Gepubliceerd: 15 april 2024
Indiener(s): Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-I-2.html
ID: 36550-I-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2023‒2024

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Koning.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken,M. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht.

2 De Koning

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2024

Uitgaven 2025

Uitgaven 2026

Uitgaven 2027

Uitgaven 2028

Vastgestelde begroting 2024

 

55.901

55.889

55.877

55.877

55.877

1) Loon- en prijsbijstelling 2024

2

1.738

1.738

1.738

1.738

1.738

2) Loon- en prijsbijstelling 2024

3

417

417

416

416

416

3) Eindejaarsmarge 2023 Kabinet van de Koning

3

30

0

0

0

0

4) overige

3

‒ 1

    

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

58.085

58.044

58.031

58.031

58.031

Toelichting

  • 1. De tranche 2024 van de loon- en prijsbijstelling is toegevoegd aan de begroting van de Koning.

  • 2. Dit is een doorbelasting van de loon-en prijsbijstelling 2024 zoals deze bij het Kabinet van de Koning (KvdK) en de Rijksvoorlichtingsdienst als onderdeel van het ministerie van Algemene Zaken (AZ) heeft plaatsgevonden. Tevens betreft dit de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2024 zoals deze bij het Militaire Huis als onderdeel van het ministerie van Defensie heeft plaatsgevonden.

  • 3. Doorbelasting van de eindejaarsmarge 2023 zoals deze bij het KvdK als onderdeel van het ministerie van AZ heeft plaatsgevonden.

  • 4. Doorbelasting van een overboeking naar het ministerie van BZK in verband met Rijksbrede ICT-voorzieningen 2024 voor het KvdK.

3 Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

11.640

0

11.640

0

11.640

0

0

0

0

11.640

           

Uitgaven

11.640

0

11.640

0

11.640

0

0

0

0

11.640

           

Institutionele Inrichting

11.640

0

11.640

0

11.640

0

0

0

0

0

Extrapolatie

         

11.640

           

Ontvangsten

1.831

0

1.831

0

1.831

0

0

0

0

1.831

Extrapolatie

         

1.831

Extrapolatie

Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begroting van de Koning.

3.2 Artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Functionele uitgaven van de Koning (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

36.668

0

36.668

1.738

38.406

1.738

1.738

1.738

1.738

38.406

           

Uitgaven

36.668

0

36.668

1.738

38.406

1.738

1.738

1.738

1.738

38.406

           

Institutionele Inrichting

36.668

0

36.668

1.738

38.406

1.738

1.738

1.738

1.738

1.738

Extrapolatie

         

36.668

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Loon- en prijsbijstelling

De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 betreffen de loon- en prijsbijstelling voor 2024 van € 1,7 miljoen.

Extrapolatie

Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begroting van de Koning.

3.3 Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen (bedragen x € 1000)
 

Ontwerpbegroting 2024 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2024 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

7.593

0

7.593

446

8.039

417

416

416

416

7.985

           

Uitgaven

7.593

0

7.593

446

8.039

417

416

416

416

7.985

           

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

7.593

0

7.593

446

8.039

417

416

416

416

416

Extrapolatie

         

7.569

           

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Dit betreft de doorbelasting van de in de begroting van het ministerie van AZ opgenomen loon- en prijsbijstelling voor 2024 voor het Kabinet van de Koning en Commmunicatie Koninklijk Huis (€ 283 duizend), de loon- en prijsbijstelling voor het Militair Huis (€ 134 duizend) en de uitkering van de eindejaarsmarge 2023 bij het Kabinet van de Koning (€ 30 duizend).

Extrapolatie

Met de extrapolatiemutaties worden de begrotingsstanden in het extrapolatiejaar 2029 toegevoegd aan de begroting van de Koning.