Kamerstuk 36357-14

Amendement van het lid Bushoff over een proportionele jaarverantwoording ter vermindering van de administratieve lasten voor micro zorgaanbieders

Dossier: Wijziging van een aantal wetten op het terrein van het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport (Verzamelwet VWS 2023)

Gepubliceerd: 19 maart 2024
Indiener(s): Julian Bushoff (PvdA)
Onderwerpen: organisatie en beleid zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36357-14.html
ID: 36357-14

100,0 %
0,0 %

PVV

SGP

JA21

PvdD

FVD

CU

VVD

NSC

DENK

D66

GroenLinks-PvdA

CDA

SP

BBB

Volt


Nr. 14 AMENDEMENT VAN HET LID BUSHOFF

Ontvangen 19 maart 2024

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel V, onderdeel A, wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» ingevoegd en in de tekst wordt «artikel 40b, eerste lid,» vervangen door «het eerste lid».

2. Voor onderdeel 1 (nieuw) wordt een aanhef ingevoegd, luidende:

Artikel 40b wordt als volgt gewijzigd:

3. Na onderdeel 1 (nieuw) wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

2. Onder vernummering van het zesde lid tot zevende lid, komen het vijfde lid en zesde lid te luiden:

  • 5. In afwijking van het eerste lid kunnen bij ministeriële regeling regels gesteld worden over het geheel of gedeeltelijk niet openbaar maken van de jaarverantwoording door zorgaanbieders die op twee opeenvolgende balansdata, zonder onderbreking nadien op twee opeenvolgende balansdata, hebben voldaan aan ten minste twee van de in artikel 395a, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek genoemde vereisten. De artikelen 395a, tweede lid, en 398, eerste lid, van Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek zijn van overeenkomstige toepassing.

  • 6. Bij ministeriële regeling, bedoeld in het vijfde lid, worden regels gesteld over:

    • a. de wijze en het tijdstip waarop de niet-openbare jaarverantwoording wordt overgelegd aan Onze Minister; en

    • b. het verstrekken van de niet-openbare jaarverantwoording aan door Onze Minister aan te wijzen organisaties.

Toelichting

De indiener wil met dit amendement meer ruimte geven voor proportionele jaarverantwoording. Dat betekent dat administratieve lasten waar mogelijk verminderd worden.

In het huidige artikel 40b, vijfde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg is een verbod op het stellen van afzonderlijke regels voor micro zorgaanbieders vastgelegd. De praktijk, met name bij eerstelijnszorgaanbieders, heeft inmiddels uitgewezen dat dit tot te veel administratieve lasten leidt bij micro zorgaanbieders, waarbij de baten voor de maatschappij en externe toezichthouders niet opwegen tegen de lasten voor de micro zorgaanbieders. Daarom vervalt dit verbod.

Gevolg hiervan is dat in de Regeling openbare jaarverantwoording WMG op grond van artikel 40b, vierde lid, van de Wet marktordening gezondheidszorg afzonderlijke regels kunnen worden gesteld voor micro zorgaanbieders. De Minister kan, vergelijkbaar met titel 9, boek 2, van het Burgerlijk Wetboek en in lijn met de EU-richtlijn jaarrekening onderscheid maken in vier categorieën van zorgaanbieders: micro, klein, middelgroot en groot. Het is dan ook niet langer nodig dat micro zorgaanbieders dezelfde jaarverantwoordingen hoeven openbaar te maken als kleine, middelgrote of grote zorgaanbieders.

Om de jaarverantwoording proportioneel te maken, moeten de administratieve lasten van zorgaanbieders zoveel als mogelijk beperkt worden, dit amendement biedt daarvoor meer mogelijkheden. De indiener vraagt de Minister om de jaarverantwoording voor alle aanbieders, dus ook voor kleine aanbieders, zo beperkt mogelijk te houden, en hiertoe zo snel mogelijk met versimpelingen van de jaarverantwoording te komen. De indiener acht het wenselijk dat de Minister de jaarverantwoording voor micro zorgaanbieders beperkt tot een beperkte jaarrekening en hoogstens een drietal vragen over identiteit, aantal zorgverleners en aantal cliënten. Beoogd wordt om een grotere regeldrukvermindering voor micro zorgaanbieders te bewerkstelligen dan een vereenvoudigde verantwoording als bedoeld in het vervallen artikel 3, onderdelen e en f, van de Regeling verslaggeving WTZi.

Bij micro-zorgaanbieders is de kans groter dat de gegevens of informatie uit de jaarverantwoording direct te herleiden zijn tot natuurlijke personen. De indiener stelt daarom in het nieuwe vijfde lid voor om de mogelijkheid te creëren om de jaarverantwoording van deze categorie van zorgaanbieders geheel of gedeeltelijk niet openbaar te maken. Beoogd wordt dat geen tot natuurlijke personen herleidbare gegevens en informatie openbaar wordt gemaakt, maar dat deze gegevens en informatie wel bijvoorbeeld gebruikt kan worden in het kader van het toezicht of onderzoek.

Bushoff