Kamerstuk 36225-9

Amendement van het lid Van Nispen over het slechts kunnen inroepen van een uitzonderingsgrond voor het niet informeren van een betrokkene zo lang dit noodzakelijk en evenredig is

Dossier: Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)

Gepubliceerd: 12 maart 2024
Indiener(s): Michiel van Nispen
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36225-9.html
ID: 36225-9
Wijzigingen: 36225-18

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID VAN NISPEN

Ontvangen 12 maart 2024

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel 11, vierde lid, onderdeel a, wordt aan het slot voor de puntkomma ingevoegd «, voor zover een beperking van die verstrekking noodzakelijk of evenredig is als bedoeld in artikel 41, eerste lid, van de Uitvoeringswet Algemene verordening gegevensbescherming».

Toelichting

De hoofdregel van de Algemene verordening gegevensbescherming is dat mensen geïnformeerd worden over gegevensverwerking die op hen betrekking heeft. Hierop zijn echter veel uitzonderingen op geformuleerd. In de huidige praktijk van de persoonsgerichte aanpak is vaak geen sprake van het informeren van de betrokkene, of pas heel laat. Het recht om geïnformeerd te worden moet veel sterker worden verankerd. De uitzonderingsgronden (zoals belangen van opsporing en nationale veiligheid) kunnen worden ingeroepen maar alleen zo lang een beperking van de verstrekking van de informatie aan betrokkene noodzakelijk en evenredig is. Daarna moet de betrokkene alsnog zo snel mogelijk worden geïnformeerd over de gegevensverwerking.

Van Nispen