Kamerstuk 36225-16

Amendement van het lid Mutluer over gegevensdeling door het college van burgemeester en wethouders in de weegfase

Dossier: Regels omtrent gegevensverwerking in de persoonsgerichte aanpak van radicalisering en terroristische activiteiten (Wet gegevensverwerking persoonsgerichte aanpak radicalisering en terroristische activiteiten)

Gepubliceerd: 13 maart 2024
Indiener(s): Song├╝l Mutluer (PvdA)
Onderwerpen: openbare orde en veiligheid terrorisme
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36225-16.html
ID: 36225-16

98,0 %
2,0 %

CU

DENK

SP

BBB

Volt

PvdD

PVV

D66

JA21

CDA

FVD

NSC

VVD

GroenLinks-PvdA

SGP


Nr. 16 AMENDEMENT VAN HET LID MUTLUER

Ontvangen 13 maart 2024

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel 5 wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 7. Voor de toepassing van dit artikel zijn de artikelen 4 en 8 van overeenkomstige toepassing op de verstrekking van persoonsgegevens door het college van burgemeester en wethouders van de gemeente van verblijf aan de politie, het openbaar ministerie en de burgemeester van de gemeente van verblijf.

Toelichting

Met het wetsvoorstel kunnen gemeenten de gegevensdeling beter organiseren met partijen die deelnemen aan het casusoverleg. Het wetsvoorstel beschrijft de verschillende fases van de (aanloop naar een) PGA, de betrokken partijen bij deze fases en de gegevensdeling per fase. Met het wetsvoorstel wordt over het algemeen de gegevensdeling tussen de deelnemende partners beter georganiseerd. Zo wordt in artikel 3, eerste lid, duidelijk gemaakt dat het college van B&W zelfstandig deelnemer is van het casusoverleg, waardoor tijdens een lopende PGA ook intragemeentelijke informatiedeling (bijvoorbeeld tussen een cluster Veiligheid en clusters binnen het sociaal domein) mogelijk wordt.

In de fase voorafgaand aan een PGA, de fase van de weegploeg, is dit minder goed uitgewerkt. De weegploegdeelnemers (Openbaar Ministerie/politie/burgemeester) mogen tijdens deze fase volgens het wetsvoorstel (artikel 5, derde lid) een uitvraag doen bij het college van B&W voor relevante informatie uit het sociaal domein over personen die geagendeerd staan op de weegploeg. Het is de bedoeling van de wetgever (zie ook de memorie van toelichting) dat het college deze gegevens vervolgens verstrekt aan de weegploeg. Echter, deze grondslag tot informatieverstrekking door het college staat nu niet expliciet vermeld in het wetsvoorstel. Daarom lopen gemeenten er nu in de praktijk al tegen aan dat de clusters die onder het college (sociaal domein) vallen aangeven dat zij, ook als het wetsvoorstel in de huidige vorm wordt aangenomen, geen grondslag voor beantwoording van de uitvraag van de weegploegdeelnemers zullen hebben. En de gevraagde informatie dus niet kunnen verstrekken.

Derhalve wordt via dit amendement verder geëxpliciteerd in artikel 5 van het wetsvoorstel, zodat hier in de praktijk geen discussies over kunnen ontstaan en het helder is dat ook vanuit het sociaal domein (college) relevante gegevens verstrekt mogen worden in de aanloop naar een PGA (dus de weegfase).

Mutluer