Gepubliceerd: 6 september 2023
Indiener(s): Judith Tielen (VVD)
Onderwerpen: belasting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36342-8.html
ID: 36342-8

Nr. 8 NADER VERSLAG

Vastgesteld 6 september 2023

De vaste commissie voor Financiën, belast met het voorbereidend onderzoek van bovenstaand wetsvoorstel, heeft de eer als volgt nader verslag uit te brengen van haar bevindingen.

Onder het voorbehoud dat de regering op de gestelde vragen tijdig en genoegzaam zal hebben geantwoord, acht de commissie de openbare beraadslaging over dit wetsvoorstel voldoende voorbereid.

I. Algemeen

De leden van de VVD-fractie hebben kennisgenomen van de nota naar aanleiding van het verslag en hebben enkele aanvullende vragen.

De leden van de D66-fractie hebben met belangstelling kennisgenomen van de beantwoording door de regering van de eerder gestelde vragen over de Fiscale verzamelwet 2024. Deze leden spreken hun dank uit en hebben geen vervolgvragen.

De leden van de PVV-fractie zien af van een nadere inbreng aangaande de Fiscale verzamelwet 2024.

De leden van de SP-fractie hebben op dit moment geen aanvullende vragen voor het nader verslag van de Fiscale verzamelwet 2024.

Aanpassen giftenaftrek en ANBI-regelgeving

De leden van de BBB-fractie vragen de regering of bij het vaststellen van de taxatie-eis voor giften in natura specifiek is gekozen voor een grens van 10.000 euro, omdat onderzoek heeft uitgewezen dat de meeste uitwassen zich bevinden rond dit bedrag.

Overig

De leden van de VVD-fractie vragen de regering de hiernavolgende vragen één voor één te beantwoorden.

Deze leden vragen of de regering kan bevestigen dat de ratio van de kwijtscheldingswinstvrijstelling is om belemmeringen weg te nemen bij de sanering van vorderingen op verlieslijdende ondernemingen. Kan de regering reflecteren op de vraag of de samenloop tussen de verliesverrekeningsmaatregel in artikel 20, tweede lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 en de kwijtscheldingswinstvrijstelling kan resulteren in belemmeringen bij de sanering van vorderingen op verlieslijdende ondernemingen? Zo nee, waarom niet? Heeft de regering kennisgenomen van signalen vanuit de praktijk dat deze samenloop knellend kan zijn?

Is de regering het met de leden van de VVD-fractie eens dat een toevoeging aan artikel 20, tweede lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 deze belemmering weg zou kunnen nemen? Zo ja, kan de regering een nota van wijziging indienen waarin artikel 20, tweede lid van de Wet op de vennootschapsbelasting 1969 wordt aangepast? Zo nee, waarom niet? Kan de regering hierbij de alle afwegingen worden meegenomen? Is de regering het met deze leden eens dat een dergelijke wetswijziging budgettair neutraal uit zou pakken? Zo nee, waarom niet?

De voorzitter van de commissie, Tielen

De adjunct-griffier van de commissie, Kruithof