Kamerstuk 36225-23

Motie van het lid Mutluer c.s. over een invoeringstoets die ziet op de praktische toepassing en uitwerking van de definities over radicalisering en extremisme tijdens casusoverleggen

Dossier: Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)


70,0 %
30,0 %

NSC

PvdD

GroenLinks-PvdA

SP

FVD

BBB

Volt

DENK

JA21

VVD

D66

CDA

PVV

CU

SGP


Nr. 23 MOTIE VAN HET LID MUTLUER C.S.

Voorgesteld 21 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat het wetsvoorstel «radicalisering» definieert als «het proces dat uiteindelijk kan leiden tot terroristische activiteiten of tot extremistische activiteiten»;

overwegende dat een persoon alleen in beeld bij een casusoverleg mag komen als er sprake is van signalen die duiden op een ernstige overtreding van de wet of activiteiten die de democratische rechtsstaat ondermijnen;

overwegende dat de lokale casusoverleggen om radicalisering tegen te gaan niet over activisten mogen gaan;

verzoekt de regering een jaar na de inwerkingtreding van de wet een invoeringstoets uit te voeren die onder andere ziet op de praktische toepassing en uitwerking van de definities over radicalisering en extremisme tijdens casusoverleggen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mutluer

Van Nispen

Six Dijkstra

Kathmann

El Abassi