Kamerstuk 36488-10

Motie van het lid Ceder c.s. over werkgeverslasten niet meer als stoplap gebruiken om gaten in de begroting te dichten

Dossier: Wijziging van de Wet minimumloon en minimumvakantiebijslag in verband met een bijzondere verhoging van het wettelijk minimumloon met 1,2 procentpunt met ingang van 1 juli 2024 (Wet verhoging minimumloon 2024)

Gepubliceerd: 14 maart 2024
Indiener(s): André Flach (SGP), Don Ceder (CU), Pieter Grinwis (CU)
Onderwerpen: arbeidsvoorwaarden werk
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36488-10.html
ID: 36488-10

8,7 %
91,3 %

SGP

PvdD

D66

CDA

FVD

BBB

JA21

GroenLinks-PvdA

PVV

Volt

NSC

DENK

SP

VVD

CU


Nr. 10 MOTIE VAN HET LID CEDER C.S.

Voorgesteld 14 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat werkgeverspremies, met name de Aof-premie, de laatste jaren regelmatig zijn gebruikt voor het dichten van gaten in het inkomstenkader;

overwegende dat door de verhoging van werkgeverspremies het voor werkgevers duurder wordt om personeel in dienst te nemen, terwijl het voor zowel werkgevers als werknemers goed is dat het in dienst nemen van medewerkers betaalbaar gehouden wordt en de wig, het verschil tussen loonkosten en nettoloon, niet te groot wordt;

verzoekt de regering om bij de begrotingsbesluitvorming, inclusief het Belastingplan, werkgeverslasten, met name de Aof-premie, voortaan niet meer als stoplap te gebruiken om gaten in de begroting te dichten,

en gaat over tot de orde van de dag.

Ceder

Grinwis

Flach