Gepubliceerd: 8 juli 2022
Indiener(s): Dennis Wiersma (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: begroting financi├źn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36165-2.html
ID: 36165-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 tot en met 3

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap.

Aangezien alle besluiten in deze zevende Incidentele Suppletoire Begroting niet kunnen wachten tot de Tweede Suppletoire Begroting van 2022 worden de middelen die benodigd zijn nu toegevoegd aan de OCW-begroting. De middelen worden overgeboekt zodat zo spoedig mogelijk verplichtingen en uitgaven kunnen worden aangegaan voor de regelingen met betrekking tot Werk aan Uitvoering (WAU), voor regelingen met betrekking tot Oekraïense vluchtelingen en voor de organisatie van het herdenkingsjaar slavernijverleden.

Normaliter wordt nieuw beleid pas in uitvoering genomen nadat de Staten-Generaal de begrotingswet heeft geautoriseerd. Echter, deze zevende Incidentele Suppletoire Begroting bevat middelen om toelatingsexamens voor het hoger onderwijs te faciliteren voor Oekraïense ontheemden. Hierover bent u geïnformeerd in de Verzamelbrief opvang Oekraïne (Kamerstukken II, 2021/22, 19637 VI, nr. 2899). Het aangaan van verplichtingen en uitgaven hiervoor kan niet wachten tot autorisatie. Daarom zal het kabinet nu al starten met de uitvoering van deze maatregelen. Met het voorgaande wordt gehandeld conform artikel 2.27, tweede lid, van de Comptabiliteitswet.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

Wetsartikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro's.

Wetsartikel 3

Dit artikel regelt de inwerkingtreding van deze wet.

Mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap, R.H. Dijkgraaf

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs, A.D. Wiersma

B BEGROTINGSTOELICHTING

1. Inhoudelijke toelichting

Dit onderdeel van de memorie van toelichting bestaat uit een inhoudelijk deel en een artikelsgewijs deel. Per beleidsartikel wordt een overzicht van de wijzigingen gegeven, inclusief toelichting. Daarbij worden mutaties groter of gelijk aan onderstaande staffel toegelicht:

Omvang begrotingsartikel

Beleidsmatige mutaties

Technische mutaties

(stand ontwerpbegroting in € miljoen)

(ondergrens in € miljoen)

(ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1.000

5

10

=> 1.000

10

20

Werk aan Uitvoering

In het coalitieakkoord heeft het kabinet aangekondigd het programma Werk aan Uitvoering (WAU) voort te zetten. Minister Schouten is voornemens om u voor het zomerreces te berichten over de stand van zaken van het programma Werk aan Uitvoering. Voor OCW wordt vanuit het coalitieakkoord in totaal € 538,8 miljoen incidenteel beschikbaar gesteld voor de periode 2022 – 2031. Om hier uitvoering aan te kunnen geven worden deze middelen middels de zevende Incidentele Suppletoire Begroting toegevoegd aan de OCW-begroting. De middelen beschikbaar in 2022 worden ook in deze ISB doorverdeeld naar de juiste artikelen. Bij Miljoenennota 2023 vindt de doorverdeling van de middelen van 2023 en verder plaats. Tevens zal een deel van de middelen van OCW (in totaal circa € 9,7 mln) worden ingezet op het terrein van inburgering, waarvoor geldt dat DUO uitvoerder is. Dit geschiedt vanuit de begroting van Sociale Zaken en Werkgelegenheid.

Oekraïne

Door de voortdurende oorlog in Oekraïne is aan de gemeenten in Nederland en de veiligheidsregio's verzocht om hun inspanning nog verder op te voeren. Daartoe heeft de Oekraïense ambassade in Nederland en het Oekraïense Ministerie van Onderwijs en Wetenschap een verzoek ingediend om toelatingsexamens voor het hoger onderwijs te faciliteren. Het bedrag dat hiervoor beschikbaar wordt gesteld bedraagt € 0,3 miljoen. Deze toelatingsexamens vinden eind juli en in augustus plaats. In de brief van 10 juni 2022 over Verzamelbrief opvang Oekraïne (Kamerstukken II 2021/22, 19637 VI, nr. 2899) bent u hierover geïnformeerd. In de Eerste Suppletoire Begroting (Kamerstukken II 2021/22, 36120 VIII, nr. 2) bent u geïnformeerd over de middelen die beschikbaar zijn gesteld voor de nieuwkomersregeling, het leerlingenvervoer en de onderwijshuisvesting. Deze regelingen hadden een budgettair beslag tot 16 juli 2022 (einde schooljaar). Gezien de huidige situatie worden deze regelingen verlengd tot en met december 2022. Hierover wordt u per brief geïnformeerd begin juli. Aan de regeling voor nieuwkomers uit Oekraïne die in aanmerking komen voor de nieuwkomersbekostiging wordt € 119,0 miljoen toegevoegd. Er wordt € 249,9 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het regelen van extra onderwijshuisvesting in gevallen waar de bestaande onderwijshuisvesting niet toereikend is om de Oekraïense leerlingen op te vangen. Tot slot wordt er € 12,8 miljoen beschikbaar gesteld aan gemeenten voor het organiseren van leerlingenvervoer voor nieuwkomersonderwijs. In totaal wordt middels deze Incidentele Suppletoire Begroting € 382,0 miljoen toegevoegd voor Oekraïense vluchtelingen aan de OCW-begroting.

Herdenkingsjaar, 150 jaar afschaffing slavernij

Tijdens het herdenkingsjaar, 150 jaar afschaffing van de slavernij, staat het hele koninkrijk een jaar lang stil bij het slavernijverleden en de doorwerking daarvan in het heden. Het herdenkingsjaar zal plaatsvinden van juni 2023 tot en met 1 juli 2024. De organisatie van het herdenkingsjaar is een kabinetsverantwoordelijkheid waarbij OCW de organisatie coördineert. Er wordt een openings- en sluitingsevenement gefaciliteerd en twee subsidieregelingen, waarmee betrokken gemeenschappen en organisaties zelf (culturele en/of educatieve) activiteiten kunnen organiseren. Hierover bent u reeds geïnformeerd in de Voorjaarsnota 2022 (Kamerstukken II 2021/22, 36120, nr. 1) en in de Eerste Suppletoire Begroting van het ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (Kamerstukken II 2021/22, 36120 XV, nr. 2). Hiertoe wordt middels de zevende Incidentele Suppletoire Begroting € 7,0 miljoen aan de OCW-begroting toegevoegd. Het betreft hier middelen voor bestaand beleid, die momenteel op de begroting van SZW staan. SZW verwerkt de afboeking van deze middelen binnen het reguliere begrotingsproces bij Najaarsnota.

2. Budgettaire consequenties beleidsartikelen

Beleidsartikel 1

Tabel 1 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 1 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

15.903.456

215.996

16.119.452

0

0

0

0

Totale uitgaven

15.698.209

215.996

15.914.205

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

99,89%

           
               

Bekostiging

14.478.324

87.050

14.565.374

0

0

0

0

Bekostiging po-instellingen

12.952.265

87.050

13.039.315

       

Bekostiging Caribisch Nederland

28.557

 

28.557

       

Prestatiebox

0

 

0

       

Aanvullende bekostiging

160.319

 

160.319

       

Aanpak lerarentekort G5

31.605

 

31.605

       

Aanvullende bekostiging NP Onderwijs

1.305.578

 

1.305.578

       

Subsidies (regelingen)

326.735

0

326.735

0

0

0

0

Onderwijsvoorziening jonggehandicapten

24.473

 

24.473

       

Nederlands onderwijs buitenland

13.909

 

13.909

       

Humanistisch vormend en godsdienstonderwijs

15.981

 

15.981

       

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

 

0

       

Extra hulp voor de klas

0

 

0

       

Rijke schooldag

34.000

 

34.000

       

Basisvaardigheden

168.726

 

168.726

       

Nationaal Groeifonds

0

 

0

       

Overige subsidies

69.646

 

69.646

       

Opdrachten

54.275

0

54.275

0

0

0

0

Opdrachten

25.032

 

25.032

       

Zelftesten

29.243

 

29.243

       

Bijdrage aan agentschappen

40.746

196

40.942

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

40.746

196

40.942

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

7.346

3.800

11.146

0

0

0

0

Stichting Vervangingsfonds en Particpatiefonds

4.702

3.800

8.502

       

UWV

2.644

 

2.644

       

Bijdrage aan medeoverheden

790.625

124.950

915.575

0

0

0

0

Gemeentelijk onderwijsachterstandenbeleid

536.337

 

536.337

       

Caribisch Nederland

17.353

 

17.353

       

Scholenprogramma Groningen

3.089

 

3.089

       

Nationaal Programma Onderwijs

93.897

 

93.897

       

Ventilatie in scholen

110.000

 

110.000

       

SPUK huisvesting noodlocaties PO

29.949

124.950

154.899

       

Bijdrage aan (andere) begrotingshoofdstukken

158

0

158

0

0

0

0

Brede scholen

0

 

0

       

BES(t)4kids

158

 

158

       

Ontvangsten

14.808

0

14.808

0

0

0

0

Toelichting

Het financieel instrument bekostiging wordt in 2022 verhoogd met € 87,1 miljoen. Het betreft hier middelen voor de nieuwkomersregeling en leerlingenvervoer voor de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Het instrument bijdrage aan medeoverheden wordt verhoogd met € 125,0 miljoen. Dit betreft de middelen voor gemeenten om extra onderwijshuisvesting te regelen in gevallen waar de bestaande onderwijshuisvesting niet toereikend is om de Oekraïense leerlingen op te vangen.

Beleidsartikel 3

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 3 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

11.722.667

171.653

11.894.320

0

0

0

0

Totale uitgaven

11.124.146

171.653

11.295.799

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

99,0%

           
               

Bekostiging

10.359.898

44.706

10.404.604

0

0

0

0

Bekostiging vo-instellingen

9.579.260

44.706

9.623.966

       

Resultaatafhankelijke bekostiging vsv aan vo-instellingen

18.057

 

18.057

       

Bekostiging Caribisch Nederland

24.512

 

24.512

       

Prestatiebox

535

 

535

       

Aanvullende regeling strategisch personeelsbeleid, begeleiding starters en thuiszitters

109.931

 

109.931

       

Aanvullende regelingen leerlingendaling

7.930

 

7.930

       

Aanvullende bekostiging Nationaal Programma Onderwijs

619.673

 

619.673

       

Subsidies (regelingen)

341.777

0

341.777

0

0

0

0

Stichting Kennisnet (basissubsidie) po, vo, mbo

22.474

 

22.474

       

Pilots lente- en zomerscholen vo

13.039

 

13.039

       

Nieuwe leerweg

9.519

 

9.519

       

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

 

0

       

Extra hulp voor de klas

0

 

0

       

Regeling brede brugklas

101.799

 

101.799

       

Basisvaardigheden

107.874

 

107.874

       

Nationaal Groeifonds

310

 

310

       

Overige subsidies

86.762

 

86.762

       

Opdrachten

126.195

315

126.510

0

0

0

0

Opdrachten

32.441

315

32.756

       

Zelftesten

93754

 

93.754

       

Bijdrage aan agentschappen

69.951

332

70.283

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

69.951

332

70.283

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

59.668

1.350

61.018

0

0

0

0

College voor Toetsen en Examens

15.109

1.350

16.459

       

SLOA: onderwijs ondersteunende instellingen

44.559

 

44.559

       

Bijdrage aan medeoverheden

166.361

124.950

291.311

0

0

0

0

Nationaal Programma Onderwijs

60.032

 

60.032

       

SPUK huisvesting noodlocaties VO

106.329

124.950

231.279

       

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

296

0

296

0

0

0

0

GRAZ (ECML) en PISA

296

 

296

       

Ontvangsten

7.391

0

7.391

0

0

0

0

Toelichting

Het financieel instrument bekostiging wordt in 2022 verhoogd met € 44,7 miljoen. Het betreft hier middelen voor de nieuwkomersregeling voor de vluchtelingen vanuit Oekraïne. Het instrument bijdrage aan medeoverheden wordt verhoogd met € 125,0 miljoen. Dit betreft de middelen voor gemeenten om extra onderwijshuisvesting te regelen in gevallen waar de bestaande onderwijshuisvesting niet toereikend is om de Oekraïense leerlingen op te vangen.

Beleidsartikel 4

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 4 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

5.640.940

282

5.641.222

0

0

0

0

Totale uitgaven

5.572.463

282

5.572.745

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

99,6%

           
               

Bekostiging

4.719.830

0

4.719.830

0

0

0

0

Bekostiging mbo-instellingen

4.177.875

 

4.177.875

       

Bekostiging Caribisch Nederland

10.707

 

10.707

       

Bekostiging vavo

72.161

 

72.161

       

Kwaliteitsafspraken investeringsbudget

341.147

 

341.147

       

Kwaliteitsafspraken resultaatafhankelijk budget

0

 

0

       

Regionaal Investeringsfonds

22.484

 

22.484

       

Salarismix Randstadregio's

54.406

 

54.406

       

Regionaal Programma

30.550

 

30.550

       

Begeleidingsgesprekken jeugdwerkloosheid

10.500

 

10.500

       

Tegemoetkoming schoolkosten MBO

0

 

0

       

Subsidies (regelingen)

580.558

0

580.558

0

0

0

0

Praktijkleren

317.797

 

317.797

       

Leven Lang Ontwikkelen

7.091

 

7.091

       

Actieplan Laaggeletterdheid/Tel mee met Taal

13.844

 

13.844

       

Loopbaanoriëntatie

1.267

 

1.267

       

Vakwedstrijden mbo

4.327

 

4.327

       

Inhaal- en ondersteuningsprogramma's

0

 

0

       

Extra hulp voor de klas

0

 

0

       

Zelftesten

3.364

 

3.364

       

Maatschappelijke diensttijd

199.677

 

199.677

       

Doorstroom beroepskolom

8.000

 

8.000

       

NGF Laaggeletterdheid

0

 

0

       

Overige subsidies

25.191

 

25.191

       

Opdrachten

45.640

0

45.640

0

0

0

0

Opdrachten

28.999

 

28.999

       

Zelftesten

16.641

 

16.641

       

Bijdrage aan agentschappen

23.753

91

23.844

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

20.084

91

20.175

       

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

3.669

 

3.669

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

68.194

191

68.385

0

0

0

0

College voor Toetsen en Examens

503

 

503

       

Wet SLOA

264

 

264

       

SBB

67.427

191

67.618

       

Bijdrage aan medeoverheden

134.488

0

134.488

0

0

0

0

RMC's

44.666

 

44.666

       

Educatie

70.622

 

70.622

       

Caribisch Nederland

0

 

0

       

Regionaal Programma

19.200

 

19.200

       

Ontvangsten

4.000

0

4.000

0

0

0

0

Beleidsartikel 6

Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 6 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

4.331.640

76

4.331.716

0

0

0

0

Totale uitgaven

4.708.844

76

4.708.920

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

100,00%

           
               

Bekostiging

4.672.140

0

4.672.140

0

0

0

0

Bekostiging onderwijsdeel1

4.166.960

 

4.166.960

       

Bekostiging ontwerp en ontwikkeling

122.854

 

122.854

       

Studievoorschot kwaliteitsafspraken2

325.170

 

325.170

       

Studievoorschotvouchers

1.663

 

1.663

       

Bekostiging flexibel hoger onderwijs voor volwassenen

5.493

 

5.493

       

NGF Katalysator

40.000

 

40.000

       

NGF Digitale impuls

10.000

 

10.000

       

Fonds onderzoek en wetenschap

0

 

0

       

Subsidies (regelingen)

7.076

0

7.076

0

0

0

0

Tegemoetkoming 2e lerarenopleiding

610

 

610

       

Zelftesten3

2.899

 

2.899

       

Overige subsidies

3.567

 

3.567

       

Bijdrage aan agentschappen

13.883

76

13.959

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

13.883

76

13.959

       

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

15.745

0

15.745

0

0

0

0

NWO: Praktijkgericht onderzoek4

0

 

0

       

NWO: Promotiebeurs voor leraren

10.705

 

10.705

       

Nederland-Vlaamse Accreditatieorganisatie (NVAO)

5.040

 

5.040

       

Ontvangsten

1.213

0

1.213

0

0

0

0

X Noot
1

Inclusief de studievoorschotmiddelen voor specifieke stimulering van landelijke prioriteiten (10% van de studievoorschotmiddelen).

X Noot
2

90% van de studievoorschotmiddelen die gekoppeld zijn aan de kwaliteitsafspraken.

X Noot
3

De term sneltesten is bij nader inzien aangepast naar zelftesten. Er worden zelftesten geleverd aan instellingen. Er bestaan ook sneltesten die geen zelftest zijn.

X Noot
4

Vanaf 2022 ondergebracht bij artikel 16 (Onderzoek- en wetenschapsbeleid).

Beleidsartikel 9

Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 9 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

216.161

15

216.176

0

0

0

0

               

Totale uitgaven

211.161

15

211.176

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

             
               

Bekostiging

50.360

0

50.360

0

0

0

0

Tegemoetkoming kosten opleidingsscholen

50.360

 

50.360

       

Subsidies (regelingen)

154.231

0

154.231

0

0

0

0

Lerarenbeurs

78.881

 

78.881

       

Zij-instroom

50.924

 

50.924

       

Wet Beroep leraar en Lerarenregister

2.197

 

2.197

       

Aanpak lerarentekort

20.019

 

20.019

       

Overige subsidies

2.210

 

2.210

       

Opdrachten

3.395

 

3.395

0

0

0

0

Bijdragen aan agentschappen

3.175

15

3.190

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

3.175

15

3.190

       
               

Ontvangsten

6.500

0

6.500

0

0

0

0

Beleidsartikel 11

Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 11 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

4.834.081

4.750

4.838.831

0

0

0

0

Totale uitgaven

4.834.081

4.750

4.838.831

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

100%

           
                 

Inkomensoverdracht

1.557.046

0

1.557.046

0

0

0

0

Basisbeurs gift (R)

504.233

 

504.233

       

Aanvullende beurs gift (R)

746.940

 

746.940

       

Reisvoorziening gift (R)

– 43.163

 

– 43.163

       

Caribisch Nederland gift (R)

2.971

 

2.971

       

Overige uitgaven (R)

346.065

 

346.065

       

Leningen

3.122.320

0

3.122.320

0

0

0

0

Basisbeurs prestatiebeurs (NR)

– 256.026

 

– 256.026

       

Aanvullende beurs prestatiebeurs (NR)

140.175

 

140.175

       

Reisvoorziening (NR)

176.199

 

176.199

       

Rentedragende lening (NR)

2.742.662

 

2.742.662

       

Collegegeldkrediet (NR)

240.095

 

240.095

       

Leven lang leren krediet (NR)

27.383

 

27.383

       

Overige uitgaven (NR)

51.832

 

51.832

       

Bijdrage aan agentschappen

154.715

4.750

159.465

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

154.715

4.750

159.465

       

Ontvangsten

1.182.316

0

1.182.316

0

0

0

0

Ontvangsten (R)

67.148

0

67.148

0

0

0

0

 

Ontvangen rente (R)

47.181

 

47.181

       
 

Overige ontvangsten (R)

19.642

 

19.642

       
 

Ontvangsten Caribisch Nederland (R)

325

 

325

       

Ontvangsten (NR)

1.115.168

0

1.115.168

0

0

0

0

 

Terugontvangen lening (NR)

1.115.168

 

1.115.168

       

Beleidsartikel 12

Tabel 7 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 12 (bedragen x € 1.000)1
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

70.706

15

70.721

0

0

0

0

               

Totale uitgaven

70.706

15

70.721

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

             
               

Inkomensoverdracht

68.086

0

68.086

0

0

0

0

Minderjarige deelnemers bol (R)

0

 

0

       

Tegemoetkoming lerarenopleiding (tlo) (R)

3.985

 

3.985

       

Deeltijd vo (R)

1.836

 

1.836

       

Volwassenenonderwijs (vavo) (R)

5.756

 

5.756

       

Meerderjarige scholieren vo (R)

52.746

 

52.746

       

Meerderjarige scholieren vso (R)

3.763

 

3.763

       

Leningen

14

0

14

0

0

0

0

STOEB/ALR (NR)

14

 

14

       

Bijdrage aan agentschappen

2.606

15

2.621

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

2.606

15

2.621

       
               

Ontvangsten

1.997

0

1.997

0

0

0

0

Minderjarige deelnemers bol (R)

0

 

0

       

Tegemoetkoming lerarenopleiding en deeltijd vo (R)

189

 

189

       

Meerderjarige scholieren v(s)o en vavo (R)

1.808

 

1.808

       
X Noot
1

Toelichting: R = relevant, NR = niet-relevant

Beleidsartikel 13

Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 13 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

14.716

91

14.807

0

0

0

0

               

Totale uitgaven

14.716

91

14.807

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

             
               

Bijdrage aan agentschappen

14.716

91

14.807

0

0

0

0

Dienst Uitvoering Onderwijs

14.716

91

14.807

       
               

Ontvangsten

196.346

0

196.346

0

0

0

0

Beleidsartikel 14

Tabel 9 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 14 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.207.116

8.499

1.215.615

2.135

695

0

0

Totale uitgaven

1.663.238

8.499

1.671.737

2.135

695

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

82,7%

           
               

Bekostiging

1.039.797

3.630

1.043.427

0

0

0

0

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse instellingen

250.542

 

250.542

       

Culturele basisinfrastructuur vierjaarlijkse fondsen

282.768

3.630

286.398

       

Museale instellingen met een wettelijke taak

258.138

 

258.138

       

Stelseltaken openbare bibliotheekvoorzieningen

25.031

 

25.031

       

Digitale openbare bibliotheek

22.026

 

22.026

       

Bibliotheekvoorziening leesgehandicapten

13.026

 

13.026

       

Monumentenzorg

151.993

 

151.993

       

Archieven incl. Regionale Historische Centra

30.155

 

30.155

       

Flankerend beleid huisvesting

6.117

 

6.117

       

Cultuureducatie met Kwaliteit

1

 

1

       

Subsidies (regelingen)

351.900

4.220

356.120

2.135

695

0

0

Verbreden inzet cultuur

14.238

 

14.238

       

Internationaal cultuurbeleid (incl. HGIS)

9.445

 

9.445

       

Programma leesbevordering

17.008

 

17.008

       

Creatieve Industrie

1.853

50

1.903

       

Specifiek cultuurbeleid

304.064

4.170

308.234

2.135

695

0

0

Subsidies Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

5.292

 

5.292

       

Opdrachten

201.030

0

201.030

0

0

0

0

Beleidsonderzoek, evaluaties en kennisbasis

1.719

 

1.719

       

Monumentenzorg

0

 

0

       

Archeologie

0

 

0

       

Erfgoed en fysieke leefomgeving

0

 

0

       

Opdrachten Rijksdienst voor het Cultureel Erfgoed

13.395

 

13.395

       

Overige opdrachten

185.916

 

185.916

       

Bijdragen aan agentschappen

50.489

649

51.138

0

0

0

0

Nationaal Archief

50.489

649

51.138

       

Bijdragen aan medeoverheden

18.100

0

18.100

0

0

0

0

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

1.922

0

1.922

0

0

0

0

Ontvangsten

56.628

0

56.628

0

0

0

0

Beleidsartikel 15

Tabel 10 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 15 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.174.593

3.817

1.178.410

0

0

0

0

               

Totale uitgaven

1.136.058

3.817

1.139.875

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

             
               

Bekostiging

1.107.574

0

1.107.574

0

0

0

0

Landelijke publieke omroep

851.640

 

851.640

       

Regionale omroep

162.870

 

162.870

       

Stichting Omroep Muziek

18.251

 

18.251

       

Nederlands Instituut voor Beeld en Geluid (NIBG)

25.577

 

25.577

       

Stimuleringsfonds voor de Journalistiek

2.394

 

2.394

       

Filmfonds van de omroep en Telefilm (CoBO)

2.524

 

2.524

       

Mediawijsheid Expertisecentrum (Bewust mediagebruik)

1.704

 

1.704

       

Stichting Nederlandse Lokale Publieke Omroepen (NLPO)

1.760

 

1.760

       

Dotatie/onttrekking Algemene Mediareserve

39.762

 

39.762

       

Overige bekostiging media

1.092

 

1.092

       

Subsidies (regelingen)

17.736

3.817

21.553

0

0

0

0

Subsidies (regelingen)

17.736

 

17.736

       

Steunfonds Lokale Informatievoorziening

0

 

0

       

Werk aan uitvoering

0

3.817

3.817

       

Opdrachten

5.523

0

5.523

0

0

0

0

Bijdragen aan ZBO's/RWT's

5.158

0

5.158

0

0

0

0

Commissariaat voor de Media

5.158

 

5.158

       

Bijdragen aan (inter)nationale organisaties

67

0

67

0

0

0

0

European Audiovisual Observatory

67

 

67

       
               

Ontvangsten

168.150

0

168.150

0

0

0

0

Beleidsartikel 16

Tabel 11 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 16 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

1.577.330

466

1.577.796

0

0

0

0

               

Totale uitgaven

1.545.637

466

1.546.103

0

0

0

0

waarvan juridisch verplicht (%)

99,6%

           
               

Bekostiging

1.299.241

466

1.299.707

0

0

0

0

NWO

533.207

 

533.207

       

KNAW

98.378

466

98.844

       

KB

52.631

0

52.631

       

NWO Talentenontwikkeling

165.885

 

165.885

       

NWO TTW

8.000

 

8.000

       

NWO Grootschalige researchinfrastructuur

55.380

 

55.380

       

NWO Praktijkgericht Onderzoek

58.728

 

58.728

       

Nationaal Regieorgaan Onderwijsonderzoek

39.021

 

39.021

       

Poolonderzoek

3.147

 

3.147

       

Caribisch Nederland

2.500

 

2.500

       

NWO NWA

133.364

 

133.364

       

NWO Fonds Onderzoek en Wetenschap

134.000

 

134.000

       

NWO Praktijkgericht onderzoek Fonds Onderzoek en Wetenschap

15.000

 

15.000

       

Subsidies (regelingen)

129.527

0

129.527

0

0

0

0

Stichting NLBIF

0

 

0

       

Naturalis Biodiversity Center

7.489

 

7.489

       

BPRC

11.310

 

11.310

       

NCWT/NEMO

3.661

 

3.661

       

STT

239

 

239

       

Stichting AAP

1.124

 

1.124

       

Nationale coördinatie

4.564

 

4.564

       

Subsidie Fonds Onderzoek en Wetenschap

100.000

 

100.000

       

Nationaal Groeifonds

1.140

 

1.140

       

Opdrachten

1.543

0

1.543

0

0

0

0

Opdrachten

751

 

751

       

Opdrachten Fonds Onderzoek en Wetenschap

792

 

792

       

Bijdrage aan agentschappen

962

0

962

0

0

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

962

 

962

       

RVO Fonds Onderzoek en Wetenschap

0

 

0

       

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

114.364

0

114.364

0

0

0

0

EMBC

1316

 

1.316

       

EMBL

5.747

 

5.747

       

ESA

34.752

 

34.752

       

CERN

55.919

 

55.919

       

ESO

16.518

 

16.518

       

NTU/INL

112

 

112

       
               

Ontvangsten

101

0

101

0

0

0

0

Beleidsartikel 91

Tabel 12 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 91 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

0

0

0

47.454

56.154

56.155

56.155

Uitgaven

0

0

0

47.454

56.154

56.155

56.155

               

Loonbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

waarvan programma

0

0

0

0

0

0

0

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

0

Prijsbijstelling

0

0

0

0

0

0

0

waarvan programma

0

0

0

0

0

0

0

waarvan apparaat

0

0

0

0

0

0

0

Onvoorzien

0

0

0

47.454

56.154

56.155

56.155

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

Middels deze zevende Incidentele Suppletoire Begroting worden de middelen voor de WAU aan de OCW-begroting toegevoegd. De middelen beschikbaar gesteld in 2022 (€ 23,2 miljoen) worden ook middels deze ISB toebedeeld aan de betreffende artikelen. De middelen voor de jaren 2023 tot en met 2026 worden doorverdeeld bij Miljoenennota 2023.

Beleidsartikel 95

Tabel 13 Budgettaire gevolgen van beleid artikel 95 (bedragen x € 1.000)
 

Vastgestelde begroting 2022 (incl. NvW, amendementen en ISB)

Mutaties 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Stand na 7e Incidentele Suppletoire Begroting

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

350.419

3.721

354.140

0

0

0

0

Uitgaven

350.419

3.721

354.140

0

0

0

0

               

Personele uitgaven

284.093

2.719

286.812

0

0

0

0

waarvan eigen personeel

272.846

2.404

275.250

0

0

0

0

waarvan externe inhuur

6.869

315

7.184

0

0

0

0

waarvan overige personele uitgaven

4.378

 

4.378

       

Materiële uitgaven

66.326

1.002

67.328

0

0

0

0

waarvan ICT

13.481

702

14.183

0

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

22.016

200

22.216

0

0

0

0

waarvan overige materiële uitgaven

30.829

100

30.929

0

0

0

0

Begrotingsreserve schatkistbankieren

0

0

0

0

0

0

0

Ontvangsten

567

0

567

0

0

0

0