Kamerstuk 36225-22

Motie van het lid Mutluer c.s. over onderzoeken in hoeverre de bestaande praktijk van lokale casusoverleggen effectief bijdraagt aan de bestrijding van radicalisering en terroristische activiteiten

Dossier: Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)


52,0 %
48,0 %

VVD

FVD

PvdD

DENK

Volt

CU

SGP

GroenLinks-PvdA

PVV

D66

JA21

NSC

BBB

CDA

SP


Nr. 22 MOTIE VAN HET LID MUTLUER C.S.

Voorgesteld 21 maart 2024

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat lokale casusoverleggen al vele jaren een onderdeel van de nationale aanpak van radicalisering en terrorisme zijn;

overwegende dat het voorliggend wetsvoorstel de huidige praktijk van de casusoverleggen ongewijzigd laat;

overwegende dat bij deze casusoverleggen gevoelige persoonsgegevens worden verwerkt en dat de uitkomsten gevolgen voor de desbetreffende persoon kunnen hebben;

van mening dat onderzocht dient te worden in hoeverre de bestaande praktijk van lokale casusoverleggen effectief bijdraagt aan de bestrijding van radicalisering en terroristische activiteiten en waar verbetering mogelijk is;

van mening dat een dergelijk onderzoek daarbij ook moet betrekken welke doelgroepen wel dan wel niet in beeld komen, welke criteria gehanteerd worden om iemand in beeld bij een casusoverleg te brengen en of daarbij etniciteit of ras een rol spelen;

verzoekt de regering een dergelijk onafhankelijk onderzoek te laten houden en de Kamer over de uitkomsten daarvan te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Mutluer

Kathmann

El Abassi