Gepubliceerd: 24 november 2022
Indiener(s): Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36250-XIX-2.html
ID: 36250-XIX-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2022‒2023

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1 

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van het Nationaal Groeifonds.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,M.A.M.Adriaansens

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Opbouw tweede suppletoire begroting 2022

Deze tweede suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2022. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:

  • 1. Leeswijzer.

  • 2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.

  • 3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.

  • 4. De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabel zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen.

Vanaf 2023 is de begroting van het begrotingsfonds (Hoofdstuk L) de opvolger van de niet-departementale begroting (Hoofdstuk XIX) tot en met het jaar 2022).

Ondergrenzen toelichtingen

Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel 1 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 en < 1000

5

10

=> 1000

10

20

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Art.

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)

 

2.131.176

Stand 1e suppletoire begroting 2022 (incl. ISB, NvW en amendementen)

 

97.556

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
   

NGF - project Leven lang ontwikkelen bijdrage OCW

1

‒ 8.100

NGF - project Leven lang ontwikkelen bijdrage SZW

1

‒ 1.900

NGF - project AiNed bijdrage EZK

2

‒ 4.400

Apparaat

11

‒ 15.646

   

Overige mutaties

 

‒ 67.510

Stand 2e suppletoire begroting 2022

 

0

Toelichting

Vanwege de omzetting van het project «Leven lang ontwikkelen» in een onvoorwaardelijke toekenning is het budget van dit project overgeboekt naar OCW en SZW. Het budget voor de voorwaardelijke toekenning van het project AiNed is samen met de posten apparaat en onverdeeld (overige mutaties) overgeboekt naar de EZK-begroting, waar het voedingsartikel (artikel 6) voor het Nationaal Groeifonds zich bevindt.

Ten opzichte van Miljoenennota 2023 zijn geen mutaties verwerkt voor het jaar 2022, omdat alle middelen reeds zijn toegekend aan projecten.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022

Er is geen sprake van ontvangstenmutaties bij deze 2e suppletoire begroting 2022.

3 Beleidsartikelen

3.1 Beleidsartikel 1 Kennisontwikkeling

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Kennisontwikkeling (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.502.306

1.247.146

‒ 1.247.146

0

0

      

Uitgaven

722.899

38.962

‒ 38.962

0

0

      

Subsidies (regelingen)

713.899

28.962

‒ 28.962

0

0

Onverdeeld pijler 1

713.899

28.962

‒ 28.962

  
      

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

9.000

10.000

‒ 10.000

0

0

NGF - project Leven lang ontwikkelen bijdrage OCW

7.300

8.100

‒ 8.100

  

NGF - project Leven lang ontwikkelen bijdrage SZW

1.700

1.900

‒ 1.900

  
      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Tabel 4 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.502.306

1.247.146

‒ 1.247.146

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

  

0

waarvan overige verplichtingen

2.502.306

1.247.146

‒ 1.247.146

  

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota worden het verplichtingenbudget en het uitgavenbudget niet gewijzigd.

3.2 Beleidsartikel 2 Research & development (R&D) en innovatie

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Research & development (R&D) en innovatie (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.141.966

2.428.059

‒ 2.428.059

0

0

      

Uitgaven

639.136

42.948

‒ 42.948

0

0

      

Subsidies (regelingen)

605.036

38.548

‒ 38.548

0

0

Onverdeeld pijler 2

605.036

38.548

‒ 38.548

  
      

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

34100

4.400

‒ 4.400

0

0

NGF - project AiNed bijdrage EZK

4.400

4.400

‒ 4.400

  

NGF - project QuantumDeltaNL bijdrage EZK

22.800

    

NGF - project RegMed XB bijdrage EZK

6.900

    
      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Tabel 6 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.141.966

2.428.059

‒ 2.428.059

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

   

waarvan overige verplichtingen

2.141.966

2.428.059

‒ 2.428.059

  

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota worden het verplichtingenbudget en het uitgavenbudget niet gewijzigd.

3.3 Beleidsartikel 3 Infrastructuur

Budgettaire gevolgen van beleid

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Infrastructuur (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.663.266

105.000

‒ 105.000

0

0

      

Uitgaven

731.133

0

0

0

0

      

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

731.133

0

0

0

0

Onverdeeld pijler 3

731.133

0

0

  

NGF - project Rail Gent-Terneuzen bijdrage I&W

     
      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Tabel 8 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutaties Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

2.663.266

105.000

‒ 105.000

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

0

  

0

waarvan overige verplichtingen

2.663.266

105.000

‒ 105.000

  

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota worden het verplichtingenbudget en het uitgavenbudget niet gewijzigd.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 11 Apparaat Nationaal Groeifonds

Tabel 9 Budgettaire gevolgen artikel 11 Apparaat Nationaal Groeifonds (Tweede suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (1)

Stand 1e suppletoire begroting (incl. ISB, NvW en amendementen) (2)

Mutaties 2e suppletoire begroting (3)

Stand 2e suppletoire begroting (4) = (2) + (3)

Mutatie Miljoenennota (incl. ISB, NvW en amendementen)

Overige mutaties 2e suppletoire begroting

Verplichtingen

38.008

15.646

‒ 15.646

  
      

Uitgaven

38.008

15.646

‒ 15.646

0

0

      

Personele uitgaven

20.671

6.984

‒ 6.984

0

0

Personele uitgaven

5.700

89

‒ 89

  

Looncompensatie

14.971

6.895

‒ 6.895

  
      

Materiële uitgaven

17.337

8.662

‒ 8.662

0

0

Prijscompensatie

17.337

8.662

‒ 8.662

  
      

Ontvangsten

0

0

0

0

0

Toelichting

Personele en materiële uitgaven

Ten opzichte van de stand in de Miljoenennota worden het verplichtingenbudget en het uitgavenbudget niet gewijzigd.