Gepubliceerd: 15 april 2024
Indiener(s): Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-J-1.html
ID: 36550-J-1

Ontvangen 15 april 2024

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2023‒2024

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Deltafonds, alle voor het jaar 2024.

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Deltafonds voor het jaar 2024 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2024.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Harbers

Wijziging begrotingsstaat van het Deltafonds (J) voor het jaar 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting

Mutaties (+ of -) 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

        

1

Investeren in waterveiligheid

1.060.356

709.270

169.003

417.288

‒ 226.570

10.382

2

Investeren in zoetwatervoorziening

116.987

105.207

 

4.458

‒ 11.436

0

3

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

322.573

312.524

 

47.517

‒ 2.699

 

4

Experimenteren cf. art. III Deltawet

25.314

111.811

 

‒ 12.441

53.674

 

5

Netwerkgebonden kosten en overige uitgaven

394.734

394.693

 

‒ 34.854

‒ 35.581

 

6

Bijdragen andere begrotingen Rijk

  

1.650.164

  

‒ 455.300

7

Investeren in waterkwaliteit

208.705

185.990

328

154.604

‒ 15.091

‒ 298

        
 

Subtotaal

2.128.669

1.819.495

1.819.495

576.572

‒ 237.703

‒ 445.216

5.10

Voordelig eindsaldo (cumulatief) vorig jaar

     

207.513

 

Subtotaal

2.128.669

1.819.495

1.819.495

576.572

‒ 237.703

‒ 237.703

 

Voordelig eindsaldo (cumulatief) huidig jaar

  

0

  

0

 

Totaal

2.128.669

1.819.495

1.819.495

576.572

‒ 237.703

‒ 237.703