Gepubliceerd: 15 april 2024
Indiener(s): Mark Harbers (minister infrastructuur en waterstaat) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36550-A-2.html
ID: 36550-A-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2023‒2024

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2024 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1. de begrotingsstaat voor het Mobiliteitsfonds.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Minister van Infrastructuur en Waterstaat,Harbers

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

De opzet en structuur van de onderliggende eerste suppletoire begroting voor het Mobilteitsfonds zijn gebaseerd op de rijksbegrotingsvoorschriften van het Ministerie van Financiën. Naar aanleiding van de motie van de leden Van Helvert en Van Veldhoven (Kamerstukken II 2015–2016, 34 475 XII, nr. 12) worden bij alle begrotingsartikelen op het Mobiliteitsfonds en Deltafonds groter dan € 1 miljard de begrotingsmutaties boven de € 5 miljoen toegelicht. Dit heeft als praktische uitwerking dat bij de artikelen tussen de € 200 miljoen en € 1 miljard de ondergrens voor technische mutaties ook neerwaarts is bijgesteld. Voor beleidsmatige mutaties was er bij de artikelen van deze omvang reeds sprake van een ondergrens van € 5 miljoen.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerp-begroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

5

=> 1000

5

5

Mede naar aanleiding van overleg met uw Kamer zijn in aanvulling op deze regelgeving voor dit fonds de onderstaande punten verwerkt voor de eerste suppletoire begroting:

 • Het opnemen van gedetailleerde projectinformatie in de suppletoire begrotingen conform begroting en jaarverslag (brief van 4 november 2009 naar aanleiding van toezegging verbetering informatievoorziening bij WGO van 24 juni 2009, Kamerstukken II 2009–2010, 32 123 A, nr. 8);

 • Het inzicht in de budgetten van de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s wordt vergroot door begrotingsmutaties expliciet in de MIRT-tabellen zichtbaar te maken op projectniveau (toezegging WGO van 22 juni 2011);

 • Mutaties op de beschikbare budgetten worden in de (niet voorgeschreven) verdiepingsbijlage op artikelonderdeelniveau voor de volledige looptijd tot en met 2037 inzichtelijk gemaakt.

Opbouw

Dit wetsvoorstel kent een opbouw waarbij afhankelijk van de informatievraag en -behoefte verder kan worden ingezoomd. Deze verdiepingsslag is als volgt opgebouwd.

 • Allereerst is de begrotings(wet)staat voor het Mobiliteitsfonds voor het jaar 2024 opgenomen. Deze dient ter autorisatie van de mutaties die op artikelniveau in de verplichtingen-, uitgaven- en ontvangstenramingen worden voorgesteld;

 • Daarna is eerst op hoofdlijnen (paragraaf 2.1) inzicht verstrekt in de belangrijkste budgettaire voorstellen die leiden tot wijziging van de begroting. Hiermee kan snel een indruk worden verkregen van de inhoud van dit wetsvoorstel.

 • Via de artikelsgewijze toelichting (paragraaf 3) worden alle beleidsmatig relevante meerjarige mutaties op het niveau van het artikelonderdeel zichtbaar gemaakt, en waar zinvol en relevant, ook toegelicht. Dit rekening houdend met de norm zoals hierboven is aangegeven.

 • Als onderdeel van de artikelsgewijze toelichting is in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.1) door middel van een meerjarige mutatietabel op artikelonderdeelniveau de aansluiting gemaakt tussen de vorige stand van de begroting en de nu voorgestelde stand. Dit geldt voor de volledige looptijd van het fonds.

 • Ten slotte zijn in de verdiepingsbijlage (paragraaf 4.2) van dit wetsvoorstel de MIRT-projecttabellen met de realisatieprojecten en de verkenningen en planuitwerkingprogramma’s opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze (meerjarige) MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen, of van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.

2 Producten

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2024

Uitgaven 2025

Uitgaven 2026

Uitgaven 2027

Uitgaven 2028

Uitgaven 2029-2037

Vastgestelde begroting 2024

 

10.217.181

19.325.126

9.989.139

9.731.856

9.185.003

77.266.890

Belangrijkste suppletoire mutaties

       

1. CA-middelen

11/13

25.000

1.500

341.874

340.366

340.371

704.624

a. Instandhouding Spoor (BKN)

13

  

335.374

335.366

335.371

697.624

b. Schoon Emissieloos Bouwen

12

25.000

1.500

6.500

5.000

5.000

7.000

2. AP-middelen

11/12

4.513

21.513

42.513

56.513

48.513

59.617

a. Klimaatfonds: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)

11

 

10.000

20.000

20.000

20.000

30.000

b. Klimaatfonds: Verduurzaming Dieselspoorlijnen

13

2.000

9.000

20.000

34.000

26.000

7.000

c. Wind in de Zeilen

11

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

22.617

3. Realistisch ramen: kaderaanpassing MF

divers

‒ 819.238

‒ 769.757

117.387

104.809

200.824

1.165.975

4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten

divers

‒ 24.858

14.407

19.838

‒ 7.198

24.694

‒ 26.883

5. Omvorming ProRail

13

‒ 40.000

‒ 8.845.000

  

‒ 20.000

‒ 160.000

6. Bijdragen derden

divers

39.047

‒ 56.806

‒ 54.486

‒ 53.481

‒ 51.000

‒ 62.789

7. Overboekingen Hoofdstuk XII

divers

‒ 57.868

‒ 66.491

‒ 5.043

‒ 6.923

‒ 4.321

‒ 45.117

8. Overboekingen ministeries

divers

11.636

‒ 12.481

9.669

22.669

104.919

484.971

a. Nationaal Groeifonds: Brainportregio Eindhoven

11

  

23.000

28.000

109.000

510.000

b. Nationaal Groeifonds: Rail Gent Terneuzen

11

103.300

     

c. Overige overboekingen ministeries

divers

‒ 91.664

‒ 12.481

‒ 13.331

‒ 5.331

‒ 4.081

‒ 25.029

9. Saldo 2023 uitgaven

divers

483.189

     

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

9.838.602

9.612.011

10.460.891

10.188.611

9.829.003

79.387.288

Tabel 3 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2024

Ontvangsten 2025

Ontvangsten 2026

Ontvangsten 2027

Ontvangsten 2028

Ontvangsten 2029-2037

Vastgestelde begroting 2024

 

10.217.181

19.325.126

9.989.139

9.731.856

9.185.003

77.266.890

Belangrijkste suppletoire mutaties

       

1. CA-middelen

19

25.000

1.500

341.874

340.366

340.371

704.624

a. Instandhouding Spoor (BKN)

19

  

335.374

335.366

335.371

697.624

b. Schoon Emissieloos Bouwen

19

25.000

1.500

6.500

5.000

5.000

7.000

2. AP-middelen

19

4.513

21.513

42.513

56.513

48.513

59.617

a. Klimaatfonds: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)

19

 

10.000

20.000

20.000

20.000

30.000

b. Klimaatfonds: Verduurzaming Dieselspoorlijnen

19

2.000

9.000

20.000

34.000

26.000

7.000

c. Wind in de Zeilen

19

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

22.617

3. Realistisch ramen: kaderaanpassing MF

19

‒ 819.238

‒ 769.757

117.387

104.809

200.824

1.165.975

4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten

divers

‒ 24.858

14.407

19.838

‒ 7.198

24.694

‒ 26.883

5. Omvorming ProRail

19

‒ 40.000

‒ 8.845.000

  

‒ 20.000

‒ 160.000

6. Bijdragen derden

divers

39.047

‒ 56.806

‒ 54.486

‒ 53.481

‒ 51.000

‒ 62.789

7. Overboekingen Hoofdstuk XII

19

‒ 57.868

‒ 66.491

‒ 5.043

‒ 6.923

‒ 4.321

‒ 45.117

8. Overboekingen ministeries

19

11.636

‒ 12.481

9.669

22.669

104.919

484.971

a. Nationaal Groeifonds: Brainportregio Eindhoven

19

  

23.000

28.000

109.000

510.000

b. Nationaal Groeifonds: Rail Gent Terneuzen

19

103.300

     

c. Overige overboekingen ministeries

19

‒ 91.664

‒ 12.481

‒ 13.331

‒ 5.331

‒ 4.081

‒ 25.029

9. Saldo 2023

divers

483.189

     

a. Saldo ontvangsten

divers

55.969

     

b. Voordelig Saldo 2023

18

427.220

     

Stand 1e suppletoire begroting 2024

 

9.838.602

9.612.011

10.460.891

10.188.611

9.829.003

79.387.288

Toelichting

 • 1. Coalitieakkoordmiddelen:

  a. Instandhouding spoor: de middelen op de AP van het Ministerie van Financiën voor instandhouding Spoor worden tot en met het jaar 2030 overgeheveld naar het MF en komen terecht op artikel 13. Hiermee kan ProRail voor de periode 2026-2030 de programmering vastleggen en verplichtingen aangaan.

  b. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): er wordt in totaal € 50 miljoen overgeboekt, waarvan € 25 miljoen in 2024 voor de tweede tranche specifieke uitkering Schoon Emissieloos Bouwen. In paragraaf 2.2 wordt hier uitgebreider bij stilgestaan.

 • 2. Aanvullende Post (AP): hieronder zijn de overhevelingen vanuit de AP van het Ministerie van Financiën zichtbaar gemaakt.

  a. Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur: er wordt € 100 miljoen beschikbaar gesteld uit het Klimaatfonds ten behoeve van het uitvoeringsprogramma Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI);

  b. Verduurzaming Dieseltreinen: over de periode van 2024-2029 is er € 98 miljoen overgeboekt vanuit het Klimaatfonds. Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen.

  c. Wind in de Zeilen: in 2020 is tussen de Zeeuwse partijen en het kabinet het pakket Wind in de Zeilen ofwel het bestuursakkoord Compensatiepakket marinierskazerne tot stand gekomen (Kamerstukken II 2019/20, 33358, nr. 28). Dit pakket heeft een omvang van circa € 651,9 miljoen, waarvan een deel gereserveerd is voor bereikbaarheid (exploitatie van de afgesproken treindiensten). Met de Voorjaarsnota 2024 wordt in het kader van het bestuursakkoord, structureel € 2,5 miljoen beschikbaar gesteld vanuit de Aanvullende Post en toegevoegd aan de reservering Pakket Zeeland.

 • 3. Realistische ramen: kaderaanpassing Mobiliteitsfonds: in het kader van realistisch ramen en rekening houdend met het advies van de 17e Studiegroep Begrotingsruimte is er een kaderaanpassing verwerkt op het MF. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. Deze actualisering zorgt voor een flinke schuif naar achteren. De kaderaanpassing zorgt voor een verlichting van generale beeld in de eerste jaren. Er schuift circa € 1,6 miljard vanuit de periode 2024-2029 naar latere jaren toe. Deze kaderaanpassing is meerjarig budgettair neutraal. In 2024 ontstaat hiermee een overprogrammering van € 688 miljoen, waardoor de kans op een voordelig saldo in 2024 kleiner geacht wordt. De aanpassingen van de programmering worden per artikel toegelicht in de artikelsgewijze toelichting.

 • 4. Realistisch ramen: actualisering ontvangsten: in 2024 zijn de programmaramingen aan zowel de uitgaven- als de ontvangstenkant geactualiseerd. In totaal schuift € 24,9 miljoen op de ontvangsten uit 2024 door naar latere jaren. De voornaamste schuiven vinden plaats op het project ZuidasDok en Nieuwe Sluis Terneuzen. Bij ZuidasDok schuift in 2024 in totaal € 15 miljoen aan ontvangsten naar latere jaren. Daarnaast schuift op het project Nieuwe Sluis Terneuzen de ontvangsten van € 9,4 miljoen weg naar latere jaren omdat het project vertraging heeft opgelopen. Bij de artikelsgewijze toelichting zullen de actualisaties van de programmering nader toegelicht worden.

 • 5. Omvorming ProRail: de in de Ontwerpbegroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1-1-2025 is niet langer haalbaar. Vanwege de impact op het macro-economische beeld worden deze middelen niet meer met een jaar doorgeschoven. De middelen worden daarom technisch uit de begroting en Rijksbrede beeldgehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) verlaagd wordt voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier en kunnen deze opnieuw worden opgevoerd.

 • 6. Bijdragen derden: in 2024 wordt aan verschillende projecten binnen het Mobiliteitsfonds een bijdrage van derden toegevoegd (€ 39,0 miljoen in 2024). De grootste bijdrage komt door de SPUK Averijhaven aan Noord-Holland (€ 27,6 miljoen). Deze SPUK wordt teruggevorderd in 2024 conform afspraken die gemaakt zijn in het nieuwe Convenant Energiehaven van december 2023. Bij de artikelsgewijze toelichting worden de bijdragen van derden nader geduid.

 • 7. Overboekingen Hoofdstuk XII: voor de uitvoering van diverse programma's in 2024 is er € 57,9 miljoen overgeboekt naar de beleidsbegroting XII. Dit gaat om verschillende overboekingen die in de verschillende artikelen nader worden toegelicht.

 • 8. Overboekingen ministeries: per saldo is dit € 11,6 miljoen in 2024. Het gaat om de volgende overboekingen:

  • 1. Nationaal Groeifonds (NGF) - Brainportregio Eindhoven: met de Voorjaarsnota 2024 komen middelen vrij voor de Ruimtelijke Schaalsprong met Brainportregio Eindhoven. Rijk en regio hebben overeenstemming bereikt over de verdeling van cofinanciering. Aanvullend op de afspraken uit 2022 reserveert het Rijk € 718 miljoen hiervoor. Van de € 718 miljoen komt € 670 miljoen uit het NGF. De resterende € 48 miljoen wordt gedekt uit het MF. De middelen worden toegevoegd aan artikelonderdeel 11.01 en 11.03 op het MF.

  • 2. Nationaal Groeifonds (NGF) - Rail Gent Terneuzen: vanuit EZK is er met de Voorjaarsnota 2024 een overboeking van € 103,3 miljoen geweest naar IenW voor NGF-middelen. Deze middelen zijn bestemd voor de realisatie van het programma Rail Gent Terneuzen en komen terecht op artikelonderdeel 11.01 Verkenningen.

  • 3. Overige overboekingen ministeries: dit betreffen de overige overboekingen van en naar andere begrotingshoofdstukken binnen de Rijksbegroting (per saldo in 2024 € - 91,7 miljoen uit het Mobiliteitsfonds). In de artikelsgewijze toelichting worden deze overboekingen verder in beeld gebracht.

 • 4. Saldo 2023: de begroting van het Mobiliteitsfonds vertoont over het jaar 2023 een voordelig saldo van € 427 miljoen. Dit saldo is ontstaan door de saldering van de in dat jaar gerealiseerde uitgaven en ontvangsten. Op de uitgaven is € 483 miljoen in 2023 niet tot realisatie gekomen en via het saldo doorgeschoven naar 2024. Op de ontvangsten is € 56 miljoen niet ontvangen in 2023. Daarmee is een voordelig saldo ontstaan van € 427,2 miljoen. Het voordelig saldo wordt in 2024 toegevoegd aan artikelonderdeel 18.10, zodat de middelen beschikbaar blijven voor het Mobiliteitsfonds.

2.2 Overzicht Coalitieakkoordmiddelen Rutte IV

In het Coalitieakkoord van het kabinet-Rutte IV zijn middelen gereserveerd voor verschillende doelen van het Mobiliteitsfonds. Bij de eerste suppletoire begroting 2024 is er in totaal € 1,79 miljard toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds. Het gaat om middelen voor de instandhouding Spoor, Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) en Wind in de Zeilen.

Tabel 4 Overzicht toegekende Coalitieakkoordmiddelen 2024 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

totaal

a. Instandhouding Spoor (BKN)

  

335.374

335.366

335.371

422.560

275.064

       

1.703.735

b. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen

25.000

1.500

6.500

5.000

5.000

5.000

2.000

       

50.000

Toelichting

 • 1. In de Kamerbrief van 22 maart (Tweede Kamer, vergaderjaar 2023-2024, 29 984, nr. 1184) is door het kabinet een denkrichting uitgewerkt voor een basiskwaliteitsniveau spoor voor de spoorinfrastructuur vanaf 2026. Dit is een stabiel, langjarig en robuust onderhoudsniveau van het Nederlandse spoor, zoals dat ook voor de netwerken van Rijkswaterstaat is uitgewerkt. De instandhoudingsbehoefte, beschikbare capaciteit op het spoor, de beschikbaarheid van personeel en de middelen op de begroting vragen om een nieuwe balans. Aangezien de onderhoudswerkzaamheden op het spoor in de komende periode toe zullen nemen en de kosten voor instandhouding stijgen, zijn er keuzes nodig om budget en prestaties meer in evenwicht te brengen en de voorspelbaarheid te vergroten. Met de geschetste denkrichtingen bieden we een goede basiskwaliteit van onze spoorinfrastructuur. Er resteert vanaf 2026 een budgettaire opgave waarvoor ik oplossingen in kaart breng binnen de budgettaire kaders van het Mobiliteitsfonds, inclusief de maatschappelijke effecten. Met deze stappen werk ik toe naar finale besluitvorming over het BKN spoor, die voor de zomer van 2024 moet plaatsvinden. De budgettaire verwerking kan vervolgens plaatsvinden in de ontwerpbegroting voor 2025. Vooruitlopend worden de middelen op de AP voor instandhouding spoor tot en met 2030 overgeheveld naar het MF artikel 13. Hiermee krijgt ProRail voor de periode 2026-2030 duidelijkheid en kan er een programmering vastgelegd en verplicht worden.

 • 2. Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): in de Kamerbrief (LGS / 22558512) ‘Voortgang integrale aanpak landelijk gebied en opvolging uitspraak Raad van State over Porthos’ van 25 november 2022 is € 400 miljoen aan aanvullende middelen beschikbaar gesteld voor het programma SEB, met als doel om in samenspraak met de bouwsector, medeoverheden, aanbestedende rijksdiensten en verschillende ministeries de verduurzaming van de bouw te versnellen. Deze aanvullende middelen worden ingezet voor de Subsidieregeling Schoon en Emissieloos Bouwen (SSEB), het in staat stellen van rijksdiensten om hogere aanbestedingseisen te stellen, een Kennis-, Opschaling- en Praktijkervaringsprogramma en een Specifieke Uitkering (SPUK) voor medeoverheden. Vanuit de reservering van € 400 miljoen wordt een tweede tranche beschikbaar gesteld voor de SPUK SEB van in totaal € 50 miljoen, waarvan € 25 miljoen in 2024. Deze middelen worden toegevoegd aan het Mobiliteitsfonds.

3 Productartikelen

3.1 Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

11

Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

787.927

19.000

806.927

‒ 287.357

519.570

‒ 422.306

543.177

‒ 559.144

‒ 774.085

‒ 350.087

Uitgaven

501.419

19.000

520.419

‒ 306.093

214.326

‒ 254.752

‒ 232.811

‒ 123.374

‒ 244.806

‒ 570.307

waarvan juridisch verplicht

          

11.01

Verkenningen

23.594

94.000

117.594

‒ 116.344

1.250

‒ 128.787

‒ 90.711

668

‒ 150.205

‒ 243.576

11.02

Korte termijn mobiliteitsmaatregelen

          

11.03

Reserveringen

172.915

‒ 15.000

157.915

‒ 77.531

80.384

‒ 73.441

‒ 122.551

‒ 121.099

‒ 47.068

‒ 30.173

11.03.01

Gebiedsprogramma's

22.874

0

22.874

‒ 20.371

2.503

‒ 38.376

‒ 71.000

‒ 95.930

‒ 21.126

‒ 39.126

11.03.02

Overige reserveringen

145.892

‒ 15.000

130.892

‒ 62.830

68.062

‒ 37.690

‒ 52.798

‒ 24.794

‒ 25.567

8.953

11,03.03

Reserveringen Coalitieakkoord

4.149

0

4.149

5.670

9.819

2.625

1.247

‒ 375

‒ 375

0

11.04

Generieke investeringsruimte

304.910

‒ 60.000

244.910

‒ 112.218

132.692

‒ 52.524

‒ 19.549

‒ 2.943

‒ 47.533

‒ 296.558

Ontvangsten

          

11.09

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingen nemen in 2024 met € 287,4 miljoen af. De verplichtingenmutaties sluiten bijna één op één aan op de toelichtingen bij de uitgavenmutaties. De verschillen zijn:

 • Het saldo 2023 op de verplichtingen is in 2024 circa € 79,1 miljoen hoger dan de uitgaven. Dit komt omdat er minder verplichtingenbudget nodig was op 11.04 in 2023, de verplichtingen op de risicoreserveringen schuiven naar 2024.

 • De actualisering van de programmering op de verplichtingen op artikel 11.03 en 11.04 wijken deels af van de actualisering van de programmering op de uitgaven. Dit komt voornamelijk doordat de (risico)reserveringen in een ander kasritme worden gezet dan aanvankelijk was geraamd.

Uitgaven

11.01 Verkenningen

Dit artikelonderdeel is met met € 116,3 miljoen verlaagd in 2024. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ - 291,2 miljoen), een overboeking vanuit EZK voor NGF-budget (€ 103 miljoen), overboekingen over artikelen (€ 1,8 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 73,4 miljoen).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering programmering

De programmering op meerdere verkenningsprojecten is aangepast. Dit resulteert in diverse kasschuiven naar achteren. Voor artikelonderdeel 11.01 gaat het om de volgende kasschuiven op diverse projecten:

 • Verkenningen Den Bosch: de programmering uit de periode 2024, 2027-2030, schuift weg (€ 45,8 miljoen). Deze komen terecht in 2025, 2026, 2031 en 2032.

 • OV en Wonen Utrecht: in 2024 is € 75,9 miljoen weggeschoven. Daarnaast wordt er in de periode 2025-2031 circa € 515 miljoen naar 2032 en later verschoven.

 • OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer: op deze verkenning schuift de programmering (€ 75 miljoen in 2025 en € 60 miljoen in 2026) naar 2031 toe als gevolg van een actuele raming.

 • Oude Lijn: op de verkenning Oude Lijn is de programmering aangepast op basis van de actueelste stand van de raming. Dit betekent dat er in 2024 € 17 miljoen wegschuift en € 412 miljoen wegschuift tot en met 2030. Deze middelen komen in de latere jaren weer terug.

 • N35 Wijthem-Nijverdal: dit betreft een kasschuif op het amendement van het lid Heutink (36410-A-27) dat is ingediend tijdens de begrotingsbehandeling 2024 voor het Mobiliteitsfonds. Met deze kasschuif wordt recht gedaan om met een passend kasritme te komen voor het project, waar € 94 miljoen naar latere jaren toeschuift.

 • A27 Zeewolde-Eemnes: hier schuift € 3,2 miljoen vanuit 2027 naar 2028.

 • Bus Rapid Transit Leiden-Zoetermeer (BRT LeiZoe): een actualisering van de raming heeft ertoe geleid dat € 36,4 miljoen uit 2033 wordt geschoven naar de periode 2025-2029 vanwege de mogelijke eerdere realisatie van dit project.

 • Rail Gent Terneuzen: dit betreft een kasschuif op het verkenningenbudget NGF dat is overgekomen vanuit EZK (€ 103,3 miljoen) in het kader van Rail Gent Terneuzen. Deze kasschuif brengt de programmering in het juiste ritme met het oog op de realisatie die gepland staat voor de periode 2028-2033.

Overboeking ministeries

Vanuit EZK is er met de Voorjaarsnota 2024 een overboeking van € 103,3 miljoen geweest naar IenW voor NGF-middelen. Deze middelen zijn bestemd voor de realisatie van het programma Rail Gent Terneuzen en komen terecht op artikelonderdeel 11.01 Verkenningen.

Overboekingen over artikelen

Dit zijn overboekingen geweest van het verkenningsbudget Den Bosch (€ - 0,8 miljoen) en Oude Lijn naar de planstudiebudgetten (€ - 1 miljoen).

Saldo 2023

De verkenningsbudgetten voor Den Bosch (€ 1 miljoen), OV en Wonen Utrecht (€ 69,4 miljoen) en Oude Lijn (€ 3 miljoen) waren in 2023 niet nodig. Deze budgetten schuiven door naar 2024 via het saldo, zodat het totaal aan uitgaven op dit artikel over de jaren gelijk blijft.

11.03 Reserveringen

Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 77,5 miljoen in 2024. Dit komt door de actualisering van de programmering (€ - 53,1 miljoen), AP-middelen voor Wind in de Zeilen (€ 2,5 miljoen), overboekingen naar het BTW-compensatiefonds (€ - 1,6 miljoen), overboekingen over artikelen (€ - 105 miljoen), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (€ -17,9 miljoen) en de technische verwerking van het saldo 2023 (€ 97,5 miljoen).

AP-middelen: Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)

IenW werkt samen met medeoverheden binnen het uitvoeringsprogramma KCI aan een circulaire en klimaatneutrale GWW-sector. Door deze aanvullende bijdrage uit het Klimaatfonds (optellend tot € 100 miljoen), waarvan € 10 miljoen in 2025, wordt de implementatie van de maatregelen versneld en opgeschaald en tevens toegepast binnen de aanbestedingsprocedures van het Rijk, waarbij de overheid fungeert als launching customer voor veelbelovende duurzame technieken. De middelen komen terecht op artikelonderdeel 11.03.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering programmering

Bij de reserveringen zijn verschillende kasschuiven doorgevoerd om aan te sluiten bij de actueelste raming van de programmering. In 2024 is circa € 53,1 miljoen weggeschoven. Dit komt met name door:

 • Reservering Brainport Eindhoven: de reservering van circa € 76 miljoen, waarvan € 3,5 miljoen in 2024, schuift naar de jaren 2032-2034 toe. Volgens ProRail is het aannemelijker dat de reservering in deze jaren wordt aangewend.

 • Reservering Lelylijn: in 2024 schuift € 4,6 miljoen weg naar 2025 en 2026, omdat de prognose is dat de reservering van Lelylijn niet in 2024 wordt aangewend.

 • Reservering gebiedsprogramma Stedelijk OV Den Haag / Rotterdam: in 2024 is € 5,9 miljoen en in 2025 € 7 miljoen weggeschoven naar 2027 en later, omdat de middelen in deze jaren niet nodig worden geacht.

 • Reservering Schoon Emissieloos Bouwen voor de Rijksdiensten (RWS/ProRail): in 2024 schuift er circa € 29 miljoen naar 2025 en verder. Deze middelen zijn volgens de actuele raming niet nodig in 2024.

 • Reservering BO MIRT Goederenvervoer: in 2024 en 2025 schuift € 12,1 miljoen weg naar 2026 en later, om de programmering weer in het juiste ritme te zetten.

 • Reservering Robuuste Hoofdvaarwegen: er vindt een schuif vanuit 2028 (€ - 58,6 miljoen) naar 2024 (€ 1,2 miljoen), 2025 (€ 1 miljoen) en 2030 (€ 56,4 miljoen) plaats. De middelen zijn volgens de laatste raming voor een deel nodig in 2024 en 2025.

 • Diverse kleine kasschuiven bij de overige reserveringen.

Brainportregio Eindhoven / NGF

Het kabinet heeft in het voorjaar middelen ter beschikking gesteld aan OCW, EZK, BZK, IenW en de regio Eindhoven om het vestigingsklimaat te verbeteren. Het kabinet heeft in navolging op de Ruimtelijke Schaalsprong van Brainport waartoe in 2022 eerste investeringsbeslissingen zijn genomen, een verdere intensivering met de regio afgesproken. Nieuw is de start van een brede MIRT-verkenning naar de Randweg A2/N2, inclusief de tangent van de Brainportlijn (hoogwaardig ov) en het verbeteren van de noordwestelijke ontsluiting van de Brainportregio, waar onder andere de Brainport Industries Campus ligt. Ook wordt in de regio op korte termijn een gebiedsgericht pakket mobiliteitsmaatregelen uitgerold, met onder andere multimodale hubs en nieuwe fietsverbindingen. Voor de Multimodale Knoop en het Hoogwaardig OV van Eindhoven Centraal naar Veldhoven (HOV4), die reeds onderdeel waren van de afspraken uit 2022, is een intensivering afgesproken. Om dit alles te bewerkstelligen, reserveert het Rijk per Voorjaarsnota 2024 aanvullend € 718 miljoen. Van de € 718 miljoen komt € 671 miljoen uit NGF. De resterende € 48 miljoen wordt gedekt uit het MF.

Coalitieakkoordmiddelen: Wind in de Zeilen

De middelen voor het programma Wind in de Zeilen die zijn overgekomen vanuit de Aanvullende Post van FIN worden toegevoegd aan de reservering Pakket Zeeland ten behoeve van de exploitatie van de afgesproken treindiensten. Het gaat om een structureel bedrag van € 2,5 miljoen per jaar.

Overboeking ministeries

Dit betreffen afdrachten aan het BTW-compensatiefonds van € 1,6 miljoen. Deze hebben betrekking op de gemaakte studiekosten gedurende de MIRT-planuitwerkingsfase en -verkenningsfase binnen het project CID Binckhorst Den Haag.

Overboekingen over artikelen

Vanuit dit artikelonderdeel zijn in 2024 middelen (€ 105 miljoen) overgeboekt in het kader van diverse projecten en programma's:

 • Reservering Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur: zoals afgesproken in de BO MIRT 2022 worden middelen beschikbaar gesteld voor deze stimuleringsregeling. In 2024 wordt € 75,5 miljoen overgeboekt en in 2025 wordt € 22,2 miljoen overgeboekt naar artikel 12.

 • Vanuit de modaliteitspecifieke reservering Vaarwegen is € 3,6 miljoen in 2024 beschikbaar gesteld aan de reservering die is gemaakt voor de door de minister toegezegde IenW-bijdrage aan de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie.

 • Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma's: dit betreft een overboeking in 2024 (€ 6 miljoen) van de Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma naar het Studie- en Innovatiebudget. Middelen zijn benodigd voor de studies en onderzoeken van verschillende gebiedsprogramma’s.

 • Reservering Rotterdam HOV: dit betreffen overboekingen uit de reservering Rotterdam HOV naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit in het BO MIRT 2022. De middelen gaan vanuit de verkenningenfase over naar de planuitwerkingsfase. In 2024 is dit € 5 miljoen.

 • Reservering BO MIRT Goederenvervoer (€ 9,2 miljoen): dit betreffen diverse overboekingen in 2024 uit deze reservering, zoals de overboeking naar last mile spoor (€ 4,4 miljoen), overboeking naar reservering Maritieme Maakindustrie (€ 1,4 miljoen), overboekingen ten behoeve van projecten in de Goederenvervoercorridors Oost/Zuidoost (€ 3,1 miljoen) en overige kleine overboekingen.

 • Reservering Schoon Emissieloos Bouwen (SEB): dit betreft een overboeking van € 5,6 miljoen vanuit de reservering SEB naar het artikel 13 Spoorwegen.

Overboekingen naar Hoofdstuk XII

Voor diverse projecten en programma's zijn er middelen overgeboekt naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII. In 2024 is er € 18 miljoen overgeboekt naar Hoofdstuk XII. De grootste overboekingen zijn:

 • Reservering Stedelijk OV Den Haag/Rotterdam (€ 7,5 miljoen): dit betreft een bijdrage uit de Brede Doel Uitkering met betrekking tot de gemaakte studiekosten gedurende de MIRT-planuitwerkingsfase en verkenningsfase van het project CID Binckhorst Den Haag.

 • Reservering Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur (€ 4,3 miljoen): dit betreft een overboeking ten behoeve van het programma Verbinden in Verscheidenheid (VSD) voor de Metropoolregio Rotterdam en Den Haag (MRDH) en voor de Vervoerregio Amsterdam (VRA).

 • Reservering BenO Caribisch Nederland (CN): Er is in totaal € 3,5 miljoen overgemaakt naar CN. Er gaat € 2,5 miljoen naar artikel 14 op HXII voor een bijdrage aan St. Eustatius ten behoeve van de aanleg van een aantal infrastructuurprojecten. Daarnaast gaat er € 1 miljoen naar artikel 17 op HXII ten behoeve van een bijdrage aan de Luchtvaart subsidie Bonaire.

Saldo 2023

Op diverse reserveringen zijn in 2023 de middelen niet tot besteding gekomen. De totaalsom van deze middelen is € 97,5 miljoen. De middelen zijn in 2024 toegevoegd aan artikelonderdeel 11.03 Reserveringen om de meerjarige omvang van de budgetten in stand te houden. De meeste overschotten zijn ontstaan op:

 • Modaliteit specifieke reserveringen (€ 34,5 miljoen): Hoofdwegennet (€ 5,2 miljoen), Spoorwegen (€ 15 miljoen) en Hoofdvaarwegennet (€ 14,4 miljoen).

 • Reservering Programma Schoon Emissieloos Bouwen Rijksdiensten (€ 14,8 miljoen).

 • Reservering Woningbouwmiddelen ten behoeve van de risicobeheersing (€ 7,9 miljoen).

 • Reservering Schone Lucht Akkoord (€ 6,4 miljoen).

 • Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma's (€ 6 miljoen).

 • Reservering BenO Caribisch Nederland (€ 5,5 miljoen).

 • Reservering pakket Zeeland (€ 4 miljoen).

 • Reservering Lelylijn (€ 2,8 miljoen).

 • Reservering Strategisch Plan Verkeersveiligheid (€ 2,6 miljoen).

11.04 Generieke Investeringsruimte

Dit artikelonderdeel is verlaagd met € 112,2 miljoen in 2024. Dit komt met name door de actualisering van de programmering en daarmee de verwerking van schuiven op dit artikelonderdeel om diverse risicoreserveringen in het juiste ritme te zetten (€ 8 miljoen), de bijdrage derden (€ 1,8 miljoen), overboekingen naar andere artikelen (€ - 138,9 miljoen), overboekingen naar de beleidsbegroting XII (€ -13 miljoen) en verwerking van het saldo 2023 (€ 29.9 miljoen).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering programmering

Er is in 2024 € 8 miljoen naar voren geschoven om het ritme van de risicoreserveringen aan te sluiten bij de behoefte.

Bijdragen derden

Het verkeersbegeleidingstarief (VBS-tarief) wordt door de Douane geïnd en daarna als ontvangst verantwoord bij IenW (RWS). Voor het VBS-tarief is er een bijdrage van € 1,8 miljoen ontvangen in 2024.

Overboekingen over artikelen

Vanuit dit artikelonderdeel hebben er verschillende overboekingen in 2024 plaatsgevonden van in totaal € 138,9 miljoen.

De grootste overboekingen waren voor PHS (€ 86,2 miljoen) en Maaslijn (€ 56 miljoen). Deze projecten hebben last gehad van de excessieve prijsstijgingen in 2023 en eerdere jaren. In de Najaarsnota 2023 was gemeld dat de meerjarige budgettaire verwerking plaatsvindt bij Voorjaarsnota 2024. Deze overboekingen vinden nu plaats.

Daarnaast zijn er middelen vrijgevallen uit het programma Sporendriehoek Noord-Nederland in het kader van de Bodemsanering Groningen Spoorzone (€ 5 miljoen). Deze middelen vloeien terug naar de generieke investeringsruimte.

Overboekingen naar Hoofdstuk XII

Vanaf 2025 vinden er overboekingen plaats naar Hoofdstuk XII ten behoeve van de dekking van de aanvraag voor de subsidiebeschikking NS. Deze worden overgeboekt vanuit de risicoreserveringen. Er wordt tot en met 2033 structureel € 13 miljoen overgeboekt.

Saldo 2023

Artikelonderdeel 11.04 is in 2024 verhoogd met € 29,9 miljoen door de toevoeging van het saldo 2023. Dit komt met name door de toevoeging van het saldo mee- en tegenvallers RWS die doorschuiven naar 2024.

3.2 Artikel 12 Hoofdwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

12

Hoofdwegennet

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

 

3.243.900

‒ 94.000

3.149.900

1.328.629

4.478.529

696.640

1.047.553

‒ 99.600

‒ 30.750

21.906

Uitgaven

 

3.800.162

‒ 94.000

3.706.162

‒ 31.148

3.675.014

‒ 158.535

102.279

16.846

30.213

228.385

waarvan juridisch verplicht

          

12.01

Exploitatie

4.401

0

4.401

1.435

5.836

910

0

0

0

0

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

4.401

0

4.401

1.435

5.836

910

0

0

0

0

12.02

Onderhoud en vernieuwing

1.213.841

‒ 94.000

1.119.841

74.871

1.194.712

37.049

142.522

‒ 118.888

‒ 68.176

‒ 48.073

12.02.01

Onderhoud

904.696

‒ 94.000

810.696

95.086

905.782

596

158

‒ 3.041

‒ 2.296

‒ 2.341

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

904.696

‒ 94.000

810.696

95.086

905.782

596

158

‒ 3.041

‒ 2.296

‒ 2.341

12.02.04

Vernieuwing

309.145

0

309.145

‒ 20.215

288.930

36.453

142.364

‒ 115.847

‒ 65.880

‒ 45.732

12.03

Ontwikkeling

767.944

0

767.944

‒ 104.880

663.064

‒ 178.032

‒ 69.523

285.479

82.691

295.863

12.03.01

Aanleg

425.481

0

425.481

‒ 50.786

374.695

33.054

‒ 442.726

219.567

151.950

222.523

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

2.878

0

2.878

0

2.878

0

0

0

0

0

12.03.02

Planning en studies

210.343

0

210.343

‒ 79.338

131.005

‒ 270.662

390.118

121.540

‒ 4.879

‒ 21.500

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

19.013

0

19.013

1.844

20.857

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

‒ 3.000

0

12.03.03

Optimalisering gebruik

132.120

0

132.120

25.244

157.364

59.576

‒ 16.915

‒ 55.628

‒ 64.380

94.840

12.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

1.086.142

0

1.086.142

‒ 5.681

1.080.461

‒ 22.046

26.833

‒ 152.992

12.451

‒ 22.652

12.06

Netwerkgebonden kosten HWN

727.834

0

727.834

3.107

730.941

3.584

2.447

3.247

3.247

3.247

12.06.01

Apparaatskosten RWS

619.325

0

619.325

3.177

622.502

3.584

2.447

3.247

3.247

3.247

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

619.325

0

619.325

3.177

622.502

3.584

2.447

3.247

3.247

3.247

12.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

108.509

0

108.509

‒ 70

108.439

0

0

0

0

0

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

108.509

0

108.509

‒ 70

108.439

0

0

0

0

0

Ontvangsten

52.885

0

52.885

43.743

96.628

4.685

‒ 3.266

‒ 750

769

‒ 3.391

12.09

Ontvangsten

52.885

0

52.885

43.743

96.628

4.685

‒ 3.266

‒ 750

769

‒ 3.391

12.09.01

Ontvangsten

11.336

0

11.336

43.743

55.079

4.685

‒ 3.266

‒ 750

769

‒ 3.391

12.09.02

Tolopgave

41.549

0

41.549

0

41.549

0

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 1,3 miljard in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 1,6 miljard). Dit betekent dat verplichtingenbudget via het saldo van 2023 naar 2024 is geschoven. Dit komt met name door in 2023 opgetreden vertragingen op artikelonderdeel 12.02.04 Vernieuwing en 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.

 • Een verplichtingenschuif van € 94 miljoen voor het amendement N35 Wijthmen-Nijverdal.

 • Een verplichtingenschuif van € 25 miljoen voor de aanvullende tranche voor uitbreiding van de specifieke uitkeringen Schoon Emissieloos Bouwen en voor de ontwikkeling en invoering van een instrumentarium voor goede controle op de naleving van Schoon Emissieloos Bouwen.

 • Daarnaast zijn diverse verplichtingenschuiven doorgevoerd waarbij verplichtingen op de onderhoud- en vernieuwingbudgetten en planning- en studiebudgetten vertragen en verplichtingen op onder andere realisatiebudgetten juist versnellen. In 2024 wordt het verplichtingenkader met € 335,5 miljoen verlaagd als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangen vaak samen met de actualisatie van de programma's. Deze zijn nader toegelicht onder de uitgaven.

Uitgaven

12.01 Exploitatie

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 1,4 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.

12.02 Onderhoud en vernieuwing

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 74,9 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 21,5 miljoen) en actualisering van de programmering (€ 95,3 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 1,1 miljoen).

Saldo 2023

In 2024 is het negatieve saldo uit 2023 (€ - 21,5 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 21,5 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door een correctie in groot en variabel onderhoud (GVO) van € - 45 miljoen. In de Ontwerpbegroting 2024 en de Prinsjesdag suppletoire begroting 2023 is het budgettair kader op onderhoud en vernieuwing aangesloten op het maakbare niveau van de programmering. Dit heeft tot een schuif naar achteren geleid. De actueelste inzichten tonen aan dat er € 45 miljoen te veel naar achter geschoven is. Dit wordt met het saldo vanuit 2024 naar 2023 geschoven, zodat het budgettair kader weer aansluit bij de maakbare programmering. Daarnaast hebben er nog diverse mutaties plaatsgevonden van per saldo € 23,5 miljoen.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering programmering

Bij de eerste suppletoire begroting zijn de programma's voor onderhoud en vernieuwing geactualiseerd. Uit de jaren 2027-2034 is € 281,3 miljoen naar de jaren 2024 tot en met 2026 geschoven. In 2024 is dit € 95,3 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende programma's:

 • Actualiserijng van de programmering groot en variabel onderhoud (GVO) (€ 1,3 miljoen in 2024): dit betreft een kasschuif om de kasreeksen in lijn te brengen met huidige programmering.

 • Voor het amendement 27 op de ontwerpbegroting 2024 van lid Heutink voor de N35 Wijthmen-Nijverdal is de overboeking van € 94 miljoen naar artikel 11.01 in het kasritme gezet dat past bij het project N35 Wijthmen-Nijverdal. De raming voor de N35 staat in latere jaren, dus is de uitname uit beheer en onderhoud ook in dat ritme geplaatst.

Overboekingen artikel 12

In totaal is in 2024 per saldo € 1,1 miljoen toegevoegd aan artikel 12.02. Meerjarig is er juist in de periode 2024-2037 € 141,6 miljoen overgeboekt naar andere artikelonderdelen. De verhoging in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door diverse kleine mutaties.

12.03 Ontwikkeling

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 104,9 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 28,8 miljoen), de actualisering van de programmering (€ 125,9 miljoen) en kaderaanpassing (€ - 344,9 miljoen). Daarnaast hebben overboekingen plaatsgevonden van en naar dit artikelonderdeel (per saldo € 9,5 miljoen) en overboekingen vanuit artikel 11 (per saldo € 75,7 miljoen).

Saldo 2023

In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 28,8 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 28,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door Geluidsaneringprogramma – weg (€ 42,8 miljoen), doordat enkele maatregelen worden meegenomen in de onderhoudscontracten met een ander uitvoeringsritme en meer contractvoorbereidingstijd bij maatregelen. Daarnaast heeft de publicatie van de stimuleringsregeling slim, veilig, doelmatig en duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur 2023-2027 (€ 20,7 miljoen) later plaatsgevonden dan voorzien. Ook hebben er versnellingen plaatsgevonden bij bijvoorbeeld het project A4/A44 RijnlandRoute, waardoor er € 34,8 miljoen van 2024 naar 2023 is geschoven.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering programmering

De actualisatie van het ontwikkelingsprogramma zorgt voor een verhoging van het kasbudget in 2024 met € 125,9 miljoen. Dit wordt mede veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen met als tegenboeking de overprogrammering op de artikelonderdelen 12.03.01 en 12.03.02. Het gaat hierbij om de volgende schuiven die inhoudelijk worden toegelicht bij het desbetreffende artikelonderdeel:

 • Meerdere kasschuiven op artikel 11.03 Reserveringen (€ - 53,1 miljoen in 2024).

 • Een kasschuif op artikel 11.04 Generieke investeringsruimte (€ 8 miljoen in 2024).

 • Een kasschuif op artikel 12.02 Onderhoud en vernieuwing (€ 95,3 miljoen in 2024).

 • Een kasschuif op artikel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS (€ - 25,5 miljoen in 2024).

 • Een kasschuif op artikel 17.08 Zuidasdok (€ - 62,8 miljoen in 2024).

 • Een kasschuif op artikel 17.09 Ontvangsten (€ - 14,9 miljoen in 2024).

Aanlegprogramma 12.03.01

Binnen het aanlegprogramma (12.03.01) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ - 147,4 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 149,3 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 296,7 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

 • A1/A28 Knooppunt Hoevelaken: het project is gepauzeerd in het kader van de herprioritering MF/MIRT. Het realisatiebudget is naar latere jaren geschoven (€ 119,6 miljoen naar 2033).

 • Programma Schiphol-Amsterdam-Almere: het kasritme van dit project is geactualiseerd, daardoor schuift € 34 miljoen uit de jaren 2024-2026 door naar latere jaren.

 • Geluidsaneringprogramma – weg: het kasritme van dit programma is geactualiseerd (hierbij schuift € 70,3 miljoen in 2024 door naar latere jaren) naar aanleiding van de actuele Meerjarenplanning Verhardingen en onderhoudscontracten. Tevens is de realisatie van een aantal saneringsplannen verschoven van 2024 en 2025 naar 2027 en 2028, omdat de aanbesteding meer voorbereidingstijd nodig heeft.

 • A7 Zuidelijke Ringweg Groningen: dit betreft een actualisatie van het kasritme vanwege een afrekening met de aannemer die in latere jaren valt dan was voorzien (€ - 16,8 miljoen).

 • A12/A27 Ring Utrecht: opstellen van de planning is afhankelijk van de gerechtelijke procedure en van het alternatief dat wordt opgesteld door en onder verantwoordelijkheid van de regio. Het kasritme is geactualiseerd (€ 12,6 miljoen in 2024 en € 2,4 miljoen uit 2025 en € 13,1 miljoen uit 2027 naar 2026).

 • A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel: bij dit project wordt € 18,9 miljoen naar voren gehaald in 2024. De kasschuif is het gevolg van de aanbestedingen, waarbij de opdrachtnemer een ander betaalritme heeft afgesproken dan in de begroting is opgenomen.

 • A1 Apeldoorn-Azelo: doordat werkzaamheden sneller worden uitgevoerd dan gepland schuift schuift € 4 miljoen naar 2024 en € 1,7 miljoen naar 2026.

Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 245,9 miljoen van 2032-2037 naar 2024-2031 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

 • A12/A15 Ressen-Oudbroeken (ViA15): de Raad van State heeft op 6 maart 2024 een derde tussenuitspraak gedaan over het Tracébesluit. Het opstellen van de planning is afhankelijk van het vervolg van de gerechtelijke procedure. Hierdoor schuift budget (€ 400 miljoen in 2025) door naar 2026.

 • A10 Knooppunt Nieuwe Meer en Amstel (cumulatief € 313,2 miljoen van 2032-2035 naar 2024-2031).

 • Geluidsaneringprogramma – weg (cumulatief € 46,5 miljoen van 2024-2029 naar 2030-2037).

Planning en studies 12.03.02

Binnen de programma’s planning en studies (12.03.02) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 29,7 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 99,1 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 69,4 miljoen. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door het in het juiste ritme plaatsen van de voorbereidingen voor vrachtwagenheffing. Hierbij is € 104,4 miljoen uit de jaren 2032-2033 naar 2024-2030 geschoven (€ 18,9 miljoen in 2024).

Daarnaast zijn diverse actualisaties doorgevoerd zonder direct budgettair effect. In totaal wordt € 24,7 miljoen van 2031-2037 naar 2024-2030 geschoven. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

 • Kosten voorbereidingen tol (cumulatief € 1,7 miljoen van 2031-2033 naar 2024-2030): de invoering van tijdelijke tolheffing wordt voorbereid. Momenteel wordt door IenW en de uitvoerders RDW, CJIB, RWS en ILT gezamenlijk gewerkt aan de realisatiefase.

 • Kosten voorbereidingen vrachtwagenheffing (cumulatief € 104,4 miljoen van 2032-2033 naar 2024-2031): de invoering van vrachtwagenheffing wordt voorbereid. Hierdoor wordt budget naar voren geschoven.

 • Digitaal Stelsel Mobiliteitsdata (cumulatief € 53,8 miljoen van 2031-2037 naar 2025-2030): betreft een budgetschuif als gevolg van aanvullende Europese wet- en regelgeving die per 2025 ingaat welke vereist dat mobiliteitsdata structureel beschikbaar worden gesteld voor overheden, marktpartijen en burgers.

 • Maatregelen fietsveiligheid (€ 25 miljoen van 2026 naar 2025): voor vernieuwende maatregelen die de fietsveiligheid verbeteren wordt een regeling uitgewerkt.

 • A28 Amersfoort-Hoogeveen (€ 13,7 miljoen van 2025 naar 2027 en 2028): als gevolg van capaciteitstekort bij RWS is er vertraging opgetreden in de uitwerking van maatregelen. Hierdoor wordt naar verwachting in het vierde kwartaal van 2026 gestart met de realisatie.

Optimalisering gebruik 12.03.03

Binnen de projecten optimalisering gebruik (12.03.03) zijn in 2024 diverse actualisaties doorgevoerd met een direct budgettair effect van € - 122,5 miljoen. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende regelingen:

 • Regeling Schoon en Emissieloos bouwen: het kasritme van dit project is geactualiseerd, daardoor schuift € 45 miljoen uit de jaren 2028-2030 naar de jaren 2024-2027. Dit komt doordat er veel meer animo is op de specifieke regeling Schoon Emissieloos Bouwen en het bijbehorende convenant door gemeenten dan verwacht. Hierdoor kan de regeling sneller uitgevoerd worden en is er daarom meer budget nodig in de eerdere jaren.

 • Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur: dit is een actualisatie van de stimuleringsregeling die in het najaar van 2023 is gepubliceerd. Hierdoor is een bedrag van € 51 miljoen vanuit 2024 doorgeschoven naar latere jaren.

 • Mobiliteitsmaatregelen Ringen: dit betreft een actualisatie van € 96,4 miljoen van 2024 naar 2025-2028.

Kaderaanpassing MF

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 344,9 miljoen in 2024 en € - 227,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Overboekingen artikel 12 

Vanuit artikel 12.03 zijn budgetten overgeboekt naar andere artikelonderdelen binnen artikel 12 (€ 9,5 miljoen). Meerjarig is er juist in de periode 2024-2037 € 88 miljoen ontvangen van andere artikelonderdelen. Er wordt in 2024 in totaal € 12,8 miljoen overgeboekt vanuit het planning- en studiebudget voor onder andere het Nationaal Toegangspunt Mobiliteitsdata Programmaplan. Ook wordt er per saldo € 3,4 miljoen naar de HXII-begroting overgeboekt. Daarnaast wordt er € 25 miljoen in 2024 naar het artikelonderdeel geboekt voor een aanvullende tranche voor uitbreiding van de specifieke uitkeringen Schoon Emissieloos Bouwen en voor de ontwikkeling en invoering van een instrumentarium voor goede controle op de naleving van Schoon Emissieloos Bouwen. Er zijn ook nog diverse kleinere mutaties van € 0,7 miljoen. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.

Overboeking vanuit artikel 11 

Dit betreft de overboeking van artikel 11.03 voor de financiering van de stimulieringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteit infrastructuur 2023-2027 (€ 75,7 miljoen).

12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

De verlaging van dit artikelonderdeel in 2024 met per saldo € 5,7 miljoen wordt veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 11,7 miljoen), overboekingen binnen artikel 12 (€ 8,2 miljoen) en actualisering van de programmering (€ - 25,5 miljoen in 2024).

Saldo 2023

In 2024 is het positief saldo uit 2023 (€ 11,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 11,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het gaat hierbij voornamelijk om de volgende projecten:

 • A24 Blankenburgverbinding (€ 12,1 miljoen): de betalingen van de werkzaamheden die uitgevoerd dienen te worden na het afzinken van het laatste tunneldeel werden later gedaan.

 • A15 Maasvlakte-Vaanplein (€ 8,7 miljoen): er is minder uitgegeven in 2023 door een geschil met opdrachtnemer over werkzaamheden en kosten stiller asfalt.

 • A12 Lunetten-Veenendaal (€ 4,6 miljoen): dit komt onder andere doordat een deel van de kwartaalbetaling Q3 2023 is betwist en dit leidde in 2023 niet tot betaling.

 • Kleinere mutaties bij diverse projecten (€ 16 miljoen).

 • A16 Rotterdam (€ - 29,8 miljoen): er was sprake van hogere uitgaven in 2023 doordat binnen het project met de opdrachtnemer over drie wijzigingen overeenstemming is bereikt.

Overboekingen binnen artikel 12

In totaal is in 2024 € 8,2 miljoen overgeboekt vanuit artikelonderdeel 12.03 naar dit artikelonderdeel. Hiervan heeft € 8,1 miljoen betrekking op het project A12/A15 Ressen-Oudebroeken (ViA15).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering programmering

De actualisatie van het aanlegprogramma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 25,5 miljoen in 2024 en met € 22 miljoen in 2025. Dit bedrag (€ 47,5 miljoen) wordt naar latere jaren geschoven. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door de volgende projecten:

 • A15 Maasvlakte-Vaanplein (in 2024 en 2025 schuift € 16,5 miljoen naar latere jaren): in de Miljoenennota 2024 is budget toegevoegd voor instandhouding, echter niet in het ritme van de onderhoudsplanning. Met deze actualisatie wordt dit hersteld.

 • A24 Blankenburgverbinding (in 2024 en 2025 schuift € 51,4 miljoen naar latere jaren waarbij het kasbudget in 2026 met € 63,6 miljoen wordt opgehoogd): in verband met de toegekende budgetten voor de excessieve prijsstijgingen wordt een actualisatie gedaan om het betaalritme in de juiste jaren te plaatsen.

 • A16 Rotterdam (in 2024 en 2025 schuift € 29,8 miljoen naar latere jaren): dit betreft een actualisatie doordat door het later gereed zijn van het project ook de exploitatiefase later start;

 • A9 Badhoevedorp-Holendrecht (van de periode 2026-2036 schuift per saldo € 116,7 miljoen naar 2024 en 2025): dit betreft een aanpassing van de beschikbaarheidsdatum.

 • A27 Houten-Hooipolder (in de jaren 2024-2029 schuift € 227,4 miljoen naar de jaren 2030-2037): deze actualisatie van de raming is het gevolg van een herziene financiële planning.

12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 3,1 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.

12.09 Ontvangsten

De hogere ontvangst van € 43,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door een actualisatie van de ontvangsten (€ 3,0 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 40,7 miljoen). Dit betekent dat in 2023 € 40,7 miljoen minder is ontvangen dan oorspronkelijk begroot. Dit komt voornamelijk door de volgende projecten:

 • A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere (€ 25,3 miljoen).

 • A24 Blankenburgverbinding (€ 13,1 miljoen).

 • Diverse projecten (€ 2,3 miljoen).

3.3 Artikel 13 Spoorwegen

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 7 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

13

Spoorwegen

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Mutatie 2029

Verplichtingen

2.513.063

46.600

2.559.663

81.313

2.640.976

‒ 8.809.207

456.558

835.388

263.741

564.414

Uitgaven

2.864.569

46.600

2.911.169

220.866

3.132.035

‒ 8.904.776

466.478

403.306

484.772

452.754

waarvan juridisch verplicht

          

13.02

Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

2.143.402

0

2.143.402

207.787

2.351.189

‒ 20.000

315.374

315.366

315.371

402.560

13.03

Ontwikkeling

504.019

46.600

550.619

‒ 3.959

546.660

‒ 71.642

136.650

82.665

177.835

50.194

13.03.01

Aanleg personenvervoer

342.277

6.600

348.877

‒ 86.677

262.200

‒ 88.607

‒ 13.908

‒ 14.202

21.029

‒ 20.502

13.03.02

Aanleg goederenvervoer

78.198

0

78.198

‒ 41.694

36.504

‒ 8.914

‒ 24.084

23.645

3.757

19.858

13.03.03

Optimalisering gebruik

2.666

0

2.666

1.669

4.335

0

0

0

0

0

13.03.04

Planning en studies personenvervoer

68.085

40.000

108.085

118.494

226.579

26.220

174.367

73.222

153.049

50.838

13.03.05

Planning en studies goederenvervoer

12.793

0

12.793

4.249

17.042

‒ 341

275

0

0

0

13.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

217.148

0

217.148

17.038

234.186

11.866

‒ 5.546

‒ 14.725

‒ 8.434

0

13.07

Rente en aflossing

0

0

0

0

0

‒ 8.825.000

20.000

20.000

0

0

Ontvangsten

228.802

0

228.802

9.320

238.122

‒ 55.000

‒ 54.500

‒ 52.500

‒ 49.500

‒ 47.500

13.09

Ontvangsten

228.802

0

228.802

9.320

238.122

‒ 55.000

‒ 54.500

‒ 52.500

‒ 49.500

‒ 47.500

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenophoging van € 81,3 miljoen in 2024 is voornamelijk het gevolg van:

 • De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 27,5 miljoen).

 • De actualisering van de programmering (€ 22,1 miljoen).

 • Een overboeking van budget van programma TEV-maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behoeve van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS (€ - 11,4 miljoen).

 • Een overboeking uit de Risicoreservering Prijsstijgingen naar het programma budget aanleg Maaslijn om de kostenstijging binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren (€ 56 miljoen).

 • Een verplichtingenschuif voor de middelen Schoon Emissieloos Bouwen (€ 50,7 miljoen van de jaren 2025-2030 naar 2024).

Uitgaven

13.02 Exploitatie, onderhoud en vernieuwing

Dit artikelonderdeel is in 2024 verhoogd met € 207,8 miljoen. Dit wordt met name veroorzaakt door de verwerking van het saldo 2023 (€ 226 miljoen), een overboeking van programma Emplacement op Orde naar EOV (€ 21,8 miljoen) en een correctie met betrekking tot de omvorming ProRail voor de jaren 2024 tot en met 2036 (€ - 40 miljoen in 2024 en cumulatief € - 240 miljoen over de jaren 2025-2036).

Saldo 2023

In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 226 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat er in 2023 € 226 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit is onder andere veroorzaakt door een ontvangst van ProRail met betrekking tot de afrekening EOV 2022 die doorschuift naar 2024 (€ 145 miljoen) en een overschot dat wordt veroorzaakt door de lagere gebruiksvergoeding waardoor minder btw wordt uitbetaald aan ProRail (€ 81 miljoen). Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Overboeking binnen artikel

Dit betreft een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar Exploitatie, Onderhoud en Vernieuwing in verband met de afrondering van het programma per 1 januari 2024.

Omvorming ProRail

Dit betreft een correctie in het kader van de omvorming ProRail voor de jaren 2024 tot en met 2036 (€ - 40 miljoen in 2024 en cumulatief € - 240 miljoen van 2025-2036). De in de begroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1 januari 2025 is niet langer haalbaar. Vanwege de impact op het macro-economische beeld worden deze middelen niet meer met een jaar doorgeschoven. De middelen worden daarom technisch uit de begroting gehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) wordt verlaagd voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier.

13.03 Ontwikkeling

De verlaging van dit artikelonderdeel in 2024 met € 4 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door de technische verwerking van het voordelige saldo over 2023 (€ 52,7 miljoen), actualisatie programmering ontwikkeling (€ 187,2 miljoen), kaderaanpassing 2024 (€ - 294,8 miljoen), overboekingen vanuit andere artikelen en artikelonderdelen (€ 41,1 miljoen) en een toevoeging van AP-middelen voor verduurzaming dieselspoorlijnen (€ 2 miljoen).

Saldo 2023

In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 52,7 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 52,7 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit komt doordat de planning van de werkzaamheden binnen de programma's en deelprojecten zijn geactualiseerd. De grootste saldomutaties van 2023 naar 2024 hebben plaatsgevonden bij de projecten in de realisatiefase:

 • Spoorcapaciteit 2030 (€ 11,6 miljoen).

 • Geluidssanering Spoorwegen (€ 11,3 miljoen).

 • Kleine projecten personenvervoer (€ 11,1 miljoen).

 • Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2) (€10,9 miljoen).

 • Kleine projecten goederenvervoer (€ 10,5 miljoen).

Het saldo wordt in 2024 aan dit artikel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering programmering

De actualisering van de programmering op artikel 13 leidt tot een toename van € 187,2 miljoen in 2024 op artikelonderdeel 13.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 13 (€ - 345,8 miljoen) en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 13.03 (€ 533 miljoen). Hierbij gaat het met name om de volgende schuiven (€ - 345,8 miljoen):

 • Amendement Grinwis c.s. (Kamerstukken II 2024, 43. 36 410. nr. 26, nr.28) (€ - 40 miljoen): dit betreft een kasschuif ten behoeve van een volledige en integrale aanpak gericht op de optimalisering van de bereikbaarheid en beschikbaarheid van het spoorknooppunt Zwolle-Meppel. De bedragen worden in de juiste jaren gezet naar aanleiding van actuele inzichten.

 • Geluidsanering Spoorwegen (€ - 24,9 miljoen).

 • Niet Actief Beveiligde Overwegen (NABO's) (€ - 19,2 miljoen).

 • Behandelen en Opstellen (€ - 15,2 miljoen).

 • Kleine projecten personenvervoer (€ - 13,5 miljoen).

 • Den Haag emplacement (€ - 10,3 miljoen).

Verder zijn er binnen het aanlegprogramma en planning- en studieactualisaties in de programma's doorgevoerd die budgetneutraal zijn.

Aanlegprogramma personenvervoer 13.03.01

Het gaat voornamelijk om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma personenvervoer (13.03.01), waarbij de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden:

 • Maaslijn (€ - 59,5 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.

 • Spoorcapaciteit 2030 (€ - 49,1 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.

Aanleg goederenvervoer 13.03.02

Binnen Aanleg Goederenvervoer (13.03.02) gaat het voornamelijk om de volgende schuiven:

 • Emplacement op orde (€ - 19,2 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.

 • Kleine projecten goederenvervoer (€ - 13,4 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.

Planning en studies personenvervoer 13.03.04

Binnen Planning en Studie Personenvervoer (13.03.04) gaat het met name om de volgende schuiven:

 • Studie en innovatie (€ - 13,4 miljoen in 2024): de uitgavenplanning is aangepast aan de recente planning van de werkzaamheden.

Kaderaanpassing MF

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 294,8 miljoen in 2024 en € - 212,4 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Overboekingen over artikelen

Vanwege diverse overboekingen naar andere artikelen en artikelonderdelen neemt het budget in 2024 met € 41,1 miljoen toe. De grootste overboekingen zijn daarbij:

 • een overboeking vanuit de risicoreserveringen op 11.04 naar het programma budget aanleg Maaslijn (€ 56 miljoen). Om de excessieve prijsstijgingen binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren vindt hier een verhoging van het projectbudget plaats.

 • een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar EOV (€ - 21,8 miljoen). Het bedrag wordt overgeboekt in verband met de afronding van het programma per 1 januari 2024.

Toevoeging AP-middelen Klimaatfonds: Dieselspoorlijnen

Over de periode van 2024-2029 is er € 98 miljoen overgeboekt vanuit het Klimaatfonds. Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen. De maatregel draagt bij aan bestedingsdoel ‘een broeikasgasneutrale energievoorziening in 2050’ omdat door het elektrificeren van het spoor de dieseltreinen die in Oost-Nederland nog rijden op een natuurlijk moment opgevolgd kunnen worden door treinen met elektrische tractie, zonder CO2-uitstoot. Elektrisch vervoer over het spoor levert ook voordelen op voor het intensiveren van het gebruik van het spoor. Deze maatregel draagt bij aan uitrol van (spoorse) energie-infrastructuur voor de energietransitie, waar naast personenvervoer ook goederenvervoer gebruik van kan maken (TENT).

13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

In de jaren 2025-2028 neemt dit artikelonderdeel af met € 16,9 miljoen. Dit komt door de actualisering van de programmering. De middelen zijn naar achter geschoven als gevolg van de actuele programmering op de programmering PPS 2024-2031. De middelen stonden in hun geheel in het kasjaar 2025. Aangezien de middelen bestemd zijn voor de jaren 2026-2028 is een deel van de middelen middels een kasschuif naar achter geschoven.

13.07 Rente en aflossing

In de jaren 2025-2027 neemt dit artikelonderdeel af met € 8.785 miljoen. Dit betreft een correctie in het kader van de omvorming ProRail voor de jaren 2024-2036. De in de begroting 2024 beoogde datum van het door de Kamer controversieel verklaarde dossier van omvorming van ProRail per 1 januari 2025 is niet langer haalbaar. Het ministerie van Financiën heeft aangegeven deze middelen niet meer met een jaar door te willen schuiven vanwege de impact op het macro-economische beeld. De middelen worden daarom technisch uit de begroting worden gehaald, dat wil zeggen dat zowel het inkomstenkader (belastinginkomsten) als het uitgavenkader (Mobiliteitsfonds) wordt verlaagd voor de eenmalige belastingverrekening. Zodra er meer duidelijkheid is over de omvorming, worden de middelen op basis van actuele standen opnieuw geraamd met inachtneming van de geldende budgettaire afspraken rond dit dossier.

13.09 Ontvangsten

Het artikelonderdeel is in 2024 met € 9,3 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 6,6 miljoen).

3.4 Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

14

Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Verplichtingen

1.132.811

0

1.132.811

345.877

1.478.688

61.025

50.323

62.323

122.891

Uitgaven

1.142.688

0

1.142.688

‒ 86.688

1.056.000

‒ 10.270

97.988

77.401

135.262

waarvan juridisch verplicht

         

14.01

Regionale infrastructuur

48.227

0

48.227

‒ 42.721

5.506

‒ 10.270

105.988

85.401

135.262

14.01.02

Planning en studies prg reg/lok

11.172

0

11.172

‒ 5.674

5.498

44.419

50.323

62.323

122.890

14.01.03

Aanleg reg/lok

37.055

0

37.055

‒ 37.047

8

‒ 54.689

55.665

23.078

12.372

14.03

Bereikbaarheidsprogramma's

1.094.461

0

1.094.461

‒ 43.967

1.050.494

0

‒ 8.000

‒ 8.000

0

14.03.01

Concrete bereikbaarheidsprojecten

0

0

0

5

5

0

0

0

0

14.03.02

Regionaal Mobiliteitsprojecten

0

0

0

1

1

0

0

0

0

14.03.03

Ruimtelijke economisch programma

0

0

0

1

1

0

0

0

0

14.03.04

Woningbouw op korte termijn

731.657

0

731.657

‒ 43.974

687.683

0

0

0

0

14.03.05

Mobiliteitspakketten

362.804

0

362.804

0

362.804

0

‒ 8.000

‒ 8.000

0

Ontvangsten

0

0

0

42

42

0

0

0

0

14.09

Ontvangsten

0

0

0

42

42

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

De ophoging van het verplichtingenbudget in 2024 met € 345,9 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • De technische verwerking van het saldo 2023 (€ 461,9 miljoen).

 • De actualisatie van de programmering (€ - 53,1 miljoen).

 • Een overboeking naar het BTW-compensatiefonds betreffende de BTW afdracht van de woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen).

 • Een overboeking naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO MIRT waarbij de middelen uit de verkenningenfase overgaan naar de planuitwerking (€ 14,4 miljoen).

Uitgaven

14.01 Regionale Infrastructuur

Het artikelonderdeel wordt in 2024 met € 42,7 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de actualisering programmering (€ - 58,2 miljoen), en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 10,4 miljoen).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering programmering

De actualisering van de programmering bestaat uit een kasschuif op de realisatiebudgetten van het project HOV Net Zuid Holland Noord ten behoeve van de BOV kosten (€ - 37,7 miljoen in 2024). Over de periode van 2024-2027 wordt per saldo € 13,6 miljoen naar achteren geschoven naar de jaren 2028 en 2029. Daarnaast gaat het om een kasschuif op de PUV budgetten ten behoeve van de OV-verbinding Amsterdam-Haarlemmermeer (€ - 20,5 miljoen in 2024). Over de periode van 2024-2028 wordt per saldo € 13,5 miljoen naar achteren geschoven naar de jaren 2029 en 2035.

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 10,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 10,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 toegevoegd op het arktikelonderdeel.

14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

Het artikelonderdeel wordt in 2024 met € 43,9 miljoen verlaagd. Dit is met name het gevolg van de BTW afdracht van woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen) en de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 33,4 miljoen).

BTW Compensatiefonds: WoMo Kortetermijn

Het betreft de btw-afdracht van de woningbouwmiddelen kortetermijn (€ - 77,4 miljoen).

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 33,4 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 33,4 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 toegevoegd op het arktikelonderdeel.

3.5 Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 9 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

15

Hoofdvaarwegennet

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Verplichtingen

1.628.151

0

1.628.151

46.723

1.674.874

48.190

‒ 441.269

66.112

107.018

Uitgaven

1.376.956

0

1.376.956

1.761

1.378.717

‒ 134.626

‒ 28.845

7.845

122.996

waarvan juridisch verplicht

         

15.01

Exploitatie

9.947

0

9.947

0

9.947

0

0

0

0

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

9.947

0

9.947

0

9.947

0

0

0

0

15.02

Onderhoud en vernieuwing

653.852

0

653.852

12.245

666.097

29.434

52.669

‒ 14.207

‒ 20.288

15.02.01

Onderhoud

516.013

0

516.013

13.328

529.341

2.616

‒ 1.348

‒ 795

‒ 3.765

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

515.281

0

515.281

13.254

528.535

‒ 1.341

‒ 1.341

‒ 801

‒ 3.783

15.02.04

Vernieuwing

137.839

0

137.839

‒ 1.083

136.756

26.818

54.017

‒ 13.412

‒ 16.523

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1

0

1

0

1

0

0

0

0

15.03

Ontwikkeling

208.348

0

208.348

‒ 2.631

205.717

‒ 166.744

‒ 77.120

10.611

144.471

15.03.01

Aanleg

101.686

0

101.686

47.826

149.512

‒ 26.602

‒ 135.117

27.210

40.975

15.03.02

Planning en studies

96.905

0

96.905

‒ 48.750

48.155

‒ 141.387

55.676

‒ 17.791

102.242

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

1.806

0

1.806

74

1.880

176

491

660

1.002

15.03.03

Optimalisering gebruik

9.757

0

9.757

‒ 1.707

8.050

1.245

2.321

1.192

1.254

15.04

Geïntegreerde contractvormen/PPS

96.432

0

96.432

‒ 8.273

88.159

2.684

‒ 4.394

11.441

‒ 1.187

15.06

Netwerkgebonden kosten HVWN

408.377

0

408.377

420

408.797

0

0

0

0

15.06.01

Apparaatskosten RWS

375.308

0

375.308

420

375.728

0

0

0

0

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

375.308

0

375.308

420

375.728

0

0

0

0

15.06.02

Overige netwerkgebonden kosten

33.069

0

33.069

0

33.069

0

0

0

0

 

- Waarvan bijdrage aan agentschap RWS

33.069

0

33.069

0

33.069

0

0

0

0

Ontvangsten

21.757

0

21.757

15.786

37.543

2.405

1.304

461

7.598

15.09

Ontvangsten

21.757

0

21.757

15.786

37.543

2.405

1.304

461

7.598

Toelichting

Verplichtingen

De verhoging van het verplichtingenbudget in 2024 met € 46,7 miljoen wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Technische verwerking van het saldo 2023 (€ 169,8 miljoen).

 • Actualisering van de programmering (€ - 141,6 miljoen): door schuiven op onderhoud en vernieuwing (€ 115,6 miljoen, aanleg (€ - 129,7 miljoen) en PUV-schuiven (€ - 115,7 miljoen). Restant betreft andere kleine verschuivingen.

 • Ontvangst Averijhaven (€ 27,6 miljoen): de specifieke uitkering (SPUK) die in het verleden aan de provincie Noord Holland is betaald zal in 2024 terug worden ontvangen. De saneringswerkzaamheden die door de provincie Noord-Holland zouden worden uitgevoerd, zullen door IenW worden uitgevoerd.

 • Diverse overboekingen tussen MF en de beleidsbegroting HXII (€ - 11,6 miljoen): dit betreft middelen voor de verlenging van de Topsector Logistiek (- € 6,4 miljoen), de subsidiebijdrage aan de KNRM (€ - 3 miljoen) en BOA-budget en capaciteit RWS (€ 1,4 miljoen). Restant betreft andere kleine overboekingen.

Uitgaven

15.02 Onderhoud en Vernieuwing

Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 12,2 miljoen verhoogd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2023 (€ 11,3 miljoen), actualisatie van de programmering (€ - 5,6 miljoen) en ovedracht zij-objecten HLD (€ 7,5 miljoen).

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt in 2024 met € 11,3 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 11,3 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk was begroot. Het saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering programmering

Om de budgetten voor onderhoud en vernieuwing aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 5,6 miljoen vanuit 2024 en € 43,7 miljoen vanuit 2027-2029 en € 44,9 miljoen vanuit 2031 en 2032 naar de jaren 2025 (€ 30,5 miljoen), 2026 (€ 53,7 miljoen), 2030 (€ 4 miljoen), 2033 (€ 5,8 miljoen) en 2034 (€ 0,2 miljoen) geschoven. Dit is met name het resultaat van de volgende schuiven:

 • De kasraming voor de beleidsreservering VenR is geactualiseerd. Dit heeft geleid tot vertraagde planning, waardoor er € 11,5 miljoen van 2024 naar 2025 en 2026 wordt geschoven, met een respectievelijke reeks van € 4,1 miljoen en € 7,4 miljoen.

 • Naar huidige inzichten is een actualisatie gemaakt van de programmering van het programma vernieuwing binnen het hoofdvaarwegennet. Dit heeft geleid tot een schuif waarbij middelen naar over de jaren verschoven zijn. Middelen uit de jaren 2027-2029, 2031 en 2032 (€ - 88,6 mijoen) zijn deels naar 2024-2026 gehaald (€ 78,9 miljoen) en deels naar 2031 (€ 4 miljoen) en 2033 (€ 5,8 miljoen) verplaatst.

Overdracht zij-objecten Hoofdvaarwegen Lemmer Delfzijl

Er worden zes zij-objecten langs de hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl overgedragen aan lokale overheden. Voor de kosten voor de overdracht worden middelen vanuit artikelonderdeel 15.03 overgeboekt naar artikelonderdeel 15.02 van waaruit de middelen zijn overgeheveld naar de lokale overheden.

15.03 Ontwikkeling

Het artikelonderdeel wordt in 2024 per saldo met € 2,6 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: actualisatie van de programmering (€ 55,6 miljoen), een kaderaanpassing (€ - 66,5 miljoen), de bijdrage van de provincie Noord-Holland voor de saneringswerkzaamheden in de Averijhaven (€ 27,6 miljoen), overboekingen van het MF naar HXII (€ - 11,6 miljoen), overboekingen naar andere ministeries (€ - 9,5 miljoen) en de reservering bijdrage maritieme maakindustrie (€ 5 miljoen).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering Programmering

De actualisatie van de programmering op artikel 15 leidt tot een toename van € 55,6 miljoen in 2024 op artikelonderdeel 15.03. Dit wordt veroorzaakt door budgetneutrale schuiven op diverse onderdelen binnen artikel 15 en andere artikelen met als tegenboeking de overprogrammering op artikelonderdeel 15.03. Hierbij gaat het om de volgende schuiven:

 • De schuiven doorgevoerd op vervanging en renovatie (€ 5,6 miljoen in 2024).

 • De schuiven doorgevoerd op geïntegreerde contractvormen (15.04) van € 16,7 miljoen in 2024.

 • De schuiven op artikel 11 voor vaarwegen (€ 45,1 miljoen in 2024).

 • De schuif op artikel 17.06 (€ 0,5 miljoen in 2024).

 • De schuif op de ontvangsten 15.09 (€ - 12,3 miljoen in 2024).

Aanlegprogramma 15.03.01

Binnen het aanlegprogramma (15.03.01) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 61 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € 10,8 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 50,2 miljoen. Het gaat met name om de volgende projecten binnen het aanlegprogramma (15.03.01):

 • Nieuw Sluis Terneuzen (€ 42,1 miljoen in 2024): In 2024 zal er meer werk en daardoor ook hogere uitgaven optreden vanwege opruimen van onder andere met PFAS vervuilde gronden en ondergrondse onverwachte obstakels. Budget uit de jaren 2025 (€ 37,2 miljoen) en 2026 (€ 4,9 miljoen) wordt naar 2024 geschoven;

 • Kornwerderzand (€ - 31,3 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te laten sluiten op de te verwachte projectplanning.

 • Maasroute fase 2 (€ 10,5 miljoen in 2024): de bouwkuip in het Julianakanaal voor het verbreden ervan is ter hoogte van Berg-Obbicht volgelopen als gevolg van het bezwijken van een deel van de damwand. Door deze calamiteit vertraagt het project en is de scope van het uit te voeren werk gewijzigd. Er worden meer kosten gemaakt voor veiligheidsmaatregelen, herstel en monitoring dan eerder werd voorzien. Budget uit 2026 (€ 29,2 miljoen) wordt naar de jaren 2024, 2025 en 2027 geschoven.

 • Lemmer-Delfzijl 2 (€ - 5,8 miljoen in 2024): bij het project Redundant Glasvezelnetwerk is er een vooronderzoek gedaan vanwege de huidige prijsstijgingen. Naar aanleiding hiervan is de kasreeks bijgesteld.

Planning en studies 15.03.02

Binnen het programma planning en studies (15.03.02) zijn in 2024 diverse actualisaties (€ 0,9 miljoen) doorgevoerd met een direct budgettair effect van € - 112,4 miljoen. Hierdoor neemt de overprogrammering toe met € 113,3 miljoen. Het gaat met name om de volgende projecten binnen het programma planning en studies (15.03.02):

 • Reservering scheepvaart veiligheid Wind op Zee (€ - 43,2 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachten projectplanning. Er worden middelen van 2024-2026 (€ - 427,7 miljoen) geschoven naar de jaren 2027-2031.

 • Lichteren-IJmuiden (€ - 34,1 miljoen in 2024): er wordt vertraging van de uitvoering verwacht. De voorgestelde kasschuif is om het budget beter aan te sluiten op de te verwachte projectplanning. Er worden middelen van 2024 naar 2025 geschoven;

 • Reservering Areaalgroei (€ - 21,9 miljoen in 2024): door middel van de voorgestelde kasschuif wordt het budget naar achteren geschoven en verdeeld over de jaren 2028-2037.

Kaderaanpassing MF

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 66,5 miljoen in 2024 en € - 100,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Bijdrage Averijhaven

De specifieke uitkering (SPUK) die in het verleden aan de provincie Noord-Holland is betaald zal in 2024 terug worden ontvangen (€ 27,6 miljoen). De saneringswerkzaamheden die door de provincie Noord-Holland zouden worden uitgevoerd, zullen door IenW worden uitgevoerd.

Overboekingen naar HXII

In 2024 gaat er € 10,7 miljoen vanuit het MF via overboekingen naar HXII toe. Deze middelen worden voornamelijk ingezet voor de bekostiging van de volgende projecten:

 • Voor de bekostiging van het innovatieprogramma Topsector Logistiek wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 6,4 miljoen).

 • Voor een subsidiebijdrage aan de KNRM wordt het benodigde budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 3 miljoen).

 • Voor bekostiging van extra benodigd Beleidsondersteuning en Advies (BOA) RWS wordt budget overgeboekt naar artikel 18 van HXII (€ - 1,4 miljoen).

 • Restant betreft andere kleine overboekingen.

Overboekingen naar andere ministeries

 • Er wordt € 8,1 miljoen overgeboekt naar het ministerie van Defensie voor de Kustwacht. Het gaat hierbij om kosten voor handhaving, dienstverlening, de bedrijfsvoering en voor het project Maritiem Operatiecentrum van de Kustwacht.

 • Het ministerie van IenW boekt € 1,4 miljoen over naar het ministerie van EZK voor een bijdrage aan het door Marin uit te voeren onderzoeksprogramma scheepvaartveiligheid Noordzee.

Reservering Maritieme Maakindustrie

Het artikelonderdeel wordt met € 10 miljoen opgehoogd voor het aandeel van IenW in de Rijksbijdrage aan de Maritieme Maakindustrie. De bijdrage bestaat uit € 5 miljoen in 2024 en € 5 miljoen in 2025.

15.04 Geïntegreerde contractvormen

Het artikelonderdeel wordt in 2024 per saldo met € 8,3 miljoen verlaagd. De belangrijkste mutaties op dit artikelonderdeel zijn: de verwerking van het saldo 2023 (€ 9,8 miljoen) en de actualisatie van de programmering (- € 16,7 miljoen).

Saldo 2023

Dit artikelonderdeel wordt in 2023 met € 9,8 miljoen verhoogd als gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023. Dit betekent dat in 2023 € 9,8 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Het saldo wordt in 2024 bij dit artikelonderdeel in opgeteld, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering programmering

Om de budgetten voor geïntegreerde contractvormen aan te laten sluiten op de actuele programmering is er € 16,7 miljoen van 2024 naar latere jaren toe geschoven. Dit is het gevolg van de volgende schuiven:

 • Selectieve onttrekking Zeetoegang IJmond (€ - 11,1 miljoen): de prijsstijgingen van het realisatiecontract en de staalclaim pakken lager uit dan aanvankelijk werd aangenomen. Om de prijsstijgingen te kunnen dekken is een deel van van het budget eerder naar voren gehaald. Doordat de kosten lager zijn uitgevallen dan verwacht schuift een deel van het budget weer terug.

 • Overige schuiven (€ - 5,6 miljoen).

15.09 Ontvangsten

De ontvangsten worden in 2024 per saldo met € 15,8 miljoen verhoogd. Dit wordt met name veroorzaakt door: de eerder toegelichte ontvangsten voor de Averijhaven vanuit de provincie Noord-Holland (€ 27,6 miljoen) en actualisatie van de programmering (€ - 12,3 miljoen).

Ontvangsten Averijhaven

De ontvangst vanuit de provincie Noord-Holland (€ 27,6 miljoen) wordt onder 15.03 Ontwikkeling nader toegelicht.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisatie programmering

Om de ontvangstenbudgetten aan te laten sluiten op de huidige programmering is er € 12,3 miljoen vanuit 2024 naar de jaren 2025-2028 geschoven. De schuif op de ontvangsten wordt voornamelijk veroorzaakt door het project Nieuwe Sluis Terneuzen. De ontvangsten van onder andere de verkoop van gebouwen en gronden gebeurt later in de tijd dan voorheen begroot.

3.6 Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 10 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

17

Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Verplichtingen

1.061.545

0

1.061.545

‒ 238.834

822.711

‒ 36.031

888.365

878.062

143.746

Uitgaven

538.296

0

538.296

‒ 170.575

367.721

‒ 250.156

66.663

74.731

115.563

waarvan juridisch verplicht

         

17.06

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

1.122

0

1.122

‒ 597

525

881

‒ 369

‒ 647

‒ 419

17.07

ERTMS

161.980

0

161.980

‒ 96.844

65.136

‒ 150.068

15.260

13.625

26.107

17.07.01

Aanleg ERTMS

161.139

0

161.139

‒ 96.686

64.453

‒ 151.846

15.260

13.625

26.107

17.07.02

Planning en studies ERTMS

841

0

841

‒ 158

683

1.778

0

0

0

17.08

Zuidasdok

191.920

0

191.920

‒ 24.948

166.972

‒ 24.228

29.251

47.658

63.768

17.10

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

183.274

0

183.274

‒ 48.186

135.088

‒ 76.741

22.521

14.095

26.107

17.10.01

Aanleg PHS

170.382

0

170.382

‒ 106.527

63.855

‒ 50.787

17.345

10.951

20.999

17.10.02

Planning en studies PHS

12.892

0

12.892

58.341

71.233

‒ 25.954

5.176

3.144

5.108

Ontvangsten

58.817

0

58.817

1.263

60.080

5.511

21.814

‒ 7.890

14.827

17.09

Ontvangsten

58.817

0

58.817

1.263

60.080

5.511

21.814

‒ 7.890

14.827

Toelichting

Verplichtingen

De verplichtingenverlaging van € 238,8 miljoen in 2024 wordt voornamelijk veroorzaakt door:

 • Het verlagen van het verplichtingenkader in 2024 met € 1.197 miljoen als gevolg van verplichtingenschuiven. De aard van de verplichtingenschuiven hangt vaak samen met de actualisatie van de programma's. Die zijn nader toegelicht onder de uitgaven.

 • De technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 860 miljoen). Dit betekent dat het verplichtingenbudget via het saldo van 2023 naar 2024 is geschoven. De saldomutaties zijn nader toegelicht onder de uitgaven.

 • Overboekingen van en naar artikelonderdelen (€ 98,8 miljoen).

Uitgaven

17.06 PMR

De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 0,6 miljoen is met name het gevolg van de actualisatie van de programmering (€ 1,6 miljoen) en een overboeking naar het ministerie van LNV (€ - 2,8 miljoen).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisatie programmering

De actualisatie van de programmering zorgt voor een verhoging van het kasbudget met € 1,6 miljoen in 2024 en met € 25 miljoen in de jaren 2024 t/m 2028. Dit bedrag is vanuit latere jaren naar voren geschoven. Het kasritme is aangepast om de middelen in het door LNV gewenste ritme naar LNV over te kunnen boeken.

Overboeking naar het ministerie van LNV

Voor financiering van de maatregelen voor natuurcompensatie in de Voordelta worden middelen benut uit het budget voor het project Mainport Rotterdam. Er wordt € 26,9 miljoen beschikbaar gesteld aan LNV voor het uitvoeren van het maatregelenpakket voor natuurcompensatie in de Voordelta. De natuur dient te worden gecompenseerd naar aanleiding van de aanleg van de Tweede Maasvlakte. Eerdere maatregelen om de natuur in de Voordelta te compenseren hebben te weinig aantoonbaar effect gehad. Vandaar dat er middelen worden vrijgemaakt voor aanvullende maatregelen ter compensatie van de natuur. Het maatregelenpakket zal door LNV worden uitgevoerd.

17.07 ERTMS

De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 96,8 miljoen is hoofdzakelijk het gevolg van de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 89,2 miljoen) en de kaderaanpassing 2024 (€ - 6,5 miljoen).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering programmering

Op het programma ERTMS is een kasschuif naar voren doorgevoerd van € 249 miljoen in de jaren 2024 t/m 2027. Voor 2024 gaat het om € 119,6 miljoen. Dit komt met name door de uitgaven op de ondersteunende systemen voor ERTMS als ook ICT-aanpassingen binnen ProRail en de contractering/uitrol van de baanvakken. Daarnaast wordt er gestart met de ombouw van de VIRM-serie bij de NS. Hiermee neemt de overprogrammering toe op dit artikelonderdeel.

Kaderaanpassing

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 6,5 miljoen in 2024 en € - 150,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

Saldo 2023

In 2024 is het saldo uit 2023 technisch verwerkt (€ - 89,2 miljoen). Dit betekent dat in 2023 € 89,2 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. De hogere realisatie in 2023 wordt veroorzaakt doordat de kasuitgaven en de verplichtingen voor ERTMS lager uitkomen. De lagere uitgaven en verplichtingen worden verklaard doordat de SPUKs Limburg Greenbox en Zuid Holland niet meer (volledig) in dit begrotingsjaar verplicht en uitbetaald zijn en doorschuiven naar het volgende begrotingsjaar. Daarnaast is de uitbetaling van de SPUK Groningen-Friesland lager dan gepland. Dit heeft geleid tot hogere uitgaven in 2023 dan gepland.

17.08 Zuidasdok

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 met € 25 miljoen verlaagd. Dit wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ 37 miljoen), overboeking vanuit artikel 12 (€ 0,6 miljoen) en actualisatie van het programma (€ - 62,8 miljoen in 2024).

Saldo 2023

In 2024 is het voordelig saldo uit 2023 (€ 37 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 37 miljoen minder is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Dit wordt voornamelijk veroorzaakt door overschotten als gevolg van werkzaamheden aan Openbaar Vervoer Terminal 1 naar 2024.

Overboeking vanuit artikel 12

Het budget op is in 2024 per saldo met € 0,6 miljoen verhoogd. Doordat de individuele mutaties kleiner zijn dan de voorgeschreven norm zijn deze niet nader toegelicht.

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering programmering

De actualisatie van het programma zorgt voor een verlaging van het kasbudget met € 62,8 miljoen in 2024 en met € 25 miljoen in 2024. Dit bedrag (€ 87,5 miljoen) is naar latere jaren geschoven. Daarnaast is uit de jaren 2031-2036 per saldo juist € 209,5 miljoen naar de periode 2026-2030 geschoven. De schuiven worden voornamelijk veroorzaakt door actualisaties van planningen voor de OV-Terminal 1, 2 en 3 en vanwege voorbereidingen op de start van de aanbestedingen van Tunnel A10 en Knooppunt Amstel.

17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

De verlaging van het artikelonderdeel in 2024 van € 48,2 miljoen wordt met name veroorzaakt door de technische verwerking van het saldo over 2023 (€ - 29,6 miljoen), een overboeking tussen artikelen (€ 86,2 miljoen) en de kaderaanpassing 2024 (€ - 106,5 miljoen).

Saldo 2023

In 2024 is het nadelig saldo uit 2023 (€ - 29,6 miljoen) technisch verwerkt. Dit betekent dat in 2023 € 29,6 miljoen meer is uitgegeven dan oorspronkelijk begroot. Op de projecten is per saldo € 1,7 miljoen meer uitgegeven. Er stond een overprogrammering van € 31,4 miljoen op dit artikelonderdeel, waardoor het nadelig saldo op € 29,6 miljoen is uitgekomen.

Overboeking over artikelen

Om de negatieve prijsontwikkeling van € 198 miljoen binnen de PHS-projecten te compenseren, vindt hier een overboeking plaats vanuit de risicoreserveringing op 11.04 naar het realisatiebudget PHS. Hier is bij Najaarsnota 2023 al besluitvorming over geweest (€ 86,2 miljoen).

Realistisch ramen Mobiliteitsfonds

In het kader van realistich ramen zijn alle uitgavenramingen van de programmering geactualiseerd. Dit wordt toegelicht bij het onderdeel actualisering programmering. Vervolgens is op de artikelonderdelen ontwikkeling een kaderaanpassing doorgevoerd om de uitgavenkaders aan te sluiten op de geactualiseerde programmering.

Actualisering programmering

Op het Programma Hoogfrequent Spoor is een schuif naar achteren doorgevoerd op de programmering. Het gaat om € 103,7 miljoen uit 2024 en € 20,5 miljoen uit 2025. Het gaat om schuiven op naar achteren op diverse deelprojecten:

 • PHS planuitwerking (€ 145,3 miljoen)

 • PHS: Havenpakket Amsterdam (€ 19,7 miljoen).

 • PHS: Eindhoven (€ 7,4 miljoen).

 • PHS Maatregelen TEV (€ 5,2 miljoen).

 • PHS: Nazorg gereedgekomen projecten (€ 1 miljoen) en

 • PHS programma Realisatie (€ 1 miljoen).

De grootste schuiven naar voren zijn doorgevoerd op:

 • PHS Meteren-Boxtel (€ 20,5 miljoen).

 • PHS: Nijmegen en West-entree (€ 18,3 miljoen).

 • PHS: Rijswijk - Rotterdam (€ 15,6 miljoen).

Kaderaanpassing

Dit betreft een kaderaanpassing om de uitgavenkaders op het gehele MF in een beheersbaar ritme te zetten. Voor dit artikelonderdeel gaat het om een kaderaanpassing van € - 106,5 miljoen in 2024 en € - 80,1 miljoen in 2025. Dit is met name het gevolg van de actualisering van de project- en programmaramingen. De middelen worden verschoven naar latere jaren. Daarmee is deze kaderaanpassing meerjarig budgettair neutraal.

17.09 Ontvangsten

Het budget op dit artikelonderdeel is in 2024 per saldo met € 1,3 miljoen verhoogd. Doordat dit per saldo kleiner is dan de voorgeschreven norm is dit artikelonderdeel niet nader toegelicht.

3.7 Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 11 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

18

Overige uitgaven en ontvangsten

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Verplichtingen

21.491

0

21.491

‒ 6.565

14.926

0

0

0

0

Uitgaven

21.491

0

21.491

‒ 6.702

14.789

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht

         

18.06

Externe veiligheid

0

0

0

3.298

3.298

0

0

0

0

18.08

Netwerkoverstijgende kosten

21.491

0

21.491

‒ 10.000

11.491

0

0

0

0

18.08.01

Apparaatskosten RWS

         

18.08.02

Overige netwerkoverstijgende kosten

         

18.08.03

Afroming eigen vermogen Rijkswaterstaat

         

18.12

Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

         

18.12.01

Beheer en onderhoud

         

18.12.02

Vervanging

         

Ontvangsten

0

0

0

427.224

427.224

0

0

0

0

18.09

Ontvangsten

0

0

0

4

4

0

0

0

0

18.10

Saldo van de afgesloten rekeningen

0

0

0

427.220

427.220

0

0

0

0

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget is in 2024 verlaagd met € 6,6 miljoen. In 2023 is er voor externe veiligheid (Aankoopproject Basisnet 2015) circa € 3,5 miljoen minder verplichtingen aangegaan. Dit saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven. Verder zijn de verplichtingen verlaagd met € 10 miljoen door afroming van het Eigen Vermogen (EV) van Rijkswaterstaat, zoals staat beschreven onder het kopje 'uitgaven'.

Uitgaven

18.06 Externe veiligheid

Dit artikelonderdeel is in 2024 verhoogd met € 3,3 miljoen als gevolg van de technische verwerking van het saldo 2023. In 2023 waren er lagere uitgaven ten behoeve van het Aankoopproject Basisnet 2015, waardoor er € 3,3 miljoen via het saldo 2023 naar 2024 is toegeschoven. Dit saldo wordt in 2024 aan dit artikelonderdeel toegevoegd, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijft.

18.08 Netwerkoverstijgende kosten

18.08.03 Afroming Eigen Vermogen Rijkswaterstaat

Het EV 2023 van RWS is verlaagd met € 10 miljoen en is benut voor twee zaken:

 • Loss and Damage Fund: ontwikkelingslanden die het minst hebben bijgedragen aan de klimaatcrisis ervaren de eerste effecten van klimaatverandering. Ter compensatie hiervan is bij de UN-climate conference 2028 toegezegd een fonds op te richten. Voor de bijdrage van Nederland wordt incidenteel € 15,0 miljoen in dit fonds gestort. Voor IenW betreft dit een bijdrage van € 5 miljoen. Deze bijdrage van € 5 miljoen wordt bekostigd uit het in 2023 afgeroomde Eigen Vermogen van RWS.

 • Bijdrage van € 5 miljoen aan de problematiek op de beleidsbegroting XII.

Ontvangsten

18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

Het saldo van de afgesloten rekeningen over 2024 bedraagt € 427,2 miljoen. Dit betreft de verrekening van het saldo 2023 en wordt toegevoegd aan de begroting 2024, zodat de omvang van de budgetten meerjarig ongewijzigd blijven.

3.8 Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Budgettaire gevolgen van uitvoering
Tabel 12 Budgettaire gevolgen van uitvoering art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

19

Bijdragen andere begrotingen Rijk

Ontwerp-begroting 2024 (1)

Mutaties via NvW en amendementen (2)

Vast-gestelde begroting 2024 (3)=(1+2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5)=(3+4)

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Mutatie 2027

Mutatie 2028

Ontvangsten

9.883.320

‒ 28.400

9.854.920

‒ 875.957

8.978.963

‒ 9.670.716

506.400

517.434

670.306

19.09

Ten laste van begroting IenW

9.883.320

‒ 28.400

9.854.920

‒ 875.957

8.978.963

‒ 9.670.716

506.400

517.434

670.306

Toelichting

De ontvangsten in 2024 op dit artikel zijn neerwaards bijgesteld door:

 • Enerzijds de Nota van Wijziging (NvW) vanwege de motie-Bikker in het kader van prijsstijgingen OV (€ - 75 miljoen) en de amendementen van het lid-Grinwis (€ 46,6 miljoen). De facto is de Ontwerpbegroting 2024 dus neerwaarts bijgesteld met € 28,4 miljoen door de NvW en amendementen.

 • Anderzijds is de vastgestelde begroting in 2024 neerwaarts bijgesteld met € 878 miljoen. Dit komt met name door:

  • Kaderaanpassing Mobiliteitsfonds (€ - 819,2 miljoen);

  • Overboekingen van en naar de beleidsbegroting Hoofdstuk XII (€ - 57,9 miljoen) en naar andere ministeries (€ 11,6 miljoen);

  • Technische afboeking Omvorming ProRail (€ - 40 miljoen);

  • Toevoeging Coalitieakkoordmiddelen Tweede Tranche Schoon Emissieloos Bouwen (€ 25 miljoen);

  • Toevoeging tructurele AP-middelen Wind in de Zeilen (€ 2,5 miljoen) en toevoeging Klimaatfonds-middelen voor de Verduurzaming Dieselsporlijnen (€ 2 miljoen).

De belangrijkste mutaties worden nader toegelicht in paragraaf 2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties.

4 Bijlagen

4.1 Bijlage 1 Verdiepingsbijlage

Artikel 11 Verkenningen, reserveringen en reserveringsruimte

Tabel 13 Verdiepingsbijlage art. 11 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

11 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

117.594

167.267

181.429

214.962

412.146

942.066

921.826

612.537

531.560

388.920

260.771

28.233

0

 

Faseovergang Amsterdam Zuid 3e perron

‒ 389.794

   

‒ 1.000

‒ 10.000

‒ 50.000

‒ 81.000

‒ 96.000

‒ 71.000

‒ 45.562

‒ 7.000

‒ 28.232

  

Faseovergang Groningen Suikerzijde

90.838

  

36.908

53.930

          

Faseovergang Nijmegen

43.911

 

1.800

1.800

2.500

5.000

12.000

14.000

6.811

      

Kasschuif Amendement N35

0

‒ 94.000

      

24.000

24.000

23.000

23.000

   

Kasschuiven Verkenningen

0

‒ 197.195

‒ 130.300

‒ 129.800

‒ 55.962

‒ 157.205

‒ 290.476

‒ 159.000

196.340

‒ 21.440

68.313

204.863

200.000

180.000

291.862

NGF: Brainportregio Eindhoven Hoofdwegennet A2

232.000

      

12.000

12.000

35.000

46.000

57.000

70.000

  

NGF: Rail Gent Terneuzen

103.300

103.300

             

Overboeking Oude Lijn naar Randstadrail/Metronet

‒ 267.012

       

‒ 75.000

‒ 100.000

‒ 92.012

    

Overboeking Oude Lijn naar Stadionpark

‒ 134.518

          

‒ 134.518

   

Overboeking van Reservering NZ-lijn naar ZuidasDok

‒ 87.000

       

‒ 87.000

      

Overboeking MerwedeLingelijn

50.526

 

213

381

1.200

12.000

22.000

10.500

4.232

      

Overboeking van Verkenning naar Planuitwerking Den Bosch

‒ 1.300

‒ 800

‒ 500

            

Overboeking Oude Lijn

‒ 1.000

‒ 1.000

             

Saldo 2023 Verkenningen

73.351

73.351

             

Vaststellen Ontwerpstructuur A50

360.000

     

62.900

62.900

62.900

62.900

62.900

45.500

   

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 116.344

‒ 128.787

‒ 90.711

668

‒ 150.205

‒ 243.576

‒ 140.600

48.283

‒ 70.540

62.639

188.845

241.768

180.000

291.862

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.01 Verkenningen

 

1.250

38.480

90.718

215.630

261.941

698.490

781.226

660.820

461.020

451.559

449.616

270.001

180.000

291.862

                
                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

157.915

296.480

390.838

323.408

381.586

402.168

334.099

1.268.861

1.275.563

1.425.320

1.585.331

1.377.450

1.448.954

1.559.664

BCF: BDU MRDH

‒ 1.580

‒ 1.580

             

BDU: Bijdrage MRDH

‒ 10.356

‒ 10.356

             

BDU: Bijdrage VRA

‒ 1.450

‒ 1.450

             

Faseovergang Groningen Suikerzijde

‒ 93.930

  

‒ 40.000

‒ 53.930

          

Faseovergang Nijmegen

‒ 43.911

 

‒ 1.800

‒ 1.800

‒ 2.500

‒ 5.000

‒ 12.000

‒ 14.000

‒ 6.811

      

Faseovergang Planuitwerking VKB Rotterdam HOV

‒ 670.958

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 5.000

‒ 10.000

‒ 30.000

‒ 50.000

‒ 80.000

‒ 100.000

‒ 109.435

‒ 100.000

‒ 70.000

‒ 50.000

‒ 56.523

 

Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB (regulier deel)

‒ 102.980

 

‒ 12.000

‒ 15.000

‒ 16.000

‒ 25.000

‒ 20.000

‒ 14.980

       

Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB (WoMo deel)

‒ 224.056

 

‒ 5.000

‒ 21.000

‒ 27.000

‒ 35.000

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 30.000

‒ 26.056

     

FIN: Toevoeging middelen AP Klimaatfonds Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)

100.000

 

10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

10.000

       

FIN: Toevoeging middelen AP Wind in de Zeilen

35.182

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

HXII: Apparaat WoMo

‒ 1.875

‒ 375

‒ 375

‒ 375

‒ 375

‒ 375

         

HXII: Bijdrage BenO Bonaire

‒ 1.040

‒ 1.040

             

HXII: Bijdrage BenO St. Eustatius

‒ 2.500

‒ 2.500

             

HXII: Opdracht BOA

‒ 2.150

‒ 1.165

‒ 985

            

HXII: Pilot Regiohub

‒ 75

‒ 75

             

HXII: Schone Lucht Akkoord

‒ 1.000

‒ 1.000

             

Kasschuiven Reserveringen

0

‒ 53.116

38.581

3.106

‒ 42.104

‒ 81.741

‒ 11.321

79.203

‒ 2.456

43.848

20.000

6.000

   

NGF: Brainportregio Eindhoven HOV4

118.000

  

6.000

6.000

47.000

59.000

        

NGF: Brainportregio Eindhoven MMK Eindhoven

150.000

  

7.000

7.000

22.000

30.000

38.000

46.000

      

NGF: Brainportregio Eindhoven Multimodaal pakket MRE 2024

170.000

  

10.000

15.000

40.000

50.000

50.000

5.000

      

Overboeking BO-MIRT Goederenvervoer

‒ 18.925

‒ 3.050

‒ 3.750

‒ 4.125

‒ 4.000

‒ 4.000

         

Overboeking Brainportregio Eindhoven MMK Toezegging BO MIRT 2023

48.000

  

2.000

3.000

8.000

10.000

13.000

12.000

      

Overboeking Maas en Brabantse Kanalen

‒ 420

‒ 420

             

Overboeking Maritieme Maakindustrie

‒ 10.000

‒ 5.000

‒ 5.000

            

Overboeking naar Lastmile Maatregel Spoor

‒ 4.351

‒ 4.351

             

Overboeking naar Studie- en Innovatiebudget

‒ 7.180

‒ 6.000

           

‒ 1.180

 

Overboeking Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) Spoor

‒ 71.909

‒ 5.625

‒ 18.379

‒ 14.253

‒ 18.703

‒ 5.465

‒ 5.465

‒ 4.019

       

Overboeking Tijdelijke stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Infrastructuur

‒ 97.726

‒ 75.480

‒ 22.246

            

Overboeking Vierde tranche Impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid

‒ 71.617

 

‒ 50.000

‒ 21.617

           

Saldo 2023 Reserveringen

97.539

97.539

             

Vaststellen Ontwerpstructuur A50

‒ 360.000

     

‒ 62.900

‒ 62.900

‒ 62.900

‒ 62.900

‒ 62.900

‒ 45.500

   

Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid

‒ 50.000

  

‒ 50.000

           

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 77.531

‒ 73.441

‒ 122.551

‒ 121.099

‒ 47.068

‒ 30.173

‒ 23.183

‒ 136.654

‒ 152.030

‒ 140.387

‒ 106.987

‒ 47.487

‒ 55.190

2.513

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.03 Reserveringen

 

80.384

223.039

268.287

202.309

334.518

371.995

310.916

1.132.207

1.123.533

1.284.933

1.478.344

1.329.963

1.393.764

1.562.177

                
                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

244.910

306.614

378.920

489.463

336.877

1.020.433

533.406

417.401

238.839

‒ 8.990

123.441

584.667

337.557

1.023.057

Bijdragen derden Hoofdvaarwegennet

1.846

1.846

             

Bijstelling Ontvangsten HSL heffing

‒ 720.000

 

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

    

HXII: Subsidie NS

‒ 117.000

 

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

    

HXII: Terugsluis Vrachtwagenhefffing

‒ 53.000

‒ 13.000

‒ 40.000

            

Indexering Ontvangsten HSL heffing

438.000

 

21.000

24.000

26.000

29.000

31.000

33.000

36.000

38.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Kasschuiven Generieke investeringsruimte

0

7.957

54.155

51.013

66.442

34.123

‒ 156.558

297.188

32.174

95.442

17.864

13.742

‒ 168.484

‒ 164.874

‒ 180.184

Meerkosten Maaslijn

‒ 56.000

‒ 56.000

             

Ophoging Vrachtwagenheffing - Exploitatiefase

‒ 160.000

      

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 40.000

‒ 40.000

    

Overboeking Brainportregio Eindhoven MMK Toezegging BO MIRT 2023

‒ 48.000

  

‒ 2.000

‒ 3.000

‒ 8.000

‒ 10.000

‒ 13.000

‒ 12.000

      

Overboeking Nazorg Gereedkom

6.776

197

1.210

1.210

1.815

2.344

         

Overboeking naar Reservering A'dam Cuypershal

5.556

 

5.556

            

Overboeking Sporendriehoek Noord-Nederland

5.000

5.000

             

Overboeking A4 Haaglanden-N14

‒ 56.000

     

‒ 46.000

‒ 10.000

       

Overboeking van Kleine Projecten Personenvervoer

‒ 15.000

            

‒ 15.000

 

Overboeking MerwedeLingelijn

‒ 50.526

 

‒ 213

‒ 381

‒ 1.200

‒ 12.000

‒ 22.000

‒ 10.500

‒ 4.232

      

Prijsstijgingen PHS projecten

‒ 86.200

‒ 86.200

             

Saldo 2023 Generieke investeringsruimte

29.382

29.382

             

Saldo Mee- en tegenvallers Hoofdvaarwegennet

68

 

68

            

Start Verkenning MerwedeLingelijn

‒ 3.091

‒ 1.400

‒ 1.300

‒ 391

           

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 112.218

‒ 52.524

‒ 19.549

‒ 2.943

‒ 47.533

‒ 296.558

163.688

‒ 81.058

442

‒ 75.136

53.742

‒ 128.484

‒ 139.874

‒ 140.184

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.04 Generieke investeringsruimte

 

132.692

254.090

359.371

486.520

289.344

723.875

697.094

336.343

239.281

‒ 84.126

177.183

456.183

197.683

882.873

                
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

520.419

770.361

951.187

1.027.833

1.130.609

2.364.667

1.789.331

2.298.799

2.045.962

1.805.250

1.969.543

1.990.350

1.786.511

2.582.721

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

 

214.326

515.609

718.376

904.459

885.803

1.794.360

1.789.236

2.129.370

1.823.834

1.652.366

2.105.143

2.056.147

1.771.447

2.736.912

                
                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

      

47.500

        

Mutaties Voorjaarsnota 2024

               

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 11.09 Ontvangsten

      

47.500

        
                
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

      

47.500

        

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Verkenningen, reserveringen en investeringsruimte

      

47.500

        

Artikel 12 Hoofdwegennet

Tabel 14 Verdiepingsbijlage art. 12 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

12 Hoofdwegennet

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

4.401

4.600

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheidsd

600

600

             

NDW: NTM Programmaplan

1.135

530

605

            

Monitor Smart Mobility

610

305

305

            

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

1.435

910

            

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.01 Exploitatie

 

5.836

5.510

9.335

9.945

9.182

8.365

8.203

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

4.404

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing

 

1.119.841

1.269.508

1.162.537

1.456.144

1.523.111

1.453.643

1.331.576

803.977

804.320

842.189

910.938

898.496

897.906

917.637

Kasschuif Amendement N35

0

94.000

      

‒ 24.000

‒ 24.000

‒ 23.000

‒ 23.000

   

Kasschuiven Onderhoud en Vernieuwing

0

1.245

43.642

142.364

‒ 115.847

‒ 65.880

‒ 45.732

21.702

4.000

9.459

2.000

3.047

0

0

0

KCI Optimalisatie en overheveling KCI middelen naar BLS

6.860

2.000

2.200

2.200

460

          

Overboeking Brandwerendheid beton project A7 Zuidelijke Ringweg Groningen

‒ 7.273

‒ 84

‒ 7.189

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Overboeking BenO naar Zuidasdok

‒ 51.155

‒ 830

‒ 1.604

‒ 2.042

‒ 3.501

‒ 2.296

‒ 2.341

‒ 2.217

‒ 2.661

‒ 2.309

‒ 3.354

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 4.000

‒ 16.000

Saldo 2023 Onderhoud en Vernieuwing

‒ 21.460

‒ 21.460

             

Vervanging Rozenoordbrug

‒ 90.000

          

‒ 45.000

‒ 45.000

  

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

74.871

37.049

142.522

‒ 118.888

‒ 68.176

‒ 48.073

19.485

‒ 22.661

‒ 16.850

‒ 24.354

‒ 68.953

‒ 49.000

‒ 4.000

‒ 16.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.02 Onderhoud en Vernieuwing

 

1.194.712

1.306.557

1.305.059

1.337.256

1.454.935

1.405.570

1.351.061

781.316

787.470

817.835

841.985

849.496

893.906

901.637

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

767.944

1.107.326

836.603

755.741

600.903

195.583

123.951

813.384

639.363

805.709

579.997

1.019.914

1.071.884

413.646

Overboeking A4 Haaglanden-N14

56.000

     

46.000

10.000

       

BCF: RISM II

‒ 819

 

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

Bijdragen derden Ontwikkeling

3.195

1.043

1.994

1.193

400

 

‒ 782

        

Exploitatiefase Vrachtwagenheffing

160.000

      

40.000

40.000

40.000

40.000

    

HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing

‒ 3.649

‒ 1.908

‒ 1.741

            

HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing

‒ 11.800

‒ 2.404

‒ 6.323

‒ 1.505

‒ 1.505

‒ 63

         

HXII: DSM Apparaat

‒ 1.430

  

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

 

HXII: SPUK Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

‒ 2.115

‒ 2.115

             

HXII: Subsidie VeiligheidNL

‒ 1.148

‒ 1.148

             

HXII: Tijdelijke Tolheffing 2024 en overboeking ILT

‒ 1.709

‒ 210

‒ 974

            

HXII: Uitvoeringskosten RVO

‒ 1.598

‒ 1.598

             

Kaderaanpassing 2024 Ontwikkeling

0

‒ 344.926

‒ 227.112

42.259

37.731

72.297

241.028

292.000

‒ 349.145

132.094

161.814

101.931

1.410

‒ 74.558

‒ 86.823

Kasschuiven Ontwikkeling

0

125.908

‒ 32.939

‒ 194.866

235.790

‒ 1.559

‒ 2.440

‒ 169.279

71.050

‒ 13.524

73.956

‒ 5.263

‒ 59.901

16.828

‒ 43.761

CA-middelen: Tweede tranche SPUK Schoon Emissieloos Bouwen

50.000

25.000

1.500

6.500

5.000

5.000

5.000

2.000

       

Monitor Smart Mobility

‒ 1.160

‒ 580

‒ 580

            

NDW: NTM Programmaplan

‒ 5.034

‒ 2.517

‒ 2.517

            

Overboeking BenO naar Zuidasdok projecten

76.856

0

1.271

672

2.256

1.209

1.250

1.292

1.334

1.376

1.417

32.400

32.379

0

0

Overboeking Brandwerendheid beton project A7 ZRG

7.273

84

7.189

            

Overboeking Houten Hooipolder

‒ 136

‒ 136

             

Overboeking KCI middelen naar BLS

‒ 3.400

‒ 1.000

‒ 1.200

‒ 1.200

           

Overboeking Knooppunt Hoevelaken naar MJPG spoor

‒ 1.783

 

‒ 1.783

            

Overboeking Tijdelijke stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam Infrastructuur

97.726

75.480

22.246

            

Overboeking Tijdelijke Tolheffing

‒ 525

‒ 525

             

Overboeking ViA15

‒ 8.086

‒ 8.086

             

Overboeking Vierde tranche Impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid

71.617

 

50.000

21.617

           

Overboeking Wegen naar Spoor

7.000

 

7.000

            

Saldo 2023 Ontwikkeling

28.758

28.758

             

Vergroenen Reisgedrag Fietspaden

42.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

       

Vernieuwende Maatregelen Fietsveiligheid

50.000

  

50.000

           

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 104.880

‒ 178.032

‒ 69.523

285.479

82.691

295.863

181.820

‒ 236.954

159.753

276.994

128.875

‒ 26.305

‒ 57.923

‒ 130.647

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.03 Ontwikkeling

 

663.064

929.294

767.080

1.041.220

683.594

491.446

305.771

576.430

799.116

1.082.703

708.872

993.609

1.013.961

282.999

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.086.142

1.077.284

1.052.899

1.065.731

832.597

806.025

764.491

648.658

592.622

574.135

461.558

478.198

361.263

433.715

Bijdragen derden Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 143

‒ 70

‒ 32

‒ 34

0

0

‒ 7

        

Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

‒ 25.525

‒ 22.014

26.867

‒ 152.992

12.451

‒ 22.645

14.391

84.929

‒ 975

‒ 18.257

1.801

72.522

‒ 14.314

43.761

Overboeking ViA15

8.086

8.086

             

Overboeking Houten Hooipolder

136

136

             

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

11.692

11.692

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 5.681

‒ 22.046

26.833

‒ 152.992

12.451

‒ 22.652

14.391

84.929

‒ 975

‒ 18.257

1.801

72.522

‒ 14.314

43.761

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

1.080.461

1.055.238

1.079.732

912.739

845.048

783.373

778.882

733.587

591.647

555.878

463.359

550.720

346.949

477.476

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

727.834

744.218

875.011

874.335

853.304

830.415

826.446

710.199

704.133

704.133

704.665

704.665

704.665

704.665

Bijdragen derden Netwerkgebonden kosten HWN

‒ 70

‒ 70

             

HXII: Apparaat RWS

5.108

5.108

             

HXII: NDW Routekaarttool VZP toekomst

155

155

             

HXII: P-direkt naheffing groei verzorgingsgebied

‒ 2.842

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

HXII: Vernieuwing SAP

‒ 7.070

‒ 7.070

             

HXII: Werken aan Uitvoering

24.300

2.400

1.600

2.650

3.450

3.450

3.450

3.450

3.850

      

Monitor Smart Mobility

550

275

275

            

NDW: NTM Programmaplan

3.899

1.987

1.912

            

Tijdelijke Tolheffing 2024

525

525

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

3.107

3.584

2.447

3.247

3.247

3.247

3.247

3.647

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.06 Netwerkgebonden kosten HWN

 

730.941

747.802

877.458

877.582

856.551

833.662

829.693

713.846

703.930

703.930

704.462

704.462

704.462

704.462

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     

Mutaties Voorjaarsnota 2024

               

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.07 Investeringsruimte

 

0

0

0

0

0

0

0

0

0

     
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

 

3.706.162

4.202.936

3.936.385

4.161.896

3.819.097

3.294.031

3.054.667

2.980.622

2.744.842

2.930.570

2.661.562

3.105.677

3.040.122

2.474.067

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

 

3.675.014

4.044.401

4.038.664

4.178.742

3.849.310

3.522.416

3.273.610

2.809.583

2.886.567

3.164.750

2.723.082

3.102.691

2.963.682

2.370.978

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

Bijdragen derden Ontvangsten

1.138

777

1.184

‒ 34

  

‒ 789

        

Kasschuiven Ontvangsten

0

2.273

3.501

‒ 3.232

‒ 750

769

‒ 2.602

41

       

Saldo 2023 Ontvangsten

40.693

40.693

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

43.743

4.685

‒ 3.266

‒ 750

769

‒ 3.391

41

       

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 12.09 Ontvangsten

 

96.628

124.086

118.535

122.404

112.016

222.557

175.862

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdwegennet

 

52.885

119.401

121.801

123.154

111.247

225.948

175.821

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdwegennet

 

96.628

124.086

118.535

122.404

112.016

222.557

175.862

196.278

171.963

72.248

49.754

49.754

9.756

82.730

Artikel 13 Spoorwegen

Tabel 15 Verdiepingsbijlage art. 13 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

13 Spoorwegen

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.143.402

2.121.260

1.656.620

1.725.133

1.519.931

1.546.068

1.700.260

1.720.871

1.765.364

1.859.517

1.964.531

1.936.371

2.090.250

2.086.800

CA-middelen: Instandhouding Spoor (BKN)

1.703.735

  

335.374

335.366

335.371

422.560

275.064

       

Omvorming ProRail

‒ 280.000

‒ 40.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

 

Overboekingen van emplacementen op orde naar Exploitatie Onderhoud en Vernieuwing

21.753

21.753

             

Saldo 2023 Exploitatie Onderhoud en Vernieuwing

226.034

226.034

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

207.787

‒ 20.000

315.374

315.366

315.371

402.560

255.064

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

0

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.02 Exploitatie onderhoud en vernieuwing

 

2.351.189

2.101.260

1.971.994

2.040.499

1.835.302

1.948.628

1.955.324

1.700.871

1.745.364

1.839.517

1.944.531

1.916.371

2.070.250

2.086.800

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

550.619

508.621

602.829

494.082

374.911

537.931

147.903

268.944

84.895

89.163

62.123

155.781

264.456

4.000

Afrekening voorschotten ProRail 2023

1.189

1.189

             

BDU: Bijdrage VRA: MIRT-planuitwerking project Guisweg

‒ 1.604

‒ 1.604

             

Bijdrage Provincie Gelderland stat Apeldoorn

1.000

1.000

             

Bijdrage Provincie Utrecht OV en Wonen Utrecht

236

236

             

Bijdrage Provincie Utrecht UNED

269

269

             

Correctie negatieve standen HRN-concessies

0

 

4.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

‒ 16.000

   

EZK: TNO onderzoek brede welvaart Lelylijn

‒ 338

‒ 338

             

Faseovergang Amsterdam Zuid 3e perron

389.794

   

1.000

10.000

50.000

81.000

96.000

71.000

45.562

7.000

28.232

  

Faseovergang Groningen Suikerzijde

3.092

  

3.092

           

FIN: Toevoegingen middelen AP Klimaatfonds Verduurzaming Dieselspoorlijnen

98.000

2.000

9.000

20.000

34.000

26.000

7.000

        

HXII: Apparaat WoMo

‒ 652

‒ 652

             

HXII: Studie-en innovatiebudget ISM

‒ 3.170

 

‒ 1.200

‒ 1.970

           

HXII: Waterstoftrein

15.000

  

15.000

           

Kaderaanpassing 2024

0

‒ 294.809

‒ 212.440

29.347

26.203

50.206

‒ 440.397

287.500

‒ 33.018

91.731

112.372

240.228

979

‒ 51.775

193.873

Kasschuiven Ontwikkeling

0

187.196

124.130

55.507

‒ 4.456

87.008

426.626

‒ 190.238

‒ 213.327

‒ 69.862

‒ 16.165

‒ 226.605

‒ 33.010

‒ 15.126

‒ 111.678

Meerkosten Maaslijn

56.000

56.000

             

Overboeking ERTMS naar maatregelenpakket HSL-zuid

521

521

             

Overboeking van Kleine Projecten Personenvervoer

15.000

            

15.000

 

Overboeking Knooppunt Hoevelaken naar MJPG spoor

1.783

 

1.783

            

Overboeking Merwedelingelijn

484

484

             

Overboeking naar Lastmile Maatregel Spoor

4.351

4.351

             

Overboeking naar Reservering A'dam Cuypershal

‒ 5.556

 

‒ 5.556

            

Overboeking naar Studie- en Innovatiebudget

7.180

6.000

           

1.180

 

Overboeking Nazorg Gereedkom

‒ 6.776

‒ 197

‒ 1.210

‒ 1.210

‒ 1.815

‒ 2.344

         

Overboeking Oude Lijn

1.000

1.000

             

Overboeking Programma mobiliteitspakketten

16.000

  

8.000

8.000

          

Overboeking programma Oude Lijn naar Stadionpark

134.518

          

134.518

   

Overboeking Schoon Emissieloos Bouwen (SEB) Spoor

71.909

5.625

18.379

14.253

18.703

5.465

5.465

4.019

       

Overboeking Sporendriehoek Noord-Nederland

‒ 5.000

‒ 5.000

             

Overboeking TEV Spoorcapaciteit 2030 naar PHS

‒ 11.417

‒ 359

‒ 3.328

‒ 7.260

‒ 470

          

Overboeking van emplacementen op orde naar EOV

‒ 21.753

‒ 21.753

             

Overboeking van verkenning naar planuitwerking Den Bosch

1.300

800

500

            

Overboeking Wegen naar Spoor

  

‒ 7.000

            

Saldo 2023 Ontwikkeling

52.682

52.682

             

Start Verkenning MerwedeLingelijn

3.091

1.400

1.300

391

           

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 3.959

‒ 71.642

136.650

82.665

177.835

50.194

183.781

‒ 148.845

94.369

143.269

139.141

‒ 3.799

‒ 50.721

82.195

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.03 Ontwikkeling

 

546.660

436.979

739.479

576.747

552.746

588.125

331.684

120.099

179.264

232.432

201.264

151.982

213.735

86.195

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

217.148

204.182

197.709

197.001

175.994

110.095

107.100

43.910

      

Kasschuiven 2024 Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

16.839

11.866

‒ 5.546

‒ 14.725

‒ 8.434

         

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

199

199

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

17.038

11.866

‒ 5.546

‒ 14.725

‒ 8.434

         

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

234.186

216.048

192.163

182.276

167.560

110.095

107.100

43.910

      
                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

8.845.000

            

Omvorming ProRail

‒ 8.785.000

 

‒ 8.825.000

20.000

20.000

          

Mutaties Voorjaarsnota 2024

  

‒ 8.825.000

20.000

20.000

          

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.07 Rente en aflossing

  

20.000

20.000

20.000

          
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

 

2.911.169

11.679.063

2.457.158

2.416.216

2.070.836

2.194.094

1.955.263

2.033.725

1.850.259

1.948.680

2.026.654

2.092.152

2.354.706

2.090.800

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen

 

3.132.035

2.774.287

2.923.636

2.819.522

2.555.608

2.646.848

2.394.108

1.864.880

1.924.628

2.071.949

2.145.795

2.068.353

2.283.985

2.172.995

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

202.784

Afrekening H2 2023 ProRail

1.189

1.189

             

Bijdragen derden 2023

505

505

             

Bijstelling Ontvangsten HSL heffing

‒ 720.000

 

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

‒ 80.000

    

Correctie HRN concessie

0

 

4.000

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

1.500

‒ 16.000

   

Indexering Ontvangsten HSL heffing

438.000

 

21.000

24.000

26.000

29.000

31.000

33.000

36.000

38.000

40.000

40.000

40.000

40.000

40.000

Quickscan Bijdrage Provincie Gelderland

1.000

1.000

             

Saldo 2023 Ontvangsten

6.626

6.626

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

9.320

‒ 55.000

‒ 54.500

‒ 52.500

‒ 49.500

‒ 47.500

‒ 45.500

‒ 42.500

‒ 40.500

‒ 38.500

24.000

40.000

40.000

40.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 13.09 Ontvangsten

 

238.122

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

241.784

259.084

242.784

242.784

                
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Spoorwegen

 

228.802

358.115

202.784

202.784

202.784

202.784

208.784

208.784

208.784

208.784

217.784

219.084

202.784

202.784

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Spoorwegen

 

238.122

303.115

148.284

150.284

153.284

155.284

163.284

166.284

168.284

170.284

241.784

259.084

242.784

242.784

Artikel 14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Tabel 16 Verdiepingsbijlage art. 14 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

14 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2032

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

48.227

90.282

19.159

10.408

20.455

7.700

7.700

7.700

      

Faseovergang Planuitwerking VKB Rotterdam HOV

670.958

5.000

5.000

5.000

10.000

30.000

50.000

80.000

100.000

109.435

100.000

70.000

50.000

56.523

 

Faseovergang Stedelijk OV Den Haag VKB

327.036

 

17.000

36.000

43.000

60.000

60.000

54.980

30.000

26.056

     

Kasschuiven Regionale infrastructuur

0

‒ 58.150

‒ 32.270

64.988

32.401

45.262

53.275

52.000

‒ 23.000

‒ 47.988

‒ 90.012

2.000

1.494

  

Overboeking programma Oude Lijn naar Randstadrail/Metronet

267.012

       

75.000

100.000

92.012

    

Saldo 2023 Regionale infrastructuur

10.429

10.429

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 42.721

‒ 10.270

105.988

85.401

135.262

163.275

186.980

182.000

187.503

102.000

72.000

51.494

56.523

 

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.01 Regionale infrastructuur

 

5.506

80.012

125.147

95.809

155.717

170.975

194.680

189.700

187.503

102.000

72.000

51.494

56.523

0

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

1.094.461

410.054

144.181

37.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

     

BCF: SPUK Kortetermijn Woningbouwmiddelen

‒ 77.399

‒ 77.399

             

Overboeking programma mobiliteitspakketten

‒ 16.000

  

‒ 8.000

‒ 8.000

          

Saldo 2023 Bereikbaarheidsprogramma's

33.432

33.432

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 43.967

0

‒ 8.000

‒ 8.000

          

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.03 Bereikbaarheidsprogramma's

 

1.050.494

410.054

136.181

29.107

15.903

31.805

98.595

108.137

115.557

     
                
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

1.142.688

500.336

163.340

47.515

36.358

39.505

106.295

115.837

115.557

0

0

0

0

0

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

1.056.000

490.066

261.328

124.916

171.620

202.780

293.275

297.837

303.060

102.000

72.000

51.494

56.523

0

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

               

Saldo 2023 Ontvangsten

42

42

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

42

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 14.09 Ontvangsten

 

42

             
                
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Regionale infrastructuur en bereikbaarheidsprogramma's

 

42

             

Artikel 15 Hoofdvaarwegennet

Tabel 17 Verdiepingsbijlage art. 15 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

15 Hoofdvaarwegennet

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

Mutaties Voorjaarsnota 2024

               

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.01 Exploitatie

 

9.947

10.219

24.482

26.732

23.131

21.512

21.414

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

10.209

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en Vernieuwing

 

653.852

721.786

695.336

669.086

688.953

676.513

670.902

336.121

351.448

353.604

447.081

418.086

418.086

418.086

Kasschuiven Onderhoud en Vernieuwing

0

‒ 5.600

30.502

53.669

‒ 13.747

‒ 20.288

‒ 9.624

3.961

‒ 18.242

‒ 26.678

5.774

273

   

Optimalisatie Klimaatneutrale en Circulaire Rijkinfrastructuurprojecten

‒ 3.460

‒ 1.000

‒ 1.068

‒ 1.000

‒ 460

          

Overdracht Zes Zijobjecten Lemmer-Delfzijl

7.500

7.500

             

Saldo 2023 Onderhoud en vernieuwing

11.277

11.345

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

12.245

29.434

52.669

‒ 14.207

‒ 20.288

‒ 9.624

3.961

‒ 18.242

‒ 26.678

5.774

273

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.02 Onderhoud en vernieuwing

 

666.097

751.220

748.005

654.879

668.665

666.889

674.863

317.879

324.770

359.378

447.354

418.086

418.086

418.086

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

208.348

257.422

611.501

108.447

69.534

144.427

52.109

155.581

182.053

141.628

141.661

238.846

279.843

111.080

Bijdrage Maritieme Maakindustrie

10.000

5.000

5.000

            

Bijdragen derden Ontwikkeling

33.507

33.507

             

DEF: Bijdrage Kustwacht

‒ 43.411

‒ 8.077

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

EZK: Bijdrage onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Noordzee

‒ 1.400

‒ 1.400

             

HXII: Apparaat Modal Shift Martieme Zaken

‒ 240

  

‒ 120

‒ 120

          

HXII: Bijdrage budget Instandhouding

‒ 400

‒ 400

             

HXII: BOA-budget en capaciteit RWS

‒ 2.979

‒ 1.359

‒ 540

‒ 540

‒ 540

          

HXII: Detachering medewerker Goederenvervoercorridors

‒ 122

‒ 122

             

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 4.500

‒ 300

‒ 1.850

‒ 1.850

‒ 500

          

HXII: Opdracht NEN transportleidingen

‒ 79

‒ 79

             

HXII: Subsidie Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Reddingsboot

‒ 3.000

‒ 3.000

             

HXII: Topsector Logistiek

‒ 22.282

‒ 6.382

‒ 6.900

‒ 9.000

           

Inzet middelen goederenvervoercorridors

18.925

3.050

3.750

4.125

4.000

4.000

         

Kaderaanpassing 2024

0

‒ 66.501

‒ 100.068

15.260

13.625

26.107

‒ 57.407

123.500

‒ 129.969

47.700

58.433

72.919

509

‒ 26.923

22.814

Kasschuiven Ontwikkeling

0

53.474

‒ 63.418

‒ 82.277

‒ 3.136

117.082

11.336

‒ 86.265

17.614

28.099

18.258

311

‒ 1.947

11.472

‒ 20.603

Overdracht zes zijobjecten hoofdvaarweg Lemmer-Delfzijl

‒ 7.500

‒ 7.500

             

Saldo 2023 Ontwikkeling

‒ 2.542

‒ 2.542

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 2.631

‒ 166.744

‒ 77.120

10.611

144.471

‒ 48.789

34.517

‒ 115.073

73.081

73.973

70.512

‒ 4.156

‒ 18.169

‒ 507

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.03 Ontwikkeling

 

205.717

90.678

534.381

119.058

214.005

95.638

86.626

40.508

255.134

215.601

212.173

234.690

261.674

110.573

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

96.432

66.924

64.474

58.009

55.732

55.683

54.662

54.785

54.539

55.307

54.296

52.208

63.415

48.634

Bijdrage derden Geïntegreerde contractvormen/PPS

‒ 1.426

‒ 1.426

             

Kasschuiven Geïntegreerde contractvormen/PPS

0

‒ 16.696

2.684

‒ 4.394

11.441

‒ 1.187

‒ 1.458

‒ 411

1.072

‒ 817

‒ 728

‒ 584

1.947

‒ 11.472

20.603

Saldo 2023 Geïntegreerde contractvormen/PPS

9.849

9.849

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 8.273

2.684

‒ 4.394

11.441

‒ 1.187

‒ 1.458

‒ 411

1.072

‒ 817

‒ 728

‒ 584

1.947

‒ 11.472

20.603

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS

 

88.159

69.608

60.080

69.450

54.545

54.225

54.251

55.857

53.722

54.579

53.712

54.155

51.943

69.237

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

408.377

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

Overboeking Maas en Brabantse Kanalen

420

420

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

420

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.06 Netwerkgebonden kosten HVWN

 

408.797

397.138

450.094

460.551

444.102

440.092

438.009

401.089

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

400.347

                
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

 

1.376.956

1.453.489

1.845.887

1.322.825

1.281.452

1.338.227

1.237.096

957.785

998.596

961.095

1.053.594

1.119.696

1.171.900

988.356

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

 

1.378.717

1.318.863

1.817.042

1.330.670

1.404.448

1.278.356

1.275.163

825.542

1.044.182

1.040.114

1.123.795

1.117.487

1.142.259

1.008.452

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Bijdragen derden Ontvangsten

33.927

33.927

             

Kasschuiven Ontvangsten

0

‒ 12.251

2.405

1.304

461

7.598

‒ 125

608

       

Saldo 2023 Ontvangsten

‒ 5.890

‒ 5.890

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

15.786

2.405

1.304

461

7.598

‒ 125

608

0

      

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 15.09 Ontvangsten

 

37.543

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

                
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Hoofdvaarwegennet

 

21.757

10.756

1.781

240

240

275

155

150

150

150

150

150

150

150

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Hoofdvaarwegennet

 

37.543

13.161

3.085

701

7.838

150

763

150

150

150

150

150

150

150

Artikel 17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Tabel 18 Verdiepingsbijlage art. 17 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

17 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

1.122

1.095

1.159

1.523

2.095

969

969

969

969

58.607

    

Kasschuiven Project Mainportontwikkeling Rotterdam

0

1.629

10.581

10.181

1.903

881

‒ 379

‒ 444

‒ 444

‒ 604

‒ 23.304

    

LNV: Overboeking middelen Natuurcompensatie Voordelta

‒ 26.900

‒ 2.800

‒ 9.700

‒ 10.550

‒ 2.550

‒ 1.300

         

Saldo 2023 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

574

574

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 597

881

‒ 369

‒ 647

‒ 419

‒ 379

‒ 444

‒ 444

‒ 604

‒ 23.304

    

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.06 Project Mainportontwikkeling Rotterdam

 

525

1.976

790

876

1.676

590

525

525

365

35.303

    
                
                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

161.980

221.812

125.816

158.998

302.782

436.615

256.896

316.330

142.998

25.537

25.537

25.537

116.030

10.933

HXII: ERTMS

‒ 295

‒ 295

             

HXII: Subsidieregeling RVO

‒ 321

‒ 321

             

Kaderaanpassing 2024

0

‒ 6.501

‒ 150.068

15.260

13.625

26.107

‒ 107.407

123.500

‒ 89.969

47.700

58.433

72.919

509

‒ 26.923

22.814

Overboeking ERTMS naar maatregelenpakket HSL-zuid

‒ 521

‒ 521

             

Saldo 2023 ERTMS

‒ 89.206

‒ 89.206

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 96.844

‒ 150.068

15.260

13.625

26.107

‒ 107.407

123.500

‒ 89.969

47.700

58.433

72.919

509

‒ 26.923

22.814

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.07 ERTMS

 

65.136

71.744

141.076

172.623

328.889

329.208

380.396

226.361

190.698

83.970

98.456

26.046

89.107

33.747

                
                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

191.920

293.870

257.521

311.875

294.567

231.097

187.097

243.725

174.224

196.313

0

0

2.514

 

Bijdragen derden Zuidasdok

765

59

232

355

119

          

Kasschuiven Zuidasdok

0

‒ 62.824

‒ 24.793

27.526

46.294

62.681

57.505

103.062

‒ 129.882

‒ 9.303

‒ 55.546

415

‒ 12.621

‒ 2.514

 

Overboeking van NZ-lijn naar Zuidasdok

87.000

       

87.000

      

Overboeking BenO naar Zuidasdok

39.078

830

333

1.370

1.245

1.087

1.091

925

1.327

933

1.937

4.000

4.000

4.000

16.000

Saldo 2023 Zuidasdok

36.987

36.987

             

Vervanging Rozenoordbrug

25.221

          

12.600

12.621

  

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 24.948

‒ 24.228

29.251

47.658

63.768

58.596

103.987

‒ 41.555

‒ 8.370

‒ 53.609

17.015

4.000

1.486

16.000

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.08 ZuidasDok

 

166.972

269.642

286.772

359.533

358.335

289.693

291.084

202.170

165.854

142.704

17.015

4.000

4.000

16.000

                
                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

183.274

202.164

250.686

283.175

247.207

359.691

146.641

194.161

47.570

95.869

82.753

43.232

115.879

58.062

Afrekening H2 2023 ProRail

1.389

1.389

             

Kaderaanpassing 2024

0

‒ 106.501

‒ 80.069

15.261

13.625

26.107

‒ 77.407

123.500

‒ 89.969

47.701

58.434

72.920

509

‒ 26.923

22.814

Overboeking TEV Spoorcapaciteit 2030 naar PHS

11.417

359

3.328

7.260

470

          

Prijsstijgingen PHS projecten

86.200

86.200

             

Saldo 2023 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

‒ 29.633

‒ 29.633

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 48.186

‒ 76.741

22.521

14.095

26.107

‒ 77.407

123.500

‒ 89.969

47.701

58.434

72.920

509

‒ 26.923

22.814

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.10 Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

 

135.088

125.423

273.207

297.270

273.314

282.284

270.141

104.192

95.271

154.303

155.673

43.741

88.956

80.876

                
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

538.296

718.941

635.182

755.571

846.651

1.028.372

591.603

755.185

365.761

376.326

108.290

68.769

234.423

68.995

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

367.721

468.785

701.845

830.302

962.214

901.775

942.146

533.248

452.188

416.280

271.144

73.787

182.063

130.623

                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    

Afrekening Voorschotten ProRail H2 2023

1.389

1.389

             

Bijdragen derden Ontvangsten

3.332

255

1.010

1.548

519

          

Kasschuiven Ontvangsten

0

‒ 14.880

4.501

20.266

‒ 8.409

14.827

10.836

‒ 34.779

19.828

‒ 14.343

2.153

    

Saldo 2023 Ontvangsten

14.499

14.499

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

1.263

5.511

21.814

‒ 7.890

14.827

10.836

‒ 34.779

19.828

‒ 14.343

2.153

    

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 17.09 Ontvangsten

 

60.080

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

    
                
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

58.817

65.224

59.894

75.058

72.261

56.569

107.674

60.955

52.414

53.918

    

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Megaprojecten Verkeer en Vervoer

 

60.080

70.735

81.708

67.168

87.088

67.405

72.895

80.783

38.071

56.071

    

Artikel 18 Overige uitgaven en ontvangsten

Tabel 19 Verdiepingsbijlage art. 18 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

18 Overige uitgaven en ontvangsten

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

               

Correctie negatieve standen

5

5

             

Saldo 2023 Externe Veiligheid

3.293

3.293

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

3.298

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.06 Externe veiligheid

 

3.298

             
                
                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

21.491

             

HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv HXII problematiek

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv LenD Fund

‒ 5.000

‒ 5.000

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 10.000

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.08 Netwerkoverstijgende kosten

 

11.491

             
                
                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

               

Mutaties Voorjaarsnota 2024

               

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.11 Investeringsruimte

               
                
                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

               

Mutaties Voorjaarsnota 2024

               

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.12 Nader toe te wijzen BenO en Vervanging

               
                
                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

               

Mutaties Voorjaarsnota 2024

               

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.16 Reservering Omgevingswet

               
                
                

Totaal Uitgaven stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

21.491

             

Totaal Uitgaven stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

14.789

             
                
                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

               

Saldo 2023 Ontvangsten

4

4

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

4

4

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.09 Ontvangsten

 

4

             
                
                

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

               

Saldo van de afgesloten rekeningen 2023

‒ 1

‒ 1

             

Voordelig saldo 2023

427.221

427.221

             

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

427.220

             

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 18.10 Saldo van de afgesloten rekeningen

 

427.220

             
                
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

               

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Overige uitgaven en ontvangsten

 

427.224

             

Artikel 19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Tabel 20 Verdiepingsbijlage art. 19 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

19 Bijdragen andere begrotingen Rijk

Totaal mutatie

2024

2025

2026

2027

2028

2029

2030

2031

2032

2033

2034

2035

2036

2037

Ontwerpbegroting 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

9.854.920

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

BCF: BDU MRDH

‒ 1.580

‒ 1.580

             

BCF: RISM II

‒ 819

 

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

‒ 63

BCF: SPUK Kortetermijn Woningbouwmiddelen

‒ 77.399

‒ 77.399

             

BDU: Bijdrage MRDH

‒ 10.356

‒ 10.356

             

BDU: Bijdrage VRA

‒ 3.054

‒ 3.054

             

CA-middelen: Instandhouding Spoor (BKN)

1.703.735

  

335.374

335.366

335.371

422.560

275.064

       

CA-middelen: Tweede tranche SPUK Schoon Emissieloos Bouwen

50.000

25.000

1.500

6.500

5.000

5.000

5.000

2.000

       

DEF: Bijdrage Kustwacht

‒ 43.411

‒ 8.077

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

‒ 2.718

EZK: Bijdrage onderzoeksprogramma Scheepvaartveiligheid Noordzee

‒ 1.400

‒ 1.400

             

EZK: Rijksbijdrage TNO Smart4Sustainable

‒ 70

‒ 70

             

EZK: TNO onderzoek brede welvaart Lelylijn

‒ 338

‒ 338

             

FIN: Toevoeging middelen AP Klimaatfonds Klimaatneutrale en Circulaire Infrastructuur (KCI)

100.000

 

10.000

20.000

20.000

20.000

20.000

10.000

       

FIN: Toevoeging middelen AP Wind in de Zeilen

35.182

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

2.513

FIN: Toevoegingen middelen AP Klimaatfonds Verduurzaming Dieselspoorlijnen

98.000

2.000

9.000

20.000

34.000

26.000

7.000

        

HXII: Apparaat Modal Shift Martieme Zaken

‒ 240

  

‒ 120

‒ 120

          

HXII: Apparaat Tijdelijke Tolheffing

‒ 2.465

‒ 1.560

‒ 905

            

HXII: Apparaat Vrachtwagenheffing

‒ 6.358

‒ 1.540

‒ 4.818

            

HXII: Apparaat WoMo

‒ 2.527

‒ 1.027

‒ 375

‒ 375

‒ 375

‒ 375

         

HXII: BES-eilanden

‒ 1.040

‒ 1.040

             

HXII: Bijdrage banenafspraak RWS

5.108

5.108

             

HXII: Bijdrage budget Instandhouding

‒ 400

‒ 400

             

HXII: Bijdrage St. Eustatius

‒ 2.500

‒ 2.500

             

HXII: Detachering medewerker Goederenvervoer

‒ 122

‒ 122

             

HXII: Digitale Transport Strategie

‒ 4.500

‒ 300

‒ 1.850

‒ 1.850

‒ 500

          

HXII: DSM Apparaat

‒ 1.430

  

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

‒ 130

 

HXII: ERTMS

‒ 295

‒ 295

             

HXII: Inhuur Projectbeheersing Tijdelijke Tolheffing

‒ 1.184

‒ 348

‒ 836

            

HXII: Inhuur Projectbeheersing Vrachtwagenheffing

‒ 5.205

‒ 627

‒ 1.505

‒ 1.505

‒ 1.505

‒ 63

         

HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv HXII problematiek

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: Inzet afgeroomd EV RWS tbv LenD Fund

‒ 5.000

‒ 5.000

             

HXII: NDW Innovatiemanagement Taskforce Verkeersveiligheids

600

600

             

HXII: NDW Routekaarttool VZP toekomst

155

155

             

HXII: Opdracht NEN transportleidingen

‒ 79

‒ 79

             

HXII: Opdrachten BOA

‒ 4.547

‒ 1.942

‒ 1.525

‒ 540

‒ 540

          

HXII: P-direkt naheffing groei verzorgingsgebied

‒ 2.842

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

‒ 203

HXII: Pilot Regiohub

‒ 75

‒ 75

             

HXII: Schone Lucht Akkoord

‒ 1.000

‒ 1.000

             

HXII: SPUK Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

‒ 2.115

‒ 2.115

             

HXII: Staalslakken IJmuiden

‒ 819

‒ 819

             

HXII: Studie-en innovatiebudget ISM

‒ 3.170

 

‒ 1.200

‒ 1.970

           

HXII: Subsidie Koninklijke Nederlandse Redding Maatschappij Reddingsboot

‒ 3.000

‒ 3.000

             

HXII: Subsidie NS

‒ 117.000

 

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

‒ 13.000

    

HXII: Subsidie VeiligheidNL

‒ 1.148

‒ 1.148

             

HXII: Subsidieregeling RVO

‒ 321

‒ 321

             

HXII: Terugsluis Vrachtwagenheffing

‒ 53.000

‒ 13.000

‒ 40.000

            

HXII: Topsector Logistiek

‒ 3.032

‒ 2.232

‒ 400

‒ 400

           

HXII: Uitvoeringskosten RVO

‒ 1.598

‒ 1.598

             

HXII: Vergroening Fietspaden

42.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

6.000

       

HXII: Verlenging Topsector Logistiek 2024 t/m 2026

‒ 19.250

‒ 4.150

‒ 6.500

‒ 8.600

           

HXII: Vernieuwing SAP Aandeel RWS

‒ 7.070

‒ 7.070

             

HXII: Vrachtwagenheffing en Tijdelijke Tolheffing

‒ 1.184

‒ 210

‒ 974

            

HXII: Waterstoftrein

15.000

  

15.000

           

HXII: Werken aan Uitvoering

24.300

2.400

1.600

2.650

3.450

3.450

3.450

3.450

3.850

      

Kaderaanpassing 2024

0

‒ 819.238

‒ 769.757

117.387

104.809

200.824

‒ 441.590

950.000

‒ 692.070

366.926

449.486

560.917

3.916

‒ 207.102

175.492

LNV: Overboeking middelen Natuurcompensatie Voordelta

‒ 26.900

‒ 2.800

‒ 9.700

‒ 10.550

‒ 2.550

‒ 1.300

         

NGF: Brainportregio Eindhoven Hoofdwegennet A2

232.000

      

12.000

12.000

35.000

46.000

57.000

70.000

  

NGF: Brainportregio Eindhoven HOV4

118.000

  

6.000

6.000

47.000

59.000

        

NGF: Brainportregio Eindhoven MMK Eindhoven

150.000

  

7.000

7.000

22.000

30.000

38.000

46.000

      

NGF: Brainportregio Eindhoven Multimodaal pakket MRE 2024

170.000

  

10.000

15.000

40.000

50.000

50.000

5.000

      

NGF: Rail Gent Terneuzen

103.300

103.300

             

Omvorming ProRail

‒ 9.065.000

‒ 40.000

‒ 8.845.000

  

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

‒ 20.000

 

Mutaties Voorjaarsnota 2024

 

‒ 875.957

‒ 9.670.716

506.400

517.434

670.306

127.819

1.312.913

‒ 658.821

368.325

461.885

597.316

53.315

‒ 227.703

175.021

Stand eerste suppletoire wet 2024 artikelonderdeel 19.09 Ten laste van begroting IenW

 

8.978.963

9.100.914

10.109.279

9.848.054

9.468.777

9.853.639

9.554.734

8.016.965

8.055.991

8.148.706

8.149.271

8.160.971

8.147.269

8.094.296

                
                

Totaal Ontvangsten stand ontwerpbegroting 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

9.854.920

18.771.630

9.602.879

9.330.620

8.798.471

9.725.820

8.241.821

8.675.786

7.687.666

7.686.821

7.551.955

8.107.656

8.374.972

7.919.275

Totaal Ontvangsten stand eerste suppletoire wet 2024 Bijdragen andere begrotingen Rijk

 

8.978.963

9.100.914

10.109.279

9.848.054

9.468.777

9.853.639

9.554.734

8.016.965

8.055.991

8.148.706

8.149.271

8.160.971

8.147.269

8.094.296

4.2 Bijlage 2 Projectenoverzicht

In deze bijlage zijn de MIRT-projecttabellen met de aanlegprojecten en de programma’s voor planning en studies opgenomen waarin de begrotingsmutaties op projectniveau zichtbaar zijn gemaakt. Deze MIRT-tabellen zijn in ieder geval voorzien van toelichtingen indien sprake is:

 • van een wijziging (anders dan door de verwerking van prijsbijstelling) in het taakstellend projectbudget groter dan 10% of meer dan € 10 miljoen;

 • van een wijziging groter dan één jaar in de oplevering van het project.

De stand «vorig projectbudget» betreft de stand in de tweede suppletoire begroting 2023. De stand «vorig kasbudget» betreft de stand Ontwerpbegroting 2024.

Tabel 21 Projectoverzicht behorende bij 11.01: Verkenningen (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen (11.01)

Projectbudget

Voorkeursbeslissing

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noord Nederland

     

Groningen Suiker

91

    

Projecten Noordwest-Nederland

     

A9 Rottepolderplein

5

5

ntb

2021

 

Amsterdam Zuid 3e perron

0

390

ntb

nnb

1

OV Wonen Utrecht

879

878

ntb

nnb

 

OV Verbinding Amsterdam - Haarlemmermeer

815

902

ntb

nnb

2

A27 Zeewolde-Eemnes

3

3

ntb

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A15 Papendrecht-Gorinchem

134

134

ntb

nnb

 

Capaciteitsverruiming A16 Van Brienenoordcorridor Rotterdam

282

282

Regio

Regio

 

Oude Lijn

1.353

1.789

ntb

nnb

3

MerwedeLingelijn

51

1

ntb

nnb

4

Rail Gent Terneuzen

103

 

ntb

nnb

5

BRT Leiden Zoetermeer

36

 

ntb

nnb

6

Projecten Zuid-Nederland

     

A2 Deil-’s Hertogenbosch-Vught

122

122

ntb

2021

 

A58 Tilburg-Breda

24

24

ntb

2021

 

Spoorhub Den Bosch

136

138

ntb

nnb

 

Projecten Oost-Nederland

     

A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven

438

78

nnb

nnb

7

Knooppunt OV Nijmegen

44

 

ntb

nnb

8

N35 Wijthmen-Nijverdal

15

15

ntb

nnb

 

Totaal verkenningsprogramma

4.531

4.761

   

Begroting (MF 11.01)

4.531

4.761

   

Toelichting

 • 1. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01;

 • 2. Er is € 87 miljoen overgeboekt naar het project Zuidasdok. De doorgrondings- en prijsvormingsfase voor de volgende fase van de stationsvernieuwing, het deelproject Openbaar Vervoerterminal 2 (OVT-2, het verbreden van de Minervapassage) is doorlopen. Dit deelproject is OVT-2 opgedragen aan bouwcombinatie Nieuw-Zuid;

 • 3. De propositie Oude Lijn bestaat in feite uit vier projecten

  • 1. Oude Lijn en knooppunten (MF 11.01)

  • 2. Station Stadionpark (MF 13.03.04)

  • 3. Randstadrail/Metronet (MF 14.01)

  • 4. BRT/HOV Leiden-Zoetermeer (MF 11.01)

  De laatste twee projecten zijn zuiver regionale projecten, die het Rijk voor de helft meefinanciert, maar waar niet direct woningbouw aangekoppeld is. Daarom worden deze twee projecten niet onder de WoMo-projecten opgenomen en zijn afgesplitst. De middelen voor Woningbouw en Mobiliteit worden dan alleen besteed aan Oude Lijn en Station Stadionpark. De projectbudgetten worden hiervoor aangewend;

 • 5. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01;

 • 6. De bijdrage vanuit het Nationaal Groeifonds (NGF) is opgenomen ten behoeve van Rail Gent Terneuzen;

 • 7. Zie toelichting bij Oude Lijn;

 • 8. Dit betreft de toevoeging vanuit de Woningbouw middelen ten behoeve van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven;

 • 9. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01.

Tabel 22 Projectoverzicht behorende bij 11.03: Reserveringen (bedragen x € 1 miljoen)

Reserveringen en gebiedsprogramma's (11.03)

Projectbudget

Voorkeursbeslissing

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Gebiedsprogramma's

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Programma Samen Bouwen aan Bereikbaarheid

8

8

nvt

nnb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Stedelijk Openbaar Vervoer Den Haag-Rotterdam

 

336

nvt

nnb

1

Reservering Westerscheldetunnel

147

147

nvt

  

Reserveringen

     

N33 en Nedersaksenlijn

480

480

nvt

nnb

 

Beheer en onderhoud Caribisch Nederland

69

73

nvt

nnb

 

Spoorgoederenvervoer

8

7

nvt

nnb

 

ERTMS

591

591

nvt

nnb

 

Slimme en duurzame mobiliteit

4

146

nvt

nnb

2

Schone Lucht Akkoord

5

6

nvt

nnb

3

Strategisch Plan Verkeersveiligheid

0

119

nvt

nnb

4

Maatregelenpakket Zeeland

86

55

nvt

nnb

5

Robuuste Hoofdvaarwegen

168

170

nvt

nnb

 

Goederenvervoercorridors

12

42

nvt

nnb

6

Reservering Stikstof

13

13

nvt

nnb

 

Modaliteitspecifieke keuzes

31

47

nvt

nnb

7

Strategisch Capaciteitsmanagement

3

3

nvt

nnb

 

Reservering Westerscheldetunnel

147

147

nvt

nnb

 

Reserveringen Coalitieakkoord

     

Lelylijn

5

5

nvt

nnb

 

Schoon Emmisieloos Bouwen

102

174

nvt

nnb

8

Ontsluiting woningbouw

39

41

nvt

nnb

 

RegioExpres

85

85

nvt

nnb

 

EurregioRail

32

32

nvt

nnb

 

Rotterdam HOV verbinding

0

672

nvt

nnb

9

Station Groningen Suiker

0

94

nvt

nnb

10

Brainport Eindhoven

497

497

nvt

nnb

 

Bereikbaarheid WOMO HWN

16

376

nvt

nvt

11

Instandhouding

7.767

7.767

nvt

nvt

 

Afrondingen

     

Totaal reserveringen

10.315

12.133

   

Begroting (MF 11.03)

10.315

12.133

   

Toelichting

 • 1. In verband met de faseovergang naar planuitwerking zijn de gereserveerde middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 14.01;

 • 2. Dit betreft de overheveling conform BO MIRT afspraak voor de Stimuleringsregeling Slim, Veilig, Doelmatig en Duurzaam gebruik van mobiliteitsinfrastructuur.

 • 3. Dt betreft een overboeking van artikelonderdeel 11.03 van het Mobiliteitsfonds naar artikel 20 van begrotingshoofdstuk XII ten behoeve van de Specifieke uitkeringen in het kader van Schone Lucht Akkoord (SPUK-SLA);

 • 4. Dit betreft de overboeking voor de vierde tranche impulsregeling Strategisch Plan Verkeersveiligheid.

 • 5. De door het Ministerie van Financiën toegezegde middelen voor de exploitatiebijdrage NS voor de contractlijn Zeeland (in het kader van het programma Wind in de Zeilen) zijn toegevoegd aan het projectbudget;

 • 6. Er is € 30,1 miljoen overgeboekt naar diverse modaliteitsartikelen op het MF conform de gemaakte afspraken bij het BO MIRT goederenvervoer najaar 2023;

 • 7. Dit betreffen de modaliteit specifieke budgetten. Voor Spoor is het budget volledig ingezet in het kader van de Motie Bikker (TK 2023–2024, 36 410 XII, nr. 8) ingezet om de tariefverhoging bij de NS in 2024 tegen te gaan. Voor Vaarwegen is € 3,6 miljoen ingezet in het kader van de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie;

 • 8. Dit betreft de overheveling naar Prorail conform afspraken rondom de inzet van Schoon en Emissieloos Bouwmaterieel (SEB);

 • 9. In verband met de faseovergang naar planuitwerking zijn de gereserveerde middelen overgeboekt naar artikelonderdeel 14.01

 • 10. In verband met de faseovergang zijn de gereserveerde middelen op de reserveringen artikelonderdeel 11.03 overgeboekt naar de verkenningsfase op artikelonderdeel 11.01 en een deel naar artikelonderdeel 13.03.04;

 • 11. Dit betreft de toevoeging vanuit de woningbouwmiddelen ten behoeve van het project A50 Ewijk-Bankhoef-Paalgraven.

Tabel 23 Projectoverzicht behorende bij 12.03.01 Aanlegprogramma (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma hoofdwegennet (12.03.01)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten / Afronding projecten

23

20

96

96

   

Programma snelheidsaanpassing

  

55

55

   

Programma aansluitingen

5

5

132

132

   

Quick Wins Wegen

  

12

12

   

ZSM 1+2 (spoedwet wegverbreding)

2

1

1.478

1.478

2016

2016

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

A10 Amsterdam praktijk-proef FES

  

41

41

2018

2018

 

A10 Knooppunten De Nieuwe Meer en Amstel (Zuidas)

39

34

809

730

2032-2036

2032-2036

1

A1/A6/A9 Schiphol-Amsterdam-Almere

30

36

1.211

1.211

2027

2027

 

A1 Bunschoten-Knooppunt Hoevelaken

0

0

19

19

2015

2015

 

A2 Holendrecht - Oudenrijn

0

0

1.209

1.209

2012

2012

 

A9 Badhoevedorp

4

0

292

292

2017

2017

 

N50 Ens - Emmeloord

  

19

19

2016

2016

 

Projecten Zuidwest-Nederland

       

A15 Papendrecht-Sliedrecht

4

3

22

22

2021

2021

 

A4-A44 Rijnlandroute

57

92

553

553

regio

regio

 

A4 Burgerveen - Leiden

  

541

541

2015

2015

 

A4 Delft - Schiedam

0

0

642

642

2015

2015

 

A4 Vlietland / N14

0

0

16

16

2020

2020

 

N57/N59 EuroRAP (verkeersveiligheid)

3

0

21

21

n.t.b.

n.t.b.

 

N61 Hoek-Schoondijke

0

0

111

111

2015

2015

 

Projecten Zuid-Nederland

       

A2 Passage Maastricht

  

686

686

2016

2016

 

A4 Dinteloord-Bergen op Zoom

  

260

260

2014

2014

 

A76 Aansluiting Nuth

2

2

61

61

regio

regio

 

A27 Houten Hooipolder

  

110

110

2029-2031

2029-2031

 

A2 Het Vonderen-Kerensheide

21

20

348

348

2025-2027

2025-2027

 

Reservering A2 Het Vonderen-Kerensheide

2

2

46

46

   

Projecten Oost-Nederland

       

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

20

10

671

679

n.t.b.

n.t.b.

 

A1 Apeldoorn - Azelo: fase 1 en fase 2a

95

112

489

489

2023-2025

2023-2025

 

A1 Apeldoorn Zuid - Beekbergen

  

29

29

2017

2017

 

A50 Ewijk - Valburg

  

269

269

2017

2017

 

N35 Combiplan Nijverdal

1

1

319

319

2015

2015

 

N35 Wijthmen - Nijverdal

1

4

24

24

2018

2018

 

N35 Zwolle - Wijthmen

1

0

50

50

2018

2018

 

Projecten Noord-Nederland

       

A7 Zuidelijke Ringweg Groningen, fase 2

88

99

915

907

2025

2025

 

N31 Leeuwarden (De Haak)

1

0

222

222

2014

2014

 

Overige maatregelen

       

Fileaanpak

1

1

61

61

   

Meer kwaliteit leefomgeving

2

2

158

157

   

Meer veilig

  

115

115

   

Afrondingen

       

Totaal aanlegprogramma

401

443

12.112

12.032

   

Uitgaven aanlegprogramma op MF 12.03.01 mbt planning- en studieprogramma

116

135

     

Totaal aanlegprogramma

517

578

     

Budget Aanleg (MF 12.03.01)

375

425

     

Overprogrammering

‒ 142

‒ 153

     

Toelichting

 • 1. Dit betreft voornamelijk de toevoeging van aanvullend budget i.v.m. de vervanging Rozenoordbrug aan de scope van Zuidasdok. Het budget wordt deels t.b.v. A10 knooppunt Nieuwe Meer en Amstel en artikel 17 projectorganisatie toegevoegd.

Tabel 24 Projectoverzicht behorende bij 12.03.02 Planning en studies (bedragen x € 1 miljoen)

Planning en studies hoofdwegennet (12.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleguitgaven op MF 12.03.01 mbt planning en studies

‒ 1.599

‒ 1.341

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten

96

96

nvt

nvt

 

Geluidsaneringprogramma – weg

550

550

nvt

nvt

 

Kosten voorbereiding tol

109

115

nvt

nvt

 

Exploitatie tol

471

590

nvt

  

Lucht - weg (NSL hoofdwegennet)

0

2

nvt

nvt

1

Reservering voor LCC

424

190

nvt

nvt

 

Snelfietsroutes

44

2

nvt

nvt

2

Voorbereiding vrachtheffing

343

358

nvt

nvt

3

Exploitatie vrachtwagenheffing

460

300

nvt

 

4

Strategisch plan Verkeersveiligheid

421

349

nvt

nvt

5

Verkeersveiligheid Rijks-N-wegen

194

194

nvt

nvt

 

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

165

177

nvt

nvt

6

Projecten Noordwest-Nederland

     

A1/A28 Knooppunt Hoevelaken

471

473

ntb

  

A12/A27 Ring Utrecht

1.725

1.725

ntb

*

 

A7/A8 Amsterdam-Hoorn

531

531

ntb

ntb

 

A6 Almere Oostvaarders - Lelystad

144

144

*

*

 

Noordelijke Randweg Utrecht

27

27

Regio

Regio

 

Stedelijke Bereikbaarheid Almere

31

31

Regio

Regio

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

A20 Nieuwerkerk a/d IJssel – Knooppunt Gouwe

209

153

ntb

ntb

7

A4 Burgerveen - N14

347

347

ntb

ntb

 

A4 Haaglanden - N14

153

153

ntb

ntb

 

Projecten Zuid-Nederland

     

A67/A73 Knooppunt Zaarderheiken

6

6

ntb

  

N65 Vught - Haaren

89

89

2024-2026

2024-2026

 

Programma SmartwayZ.NL: A67 Leenderheide-Geldrop

77

77

ntb

ntb

 

Programma SmartwayZ.NL: InnovA58

572

572

nvt

nvt

 

Programma SmartWayZ.nl: ASML De Run

1

1

   

Programma SmartwayZ.NL: ITS en Smart Mobility

10

10

nvt

nvt

 

SmartWayZ.NL programmaorganisatie

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Oost-Nederland

     

A1/A30 Barneveld

23

23

ntb

ntb

 

N35 Nijverdal - Wierden

125

125

*

*

 

N35 Knooppunt Raalte

15

15

nvt

nvt

 

N50 Kampen – Kampen Zuid

17

17

*

*

 

Reservering terugbetaling voorfinanciering A1 Apeldoorn - Azelo

32

32

nvt

nvt

8

A28 Amersfoort-Hoogeveen

33

33

2026

nvt

 

A1/A35 Knooppunt Azelo-Buuren

1

1

nvt

nvt

 

Projecten Noord-Nederland

     

N33 Zuidbroek-Appingedam

115

115

ntb

*

 

Overige projecten en reserveringen

198

134

   

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Nationaal

     

Studiebudget Verkenningen / MIRT onderzoeken

     

Programma DUMO

     

Programma Fiets

     

Strategisch plan Verkeersveiligheid

     

Afrondingen

     

Totaal programma planning en studies

6.631

6.417

   
      

Begroting (MF 12.03.02)

6.631

6.417

   

Toelichting

 • 1. Dit betreft een overheveling naar het juiste artikelonderdeel op HXII.

 • 2. Dit betreft de toevoeging van vergroenen reisgedrag t.b.v. fietspaden.

 • 3. Dit betreft een overheveling van uitvoeringskosten naar het artikelonderdeel op HXII.

 • 4. Dit betreft een toevoeging vanuit de minregel voor de Exploitatie van Vrachtwagenheffing om in 2024 de gunning voor de periode van 10 jaar te kunnen doen in plaats van 7 jaar.

 • 5. Dit betreft de toevoeging vanuit de reservering voor het uitbreiden van de financiële ruimte binnen de nieuwe tranche van de investeringsimpuls.

 • 6. Dit betreft de overheveling voor studies op het gebied van ontwikkelingen op het Hoofdwegennet.

 • 7. Dit betreft de toevoeging als gevolg van scope-uitbreidingen.

 • 8. Dit betreft de overheveling van resterend budget na terugbetaling van de regionale voorfinanciering.

Tabel 25 Projectoverzicht behorende bij 12.03.03 Optimalisering gebruik hoofdwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik hoofdwegennet (12.03.03)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 
      

Digitale Infrastructuur voor Toekomstbestendige Mobiliteit

31

31

nvt

  

Regeling Schoon en emmisieloos bouwen

230

180

nvt

 

1

Slim, veilig, doelmatig en Duurzaam gebruik van Mobiliteitsinfrastructuur

131

   

2

Noordwest-Nederland

     

Ringen draaiende houden WoMo

212

212

nvt

  

Zuidwest-Nederland

     

Ringen draaiende houden WoMo

53

53

nvt

  

Zuid-Nederland

     

Reservering VDL

5

5

nvt

  

Ringen draaiende houden WoMo

53

53

nvt

  

Quickwins A2 Deil-Vught

14

14

nvt

  

Totaal programma optimalisering gebruik

729

548

nvt

  

Begroting (MF 12.03.03)

729

548

nvt

  

Toelichting

 • 1. Dit betreft de toevoeging ten behoeve van stikstof.

 • 2. Dit betreft de toevoeging vanuit de reserveringen conform BO MIRT afspraak.

Tabel 26 Projectoverzicht behorende bij 12.04 Geïntegreerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdwegennet (12.04)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Projecten Noordwest-Nederland

        

A10 Tweede Coentunnel

59

58

2.249

2.249

    

A12 Lunetten - Veenendaal

29

27

724

724

    

A1/A6/A9 SA Badhoevedorp-Holendrecht

90

28

1.350

1.350

    

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A1/A6)

65

63

1.912

1.912

    

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A6 Almere)

19

17

400

400

    

A1/A6/A9 Schiphol - Amsterdam - Almere (deeltraject A9 Gaasperdammerweg)

53

51

1.205

1.205

    

A27/A1 Utrecht-Eemnes-Bunschoten

16

15

387

387

    

Aflossing tunnels

31

31

976

976

    

Projecten Zuidwest-Nederland

        

A15 Maasvlakte - Vaanplein

72

77

2.370

2.370

    

A16 Rotterdam

227

268

2.021

2.021

    

A24 Blankenburgverbinding

260

291

2.227

2.227

    

Projecten Zuid-Nederland

        

A59 Rosmalen - Geffen

0

0

272

272

    

A27 Houten-Hooipolder

106

124

2.492

2.492

    

Projecten Oost-Nederland

        

A12-A15 Ressen - Oudenbroeken (ViA15)

12

0

220

212

    

A12 Ede - Grijsoord

11

10

170

170

    

N18 Varsseveld – Enschede

15

12

461

461

    

Projecten Noord-Nederland

        

N31 Leeuwarden - Drachten

1

0

170

170

    

N33 Assen - Zuidbroek

15

15

364

364

    

Tolgefinancierde uitgaven (NCW)

        

Tolgefinancierde uitgaven A12/A15 Ressen - Oudbroeken (ViA15)

  

557

557

    

Afrondingen

‒ 1

       

Totaal

1.080

1.087

20.527

20.519

    

Begroting (MF 12.04)

1.080

1.087

      
Tabel 27 Projectoverzicht behorende bij 13.03.01 Aanlegprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Personenvervoer (13.03.01)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Maatregelenpakket HSL-Zuid

14

10

173

173

   

Benutten, betrouwbaarheid en capaciteit

       

Geluidsanering Spoorwegen

13

27

610

608

   

Programma Behandelen en Opstellen

7

19

171

171

   

Uitvoeringsprogramma geluid emplacementen (UPGE)

1

2

29

29

   

Verbeteraanpak stations

0

0

12

12

   

Spoorcapaciteit 2030

33

71

860

872

  

1

Innovatieprogramma spoortrillingen

7

7

22

22

   

Stations en stationsaanpassingen

       

Kleine stations

6

6

55

55

   

Toegankelijkheid stations

27

26

522

522

   

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Aanleg ATBvv

1

2

79

79

   

Fietsparkeren bij stations

24

32

493

493

   

Kleine projecten personenvervoer

43

43

338

324

  

2

Nazorg gereedgekomen lijnen/halten

6

5

88

87

   

Overwegenaanpak

76

95

933

935

   

Programma aanpak suïcidepreventie

1

3

22

22

   

Programma kleine functiewijzigingen

24

15

396

396

   

Maaslijn

8

12

220

164

  

3

Schoon en emissieloos bouwen

7

1

77

5

  

4

Projecten Noordwest-Nederland

       

Zwolle - Herfte

0

0

255

255

   

Stations en stationsaanpassingen

       

Amsterdam CS, Cuypershal

4

5

28

28

   

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Wind in de Zeilen

2

2

9

9

   

Stations en stationsaanpassingen

       

Den Haag emplacement

13

25

77

77

   

Overige projecten/lijndelen etc.

       

Projecten Oost Nederland

       

Traject Oost

10

8

222

222

   

Projecten Noord Nederland

       

Sporendriehoek Noord-Nederland

2

1

146

151

   

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprogramma

328

415

5.838

5.710

   

Planuitwerkingsuitgaven binnen het realisatieprogramma

‒ 31

‒ 31

‒ 208

‒ 173

   

Afrekening voorschotten

  

248

248

   

Programma Aanleg

297

384

5.878

5.785

   

Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

25

28

98

89

   

Budget Aanleg (MF 13.03.01)

261

339

5.976

5.874

   

Overprogrammering (-)

‒ 61

‒ 73

     

Toelichting

 • 1. Dit betreft een overheveling van budget van programma TEV maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behove van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS.

 • 2. Dit betreft een overboeking van Dumo HXII art 14 naar art 13 MF kleine projecten personenvervoer ten behoeve van de waterstoftrein uit hoofde van vergroening reisvervoer en personengedrag.

 • 3. Dit betreft een overheveling uit de Risicoreservering Prijsstijgingen naar het programma budget aanleg Maaslijn om de kostenstijging binnen het project aanleg Maaslijn te compenseren.

 • 4. Dit betreft een overboeking van de SEB middelen voor OVS - Prorail.

Tabel 28 Projectoverzicht behorende bij 13.03.02 Aanlegprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Goederenvervoer (13.03.02)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ProRail Projecten

       

Projecten Nationaal

       

Kleine projecten goederenvervoer

6

5

38

33

  

1

Optimalisering Goederencorridor Rotterdam-Genua

1

1

171

171

   

Programma Emplacementen op orde

25

68

231

253

  

2

Projecten Zuidwest-Nederland

       

Calandbrug

4

2

186

186

   

Geluidmaatregelen Zeeuwselijn

1

2

22

22

   

Spooraansluiting 2e Maasvlakte achterlandverbinding

9

8

249

249

   

Projecten Zuid-Nederland

       

Projecten Oost Nederland

       

Uitv.progr Goederenroute Elst-Deventer-Twente (NaNov)

2

3

144

144

   

Overige projecten

       

Nazorg gereedgekomen projecten

0

1

3

9

  

3

Afrondingen

       

Totaal uitvoeringsprgramma

49

88

1044

1067

   

Planuitwerkingskosten aanlegprogramma t.l.v. MF 13.03.05

‒ 8

‒ 8

‒ 122

‒ 124

   

Afrekening voorschotten

0

0

21

21

   

Programma Aanleg

41

80

943

965

   

Aanleguitgaven binnen het planuitwerkingsprogramma

1

0

1

0

   

Budget Aanleg (MF 13.03.02)

       

Toelichting

 • 1. Dit betreft een overboeking van het OZO budget naar het GVC programmabudget ter ondersteuning van de maatregelprojecten lastmile spoor.

 • 2. Dit betreft een overboeking van de restbudgetten van programma Emplacement op Orde naar EOV in verband met de afrondering van het programma per 01-01-2024.

 • 3. Dit betreft een overboeking van de vrijvallende middelen uit programma Nazorg gereedgekomen projecten naar de vrije investeringsruimte.

Tabel 29 Projectoverzicht behorende bij 13.03.03 Optimalisering gebruik spoorwegen (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik spoorwegen (13.03.03)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Modal shift van Weg naar Spoor

8

8

   
      
      

Totaal programma optimalisering gebruik

8

8

nvt

nvt

 

Begroting (MF 13.03.03)

8

8

nvt

nvt

 
Tabel 30 Projectoverzicht behorende bij 13.03.04 planuitwerkingsprogramma personenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Personenvervoer (13.03.04)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatieuitgaven op MF 13.03.01 mbt planuitwerkingsprojecten

210

173

   

Projecten Nationaal

     

Beter Benutten Decentraal Spoor (fase 2)

11

11

   

Grensoverschrijdend Spoorvervoer

154

154

   

Kleine projecten personenvervoer

99

74

  

1

Regionale Knelpunten

16

16

   

Reizigersfonds

3

3

   

Projecten Zuid-Nederland

     

Knooppunt Den Bosch

2

1

  

2

Toekomstvast Spoor Zuid NL

195

195

   

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Stadionpark Rotterdam

135

0

  

3

Projecten Oost-Nederland

     

Verduurzaming Dieselspoorlijnen

98

0

  

4

Quick scan decentraal spoor Gelderland

11

10

   

Projecten Noordwest-Nederland

     

Amsterdam Zuid 3e perron

416

26

  

5

Oude Lijn

11

10

   

Paspoort en beveiligingsfaciliteiten op Amsterdam CS

21

21

   

Multimodale knoop Schiphol

142

142

   

Projecten Noord Nederland

     

Nedersaksenlijn

1

0

  

6

Meppel: Spoor- en perroncapaciteit

77

37

  

7

HRMK Spoorbrug

3

4

  

8

Lelylijn

79

79

   

Overige projecten en reserveringen

1685

957

   

Studie en innovatiebudget

118

62

  

9

Afrekening voorschotten

20

20

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1823

1039

   

Aanleguitgaven binnen planning en studies

‒ 98

‒ 89

   

Begroting (MF 13.03.04)

1725

950

   

Toelichting

 • 1. Dit betreft een overboeking van programma mobiliteitspakketten naar kleine projecten personenvervoer in verband met een subsidieaanvraag voor project verbetermaatregelen station Almere Centrum en - Buiten (ProRail).

 • 2. Dit betreft een overboeking van Verkenning Den Bosch naar art 13 planuitwerking Knooppunt Den Bosch in verband met een aanvullende subsidie aanvraag.

 • 3. Dit betreft een overboeking van Programma Oude Lijn (WoMO-NGF) naar Project Station Stadionpark ten behoeve van de uitsplitsing van het programmabudget Oude Lijn.

 • 4. Dit betreft een overboeking van het Klimaatfonds naar het Mobilitietsfonds (programma Verduurzaming Dieselspoortreinen). Voor het verduurzamen van twee regionale spoorlijnen in Overijssel en Gelderland is het nodig om de spoorse infrastructuur van bovenleidingen en onderstations te voorzien om zo elektrische treinen te kunnen laten rijden, welke de huidige (en toekomstige aanschaf van) dieseltreinen moeten vervangen. De maatregel draagt bij aan bestedingsdoel ‘een broeikasgasneutrale energie-voorziening in 2050’ omdat door het elektrificeren van het spoor de dieseltreinen die in Oost Nederland nog rijden op een natuurlijk moment opgevolgd kunnen worden door treinen met elektrische tractie, zonder CO2 uitstoot. Elektrisch vervoer over het spoor levert ook voordelen op voor het intensiveren van het gebruik van het spoor. Deze maatregel draagt bij aan uitrol van (spoorse) energieinfrastructuur voor de energietransitie, waar naast personenvervoer ook goederenvervoer gebruik van kan maken (TENT).

 • 5. Dit betreft een faseovergang van verkenning naar planuitwerking mbt project Amsterdam Zuid 3e perron.

 • 6. Dit betreft een overboeking vanuit Kleine projecten ten behoeve van subsidie aanvraag Nedersaksenlijn. De Nedersaksenlijn wordt als separaat project gezien vanwege de omvang.

 • 7. Dit betreft een overboeking van HXII (Ontvangsten BVOV) naar het Mobiliteitsfonds (programma spoorknooppunt Meppel) naar aanleiding van het aangenomen amendement (Kamerstukken II 2024\/43. 36 410. nr. 26\/nr. 28). Bij wijze van amendement van het lid Griswis c.s. is overeengekomen middelen beschikbaar te stellen voor de volledige aanpak van het spoorknooppunt Zwolle-Meppel (progr. Spoor\/Perron Meppel).

 • 8. Dit betreft een verplichtingenschuif in verband met een aanvullende subsidie aanvraag verkenning emplacement Venlo.

 • 9. Dit betreft een overboeking van het Reservering Voortzetting Gebiedsprogramma naar het Studie- en Innovatiebudget.

Tabel 31 Projectoverzicht behorende bij 13.03.05 planuitwerkingsprogramma goederenvervoer (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Goederenvervoer (13.03.05)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Planuitwerkingskosten van realisatieprogramma MF 13.03.02

122

310

   

Projecten Nationaal

     

Kleine projecten goederenvervoer

9

9

   

Overige projecten en reserveringen

     

740 meter treinen

103

103

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

234

422

   

Afrekening voorschotten

     

Begroting (MF 13.03.05)

234

422

   
Tabel 32 Projectoverzicht behorende bij 13.04 Geïntregeerde contractvormen (bedragen x € 1 miljoen)
         

Geïntegreerde contractvormen Spoorwegen (13.04)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

 

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

eind contract

 

Begrotingsbijdrage ProRail (beschikbaarheidsvergoeding en overige afrekeningen)

234

217

3.840

3.981

  

1

 

Rente- en belastingaanpassingen

0

2

3

‒ 141

    

Totaal

234

219

3.843

3.840

    

Toelichting

 • 1. Dit betreft een technische mutatie omdat bij de subsidieaanvraag van Prorail 2024 bleek dat er onvoldoende verplichtingen in 2023 staan om de taken uit te voeren die afgesproken zijn tussen de Staat der Nederlanden en Prorail, waarin is vastgelegd dat Prorail activiteiten uitvoert voor IenW inzake Infraspeed.

Tabel 33 Projectoverzicht behorende bij 14.01.02 planuitwerkingsprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

Planuitwerkingsprogramma Regionaal, lokale infrastructuur (14.01.02)

Budget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Overige projecten en reserveringen

     

Rotterdam HOV

671

0

  

1

Randstadrail/Metronet Rotterdam

267

0

  

2

Stedelijk OV Den Haag

327

0

  

3

Projecten in voorbereiding

19

19

   

Overige projecten in voorbereiding

61

61

   

Gesignaleerde risico's

     

Totaal programma planuitwerking en verkenning

1.345

80

   

Planuitwerkingskosten m.b.t. verkenningen 11.01

32

32

   

Begroting (MF 14.01.02)

1.377

112

   

Toelichting

 • 1. Naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO-MIRT gaan de middelen uit de verkenningenfase over naar de planuitwerking.

 • 2. Dit betreft een overboeking van Programma Oude Lijn (WoMO-NGF) naar Project Randstadrail-Metronet ten behoeve van de uitsplitsing van het programmabudget Oude Lijn.

 • 3. Naar aanleiding van het voorgenomen Voorkeursbesluit (VKB) in de BO-MIRT gaan de middelen (regulier deel) uit de verkenningenfase over naar de planuitwerking.

Tabel 34 Projectoverzicht behorende bij 14.01.03 aanlegprogramma regionaal, lokale infrastructuur (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Regionaal, lokale infra-structuur (14.01.03)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Noordwest-Nederland

       

Amstelveenlijn

0

0

83

83

   

Projecten Zuidwest-Nederland

       

HOV-NET Zuid-Holland Noord (vh Rijn-Gouwelijn)

0

37

180

180

   

Afrondingen

       

Totaal

0

37

263

263

   

Begroting (MF 14.01.03)

       
Tabel 35 Projectoverzicht behorende bij 14.03 Regiospecifiek pakket Zuiderzeelijn (bedragen x € 1 miljoen)

Projectoverzicht Regiospecifiek Pakket Zuiderzeelijn (14.03)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

14.03.02 Regionale Mobiliteit

0

0

592

592

   

Afronding

       

Begroting (MF 14.03)

0

0

592

592

   
        

Totale rijksbijdrage Noord-Nederland

       
Tabel 36 Projectoverzicht behorende bij 14.03.04 Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur (14.03.04):

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

begroting

huidig

 

Woningbouw op korte termijn door bovenplanse infrastructuur

687

732

1.523

1.523

  

1

Begroting (MF 14.03.04)

687

732

1.523

1523

   

Toelichting

 • 1. Dit betreft de afdracht aan het BTW-compensatiefonds.

Tabel 37 Projectoverzicht behorende bij 14.03.05 Mobiliteitspakketten

Mobiliteitspakketten (14.03.05)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

begroting

huidig

Mobiliteitspakketten

363

363

1.130

1.130

  

Begroting (MF 14.03.05)

363

363

1.130

1130

  
Tabel 38 Projectoverzicht behorende bij 15.03.01 Aanlegprogramma hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Aanlegprogramma Hoofdvaarwegennet (15.03.01)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Projecten Nationaal

       

Beter Benutten

  

16

16

   

Impuls Dynamisch Verkeersmanagement Vaarwegen

0

 

101

101

2018

2018

 

Regeling Kademuren

2

2

10

10

   

Walradarsystemen

6

 

34

34

   

Projecten Noordwest-Nederland

    

2020

2020

 

De Zaan (Wilhelminasluis)

 

0

14

14

2023

2023

 

Lichteren Buitenhaven IJmuiden en Energiehaven

1

0

48

48

   

Projecten Zuidwest-Nederland

    

2022

2022

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Beneden-Lek

0

 

15

15

2021

2021

 

Capaciteitsuitbreiding overnachtingshavens Merwedes

0

 

10

10

   

Nieuwe Sluis Terneuzen

111

68

1184

1.184

2024

2024

 

Projecten Zuid-Nederland

       

Maasroute, modernisering fase 2

13

5

688

688

2027

2027

 

Wilhelminakanaal Tilburg

2

0

98

98

2017

2017

 

Zuid-Willemsvaart; aanleg Maximakanaal en opwaardering tot Veghel

0

0

431

431

2015

2015

 

Projecten Oost Nederland

       

Toekomstvisie Waal

6

6

150

148

2024

2024

 

Vaarweg Meppel-Ramspol (keersluis Zwartsluis)

1

 

59

59

2017

2017

 

Verruiming Twentekanalen fase 2

18

 

244

244

2023

2023

 

Projecten Noord-Nederland

       

Vaarweg Lemmer - Delfzijl fase 1; verbetering tot klasse Va

8

 

294

294

2019

2019

 

Verruiming vaarweg Eemshaven-Noordzee

1

 

39

39

2017

2017

 

Sluiscomplex Kornwerderzand

0

31

125

125

2025-2028

2025-2028

 

Overige projecten

       

Kleine projecten / Afronding projecten

0

0

194

194

   

Afrondingen

1

1

1

    

Totaal uitvoeringsprogramma

170

113

3.755

3.752

   

Aanleguitgaven op MF 15.03.01 mbt planuitwerking

14

13

65

58

   

Programma Aanleg

184

126

3.820

3.810

   

Planuitwerkingsuitgaven op MF 15.03.02 mbt het realisatieprogramma

  

‒ 34

‒ 2

   

Budget Realisatie (MF 15.03.01)

150

101

3.786

3.808

   

Overprogrammering (-)

‒ 34

‒ 25

     
        
Tabel 39 Projectoverzicht behorende bij 15.03.02 Verkenningen en planuitwerkingen hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Verkenningen en planuitwerkingen Hoofdvaarwegennet (15.03.02)

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Aanleg uitgaven op MF 15.03.01 mbt planning en studies

‒ 62

‒ 58

nvt

nvt

 

Uitgaven mbt planning en studies op MF 15.03.02 mbt het programma aanleg

34

2

nvt

nvt

 

Projecten Nationaal

     

Bijdrage aan agentschap t.b.v. externe kosten planuitwerkingen

26

35

nvt

nvt

1

Reservering voor LCC

391

391

nvt

nvt

 

Reservering voor scheepvaartveiligheid maatregelen agv Wind op Zee

868

869

nvt

nvt

 

Projecten Noordwest-Nederland

     

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen Amsterdam-Lemmer

7

7

2025 ‒ 2027

2025 ‒ 2027

 

Vaarweg IJsselmeer-Meppel

0

0

ntb

ntb

 

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Capaciteit Volkeraksluizen

0

0

ntb

ntb

 
      

Projecten Zuid-Nederland

     

Wilhelminakanaal Sluis II

87

87

ntb

ntb

 

Projecten Oost-Nederland

     

Bovenloop IJssel (IJsselkop tot Zutphen)

41

41

ntb

ntb

 

Capaciteitsuitbreiding ligplaatsen IJssel

31

31

ntb

ntb

 

Projecten Noord-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2

472

478

2024 ‒ 2028

2024 ‒ 2028

 

Verbreding sluiscomplex Kornwerderzand

     

Overige projecten en reserveringen

347

392

  

2

Projecten in voorbereiding

     

Projecten Noordwest-Nederland

     

Vaarweg Lemmer-Delfzijl fase 2; reservering verkenning bruggen (AP)

     

Projecten Zuidwest-Nederland

     

Kreekraksluizen

     

Projecten Oost-Nederland

     

Verkenning IJssel fase 2

     

Overige projecten in voorbereiding

     

Gesignaleerde risico's

     

afrondingen

1

3

   

Totaal programma planuitwerking en verkenning

2.243

2.278

   

Begroting (MF 15.03.02)

2.243

2.278

   

Toelichting

 • 1. Door het verminderen met de realisatie 2023 is de bijdrage met € 8 miljoen afgenomen en voor capaciteitsinzet van Rijkswaterstaat voor beleidsondersteuning en advies Zuidelijk Maasdal is € 1,5 miljoen overgeboekt naar HXII;

 • 2. Dit komt door verschillende redenen:

  • Naar het ministerie van Defensie zijn IenW bijdragen overgeboekt voor de Kustwacht van € 5,2 miljoen voor de tegenvaller project MOC Kustwacht en € 37,5 miljoen voor het aanpakken van de disbalans tussen middelen en opdrachten. De middelen worden door de Kustwacht ingezet voor het in balans brengen van middelen en benodigdheden voor bedrijfsvoering, handhaving, security en dienstverlening;

  • Dekking voor het project Digitale Transport Strategie staat gereserveerd op het artikelonderdeel planning en studies Hoofdvaarwegennet. Uitvoering en realisatie vindt plaats op de beleidsbegroting HXII. Hiervoor is € 4,5 miljoen overgeboekt naar HXII;

  • Voor verlenging van Topsector Logistiek opdrachten in de jaren 2024 tot en met 2026 en subsidie in 2024 is € 20,8 miljoen overgeboekt naar HXII;

  • Voor gedeeltelijke dekking van een subsidiebijdrage aan KNRM voor een reddingsboot wordt € 3 miljoen overgeboekt naar HXII;

  • Vanuit artikel 11 reservering BO MIRT goederenvervoer is € 16 miljoen overgeboekt voor een reservering walstroom rijksligplaatsen;

  • Vanuit artikel 11 is € 10 miljoen overgeboekt voor de IenW bijdrage aan de Rijksbijdrage Maritieme Maakindustrie

Tabel 40 Projectoverzicht behorende bij 15.03.03 Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Optimalisering gebruik hoofdvaarwegennet (15.03.03)

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Modal shift van weg naar water

36

37

nvt

nvt

 

Totaal programma optimalisering gebruik

36

37

nvt

nvt

 

Begroting (MF 15.03.03)

36

37

nvt

nvt

 
Tabel 41 Projectoverzicht behorende bij 15.04 Geïntegreerde contractvormen/PPS hoofdvaarwegennet (bedragen x € 1 miljoen)

Geïntegreerde contractvormen Hoofdvaarwegennet (15.04)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Eind contract

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

  

Projecten Noordwest-Nederland

        

Lekkanaal: 3e kolk Beatrixsluis en verbreding kanaalzijde/uitbreiding ligplaatsen

16

16

416

416

2019

2019

2046

 

Zeetoegang IJmond

63

72

1.237

1.237

2022

2022

2045

 

Selectieve Onttrekking

        

Projecten Oost Nederland

        

Capaciteitsuitbreiding sluis Eefde

6

5

161

161

2020

2020

2047

 

Projecten Zuid-Nederland

        

Keersluis Limmel

3

3

94

94

2018

2018

2048

 

Afrondingen

  

1

1

    

Totaal

88

96

1.909

1.909

    

Begroting (MF 15.04)

88

96

1.909

1.909

    
Tabel 42 Projectoverzicht behorende bij 17.06 PMR (bedragen x € 1 miljoen)

Project Mainportontwikkeling Rotterdam (17.06)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Oplevering

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Project Mainportontwikkeling Rotterdam

       

Uitvoeringsorganisatie

0

0

19

20

nnb

nnb

 

750 ha

  

30

30

nnb

nnb

 

Groene verbinding

  

31

31

2011

2011

 

Bestaand Rotterdams Gebied (BRG)

    

2021

2021

 

Landaanwinning

       

Voorfinanciering FES monitoringsprogramma

    

2007

2007

 

Voorfinanciering FES natuurcompensatie

0

1

101

104

nnb

nnb

1

Landaanwinning

  

742

742

2013

2013

 

BTW Buitencontour

  

138

138

2013

2013

 

Onvoorzien

0

0

83

106

nnb

nnb

2

Afrondingsverschillen

1

0

     

Programma

1

1

1.144

1.171

   

Begroting (MF 17.06)

1

1

1.144

1.171

   

Toelichting

 • 1. Er is € 23,8 miljoen overgeboekt van budget PMR onvoorzien naar budget PMR natuurcompensatie voor gevolgen nieuwe compensatie variant (NCV). Vervolgens is € 26,9 miljoen overgeboekt naar LNV voor het afgesproken maatregelenpakket voor NCV;

 • 2. Er is € 23,8 miljoen overgeboekt van budget PMR onvoorzien naar budget PMR natuurcompensatie voor gevolgen nieuwe compensatie variant.

Tabel 43 Projectoverzicht behorende bij 17.07 ERTMS (bedragen x € 1 miljoen)

ERTMS (17.07)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Realisatiefase

276

219

2.773

2.774

   

Planuitwerkingsfase

1

1

93

93

   

Afrondingsverschillen

       

Programma

277

220

2.865

2.866

   

Afrekening voorschotten

0

0

27

27

   

Begroting (MF 17.07)

72

162

2.893

2.894

   

Overprogrammering (-)

‒ 205

‒ 58

0

0

   
Tabel 44 Projectoverzicht behorende bij 17.08 ZuidasDok (bedragen x € 1 miljoen)

Zuidasdok (17.08)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Openstelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

ZuidasDok

       

Generiek en ruimtelijke inrichting

0

0

74

74

   

Projectorganisatie en voorbereiding

39

44

553

553

   

Tunnel en A10

25

50

1.515

1.515

   

OVT incl. keerspoor

104

98

1.027

1.027

   

Afrondingen

‒ 1

      

Programma

167

192

3.169

3.169

   

Begroting (MF 17.08)

167

192

3.169

3.169

   

Toel

Tabel 45 Projectoverzicht behorende bij 17.10 PHS (bedragen x € 1 miljoen)

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer (17.10)

Kasbudget 2024

Projectbudget

Indienststelling

Toelichting

Projectomschrijving

huidig

vorig

huidig

vorig

huidig

vorig

 

Programma Hoogfrequent Spoorvervoer

       

Realisatiefase

       

PHS: Doorstroomstation Utrecht

0

0

253

253

  

1

PHS: Spooromgeving Geldermalsen

0

2

149

150

   

PHS: Meteren - Boxtel

47

47

716

709

   

PHS: Rijswijk - Rotterdam

45

40

 

379

   

PHS: Amsterdam

53

67

911

911

   

PHS: Ede

10

0

77

62

  

2

PHS: Amsterdam-Alkmaar

7

11

28

28

   

PHS: Maatregelen TEV

17

19

118

107

  

3

PHS: Nijmegen West-entree

8

8

184

181

   

OV-SAAL korte termijn

0

0

630

630

   

OV-SAAL middellange termijn

0

1

98

99

   

PHS: Overige maatregelen (projecten < € 50 miljoen)

21

18

182

172

  

4

Afrondingen

       
        

Planuitwerkingsfase

  

820

756

   

Corridor Alkmaar-Amsterdam

       

Corridor Amsterdam-Utrecht-Eindhoven

       

Corridor Schiphol-Utrecht-Arnhem/Nijmegen

       

Corridor Breda-Eindhoven

       

Corridor Den Haag– Rotterdam

       

Corridor OV SAAL middellange termijn

       

Routering goederenvervoer Zuid-Nederland

       

Overige (planstudiekosten)

       

Afrekening voorschotten

  

82

82

   

Programma

208

213

4.248

4.519

   

Afrekening voorschotten

       

Begroting (MF 17.10.01)

234

169

4.248

4.519

   

Overprogrammering (-)

26

‒ 44

     

Toelichting

 • 1. Abusievelijk is bij de Slotwet 2023 en jaarverantwoording 2023 een foutieve stand opgenomen in het projectbudget. De juiste stand «vorig» van het programma PHS: Doorstroomstation Utrecht betreft 253.

 • 2. Er is een fase overgang van planuitwerking naar realisatie PHS betreffende een aanvullende beschikking Ede.

 • 3. Dit betreft een overheveling van budget van programma TEV maatregelen spoorcapaciteit 2030 naar programma PHS ten behoev van verschillende TEV-maatregelen die uitgevoerd worden binnen PHS.

 • 4. Dit betreft een overboeking van PHS Planuitwerrking naar realisatie in verband met een aanvullende subsidieaanvraag PHS Tilburg.