Gepubliceerd: 8 juli 2022
Indiener(s): Dennis Wiersma (minister zonder portefeuille onderwijs, cultuur en wetenschap) (VVD)
Onderwerpen: begroting financi├źn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36165-1.html
ID: 36165-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 7 juli 2022 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 7 juli 2022, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 7 juli 2022.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

Mede namens de Staatssecretaris van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap,

De Minister voor Primair en Voortgezet Onderwijs,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap (VIII) voor het jaar 2022 (Zevende Incidentele Suppletoire Begroting inzake Werk aan Uitvoering, Oekraïne en Herdenkingsjaar Slavernijverleden) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. ISB's, NvW en amendementen

Mutaties 7e Incidentele Suppletoire Begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

53.585.218

53.541.264

1.640.132

409.381

409.381

0

               
 

Beleidsartikelen

           

01

Primair onderwijs

15.903.456

15.698.209

14.808

215.996

215.996

0

03

Voortgezet onderwijs

11.722.667

11.124.146

7.391

171.653

171.653

0

04

Beroepsonderwijs en volwasseneneducatie

5.640.940

5.572.463

4.000

282

282

0

06

Hoger beroepsonderwijs

4.331.640

4.708.844

1.213

76

76

0

07

Wetenschappelijk onderwijs

6.457.069

6.570.770

16

0

0

0

08

Internationaal beleid

20.483

20.258

99

0

0

0

09

Arbeidsmarkt- en personeelsbeleid

216.161

211.161

6.500

15

15

0

11

Studiefinanciering

4.834.081

4.834.081

1.182.316

4.750

4.750

0

12

Tegemoetkoming onderwijsbijdrage en schoolkosten

70.706

70.706

1.997

15

15

0

13

Lesgelden

14.716

14.716

196.346

91

91

0

14

Cultuur

1.207.116

1.663.238

56.628

8.499

8.499

0

15

Media

1.174.593

1.136.058

168.150

3.817

3.817

0

16

Onderzoek en wetenschapsbeleid

1.577.330

1.545.637

101

466

466

0

25

Emancipatie

63.841

20.558

0

0

0

0

 

Niet-beleidsartikelen

           

91

Nog onverdeeld

0

0

0

0

0

0

95

Apparaat Kerndepartement

350.419

350.419

567

3.721

3.721

0