

11

11

11

11

11

11

22

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 03.02 Onderhoud en vernieuwing

 

302.231

378.672

323.381

305.410

368.101

416.071

410.660

263.546

252.286

256.836

288.158

288.158

304.588

304.599

 

3) van het bedrag 2037 wordt 11 doorgeschoven naar 2038

                
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

312.524

368.393

319.308

308.566

406.087

432.033

427.128

271.808

260.548

265.098

296.420

296.420

312.850

312.850

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

 

309.825

386.691

337.146

322.007

384.451

432.226

427.139

271.819

260.559

265.109

296.431

296.431

312.861

312.872

 
Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet
Tabel 15 Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

04 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

 

Budgetoverheveling onderhoud Bestaande Spui Middelen naar artikel 1.02

‒ 44.498

‒ 4.400

‒ 4.500

‒ 1.500

‒ 31.998

‒ 800

‒ 700

‒ 600

        

Kasschuiven Experimenten cf. art. III Deltawet

0

‒ 11.433

7.297

‒ 57.165

32.967

2.309

3.328

3.597

681

694

3.755

3.485

1.377

1.583

7.525

4)

Saldo 2023 Experimenteren cf art III Deltawet

69.507

69.507

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

53.674

2.797

‒ 58.665

969

1.509

2.628

2.997

681

694

3.755

3.485

1.377

1.583

7.525

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 04.02 GIV/PPS

 

165.485

101.613

55.056

61.829

61.610

61.788

61.329

58.200

58.051

60.713

60.730

57.929

57.454

60.552

 

4) Van het bedrag 2037 wordt 6.062 doorgeschoven naar 2038

                
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

111.811

98.816

113.721

60.860

60.101

59.160

58.332

57.519

57.357

56.958

57.245

56.552

55.871

53.027

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Experimenteren cf. art. III Deltawet

 

165.485

101.613

55.056

61.829

61.610

61.788

61.329

58.200

58.051

60.713

60.730

57.929

57.454

60.552

 
Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven
Tabel 16 Artikel 5 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

05 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

287.234

291.109

297.209

297.515

292.515

292.743

292.633

285.117

282.295

282.295

282.295

282.295

282.295

283.011

 

Budgetoverheveling naar artikel 1

368

46

92

92

92

46

          

HXII: Bijdrage detachering

‒ 61

‒ 61

              

HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris

‒ 549

‒ 183

‒ 122

‒ 122

‒ 122

           

LNV: Adviseringskosten EEZ zones

127

127

              

LNV: Natuurmonitoring IenW / RWS

833

119

119

119

119

119

119

119

        

Overboeking naar artikel 1.01 Waterveiligheid

‒ 9.940

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

 

Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

114

114

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 548

‒ 621

‒ 621

‒ 621

‒ 545

‒ 591

‒ 591

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

‒ 710

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.01 Apparaat

 

286.686

290.488

296.588

296.894

291.970

292.152

292.042

284.407

281.585

281.585

281.585

281.585

281.585

282.301

 
                 
                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

69.124

73.104

127.587

148.717

146.905

144.474

147.334

74.924

74.924

74.878

74.878

74.878

74.878

74.878

 

Budgetoverheveling Herijking Deltabeslissingen van artikel 5.03

1.800

500

1.300

             

HXII: BOA staf DC

‒ 821

‒ 821

              

Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

371

371

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

50

1.300

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.02 Overige uitgaven

 

69.174

74.404

127.587

148.717

146.905

144.474

147.334

74.924

74.924

74.878

74.878

74.878

74.878

74.878

 
                 
                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

33.225

28.494

7.860

6.600

46.200

16.147

28.501

24.322

23.285

58.894

166.459

267.370

356.486

285.090

 

Budgetoverheveling informatievoorziening Slim Watermanagement naar artikel 2.02

‒ 2.500

    

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

‒ 250

 

Budgetoverheveling Beekdalen van artikel 1.02

1.607

471

1.136

             

Budgetoverheveling Herijking Deltabeslissingen naar artikel 5.02

‒ 1.800

‒ 500

‒ 1.300

             

Budgetoverheveling Impulsregeling klimaatadaptatie van artikel 2.02

21.066

21.066

              

Budgetoverheveling Meevaller Flakkeese Spuisluis van artikel 1.02

3

1

2

             

Budgetoverheveling Meevaller IJsseldelta 2 Reeve van artikel 1.02

1.004

     

1.004

         

Budgetoverheveling Meevaller Stnbes Westerschelde van artikel 1.02

3.853

    

3.853

          

Budgetoverheveling tbv Nationaal Watermodel

‒ 5.600

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

‒ 400

 

Budgetoverheveling tbv reservering PAGW naar artikel 7.02

‒ 15.914

          

‒ 15.914

    

Budgetoverheveling tbv Tijdelijke uitbreiding ter ondersteuning van herijking Deltaplan

‒ 368

‒ 46

‒ 92

‒ 92

‒ 92

‒ 46

          

HXII: Renovatie Afsluitdijk

‒ 771

‒ 710

‒ 61

             

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

‒ 55.262

29.731

90.927

118.394

‒ 19.052

25.304

64.904

90.661

49.198

18.339

‒ 56.812

‒ 121.332

‒ 150.000

‒ 85.000

5)

Kosten accountability Oekraïne

‒ 2.570

 

‒ 80

‒ 235

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

 

Saldo 2023 Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

4.667

4.667

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 30.713

28.936

90.200

117.697

‒ 16.100

25.453

64.049

89.806

48.343

17.484

‒ 73.581

‒ 122.187

‒ 150.855

‒ 85.855

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.03 Investeringsruimte

 

2.512

57.430

98.060

124.297

30.100

41.600

92.550

114.128

71.628

76.378

92.878

145.183

205.631

199.235

 

5) van het bedrag 2037 wordt ‒ 45.000 doorgeschoven naar 2038

                
                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

5.110

10.080

47.535

50.220

104.422

116.013

161.577

480.310

478.210

439.610

471.610

468.610

466.610

466.607

 

Budgetoverheveling Duurzame Visserij Ijsselmeer van artikel 7.02

1.250

1.250

              

Budgetoverheveling Herstel onderwaternatuur Waddenzee naar artikel 7.02

‒ 200

‒ 200

              

Budgetoverheveling Intgraal Rivierenmanagement naar artikel 1.02

‒ 14.349

‒ 7.349

‒ 4.000

‒ 3.000

            

Budgetoverheveling Middelen Gelderse Poort naar artikel 7.02

‒ 310

‒ 310

              

Budgetoverheveling naar Progr. Aanpak Grote Wateren Artikel 1.02

‒ 329.200

  

‒ 6.500

‒ 5.850

‒ 7.650

‒ 14.650

‒ 30.350

‒ 66.500

‒ 111.900

‒ 85.800

     

Budgetoverheveling Verduurzaming gebouwen naar artikel 3.02

‒ 1.866

  

‒ 1.866

            

Kasschuiven Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

0

2.239

‒ 1.205

‒ 24.485

‒ 33.070

‒ 22.882

‒ 2.530

29.933

40.000

12.000

      

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 4.370

‒ 5.205

‒ 35.851

‒ 38.920

‒ 30.532

‒ 17.180

‒ 417

‒ 26.500

‒ 99.900

‒ 85.800

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 05.04 Reserveringen

 

740

4.875

11.684

11.300

73.890

98.833

161.160

453.810

378.310

353.810

471.610

468.610

466.610

466.607

 
Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk
Tabel 17 Artikel 6 Bijdragen andere begrotingen Rijk

06 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.694.545

 

AP-middelen: Beekdalen

293.352

  

14.277

15.297

15.297

15.297

42.832

42.832

42.832

42.832

32.634

12.238

11.218

5.766

 

BZK overboeking ministerie PSK

200

100

100

             

EZK: Wind op zee 2024 MJ

21.000

3.000

9.000

9.000

            

FIN Overboeking Ministerie BTW component Beekdalen

‒ 697

‒ 404

‒ 293

             

Generale kasschuif

0

‒ 461.128

‒ 183.048

12.444

235.946

‒ 52.923

‒ 111.653

35.000

35.000

135.000

0

215.362

35.000

35.000

70.000

5)

HXII: RWS- DP Overstijgend

540

540

              

HXII: Bijdrage detachering

‒ 61

‒ 61

              

HXII: BOA aanvulling staf DC

‒ 821

‒ 821

              

HXII: Budgetoverheveling Delta Ruimt. Adaptie

‒ 2.520

‒ 504

‒ 504

‒ 504

‒ 504

‒ 504

          

HXII: Detachering inzet medewerkers staf Deltacommisaris

‒ 549

‒ 183

‒ 122

‒ 122

‒ 122

           

HXII: DF bijdrage validatie budgetbehoefte instandh

400

400

              

HXII: Inhuur Cybersecurity

‒ 850

‒ 850

              

HXII: Inhuur IGOS

‒ 100

‒ 100

              

HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

5.656

5.656

              

HXII: MIRT-Stof en waterk

‒ 888

‒ 332

‒ 222

‒ 222

‒ 112

           

HXII: MIW opdrachten

178

43

45

45

45

           

HXII: Renovatie Afsluitdijk

‒ 771

‒ 710

‒ 61

             

HXII: RIVM Bodem EPK

‒ 155

‒ 155

              

HXII: Subsidie aan Milieu Centraal voor Klimaatadaptatie en Water

‒ 310

‒ 310

              

HXII: Waterk krw ecologie

‒ 1.700

‒ 600

‒ 400

‒ 400

‒ 300

           

Kosten accountability Oekraïne

‒ 2.570

 

‒ 80

‒ 235

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

‒ 205

 

LNV overboeking ministerie Groenblauwe

135

45

45

45

            

LNV overboeking ministerie Koeien en kansen

‒ 178

‒ 178

              

LNV: Adviseringskosten EEZ zones

127

127

              

LNV: Natuurmonitoring IenW / RWS

833

119

119

119

119

119

119

119

        

LNV: Zenderonderzoek Bruinvissen

‒ 228

‒ 94

‒ 61

‒ 66

‒ 7

           

VWS Overboeking ministerie PFAS

2.200

1.100

1.100

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 455.300

‒ 174.382

34.381

250.157

‒ 38.216

‒ 96.442

77.746

77.627

177.627

42.627

247.791

47.033

46.013

75.561

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 06.09 Ten laste van begroting IenW

 

1.194.864

1.579.968

1.914.086

1.888.778

1.610.025

1.389.412

1.589.569

1.567.160

1.581.167

1.622.953

1.598.370

1.691.578

1.740.460

1.770.106

 

5) van het bedrag 2037 wordt 35.000 doorgeschoven naar 2038

                
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.650.164

1.754.350

1.879.705

1.638.621

1.648.241

1.485.854

1.511.823

1.489.533

1.403.540

1.580.326

1.350.579

1.644.545

1.694.447

1.694.545

 

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

1.194.864

1.579.968

1.914.086

1.888.778

1.610.025

1.389.412

1.589.569

1.567.160

1.581.167

1.622.953

1.598.370

1.691.578

1.740.460

1.770.106

 
Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit
Tabel 18 Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

07 Investeren in waterkwaliteit

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

102.665

111.399

98.327

158.158

0

0

         

Budgetoverheveling Restbudget KRW Tranche 1 naar 2e en 3e Tranche van artikel 3.02

4.458

4.458

              

Desaldering ontvangsten KRW

320

320

              

Kasschuiven Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 59.268

‒ 34.409

73.710

16.562

3.405

          

Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit

32.458

32.458

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 22.032

‒ 34.409

73.710

16.562

3.405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.01 Ontwikkeling Kaderrichtlijn Water

 

80.633

76.990

172.037

174.720

3.405

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                 
                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

67.152

53.913

70.338

92.178

37.694

23.986

23.986

23.986

100

100

100

100

100

100

 

Budgetoverheveling Duurzame Visserij Ijsselmeer naar artikel 5.04

‒ 1.250

‒ 1.250

              

Budgetoverheveling Middelen Gelderse Poort van artikel 5.04

310

310

              

Budgetoverheveling Progr. Aanpak GW van artikel 5.04

329.200

  

6.500

5.850

7.650

14.650

30.350

66.500

111.900

85.800

     

Budgetoverheveling Program aanpak GW naar artikel 1.02

‒ 2.000

‒ 2.000

              

Budgetoverheveling programmaruimte van artikel 5.03

15.914

          

15.914

    

Desaldering Delta aanpak WatKwa

69

69

              

Herstel onderwaternatuur Waddenzee van 5.04

200

200

              

Kasschuif investeren in waterkwaliteit

0

‒ 35.402

3.285

2.175

18.075

11.867

          

Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit

24.946

24.946

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 13.127

3.285

8.675

23.925

19.517

14.650

30.350

66.500

111.900

85.800

15.914

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.02 Ontwikkeling waterkwaliteit

 

54.025

57.198

79.013

116.103

57.211

38.636

54.336

90.486

112.000

85.900

16.014

100

100

100

 
                 
                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

16.173

15.564

11.114

3.513

1.089

1.089

1.089

265

265

265

265

265

265

265

 

Budgetoverheveling Herschikking Stof en waterketen naar artikel 2.02

‒ 650

‒ 650

              

Budgetoverheveling RWS onderzoek WK van artikel 2.02

50

50

              

HXII: Budgetoverheveling Waterk krw ecologie

‒ 1.700

‒ 600

‒ 400

‒ 400

‒ 300

           

HXII: Kennisonderzoek Water en Bodem Deltares

3.084

3.084

              

HXII: MIRT-Stof en waterk

‒ 888

‒ 332

‒ 222

‒ 222

‒ 112

           

HXII: MIW opdrachten

178

43

45

45

45

           

HXII: RIVM Bodem EPK

‒ 155

‒ 155

              

Kasschuif: Investeren in waterkwaliteit

0

‒ 3.105

1.687

1.358

60

           

LNV: overboeking ministerie Koeien en kansen

‒ 178

‒ 178

              

Saldo 2023: Investeren in waterkwaliteit

20.811

20.811

              

VWS:Overboeking ministerie PFAS

2.200

1.100

1.100

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

20.068

2.210

781

‒ 307

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.03 Studiekosten waterkwaliteit

 

36.241

17.774

11.895

3.206

1.089

1.089

1.089

265

265

265

265

265

265

265

 
                 
                 

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit

 

185.990

180.876

179.779

253.849

38.783

25.075

25.075

24.251

365

365

365

365

365

365

 

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit

 

170.899

151.962

262.945

294.029

61.705

39.725

55.425

90.751

112.265

86.165

16.279

365

365

365

 
                 
                 

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

328

4

26

            

Desaldering Delta aanpak WatKwa

69

69

              

Desaldering ontvangsten KRW

320

320

              

Kasschuif Investeren in waterkwaliteit

0

30

‒ 4

‒ 26

            

Saldo 2023 Investeren in waterkwaliteit ontvangsten

‒ 717

‒ 717

              

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 298

‒ 4

‒ 26

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 07.09 Ontvangsten investeringen in waterkwaliteit

 

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 
                 
                 

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Investeren in waterkwaliteit

 

328

4

26

            

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Investeren in waterkwaliteit

 

30

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

 

4.2 Bijlage 2: Projectoverzichten

In deze bijlage zijn de MIRT projecttabellen met de realisatieprojecten alsmede de verkenningen en planuitwerking programma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT- tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

 • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

 • van een wijziging groter dan 1 jaar in de oplevering van het project.

De stand vorig in de kolom Kasbudget 2024 betreft de stand OW 2024. De stand vorig in de kolom Projectbudget betreft de stand tweede suppletoire begroting 2023.

Artikel 1 Investeringen in waterveiligheid

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 19 Tweede Hoogwaterbeschermingsprogramma
 

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project HWBP-2

    

2027

2027

 

Projecten Nationaal

       

HWBP-2 Rijksprojecten

1

1

170

170

   

HWBP-2 Waterschapsprojecten

54

89

2.640

2.640

   

Overige projectkosten (Programmabureau)

0

1

49

49

   

afrondingen

1

      

Programma

56

91

2.859

2.859

   

Begroting (DF 1.01.01/02)

56

91

     

Tabel 20 Ruimte voor de rivier
 

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project RvdR

       

Projecten Nationaal

       

Projectbudget RvdR

7

 

2.246

2.246

2019

2019

 

afrondingen

       

Programma

7

0

2.246

2.246

   

Begroting (DF 1.01.03)

7

0

     
Tabel 21 Maaswerken
 

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Maaswerken

       

Projecten Zuid-Nederland

       

Grensmaas

7

1

120

116

2017/2027

2017/2027

 

Zandmaas

2

1

392

392

2020

2020

 

afrondingen

       

Programma

9

2

512

508

   

Begroting (DF 1.01.04)

9

1

     
Tabel 22 Realisatieprogramma waterveiliheid
 

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

 

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Programma HWBP

       

HWBP Rijksprojecten

40

34

736

736

   

HWBP Waterschapsprojecten

439

514

7.552

7.552

   

HWBP Overige projectkosten (programmabureau)

12

10

185

180

   
        

Wettelijk BeoordelingsInstrumentarium 2024

2

5

41

40

   

Landelijk Verbeterprogramma Regionale Rijkskeringen

3

4

12

10

  

1

Zandhonger Oosterschelde

  

11

11

   

Kennisprogramma Zeespiegelstijging

2

2

10

10

   

Meanderende Maas

2

1

8

8

   

Projecten Noord-Nederland

       

Afsluitdijk

5

2

7

7

   

Afsluitdijk Bestaande Spuisluis

4

 

194

149

  

2

Projecten Oost-Nederland

       

Kribverlaging Pannerdensch Kanaal

2

2

32

32

2023

2023

 

IJsseldelta 2e fase (Reevesluis)

2

4

95

96

2021

2021

 

Monitoring Langsdammen Waal

  

5

5

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Overige onderzoeken en kleine projecten

1

 

88

88

   

Dijkversterking en herstel steenbekleding

  

827

830

2023

2023

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Beekdalen

9

10

320

34

  

3

afrondingen

4

1

     

Programma

527

589

10.123

9.788

   

Begroting (DF 1.02.02)

343

545

     

Overprogrammering (-)

‒ 184

‒ 44

     

Toelichting

 • 1. Vanuit de beleidsreservering integraal riviermanagement (artikel 5.04) wordt de voor 2024 gereserveerde middelen ad € 2,3 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.

 • 2. Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vastonderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.

 • 3. Dit betreft de overboeking van € 287,7 miljoen van de CA-gelden die op de aanvullende post Beekdalen staan bij het ministerie van Financiën. Daarnaast is € 1,7 miljoen overgeboekt naar het BTW-Compensatiefonds.

Tabel 23 Verkenningen en planuitwerking waterveiligheid
 

Budget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

     

Reservering Areaalgroei

26

24

   

Integraal Rivieren Management (IRM) (project Paddenpol)

171

159

2025

2025

1

Projecten Noordwest-Nederland

     

EPK Planuitw. en verkenningen Waterveiligheid

10

12

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Rivierverruiming Rijn en Maas

226

223

   

Projecten Oost-Nederland

     

IJsseldelta 2e fase

101

102

2024

2024

 

afronding

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

534

520

   

Begroting DF 1.02.01

534

520

   
 • 1. Het projectbudget is met verhoogd voor dekking van de meerkosten voor de realisatie van het lopende project Paddenpol € 1 miljoen en voor de financiering van de eerste fase van het programma IRM (2024-2026, geschatte kosten € 10 miljoen.

Artikel 2 Investeren in zoetwatervoorzieningen

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 24 Realisatieprogramma zoetwatervoorziening
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

Projecten Nationaal

     

EPK Planuitwerking en verkenningen Zoetwatervoorziening

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

0

0

   

Begroting DF 2.02.01

0

0

   

Artikel 4 Experimenteren cf. art. III Deltawet

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 25 Geïntegreerde contractvormen/PPS
 

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

huidig

vorig

Huidig

Vorig

 

Afsluitdijk

165

112

2.028

2.072

2025

2025

1

Totaal programma

165

112

2.028

2.072

   

Begroting DF 4.02.01

165

112

     

Toelichting

1. Vanuit artikel 4.02 project Afsluitdijk wordt € 44,5 miljoen overgeboekt naar het project afsluitdijk bestaande Spuimiddelen (BSM), artikel 1.02. Dit betreft vastonderhoud BSM gedurende de periode dat de spui gerenoveerd wordt € 13,4 miljoen. Daarnaast wordt € 31,1 miljoen vanuit artikel 4.2 overgeboekt voor toekomst onderhoud. Het aandeel in 2024 van deze mutaties bedraagt € 4,4 miljoen.

Artikel 7 Investeren in waterkwaliteit

Mutaties Eerste suppletoire begroting 2024 (bedragen x € 1 miljoen)

Tabel 26 Realisatieprogramma Kaderrichtlijn water
 

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

KRW 1e tranche

  

30

30

   

KRW 2e en 3e tranche

81

103

698

698

2027

2027

 

afrondingen

       

Totaal programma

81

103

728

728

   

Begroting DF 7.01.01

81

103

     
Tabel 27 Realisatieprogramma waterkwaliteit
 

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten waterkwaliteit

       

Projecten Nationaal

       

Bijdrageregeling medicijnresten

14

15

68

68

   

Verruiming vaargeul Westerschelde

  

26

26

   

Grote wateren

31

34

564

221

2032

2032

1

Natuurcompensatie Perkpolder

  

6

3

  

2

DAW Projecten (subsidies aan o.a. Kadaster, LTO)

7

10

28

29

   

afrondingen

 

1

     

Totaal programma

52

60

692

347

   

Begroting DF 7.02.01

52

60

     

Toelichting

 • 1. Op basis van de nadere uitwerking van de 3e fase van het bijgestelde uitvoeringsprogramma PAGW en offerte van de uitvoerende diensten wordt het resterende deel van het in het Deltafonds gereserveerde budget ter grootte van € 329,2 miljoen overgeheveld naar het uitvoeringsprogramma.

 • 2. Bij de aanleg van de nieuwe primaire waterkeringen bij het project Natuur Compensatie Perkpolder is Thermisch Gereinigde Grond in de kern van de kering toegepast. Vanwege de toepassing van de TGG is het risico van bodemverontreiniging ontstaan. Ter financiering van de aanvullende beheersmaatregel wordt € 3,1 miljoen aan het projectbudget toegevoegd.

Tabel 28 Verkenning en planuitwerking waterkwaliteit
 

Budget

Oplevering/openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

Huidig

Vorig

Huidig

Vorig

 

EPK Planuitwerking en verkenningen Waterkwaliteit

3

7

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Grevelingen

106

106

2028-2029

2028-2029

 

Totaal programma planuitwerking en verkenning

109

113

   

Begroting DF 7.02.02

109

113