Gepubliceerd: 25 mei 2022
Indiener(s): Micky Adriaansens (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36120-XIII-2.html
ID: 36120-XIII-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2021‒2022

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikelen 1 en 2

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2022 wijzigingen aan te brengen in:

 • 1. de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat;

 • 2. de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie;

Vanwege de spoedeisende maatregelen zijn in de periode december 2021 tot en met 25 mei 2022 zes incidentele suppletoire begrotingen en een Nota van wijziging zesde incidentele suppletoire begroting over het begrotingsjaar 2022 naar de Tweede Kamer verzonden. De behandeling van de derde tot en met zesde incidentele suppletoire begrotingen (inclusief de Nota van wijziging zesde incidentele suppletoire begroting) in de Staten-Generaal heeft nog niet plaatsgevonden. Om deze reden is de in de begrotingsstaat opgenomen stand nog niet door de beide Kamers bekrachtigd. Vanwege de snelle opeenvolging van begrotingswetsvoorstellen, om het budgetrecht van de Staten Generaal te waarborgen, bevat de kolom ‘vastgestelde begroting’ zowel de vastgestelde stand bij ontwerpbegroting als de mutaties die bij incidentele suppletoire begrotingen zijn opgenomen.

De in de begrotingsstaten opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

Mede namens de Minister voor Klimaat en Energie,

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,M.A.M.Adriaansens

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

Opbouw 1e suppletoire begroting 2022

Deze 1e suppletoire begroting geeft een geactualiseerd beeld van de begrotingsuitvoering 2022. Onderdeel B, de begrotingstoelichting, is als volgt opgebouwd:

 • 1. Leeswijzer met onder andere een overzicht van de coronamaatregelen die op de begroting van het Ministerie van EZK zijn opgenomen.

 • 2. Overzicht belangrijkste suppletoire uitgaven- en ontvangstenmutaties. De belangrijkste verplichtingenmutaties zijn toegelicht in de artikelen.

 • 3. De beleidsartikelen. Voor ieder beleidsartikel is de tabel «Budgettaire gevolgen van beleid» opgenomen. Hierin zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten weergegeven.

 • 4. De niet-beleidsartikelen. In de budgettaire tabellen zijn de begrotingsmutaties voor de verplichtingen, uitgaven en ontvangsten opgenomen.

 • 5. De agentschappen. In deze 1e suppletoire begroting zijn de aanpassingen in de agentschapsparagrafen van de Agentschap Telecom (AT), de Dienst ICT Uitvoering (DICTU) en de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl) opgenomen.

Herverkaveling Groningen

Bij het aantreden van het kabinet is besloten om de uitgaven en ontvangsten voor de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen onder te brengen op één begroting. De middelen die voor de versterkingsoperatie op de BZK-begroting stonden (inclusief middelen voor apparaat) zijn overgeheveld naar EZK naar beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief en naar artikel 40 Apparaat Kerndepartement.

Tabel 1 Was-wordt-tabel herverkaveling Groningen (bedragen x € 1.000)

Was

 

Wordt

  

Artikel begroting 2022

Detail

Artikel begroting 2022

Detail

Toelichting wijziging

   

Uitgaven

 
     
   

Subsidies

 
  

Artikel 5

Woonbedrijf

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Diverse subsidies versterken

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Bestuursakkoord

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

   

Inkomensoverdrachten

 
  

Artikel 5

Tegemoetkoming aan huurders

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

   

Schades

 
  

Artikel 5

Vastgelopen dossiers

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

   

Opdrachten

 
  

Artikel 5

Werkbudget

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Versterkingsoperatie

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Bestuursakkoord

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Versterken Industrie

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

   

Bijdrage aan medeoverheden

 
  

Artikel 5

Nationaal Programma Groningen

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Compensatie gemeenten en provincie

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Bestuursakkoord

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Integrale programma's Bestuursakkoord

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

   

Materiële uitgaven

 
  

Artikel 40

Overige materiële uitgaven

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 11 van BZK.

     
   

Ontvangsten

 
  

Artikel 5

Ontvangsten NAM Versterkingskosten NCG

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

  

Artikel 5

Ontvangsten Nationaal Programma Groningen (NAM)

Nieuwe regel als gevolg van overheveling van Artikel 10 van BZK.

Ondergrenzen toelichtingen

Voor het toelichten van de begrotingsmutaties zijn in deze eerste suppletoire begroting de ondergrenzen gehanteerd zoals opgenomen in de onderstaande tabel.

Tabel 2 Ondergrenzen conform RBV

Omvang begrotingsartikel (stand ontwerpbegroting) in € miljoen

Beleidsmatige mutaties (ondergrens in € miljoen)

Technische mutaties (ondergrens in € miljoen)

< 50

1

2

=> 50 en < 200

2

4

=> 200 < 1000

5

10

=> 1000

10

20

In sommige gevallen, waar politiek relevant, worden ook posten toegelicht beneden deze ondergrenzen.

Overzicht coronamaatregelen

Hieronder een overzicht van de coronamaatregelen met daarin de coronagerelateerde uitgaven vanuit de begroting van het Ministerie van EZK. Een uitgebreid overzicht is te vinden op Overheidsfinancien in coronatijd op Rijksfinancien.nl. 

Tabel 3 Overzicht coronamaatregelen (bedragen x € 1 mln)

Artikel

Naam maatregel/regeling

Bedrag verplichtingen 2022

Bedrag uitgaven 2022

Bedrag ontvangsten 2022

Relevante Kamerstukken

2

Mentale steun ondernemers

2

3

 

Kamerstuk 25 295, nr. 988

2

Tegemoetkoming vaste lasten (TVL)

5.739

4.409

465

Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 42, Kamerstuk 35 420, nr. 81, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 214, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 226, Kamerstuk 35 420, nr. 237, Kamerstuk 35 420, nr. 247, Kamerstuk 35 420, nr. 248, Kamerstuk 35 420, nr. 270, Kamerstuk 35 420, nr. 314, Kamerstuk 35 420, nr. 273, Kamerstuk 35 420, nr. 458, Kamerstuk 35 420, nr. 462, Kamerstuk 35 420, nr 466, Kamerstuk 35 420, nr. 479

2

Tegemoetkoming vaste lasten starters

50

35

 

Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 479

2

Omscholing naar tekortsectoren

40

40

 

Kamerstuk 35 420, nr. 105

2

Herstructurering winkelgebieden en binnensteden

21

10

 

Kamerstuk 31 757, nr. 105

2

Subsidieregeling R&D mobiliteitssectoren

0

38

 

Kamerstuk 35 420, nr. 248

2

Tijdelijke regeling subsidie evenementen COVID-19 (TRSEC)

505

525

 

Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 354

2

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

120

120

 

Kamerstuk 35 420, nr 454, Kamerstuk 35 420, nr 462

2

Omzetderving Limburg

24

24

 

Kamerstuk 32 698, nr. 63

2

Voucherkredietfaciliteit/Leningsfaciliteiten reissector

4

4

28

Kamerstuk 35 420, nr. 72, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 252

2

Qredits

23

103

 

Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 277

2

Begrotingsreserve BMKB-Corona

  

10

Kamerstuk 35 420, nr. 1, Kamerstuk 35 420, nr. 16

2

Klein Krediet Corona

100

0

 

Kamerstuk 35 420, nr. 31, Kamerstuk 35 420, nr. 462

2

Begrotingsreserve Klein Krediet Corona (KKC)

  

5

Kamerstuk 35 420, nr. 31

2

GO-Corona

300

50

 

Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 462

2

Begrotingsreserve GO-Corona

0

0

35

Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 16

2

Bijdrage RVO.nl

60

60

 

Kamerstuk 35 420, nr. 2, Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 105, Kamerstuk 35 420, nr. 217, Kamerstuk 35 420, nr. 248

3

Corona Overbruggingslening (COL)

0

0

30

Kamerstuk 35 420, nr. 16, Kamerstuk 35 420, nr. 38, Kamerstuk 35 420, nr. 42

3

Dutch Future Fund

25

10

 

Kamerstuk 33 009, nr. 96

3

Deep Tech Fund

175

35

 

Kamerstuk 33 009, nr. 96

3

Fonds Alternatieve Financiering

0

20

 

Kamerstuk 33 009, nr. 96

4

Verlaging netbeheertarief Caribisch Nederland

0

0

 

Kamerstuk 35 420, nr. 25, Kamerstuk 35 420, nr. 105

 

Totaal

7.187

5.485

573

 

2 Beleid

2.1 Overzicht belangrijke uitgaven- en ontvangstenmutaties

Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022

Tabel 4 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2022

Vastgestelde begroting 2022 na ISB's

 

13.599.967

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
   

Nationaal Groeifonds

2

52.065

Brexit Adjustment Reserve

2

187.800

Fund to fund

3

45.763

SDE++

4

585.504

Opschalingsinstrument waterstof

4

134.600

Kasschuif vulmaatregelen gasopslag

4

‒ 623.250

Herverkaveling Groningen

5

1.520.608

Raming schade en versterken

5

‒ 339.778

Vergoeding Norg akkoord

5

7.018.000

Apparaatsmiddelen NCG

40

132.380

Loon- en prijsbijstelling

41

82.460

   

Overige mutaties

 

442.149

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

22.838.268

Toelichting

Nationaal Groeifonds

In april 2022 heeft de adviescommissie van het NGF ingestemd met verschillende toekenningen en omzettingen van investeringsvoorstellen. Voor artikel 2 heeft dat geleid tot meerjarige budgetmutaties op zes projecten van in totaal € 917,3 mln. De projecten en het effect op kasjaar 2022 zijn AINed (€ 4,8 mln), Groenvermogen van de Nederlandse economie (€ -11,1 mln), Health-RI (€ 5,6 mln), RegMed XB (€ 8,1 mln), QuantumDeltaNL (€ 34,7 mln) en Oncode-PACT (€ 10 mln).

Brexit Adjustment Reserve

De EU heeft geld beschikbaar gesteld om organisaties die op een negatieve manier geraakt zijn door Brexit te ondersteunen. Dit budget betreft het bedrijfslevenregeling spoor van de Brexit Adjustment Reserve. Hier voor is in 2022 (€ 188 mln) en 2023 (€ 62 mln) budget beschikbaar.

Fund to fund

Er is in totaal € 45,7 mln toegevoegd ten behoeve van DVI en DVI II als gevolg van de eindejaarsmarge 2021 en het doorschuiven van de ontvangstentaakstelling uit 2021 naar 2022.

SDE++

Aan het SDE++-budget 2022 wordt per saldo € 585,5 mln toegevoegd, met name ter financiering van de kolenmaatregelen in 2022. Het grootste deel hiervan (€ 532 mln) is afkomstig van de totale onttrekking en toevoeging aan het SDE++-budget van € 1.572 mln waartoe in de Startnota van het nieuwe kabinet besloten is. De overige € 1.040 mln van de onttrekking is naar de jaren 2026 en verder geschoven.

Opschalingsinstrument waterstof

In 2022 is € 134,6 mln is van de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van EZK voor de kasuitgaven in 2022 voor het Waterstoftransportnet ('Hyway27'). Tevens is € 0,4 mln toegevoegd aan het RVO-uitvoeringsbudget om de uitvoeringskosten van de nog te publiceren regeling te financieren.

Kasschuif vulmaatregelen gasopslag

Omdat de tender voor de vulmaatregelen voor gasoplsag pas in 2023 tot betalingen zal leiden, is een kasschuif van het voor deze tender beschikbare kasbudget van 2022 naar 2023 noodzakelijk.

Herverkaveling Groningen

Bij het aantreden van het kabinet is besloten om de uitgaven en ontvangsten voor de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen onder te brengen op één begroting. De middelen die voor de versterkingsoperatie op de BZK-begroting stonden zijn overgeheveld naar EZK.

Raming schade en versterken

De ramingen voor schade en versterken worden in het voorjaar geactualiseerd. De mutaties die daaruit voortvloeien worden bij Voorjaarsnota verwerkt.

Vergoeding Norg akkoord

Conform de afspraken in het Norg akkoord betaalt de Staat een vergoeding aan NAM. De berekeningswijze van de vergoeding is vastgesteld in arbitrage, de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gasprijs. Over de vergoeding moet btw worden betaald (Kamerstuk 33 529, nr. 997).

Apparaatsmiddelen NCG

Vanuit BZK is er € 110,4 mln toegevoegd aan de apparaatsmiddelen in het kader van de herverkaveling van de Nationaal Coördinator Groningen. Daarnaast is er € 22 mln toegevoegd aan de middelen in het kader van de bijstelling van de uitgavenraming voor de uitvoeringskosten van de versterkingsoperatie Groningen.

Loon- en prijsbijstelling

Bij Voorjaarsnota 2022 is loon- en prijsbijstellingstranche 2022 voor EZK uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten en pensioenpremies voor de overheidswerkgevers. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen.

Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022

Tabel 5 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2022 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2022

Vastgestelde begroting 2022 na ISB's

 

5.559.237

Belangrijkste suppletoire mutaties

  
   

Brexit Adjustment Reserve

2

485.000

Fund to fund

3

30.700

Onttrekking reserve Duurzame Energie

4

1.572.000

Opbrengst heffing ODE

4

214.000

ETS-ontvangsten

4

400.000

Herverkaveling Groningen

5

490.000

Dividenduitkering EBN

5

2.800.000

Mijnbouwwet.

5

2.196.500

Raming schade en versterken

5

‒ 78.221

Eindejaarsmarge Groningen

5

1.160.096

Apparaatsmiddelen NCG

40

130.875

   

Overige mutaties

 

‒ 15.474

Stand 1e suppletoire begroting 2022

 

14.944.713

Toelichting

Brexit Adjustment Reserve

De EU heeft geld beschikbaar gesteld om organisaties die op een negatieve manier geraakt zijn door Brexit te ondersteunen. Het betreft in totaal € 886 mln waarvan € 485 mln in 2022. EZK is als Management Autoriteit verantwoordelijk voor het beheer en financiële verantwoording van de regeling aan de EU en ontvangt daardoor het volledige budget. Voor de bedrijfslevenregeling van de BAR die EZK uitvoert is in 2022 (€ 188 mln) en 2023 (€ 62 mln) budget beschikbaar. De overige onderdelen vallen onder de ministeries LNV en FIN.

Fund to fund

De ontvangstenraming van het Fund tot fund (Dutch Venture Initiative) van € 29,75 mln en DVI II van € 0,95 mln uit 2021 is doorgeschoven naar 2022 waardoor de ontvangstenraming in totaal met € 30,7 mln toeneemt.

Onttrekking begrotingsreserve duurzame energie

Aan de begrotingsreserve wordt op basis van wat in de Startnota van het nieuwe kabinet is afgesproken € 1.572 mln extra onttrokken, deels om de tekorten op de uitfinanciering van de lopende SDE+ subsidies te dekken en deels om middelen te reserveren voor de productiebeperking in kolencentrales, als onderdeel van het Urgenda-maatregelenpakket.

Opbrengst heffing ODE

In recente jaren werden er meer ODE-ontvangsten gerealiseerd dan er als ontvangsten in de EZK-begroting is opgenomen, omdat de verhoging van de belastingvermindering alleen ten laste van de Energiebelasting (EB) is gebracht en niet (ook) ten laste van de ODE. Daarom worden de huidige (netto) ontvangsten met € 214 mln opgehoogd naar de daadwerkelijk verwachte (bruto) ontvangsten.

ETS-ontvangsten

Door de gestegen prijzen voor emissierechten wordt de raming van de ETS-ontvangsten met € 400 mln opgehoogd.

Herverkaveling Groningen

Bij het aantreden van het kabinet is besloten om de uitgaven en ontvangsten voor de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen onder te brengen op één begroting. De middelen die voor de versterkingsoperatie op de BZK-begroting stonden zijn overgeheveld naar EZK. De uitgaven die in rekening worden gebracht bij NAM leiden tot ontvangsten op de EZK-begroting.

Dividenduitkering EBN

Vanwege hogere opbrengsten uit de gaswinning en de vergoeding uit het Norg akkoord kan EBN dividend uitkeren.

Mijnbouwwet

Vanwege hogere opbrengsten uit de gaswinning en de vergoeding uit het Norg akkoord zijn er extra opbrengsten onder de Mijnbouwwet.

Raming schade en versterken

De ramingen voor schade en versterken worden in het voorjaar geactuali­seerd. De mutaties die daaruit voortvloeien worden bij Voorjaarsnota verwerkt. Omdat de uitgaven bij NAM in rekening worden gebracht, leidt de actualisatie ook tot aanpassing van de geraamde ontvangsten.

Eindejaarsmarge Groningen

Een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven van het IMG en de NCG zijn in 2021 uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting. Hiermee vult EZK de negatieve eindejaarsmarge van vorig jaar in.

Apparaatsmiddelen NCG

Vanuit BZK is er € 70 mln toegevoegd aan de apparaatsmiddelen in het kader van de herverkaveling van de Nationaal Coördinator Groningen. Daarnaast is er € 60,9 mln toegevoegd aan de middelen in het kader van de bijstelling van de ontvangstenraming voor de uitvoeringskosten van de versterkingsoperatie Groningen.

3 Beleidsartikelen

3.1 Beleidsartikel 1 Goed functionerende economie en markten

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 6 Budgettaire gevolgen van beleid art. 1 Goed functionerende economie en markten (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
          
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

267.372

0

267.372

‒ 7.245

260.127

25.460

5.151

3.591

2.978

          

Uitgaven

249.968

0

249.968

‒ 95

249.873

17.347

5.738

3.778

3.167

          

Subsidies (regelingen)

10.000

0

10.000

‒ 4.207

5.793

7.334

196

39

0

Cyber security

0

 

0

832

832

534

196

39

 

Subsidiemaatregel telecom Caribisch Nederland

0

 

0

1.600

1.600

    

EU-cofinanciering Digital Europe

10.000

 

10.000

‒ 7.143

2.857

6.800

   

Beter aanbesteden

0

 

0

504

504

    
          

Opdrachten

23.950

0

23.950

‒ 5.124

18.826

‒ 363

178

128

167

Onderzoek&opdrachten

2.474

 

2.474

386

2.860

402

380

173

173

Beleidsvoorbereiding en evaluaties Veiligheid en Frequenties

4.408

 

4.408

62

4.470

‒ 231

‒ 6

‒ 6

‒ 6

Digital trust centre

1.432

 

1.432

‒ 996

436

‒ 534

‒ 196

‒ 39

 

Cyber security

5.741

 

5.741

‒ 2.541

3.200

    

ICT beleid

7.378

 

7.378

‒ 843

6.535

    

CSIRT - DSP

1.017

 

1.017

‒ 38

979

    

Vervolgprogramma beter aanbesteden

1.500

 

1.500

‒ 1.154

346

    
          

Bijdrage aan agentschappen

41.199

0

41.199

7.425

48.624

6.226

1.106

6

6

Bijdrage RVO.nl

10.375

 

10.375

2.114

12.489

6

6

6

6

Bijdrage Agentschap Telecom

30.824

 

30.824

5.311

36.135

6.220

1.100

  
          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

170.763

0

170.763

1.715

172.478

4.067

4.175

3.508

2.897

Bijdrage Metrologie

11.146

 

11.146

 

11.146

    

Raad voor de Accreditatie

277

 

277

500

777

600

700

700

 

Bijdrage ACM

779

 

779

 

779

    

Bijdrage aan het CBS

158.561

 

158.561

1.215

159.776

3.467

3.475

2.808

2.897

          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

4.056

0

4.056

96

4.152

83

83

97

97

Bijdrage Nederlands Normalisatie Instituut

1.194

 

1.194

 

1.194

    

Bijdrage aan internationale organisaties

2.862

 

2.862

96

2.958

83

83

97

97

          

Ontvangsten

31.934

0

31.934

17.516

49.450

0

0

0

0

Ontvangsten ACM

162

 

162

 

162

    

Ontvangsten High Trust

30.200

 

30.200

17.516

47.716

    

Diverse ontvangsten

1572

 

1.572

 

1.572

    
Tabel 7 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

267.372

0

267.372

‒ 7.245

260.127

25.460

5.151

3.591

2.978

waarvan garantieverplichtingen

0

 

0

 

0

    

waarvan overige verplichtingen

267.372

 

267.372

‒ 7.245

260.127

25.460

5.151

3.591

2.978

Budgetflexibiliteit

Het percentage juridisch verplicht is 96%, 6% hoger dan bij de ontwerpbegroting 2021. Dit heeft te maken met reeds aangegane verplichtingen bij onder andere de onderzoeksbudgetten.

Toelichting

Verplichtingen

De verlaging van het verplichtingbudget met € 7,2 mln wordt onder meer veroorzaakt door een verplichtingenschuif van € 15,5 mln bij de subsidieregeling EU-cofinanciering Digital Europa. De verplichtingenschuif is nodig door vertraging van de EU-commissie, waardoor de regeling (call1) later opengesteld wordt. Daarnaast wordt de bijdrage aan Agentschap Telecom voor het jaar 2022 met € 5,3 mln en voor het jaar 2023 met € 6,2 mln opgehoogd om het budget op het niveau te brengen van de jaarlijkse opdrachten.

Uitgaven

Subsidies

Bij de subsidieregeling EU-cofinanciering Digital Europa heeft een kasschuif plaatsgevonden van € 6,8 mln. Dit komt door vertraging van de EU-commissie, waardoor de regeling (call1) later opengesteld wordt. Daarnaast is € 0,3 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoering door RVO.nl.

Bijdrage aan agentschappen

De verhoging van het kasbudget voor het jaar 2022 met € 5,3 mln en voor het jaar 2023 met € 6,2 mln is nodig om het budget op niveau te brengen van de jaarlijkse opdrachten, dit omdat het Agentschap Telecom de afgelopen jaren meer uitvoeringstaken en toezichtstaken heeft gekregen in het kader van onder andere het veiligheidsdomein, telekwetsbaarheid, digitale veiligheid van apparatuur (RED), veiligheid openbare netwerken en Cybersecurity act.

Ontvangsten

ACM ontvangt dit jaar naar verwachting meer boetes dan geraamd (jaarlijks ruim € 30 mln). Het ontvangstbudget wordt daarom opgehoogd met € 17,5 mln.

3.2 Beleidsartikel 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 8 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

3.023.527

6.618.162

9.641.689

1.496.861

11.138.550

179.532

93.215

140.292

91.372

          

Uitgaven

2.209.546

4.581.960

6.791.506

289.580

7.081.086

558.537

228.361

230.177

140.898

          

Subsidies (regelingen)

1.080.684

4.495.960

5.576.644

292.177

5.868.821

464.550

159.659

113.598

49.379

MKB-Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

25.908

 

25.908

700

26.608

1.400

800

  

Eurostars

19.583

 

19.583

 

19.583

    

Bevorderen ondernemerschap

27.107

 

27.107

‒ 2.428

24.679

‒ 127

‒ 127

‒ 127

‒ 127

Cofinanciering EFRO

38.335

 

38.335

‒ 32

38.303

    

Bijdrage aan ROM's

8.477

 

8.477

 

8.477

    

Verduurzaming industrie

23.936

 

23.936

‒ 7.076

16.860

‒ 12.760

‒ 6.515

‒ 6.675

‒ 2.225

Startup beleid

16.900

 

16.900

‒ 3.348

13.552

    

Urgendamaatregelen Industrie

35.300

 

35.300

1.443

36.743

2.175

‒ 1.135

6.525

6.525

Invest-Nl

10.802

 

10.802

‒ 446

10.356

    

Tegemoetkoming vaste lasten

600.000

3.808.500

4.408.500

 

4.408.500

    

Europees Defensie Fonds cofinanciering

5.000

 

5.000

‒ 620

4.380

620

   

Omscholing naar tekortsectoren

40.000

 

40.000

 

40.000

    

Tegemoetkoming vaste lasten Startersregeling

0

35.000

35.000

 

35.000

    

Infrastructuur duurzame industrie (PIDI)

13.500

 

13.500

‒ 2.862

10.638

‒ 1.360

‒ 1.230

‒ 1.140

 

Herstructurering winkelgebieden

11.200

 

11.200

‒ 1.263

9.937

8.000

   

R&D mobiliteitssectoren

37.500

 

37.500

 

37.500

    

TRSEC

0

350.000

350.000

175.000

525.000

    

NGF - project AiNed

8.800

 

8.800

4.800

13.600

16.600

38.800

34.300

21.400

NGF - project Groenvermogen van de Nederlandse economie

21.530

 

21.530

‒ 11.135

10.395

234.839

5.552

7.402

14.142

NGF - project Health-RI

4.400

 

4.400

5.600

10.000

5.400

‒ 6.600

‒ 2.200

 

NGF - project RegMed XB

12.800

 

12.800

8.100

20.900

9.783

6.634

5.533

1.584

NGF - project QuantumDeltaNL

33.100

 

33.100

34.700

67.800

77.800

73.500

29.000

8.100

Indirecte Kosten Compensatie ETS

81.600

 

81.600

6.264

87.864

    

IPCEI Cloudinfrastuctuur en services

0

10.000

10.000

 

10.000

    

IPCEI Micro electronica

0

30.000

30.000

 

30.000

    

NGF - project Nationaal Onderwijslab

0

5.460

5.460

 

5.460

    

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

0

245.000

245.000

‒ 125.000

120.000

    

Omzetderving Limburg

0

12.000

12.000

12.000

24.000

    

NGF - project Oncode-PACT

0

 

0

10.000

10.000

60.000

50.000

41.000

 

Brexit Adjustment Reserve

0

 

0

187.800

187.800

62.200

   

Overig

4.906

 

4.906

‒ 20

4.886

‒ 20

‒ 20

‒ 20

‒ 20

          

Leningen

80.000

27.000

107.000

0

107.000

0

0

0

0

Bedrijfssteun

0

4.000

4.000

 

4.000

    

Qredits

80.000

23.000

103.000

 

103.000

    
          

Garanties

157.541

0

157.541

‒ 50.000

107.541

‒ 50.000

‒ 25.000

‒ 25.000

0

BMKB

37.624

 

37.624

 

37.624

    

Groeifaciliteit

8.172

 

8.172

 

8.172

    

Garantie Ondernemersfinanciering

11.745

 

11.745

 

11.745

    

Garantie Ondernemersfinanciering Corona

100.000

 

100.000

‒ 50.000

50.000

‒ 50.000

‒ 25.000

‒ 25.000

 
          

Opdrachten

11.939

0

11.939

‒ 1.179

10.760

1.822

1.824

1.826

1.828

Onderzoek en opdrachten

4.455

 

4.455

‒ 117

4.338

22

24

26

28

Caribisch Nederland

1.083

 

1.083

‒ 89

994

    

Regeldruk

2.336

 

2.336

 

2.336

1.800

1.800

1.800

1.800

Budget Samenwerking Regio

665

 

665

‒ 311

354

    

Small Business Innovation Research

3.400

 

3.400

‒ 662

2.738

    
          

Bijdrage aan agentschappen

92.678

59.000

151.678

18.330

170.008

1.265

1.200

775

775

Bijdrage RVO.nl

92.135

59.000

151.135

18.330

169.465

1.265

1.200

775

775

Bijdrage Agentschap Telecom

543

 

543

 

543

    
          

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

340.286

0

340.286

11.982

352.268

6.454

4.572

4.572

450

Bijdrage aan TNO

178.863

 

178.863

9.982

188.845

6.454

4.572

4.572

450

Kamer van Koophandel

135.958

 

135.958

2.000

137.958

    

Bijdrage aan NWO-TTW

25.465

 

25.465

 

25.465

    
          

Bijdrage aan medeoverheden

13.998

0

13.998

0

13.998

0

0

0

0

MKB Innovatiestimulering Topsectoren (MIT)

13.998

 

13.998

 

13.998

    
          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

432.420

0

432.420

18.270

450.690

134.446

86.106

134.406

88.466

Internationaal Innoveren

52.766

 

52.766

14.042

66.808

50.000

57.500

50.000

50.000

PPS toeslag

199.068

 

199.068

2.213

201.281

440

   

TO2 (excl. TNO)

55.880

 

55.880

740

56.620

200

200

  

Topsectoren overig

10.749

 

10.749

4.166

14.915

86.294

30.294

85.494

39.554

Ruimtevaart (ESA)

72.726

 

72.726

 

72.726

    

Bijdrage NBTC

9.425

 

9.425

 

9.425

    

Overige bijdragen aan organisaties

5.806

 

5.806

159

5.965

‒ 1.088

‒ 1.088

‒ 1.088

‒ 1.088

Economische ontwikkeling en technologie

10.000

 

10.000

‒ 3.050

6.950

‒ 1.400

‒ 800

  

EU-cofinanciering JTF

16.000

 

16.000

 

16.000

    
          

Ontvangsten

267.151

405.000

672.151

473.205

1.145.356

153.092

‒ 61.906

124.096

‒ 61.902

Luchtvaartkredietfaciliteit

1.712

 

1.712

 

1.712

    

Rijksoctrooiwet

47.041

 

47.041

115

47.156

    

Eurostars

4.250

 

4.250

 

4.250

    

F-35

9.000

 

9.000

 

9.000

    

Diverse ontvangsten

1.648

 

1.648

90

1.738

92

94

96

98

Bedrijfssteun

89.500

 

89.500

‒ 62.000

27.500

‒ 62.000

‒ 62.000

‒ 62.000

‒ 62.000

Tegemoetkoming vast lasten

60.000

405.000

465.000

 

465.000

    

BMKB

33.000

 

33.000

 

33.000

    

Onttrekking reserve BMKB

0

 

0

10.000

10.000

    

Onttrekking reserve Klein Krediet Corona

0

 

0

5.000

5.000

    

Groeifaciliteit

8.000

 

8.000

 

8.000

    

Garantie Ondernemingsfinanciering

13.000

 

13.000

 

13.000

    

Onttrekking reserve GO

0

 

0

35.000

35.000

    

Brexit Adjustment Reserve

0

 

0

485.000

485.000

215.000

 

186.000

 
Tabel 9 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

3.023.527

6.618.162

9.641.689

1.496.861

11.138.550

179.532

93.215

140.292

91.372

waarvan garantieverplichtingen

1.250.000

400.000

1.650.000

 

1.650.000

    

waarvan overige verplichtingen

1.773.527

6.218.162

7.991.689

1.496.861

9.488.550

179.532

93.215

140.292

91.372

Budgetflexibiliteit

Het percentage juridische verplichte deel is 76%. Dit is iets lager dan bij de ontwerpbegroting 2021 en heeft te maken met aanvullende budgetten die zijn toekend voor o.a. NGF-projecten en Brexit Adjustment Reserve waarvoor nog geen juridische verplichtingen zijn aangegaan.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget in 2022 is verhoogd met € 1,5 mld. Dit betreft onder meer de volgende mutaties:

 • € 250 mln onvoorwaardelijke toekenning voor het project Groenvermogen II in het kader van de tweede ronde Nationaal Groeifonds.

 • € 243,6 mln voor de bedrijfslevenregeling van de Brexit Adjustment Reserve.

 • € 228 mln onvoorwaardelijke toekenning voor het project QuantumDeltaNL in het kader van de eerste ronde Nationaal Groeifonds.

 • € 161 mln onvoorwaardelijke toekenning voor het project Oncode-PACT in het kader van de tweede ronde Nationaal Groeifonds.

 • € 150 mln overheveling verplichtingenbudget van 2021 naar 2022 voor cofinanciering EFRO inclusief het INTERREG-programma.

 • € 116,5 mln onvoorwaardelijke toekenning voor het project AINed in het kader van de eerste ronde Nationaal Groeifonds.

 • € 73 mln overheveling van verplichtingenbudget van 2021 naar 2022 voor het NGF-project Groenvermogen I.

 • € 60 mln verplichtingenbudget voor het programma Just Transition Fund (JTF) is doorgeschoven van 2021 naar 2022.

 • € 49 mln ophoging verplichtingenbudget voor de regeling VEKI voor aanvragen die eind 2021 zijn ingediend en in 2022 zullen worden beschikt.

 • € 44 mln overheveling van verplichtingenbudget van 2021 naar 2022 voor het NGF-project AiNed.

 • € 33,3 mln onvoorwaardelijke toekenning voor het project Regmed XB fase 2 in het kader van de eerste ronde Nationaal Groeifonds.

 • € 30 mln overheveling van verplichtingenbudget van 2021 naar 2022 voor de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC).

 • € 22 mln overheveling van verplichtingenbudget van 2021 naar 2022 voor het NGF-project HealthRI.

 • € 14,5 mln overboeking voor Fonds Onderzoek en Wetenschap via OCW naar EZK.

 • € 12 mln budgetverhoging voor de tegemoetkoming voor de omzetderving Limburg i.v.m. waterschade.

Uitgaven

Subsidies

Verduurzaming Industrie

De verlaging van kasbudget is voornamelijk het gevolg van overheveling van beleidsbudget voor de DEI+ regeling voor de industrie naar artikel 4 van de EZK-begroting (- € 9,5 mln), overheveling van de uitvoeringskosten voor de DEI+ naar uitvoeringsbudget RVO op artikel 4 (- € 1 mln), overheveling van uitvoeringsbudget voor beleids- en bedrijvenondersteuning en monitoring programma Verduurzaming Industrie en uitvoering van de TSE-regeling voor de industrie naar uitvoeringsbudget RVO op artikel 2 (- € 5,1 mln).

Urgendamaatregelen industrie

De verlaging van kasbudget is voornamelijk het gevolg van een aanvulling van het budget voor de openstelling van de VEKI-regeling in 2022 met middelen van de aanvullende post voor stikstofmaatregelen voor de industrie.

Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC)

Het budget van € 525 mln bevat € 50 mln voor betalingen voor de openstelling van de TRSEC in 2021 en € 475 mln voor de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22). De SEG22 is de garantieregeling voor de evenementensector in 2022 en loopt van 1 januari tot en met 30 september 2022. Het budget van € 475 mln is een samenvoeging van de budgetten voor de TRSEC en de Aanvullende Tegemoetkoming Evenementen (ATE) voor evenementen in genoemde periode in 2022, van respectievelijk € 350 mln en € 125 mln. De SEG22 is nog onder voorbehoud van goedkeuring door de Europese Commissie.

NGF-project AiNed

In april 2022 heeft de adviescommissie van het NGF ingestemd met het omzetten van een reservering naar een definitieve toekenning van € 116,5 mln voor het NGF-project AiNed.

NGF project Groenvermogen van de Nederlandse economie

Dit betreft grotendeels de toekenning van een subsidie van € 250 mln door het Nationaal Groeifonds aan het project Groenvermogen II, zoals vermeld in de Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds van 14 april 2022 (Kamerstuk 35 925-XIX, nr. 12).

NGF-project RegMed XB

In april 2022 heeft de adviescommissie van het NGF ingestemd met de omzetting van € 33 mln voor de tweede fase van het NGF-project Regmed XB van voorwaardelijk in onvoorwaardelijk. Daarnaast bevat deze mutatie een kasschuif voor de eerste fase van dit project.

NGF-project QuantumDeltaNL

In april 2022 heeft de adviescommissie van het NGF ingestemd met de omzetting van € 228 mln voor de tweede fase van het NGF-project QuantumDeltaNL van voorwaardelijk in onvoorwaardelijk. Daarnaast wordt het budget in 2022 verhoogd met € 14,2 mln aan in 2021 niet bestede middelen en verlaagd met € 7,0 mln in verband met actualisatie van het geraamde kasritme.

Aanvullende tegemoetkoming evenementen

Het budget voor de Aanvullende tegemoetkoming evenementen (ATE) wordt verlaagd met € 125 mln in verband met samenvoeging van deze regeling met de Tijdelijke Regeling Subsidie Evenementen COVID-19 (TRSEC) in de Subsidieregeling Evenementengarantie 2022 (SEG22). Deze samenvoeging heeft betrekking op evenementen in de periode 1 januari tot 1 oktober 2022.

Omzetderving Limburg

Het budget voor de tegemoetkoming in de omzetderving ten gevolge van de wateroverlast in Limburg in juli 2021 wordt verhoogd van € 12 mln naar € 24 mln.

NGF-project Oncode-PACT

Dit betreft de toekenning van subsidie door het Nationaal Groeifonds aan het project Oncode-PACT, zoals vermeld in de Kamerbrief Bekostiging investeringsvoorstellen tweede ronde Nationaal Groeifonds van 14 april 2022 (Kamerstuk 35 925-XIX, nr. 12).

Brexit Adjustment Reserve

De EU heeft geld beschikbaar gesteld om organisaties die op een negatieve manier zijn geraakt door de Brexit te ondersteunen door middel van de Brexit Adjustment Reserve (BAR). De mutatie betreft het budget voor de bedrijfslevenregeling in het kader van de BAR. Hiervoor is in 2022 € 188 mln en in 2023 € 62 mln beschikbaar.

Garanties

Garantie Ondernemingsfinanciering - Corona (GO-C)

De kasbuffer van de GO-C is herijkt op basis van de benutting in 2020 en 2021 en het garantieplafond voor 2022. Als gevolg hiervan is de meerjarenraming van de kasreeks van de GO-C neerwaarts bijgesteld.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage RVO.nl

Betreft de overheveling van onder meer uitvoeringskosten voor de eerste aanvulling op de bestaande opdracht.

Bijdrage aan ZBO's/RWT's

Bijdrage aan TNO

Het budget voor TNO wordt verhoogd met € 10,0 mln in verband met diverse overboekingen van andere departementen voor door TNO uit te voeren projecten.

Bijdrage aan (inter)nationale organisaties

Internationaal Innoveren

De mutatie betreft een overboeking voor het Fonds onderzoek en wetenschap van OCW naar EZK voor Europese Partnerschappen.

Topsectoren overig

De mutatie betreft een overboeking voor het Fonds onderzoek en wetenschap van OCW naar EZK voor Roadmap infrastructuur toegepast onderzoek. Daarnaast worden de middelen voor het werkbudget topsectoren beschikbaar gesteld.

Ontvangsten

Bedrijfssteun

In 2021 is € 372 mln minder uitgegeven dan geraamd. Uitgaande van een gemiddelde terugbetalingstermijn van 6 jaar, worden in de periode 2022 tot en met 2027 de geraamde ontvangsten met € 62 mln per jaar verlaagd.

Onttrekking reserve BMKB

De begrotingsreserve van de BMKB bestaat uit een begrotingsreserve voor de reguliere BMKB en de BMKB-Corona (BMKB-C). De begrotingsreserve van de BMKB-C is herijkt op basis van de benutting van de regeling in 2020 en 2021 en het garantieplafond voor 2022. Op basis hiervan is er € 10 mln aan de reserve van de BMKB-C onttrokken.

Onttrekking reserve GO

De begrotingsreserve van de GO bestaat uit een begrotingsreserve voor de reguliere GO en de GO-Corona (GO-C). De begrotingsreserve van de GO-C is herijkt op basis van de benutting van de regeling in 2020 en 2021 en het garantieplafond voor 2022. Op basis hiervan is er € 35 mln aan de reserve van de GO-C onttrokken.

Brexit Adjustment Reserve

De EU heeft geld beschikbaar gesteld om organisaties die op een negatieve manier geraakt zijn door Brexit te ondersteunen. Het betreft in totaal € 886 mln waarvan € 485 mln in 2022. EZK is als Management Autoriteit verantwoordelijk voor het beheer en financiële verantwoording van de regeling aan de EU. De ontvangsten van de BAR worden daarom volledig op de EZK-begroting geraamd. Voor de bedrijfslevenregeling van de BAR die EZK uitvoert is in 2022 (€ 188 mln) en 2023 (€ 62 mln) budget beschikbaar. De overige onderdelen van de BAR vallen onder de ministeries LNV en FIN.

Toelichting op de Begrotingsreserves

De begrotingsreserves zijn bedoeld om inkomsten uit premies en uitgaven voor schades, die over de jaren kunnen fluctueren, te verevenen. De reserve dient als buffer voor uitgaven door EZK in geval bedrijven niet aan hun terugbetalingsverplichtingen kunnen voldoen inzake leningen bij financieringsinstellingen waarop EZK een borgstelling heeft afgegeven.

Er zijn begrotingsreserves voor de BMKB (inclusief BMKB-C), de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO, inclusief de GO-C), de Groeifaciliteit (GF), de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering en Klein Krediet Corona. De GO, GF en de garanties voor nieuwe aanbieders van MKB-financiering betreffen kostendekkende garanties, waarvan de te realiseren premieontvangsten naar verwachting toereikend zijn voor het afdekken van eventuele verliesdeclaraties. Ultimo begrotingsjaar wordt op basis van de gerealiseerde ontvangsten en uitgaven vastgesteld of een onttrekking of storting dient plaats te vinden.

Tabel 10 Begrotingsreserve Borgstelling MKB-kredieten (BMKB) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

214.657

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 10.000

Stand (raming) per 31/12/2022

204.657

De begrotingsreserve van de BMKB bestaat uit een begrotingsreserve voor de reguliere BMKB en de BMKB-C. De begrotingsreserve van de BMKB-C is herijkt op basis van de benutting van de regeling in 2020 en 2021 en het garantieplafond voor 2022. Op basis hiervan is € 10 mln aan de reserve van de BMKB-C onttrokken. Naar verwachting blijft de begrotingsreserve toereikend om eventuele schades te kunnen opvangen.

Tabel 11 Begrotingsreserve Garantie Ondernemingsfinanciering (GO) (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

289.636

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 35.000

Stand (raming) per 31/12/2022

254.636

De begrotingsreserve van de GO bestaat uit een begrotingsreserve voor de reguliere GO en de GO-C. De begrotingsreserve van de GO-C is herijkt op basis van de benutting van de regeling in 2020 en 2021 en het garantieplafond voor 2022. Op basis hiervan is € 35 mln aan de reserve van de GO-C onttrokken. Naar verwachting blijft de begrotingsreserve toereikend om eventuele schades te kunnen opvangen.

Tabel 12 Begrotingsreserve Groeifaciliteit (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

67.646

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2022

67.646

Vooralsnog is geen storting in de reserve Groeifaciliteit geraamd. Aan het eind van 2022 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve Groeifaciliteit worden vastgesteld.

Tabel 13 Begrotingsreserve Garantie MKB-financiering (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

20.932

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

 

Stand (raming) per 31/12/2022

20.932

Vooralsnog is geen storting in de reserve Garantie MKB-financiering geraamd. Aan het eind van 2022 zal op basis van de gerealiseerde ontvangsten en de schadedeclaraties de storting of onttrekking aan de reserve Garantie MKB-financiering worden vastgesteld.

Tabel 14 Begrotingsreserve Klein Krediet Corona (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

24.702

+ Geraamde storting

 

– Geraamde onttrekking

‒ 5.000

Stand (raming) per 31/12/2022

19.702

De kasbuffer van de garantieregeling Klein Krediet Corona (KKC) is herijkt op basis van de benutting van de regeling in 2020 en 2021 en het garantieplafond voor 2022. Als gevolg daarvan wordt € 5 mln onttrokken aan de reserve van de KKC. Naar verwachting blijft de kasbuffer toereikend om eventuele schades te kunnen opvangen.

3.3 Beleidsartikel 3 Toekomstfonds

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 15 Budgettaire gevolgen van beleid art. 3 Toekomstfonds (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

169.513

0

169.513

291.082

460.595

‒ 5.000

0

0

0

          

Uitgaven

245.374

0

245.374

147.824

393.198

0

0

0

0

          

Subsidies (regelingen)

3.162

0

3.162

1.989

5.151

0

0

0

0

Smart Industry (subsidie)

184

 

184

609

793

    

Haalbaarheidsstudies NWO-TTW

  

0

19

19

    

Thematisch Technology Transfer

2.978

 

2.978

1.361

4.339

    
          

Leningen

233.474

0

233.474

138.833

372.307

0

0

0

0

Startups / MKB financiering

         

Volledig revolverend

         

Fund to Fund

27.292

 

27.292

45.763

73.055

    

ROM's

17.000

 

17.000

1.913

18.913

    

Dutch Future Fund

6.000

 

6.000

4.000

10.000

    

Deep Tech Fund

25.000

 

25.000

10.000

35.000

    

Fonds Alternatieve Financiering

10.000

 

10.000

10.000

20.000

    

Deels revolverend

         

Innovatiekrediet

56.999

 

56.999

21.987

78.986

    

Risicokapitaal SEED

53.559

 

53.559

23.134

76.693

    

Vroege fase / informal investors

20.514

 

20.514

11.512

32.026

    

Investeringen in fundamenteel en toegepast onderzoek

         

Met vermogensbehoud

         

Fundamenteel en toegepast onderzoek

2.500

 

2.500

1.069

3.569

    

Onco research

2.431

 

2.431

2.199

4.630

    

Smart Industry (leningen)

315

 

315

57

372

    

Thematische Technology Transfer

7.364

 

7.364

5.699

13.063

    

RegMed XB

4.500

 

4.500

1.500

6.000

    
          

Bijdrage aan agentschappen

8.738

0

8.738

7.002

15.740

0

0

0

0

Bijdrage RVO.nl

8.738

 

8.738

7.002

15.740

    
          

Ontvangsten

75.300

0

75.300

30.700

106.000

0

0

0

0

ROM's

30.000

 

30.000

 

30.000

    

Fund to Fund

17.900

 

17.900

29.750

47.650

    

DVI II

1.100

 

1.100

950

2.050

    

Innovatiekredieten

16.000

 

16.000

 

16.000

    

SEED

10.300

 

10.300

 

10.300

    
Tabel 16 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022(1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

169.513

0

169.513

291.082

460.595

‒ 5.000

0

0

0

waarvan garantieverplichtingen

0

 

0

 

0

    

waarvan overige verplichtingen

169.513

 

169.513

291.082

460.595

‒ 5.000

   

Budgetflexibiliteit

Het juridisch verplichte deel van de uitgaven betreft 64%. Van dit percentage is ca. 70% bestemd voor Fund to Fund, de SEED regeling, Innovatiekrediet en de Regionale ontwikkelingsmaatschappijen (ROM's). De budgetflexibele ruimte bestaat voor € 35 mln uit het budget voor Deep Tech Fund, dat in de loop van 2022 verder wordt vormgegeven. Daarnaast is op de SEED-regeling door het revolverend karakter circa € 41 mln aan extra ruimte ontstaan onder andere door meevallende ontvangsten/lagere uitgaven uit 2021. Er wordt gekeken hoe deze ingezet gaan worden.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget wordt met € 291 mln verhoogd. De belangrijkste oorzaken hiervan zijn:

 • Als gevolg van de 100% eindejaarsmarge van het Toekomstfonds wordt de eindejaarsmarge 2021 van € 65,4 mln toegevoegd aan de begroting 2022. Dit betreft onder meer het Innovatiekrediet (€ 31,8 mln), Vroegefasefinanciering (€ 12,7 mln), RegMed XB (€ 11,5 mln), Seed Capital regeling (€ 24,7 mln) en fundamenteel en toegepast onderzoek (€ 7,3 mln).

 • Het niet benutte budget van de regelingen die in 2021 vanwege de coronacrisis zijn opengesteld, wordt toegevoegd aan de begroting van 2022. Het gaat hierbij om Dutch Future Fund (€ 25 mln) en Deep Tech Fund (€ 175 mln).

 • Voor het compensatieprogramma Wind in de Zeilen (ROM's) is € 5 mln naar voren gehaald van 2022 naar 2021.

Uitgaven

Leningen

Fund to fund

Er is in totaal € 45,8 mln toegevoegd ten behoeve van DVI en DVI II als gevolg van de eindejaarsmarge 2021 en het verschuiven van de ontvangstenraming uit 2021 naar 2022 vanwege niet gerealiseerde ontvangsten.

Dutch Future Fund

Voor het Dutch Future Fund is € 4 mln aan de begroting 2022 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen uit het coronasteunpakket die in 2021 niet zijn besteed en doorschuiven naar 2022.

Deep Tech Fund

Voor het Deep Tech Fund is € 10 mln aan de begroting 2022 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen uit het coronasteunpakket die in 2021 niet zijn besteed en doorschuiven naar 2022.

Fonds Alternatieve Financiering

Voor het Fonds Alternatieve Financiering is € 10 mln aan de begroting 2022 toegevoegd. Het gaat hierbij om middelen uit het coronasteunpakket die in 2021 niet zijn besteed en doorschuiven naar 2022.

Innovatiekrediet

Op het budget van het Innovatiekrediet is € 22 mln eindejaarsmarge 2021 toegevoegd. Dit komt voornamelijk door extra ontvangsten van technische projecten.

Seed Capital

Voor de regeling Seed Capital is € 23,2 mln eindejaarsmarge 2021 aan de begroting 2022 toegevoegd.

Vroegefasefinanciering

Voor de regeling Vroegefasefinanciering is € 12 mln eindejaarsmarge 2021 aan de begroting 2022 toegevoegd.

Thematische Technology Transfer

Voor de Thematische Technology Transfer regeling is € 5,7 mln eindejaarsmarge 2021 aan de begroting van 2022 toegevoegd. Dit komt door uitgestelde betalingen aan projecten.

Bijdrage aan RVO

Van de bijdrage aan RVO voor de uitvoering van regelingen is € 6,4 mln eindejaarsmarge 2021 aan de begroting 2022 toegevoegd.

Ontvangsten

Fund to Fund

De ontvangstenramingen voor 2021 van het Dutch Venture Initiative (DVI) van € 29,8 mln en DVI II van € 1 mln zijn doorgeschoven naar 2022, waardoor de ontvangstenraming in 2022 met € 30,8 mln toeneemt.

3.4 Beleidsartikel 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 17 Budgettaire gevolgen van beleid art. 4 Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

6.148.822

6.927.150

13.075.972

1.595.993

14.671.965

62.835

101.551

95.766

150.270

          

Uitgaven

4.160.218

823.005

4.983.223

46.387

5.029.610

279.760

‒ 88.610

77.974

235.112

          

Subsidies (regelingen)

3.785.347

797.105

4.582.452

74.269

4.656.721

314.183

‒ 59.391

111.693

271.761

Missiegedraven Onderzoek Ontwikkeling en Innovatie (MOOI)

60.135

 

60.135

1.145

61.280

5.810

7.025

5.375

3.775

Hernieuwbare Energietransitie (HER+)

42.140

 

42.140

 

42.140

    

Energie-efficiëntie

2.368

 

2.368

‒ 181

2.187

    

Green Deals

500

 

500

 

500

    

Demonstratieregeling Klimaat- en Energie-innovatie (DEI+)

75.963

 

75.963

24.335

100.298

32.885

8.640

6.546

‒ 13.547

Subsidieregeling Duurzame Scheepsbouw (SDS)

7.075

 

7.075

‒ 4.600

2.475

    

Projecten Klimaat en Energieakkoord

3.981

 

3.981

‒ 1.750

2.231

5.700

5.700

5.700

 

SDE

687.400

 

687.400

‒ 89.400

598.000

‒ 57.200

19.200

41.500

37.500

SDE+

2.585.508

 

2.585.508

66.275

2.651.783

‒ 192.366

‒ 105.171

133.300

182.710

SDE++

68.000

8.855

76.855

585.504

662.359

‒ 197.000

‒ 86.000

‒ 173.000

‒ 31.000

Aardwarmte

17.500

 

17.500

 

17.500

    

ISDE-regeling

130.000

128.000

258.000

‒ 1.300

256.700

‒ 1.300

‒ 1.300

‒ 1.300

‒ 1.300

Compensatie Energie-intensieve bedrijven (ETS)

0

 

0

 

0

    

Carbon Capture and Storage (CCS)

4.080

 

4.080

‒ 1.300

2.780

‒ 100

‒ 100

‒ 100

‒ 100

Hoge Flux Reactor

6.401

 

6.401

 

6.401

    

Caribisch Nederland

4.144

2.000

6.144

4.260

10.404

    

Overige subsidies

50.000

 

50.000

21.600

71.600

4.000

1.000

1.000

1.000

Opschalingsinstrument waterstof

4.000

 

4.000

134.600

138.600

99.600

100.000

100.000

100.000

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

10.519

32.000

42.519

‒ 40.319

2.200

‒ 9.096

‒ 8.385

‒ 7.328

‒ 7.277

Subsidie ondersteuning verduurzaming MKB

25.633

 

25.633

‒ 1.350

24.283

    

IPCEI waterstof

0

3.000

3.000

 

3.000

    

Vulmaatregelen gasopslag

0

623.250

623.250

‒ 623.250

0

623.250

   
          

Leningen

61.400

0

61.400

0

61.400

0

0

0

0

Lening EBN

61.400

 

61.400

 

61.400

    

Lening Gasunie

  

0

 

0

    
          

Garanties

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Verliesdeclaratie aardwarmte

0

 

0

 

0

    
          

Opdrachten

17.753

19.200

36.953

‒ 100

36.853

3.189

7.077

2.577

377

Onderzoek mijnbouwbodembeweging

1.986

 

1.986

‒ 339

1.647

‒ 160

‒ 160

‒ 160

‒ 160

SodM onderzoek

2.425

 

2.425

‒ 231

2.194

    

Uitvoeringsagenda Klimaat

623

 

623

‒ 150

473

‒ 150

‒ 150

‒ 150

‒ 150

Klimaat mondiaal

335

 

335

555

890

12

12

12

12

Onderzoek en opdrachten

12.384

19.200

31.584

65

31.649

3.487

7.375

2.875

675

          

Bijdrage aan agentschappen

74.735

6.700

81.435

33.197

114.632

25.664

26.980

26.980

26.250

Bijdrage aan RVO.nl

58.046

6.700

64.746

27.296

92.042

19.035

18.635

18.635

18.635

Bijdrage aan Agentschap Telecom

4.103

 

4.103

 

4.103

    

Bijdrage aan NEa

7.536

 

7.536

4.164

11.700

5.614

5.730

5.730

5.000

Bijdrage aan KNMI

1.264

 

1.264

661

1.925

115

115

115

115

Bijdrage aan NVWA

886

 

886

 

886

    

Bijdrage aan RIVM

1.600

 

1.600

‒ 599

1.001

‒ 600

1.000

1.000

1.000

Bijdrage aan RWS

1.300

 

1.300

1.675

2.975

1.500

1.500

1.500

1.500

          

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

142.417

0

142.417

3.490

145.907

3.000

3.000

3.000

3.000

Doorsluis COVA-heffing

111.000

 

111.000

 

111.000

    

TNO kerndepartement

29.690

 

29.690

3.490

33.180

3.000

3.000

3.000

3.000

TNO-SodM

1.727

 

1.727

 

1.727

    
          

Bijdrage aan medeoverheden

1.340

0

1.340

0

1.340

0

0

0

0

Uitkoopregeling

1.340

 

1.340

 

1.340

    
          

Bijdrage aan (inter-)nationale organisaties

10.893

0

10.893

1.307

12.200

57

57

57

57

Bijdrage aan Nuclear Research Group (NRG)

8.259

 

8.259

 

8.259

    

Internationale contributies

1.624

 

1.624

426

2.050

57

57

57

57

PBL Rekenmeesterfunctie

1.010

 

1.010

881

1.891

    
          

Stortingen begrotingsreserve

66.333

0

66.333

‒ 65.776

557

‒ 66.333

‒ 66.333

‒ 66.333

‒ 66.333

Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie

66.333

 

66.333

‒ 66.333

0

‒ 66.333

‒ 66.333

‒ 66.333

‒ 66.333

Storting in begrotingsreserve aardwarmte

0

 

0

557

557

    
          

Ontvangsten

3.720.277

0

3.720.277

2.191.142

5.911.419

770.000

489.000

454.000

1.154.000

Ontvangsten COVA

111.000

 

111.000

 

111.000

    

Opbrengst heffing ODE (SDE++)

2.692.000

 

2.692.000

214.000

2.906.000

230.000

59.000

84.000

44.000

Ontvangsten zoutwinning

2.511

 

2.511

 

2.511

    

Onttrekking reserve duurzame energie en klimaattransitie

4.186

 

4.186

1.572.000

1.576.186

    

ETS-ontvangsten

900.000

 

900.000

400.000

1.300.000

540.000

430.000

370.000

1.110.000

Diverse ontvangsten

10.580

 

10.580

5.142

15.722

    

Heffing gasleveringszekerheid

0

 

0

 

0

    
Tabel 18 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

6.148.822

6.927.150

13.075.972

1.595.993

14.671.965

62.835

101.551

95.766

150.270

waarvan garantieverplichtingen

44.200

 

44.200

 

44.200

    

waarvan overige verplichtingen

6.104.622

6.927.150

13.031.772

1.595.993

14.627.765

62.835

101.551

95.766

150.270

Budgetflexibiliteit

De oorspronkelijke budgetflexibiliteit in de Ontwerpbegroting 2022 was ongeveer 15%, ofwel 85% van het beschikbare kasbudget was al juridisch verplicht. Na de Ontwerpbegroting is via de 6e Incidentele Suppletoire begroting en de 1e suppletoire begroting in totaal ruim € 869,4 mln aan artikel 4 toegevoegd. Hiervan zijn met name de middelen die toegevoegd zijn voor de SDE+ (€ 66,3 mln), de SDE++ (waar de kolenmaatregelen uit gefinancierd worden, € 585,5 mln) en de bijdrage aan RVO.nl (€ 27,3 mln) juridisch verplicht: samen is dit € 679,1 mln. Het restant van het toegevoegde bedrag (€ 190,3 mln) is daarmee nog niet juridisch verplicht. Daar staat tegenover dat naar schatting tot 1 mei 2022 voor ongeveer € 80 mln aan nieuwe verplichtingen zijn aangegaan die ten laste van het kasbudget 2022 komen. Daarmee is per saldo zo'n € 110,3 mln toegevoegd die niet juridisch verplicht is, waardoor het percentage juridisch verplicht met 2% daalt naar circa 83%.

Toelichting

Verplichtingen

Het verplichtingenbudget 2022 wordt per saldo met € 1.596 mln opgehoogd. Dit heeft een groot aantal oorzaken. De belangrijkste ophogingen zijn de volgende:

 • € 750 mln is van de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van EZK voor de realisatie van het Waterstoftransportnet ('Hyway27') door GasUnie,

 • € 582,6 mln is toegevoegd aan het SDE++-budget 2022, voor het grootste deel ter financiering van de kolenmaatregelen die vanuit het SDE+-budget gefinancierd worden. Deze ophoging is onderdeel van de totale onttrekking en toevoeging aan het SDE++-budget van € 1.572 mln waar in de Startnota van het nieuwe kabinet besloten is het restant is naar de jaren 2026 e.v. geschoven.

 • € 50,6 mln is toegevoegd aan het MOOI-budget door bijdragen vanuit de BZK-begroting aan de MOOI-Gebouwde Omgeving (€ 27,2 mln) en de openstelling van de Positive Energy Districts (€ 1 mln), een bijdrage vanuit artikel 2 aan de TSE-Industrie (€ 1,9 mln) en een verplichtingenschuif uit 2023 naar 2022 (€ 24,6 mln). Hier tegenover staat een verschuiving naar het DEI+-budget (€ 3,4 mln).

 • € 125,4 mln is toegevoegd aan het DEI+-budget door overheveling van bijdragen vanuit artikel 2 van de EZK-begroting aan de DEI+-Industrie (€ 42,6 mln) en vanuit de BZK-begroting aan de DEI+-Aardgasvrije wijken (€ 9 mln). Ook is € 61,7 mln toegevoegd omdat een groot deel van de verplichtingen op basis van de DEI+-openstelling 2021 pas in 2022 worden aangegaan. € 8,6 mln is uit de jaren 2023 tot en met 2026 naar 2022 geschoven. Tenslotte wordt vanuit het MOOI-budget € 3,4 mln verplichtingenbudget naar het DEI+-budget geschoven.

 • € 37,5 mln is toegevoegd aan het budget voor de WarmtelinQ-lening, omdat de lening aan Gasunie niet meer in 2021 is verstrekt, maar dit zal alsnog in 2022 gebeuren.

 • € 70 mln is toegevoegd aan het subsidiebudget voor de WarmtelinQ (onder 'overige subsidies'), omdat de subsidie aan Gasunie pas in 2022 verstrekt zal worden.

 • € 27,3 mln is toegevoegd aan het RVO-uitvoeringsbudget ter financiering van de tekorten ontstaan door de intensievere inzet van RVO op het gebied van de uitvoering van klimaat- en energieregelingen. Zie voor een uitgebreide toelichting bij Uitgaven.

 • Tegenover deze verhogingen staat het verlagen van het budget voor de geplande storting in de reserve duurzame energie en klimaattransitie met € 66,3 mln: deze middelen zijn toegevoegd aan de SDE++-middelen.

Uitgaven

Het uitgavenbudget wordt per saldo met € 46,4 mln opgehoogd.

Subsidies

Demonstratieregeling Klimaat en Energie-Innovatie (DEI+)

Het uitgavenbudget van de DEI+ wordt in totaal met € 24,3 mln opgehoogd. Hiervan heeft € 8,5 mln betrekking op de bijdrage vanuit artikel 2 aan de DEI+-Industrie en € 0,45 mln op de bijdrage vanuit de BZK-begroting aan de openstelling van de DEI+-Aardgasvrije wijken in 2022 (zie ook de toelichting bij de verplichtingen). Daarnaast heeft een kasschuif plaatsgevonden van € 15,4 mln naar 2022 en € 15,7 mln naar 2023 uit de jaren 2025, 2026 en 2027.

SDE

Het voor 2022 en 2023 beschikbare kasbudget wordt met respectievelijk € 89,4 mln en € 57,2 mln verlaagd en doorgeschoven naar de jaren 2024 en verder om de in deze jaren verwachte hogere uitgaven te kunnen financieren.

SDE+

Het beschikbare kasbudget 2022 wordt per saldo met € 66,3 mln verhoogd. Enerzijds vindt er een ophoging plaats door een kasschuif van € 67,8 mln uit 2023 naar 2022 ter financiering van de hogere uitgaven in 2022. Anderzijds wordt het budget juist verlaagd door de overheveling van een bedrag van € 1,8 mln naar het Gemeentefonds als bijdrage aan het gebiedsfonds N33. Naast de genoemde kasschuif worden er ook budgetten van 2023 en 2024 naar 2025 en verder geschoven ter financiering van de SDE+-uitgaven in die jaren. Voor al het flankerend beleid rond de aanleg van windparken op zee (locatieonderzoeken, wind op zee ecologisch programma, beheerskosten RWS) wordt in de periode 2023-2030 bijna € 260 mln vanuit de voor het Klimaatfonds beschikbare middelen toegevoegd aan het SDE+-budget.

SDE++

Aan het SDE++-budget 2022 wordt per saldo € 585,5 mln toegevoegd, met name ter financiering van de kolenmaatregelen in 2022. Het grootste deel hiervan (€ 532 mln) is afkomstig van de totale onttrekking en toevoeging aan het SDE++-budget van € 1.572 mln waartoe in de Startnota van het nieuwe kabinet besloten is: de overige € 1.040 mln is naar de jaren 2026 e.v. geschoven. Het overige deel van de ophoging heeft betrekking op het budget voor de geplande storting in de reserve duurzame energie en klimaattransitie: dit budget wordt niet in de reserve gestort, maar toegevoegd aan het SDE++-budget. Zie ook bij Storting/onttrekking begrotingsreserves.

Opschalingsinstrument waterstof

€ 134,6 mln is van de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën overgeheveld naar de begroting van het Ministerie van EZK voor de kasuitgaven in 2022 voor het Waterstoftransportnet ('Hyway27').

Subsidieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE)

Van het voor de SCE beschikbare kasbudget 2022 wordt € 40,3 mln naar latere jaren geschoven, omdat de SCE een lange uitfinancieringstermijn kent en de kasuitgaven voor deze regeling vooral in deze jaren zullen plaatsvinden.

Overige subsidies

Omdat de subsidie aan Gasunie voor de investering in het warmtetransportnetwerk tussen Rotterdam en Den Haag (WarmtelinQ) niet meer in 2021 verstrekt kon worden, wordt € 20 mln die hiervoor in 2021 was gereserveerd maar niet is uitbetaald, toegevoegd aan het kasbudget 2022. Ook wordt € 1,6 mln toegevoegd aan het budget voor het Expertisecentrum Warmte.

Vulmaatregelen gasopslag

Omdat voor de vulmaatregelen gasopslag Bergermeer gewerkt zal worden met betaling achteraf, wordt het volledige kasbudget (€ 623,25 mln) van 2022 naar 2023 geschoven. Deze kasschuif geldt voor zowel het gedeelte van de gasopslag dat door marktpartijen gevuld wordt als voor het gedeelte dat door EBN gevuld wordt.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage aan RVO.nl

Aan het uitvoeringsbudget van RVO.nl wordt in totaal € 27,3 mln toegevoegd. Er wordt € 6,2 mln toegevoegd voor de uitvoeringskosten van de beleidsmiddelen die het Ministerie van BZK overhevelt voor de regelingen MOOI-Gebouwde Omgeving en DEI+-Aardgasvrije wijken en voor het Expertisecentrum Warmte. Vanuit beleidsartikel 2 wordt € 2,5 mln beschikbaar gesteld voor de uitvoeringskosten van de DEI+-Industrie en de TSE-Industrie. Voor de uitvoeringskosten in 2021 heeft RVO € 3,3 mln te veel aan voorschot ontvangen: dit bedrag wordt ingezet om de tekorten op de uitvoeringskosten in 2022 te financieren. € 5 mln is afkomstig van de onttrekking van in totaal € 1.572 mln waartoe in de Startnota van het nieuwe kabinet is besloten (zie ook bij Ontvangsten) en wordt structureel aan het RVO-budget toegevoegd. Vanuit de middelen die vor het Klimaatfonds beschikbaar zijn wordt eveneensin 2022 € 5 mln aan het RVO-budget toegevoegd: vanaf 2023 is dit structureel € 10 mln. Tenslotte wordt in 2022 € 5,3 mln uit de beschikbare subsidiemiddelen overgeheveld ter dekking van de hogere uitvoeringskosten van verschillende subsidieregelingen, zoals de SDE++, de ISDE, de MOOI/TSE, het opschalingsinstrument waterstof, de Subsdieregeling Coöperatieve Energieopwekking (SCE) en de Subsidieregeling Verduurzaming MKB (SVM). Ook in de jaren 2023 e.v. wordt structureel uit de in die jaren beschikbare subsidiemiddelen budget toegevoegd aan het RVO-budget.

Storting/onttrekking begrotingsreserves

Storting in begrotingsreserve duurzame energie en klimaattransitie

De geplande meerjarige terugstorting van de tijdelijke onttrekking aan de reserve duurzame energie en klimaattransitie die tussen 2015-2020 heeft plaatsgevonden (€ 66,3 mln per jaar) wordt vervangen door een toevoeging aan het SDE++-budget. De storting wordt daarom in de jaren 2022 tot en met 2026 jaarlijks met € 66,3 mln verlaagd, het gehele budget wordt toegevoegd aan het SDE++-budget.

Ontvangsten

Opbrengst heffing ODE

In recente jaren werden er meer ODE-ontvangsten gerealiseerd dan er als ontvangsten in de EZK-begroting is opgenomen, omdat de verhoging van de belastingvermindering alleen ten laste van de Energiebelasting (EB) is gebracht en niet (ook) ten laste van de ODE. Daarom worden de huidige (netto) ontvangsten met € 214 mln opgehoogd naar de daadwerkelijk verwachte (bruto) ontvangsten.

Onttrekking reserve duurzame energie en klimaattransitie

In de Startnota van het nieuwe kabinet is opgenomen dat de reserve duurzame energie en klimaattransitie deels «leeggeboekt» zou worden, dat wil zeggen dat een deel € 1.572 mln van het in de reserve beschikbare saldo in 2022 aan de reserve wordt onttrokken en toegevoegd aan het SDE++-budget. Zie ook de toelichting op de reserves.

ETS-ontvangsten

Door de gestegen prijzen voor emissierechten wordt de raming van de ETS-ontvangsten met € 400 mln opgehoogd.

Diverse ontvangsten

In 2022 wordt circa € 5,1 mln aan extra ontvangsten verwacht, deels door terugbetaling door RVO.nl van te veel ontvangen voorschotten op de uitvoeringskosten in 2021 (€ 3,3 mln), deels door storting door de NEa van boete-inkomsten die in 2021 ontvangen zijn.

Toelichting op de Begrotingsreserves

Tabel 19 Begrotingsreserve Duurzame energie (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

3.979.230

+ Storting

 

– Onttrekking

‒ 1.572.000

Stand per 31/12/2022

2.407.230

De begrotingsreserve voor duurzame energie is bestemd voor onbesteed gebleven middelen als gevolg van vertraging bij of het niet doorgaan van projecten waaraan subsidie is toegekend op basis van de MEP, de SDE, de SDE+, de SDE++, de HER of de ISDE. Via de reserve blijven deze middelen ook in de toekomst beschikbaar voor het stimuleren van hernieuwbare energieproductie of CO2-reductie. Bij de Startnota van het huidige kabinet is besloten € 1.572 mln aan de reserve te onttrekken en toe te voegen aan het meerjarig voor de SDE++ beschikbare budget. Gelet op de sterk gestegen energieprijzen is de verwachting dat in 2022 een aanzienlijke storting in de reserve zal plaatsvinden. In de Ontwerpbegroting 2023 zal hiervan een eerste inschatting worden gemaakt.

Tabel 20 Begrotingsreserve Aardwarmte (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

18.056

+ Storting

557

– Onttrekking

 

Stand per 31/12/2022

18.613

De begrotingsreserve voor de garantieregeling Aardwarmte is bedoeld om het budget voor het mogelijk uitbetalen van verliesdeclaraties meerjarig in te kunnen zetten en een eventuele mismatch in de tijd tussen inkomsten (premies) en uitgaven (verliesdeclaraties) op te vangen. Om gebruik te kunnen maken van de garantieregeling Aardwarmte betalen marktpartijen een kostendekkende premie aan de uitvoerder van de regeling (RVO.nl) die wordt gestort in de begrotingsreserve. De uit te betalen verliesdeclaraties worden onttrokken aan de reserve.

Tabel 21 Begrotingsreserve aan NRG verstrekte leningen (bedragen x € 1.000)

Stand 1/1/2022

6.600

+ Storting

 

– Onttrekking

 

Stand per 31/12/2022

6.600

De middelen in de begrotingsreserve risicopremie ECN/NRG zullen worden aangesproken als ECN – al dan niet tijdelijk – (gedeeltelijk) niet kan voldoen aan de terugbetalingsverplichtingen volgens de afgesloten leningsovereenkomst.

3.5 Beleidsartikel 5 Een veilig Groningen met perspectief

Budgettaire gevolgen van beleid
Tabel 22 Budgettaire gevolgen van beleid art. 5 Een veilig Groningen met perspectief (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

945.961

80.500

1.026.461

8.460.847

9.487.308

2.299.815

1.658.896

929.404

631.032

          

Uitgaven

947.011

80.500

1.027.511

8.463.047

9.490.558

2.302.015

1.661.096

931.604

631.032

          

Subsidies (regelingen)

0

75.000

75.000

687.428

762.428

282.499

143.550

98.550

8.000

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

0

75.000

75.000

32.000

107.000

73.000

13.000

8.000

8.000

Geestelijke bijstand/overige

0

 

0

550

550

550

550

550

 

Duurzaam herstel

0

 

0

10.000

10.000

125.000

125.000

90.000

 

Woonbedrijf

0

 

0

3.028

3.028

1.949

   

Diverse subsidies versterken

0

 

0

9.050

9.050

    

Bestuursakkoord

0

 

0

632.800

632.800

82.000

5.000

  
          

Inkomensoverdrachten

0

0

0

1.544

1.544

0

0

0

0

Tegemoetkoming aan huurders

   

1.544

1.544

    
          

(Schade)vergoeding

698.750

5.500

704.250

‒ 6.250

698.000

147.426

221.092

299.404

206.800

Schadevergoedingen

500.000

 

500.000

‒ 24.000

476.000

64.926

211.092

289.404

206.800

Vergoeding waardedaling Groningen

116.000

 

116.000

‒ 16.000

100.000

10.000

   

Vergoeding immateriële schade Groningen

75.000

 

75.000

0

75.000

60.000

   

Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties

1.500

 

1.500

0

1.500

    

Herbeoordeling waardedaling

0

 

0

25.000

25.000

    

Vastgelopen dossiers

6.250

 

6.250

8.750

15.000

12.500

10.000

10.000

 

Vergoeding zelf aangebrachte voorzieningen

0

5.500

5.500

 

5.500

    
          

Opdrachten

2.380

0

2.380

7.519.658

7.522.038

1.972.510

1.350.202

603.144

594.962

Werkbudget

2.380

 

2.380

13.070

15.450

14000

13000

9775

6500

Versterkingsoperatie

0

 

0

460.176

460.176

720.098

706.290

567.457

578.462

Bestuursakkoord

0

 

0

22.500

22.500

22.500

20.000

20.000

10.000

Versterken industrie

0

 

0

982

982

982

982

982

 

Nieuwbouwregeling

0

 

0

4.930

4.930

4.930

4.930

4.930

 

Vergoeding Norg akkoord

0

 

0

7.018.000

7.018.000

1.210.000

605.000

  
          

Vermogensverschaffing/-onttrekking

0

0

0

0

0

‒ 397.264

‒ 387.880

‒ 317.930

‒ 317.530

Kapitaalinjectie EBN

0

 

0

 

0

‒ 397.264

‒ 387.880

‒ 317.930

‒ 317.530

          

Bijdrage aan agentschappen

239.631

0

239.631

‒ 2.450

237.181

98.024

138.257

135.206

71.500

Bijdrage RVO.nl

237.631

 

237.631

‒ 2.450

235.181

98.024

138.257

135.206

71.500

Bijdrage aan Instituut Mijnbouwschade Groningen

2.000

 

2.000

 

2.000

    
          

Bijdrage aan ZBO’s/RWT’s

1.050

0

1.050

500

1.550

350

350

350

0

TNO publieke SDRA

1.050

 

1.050

500

1.550

350

350

350

 
          

Bijdrage aan medeoverheden

2.200

0

2.200

258.117

260.317

192.470

190.025

107.880

62.300

Versterken

2.200

 

2.200

0

2.200

    

Nationaal Programma Groningen

0

 

0

105.000

105.000

65.000

64.000

63.000

61.000

Compensatie gemeenten en provincie

0

 

0

15.195

15.195

11.595

7.440

  

Bestuursakkoord

0

 

0

135.922

135.922

112.475

116.185

42.480

 

Integrale programma's Bestuursakkoord

0

 

0

2.000

2.000

3.400

2.400

2.400

1.300

          

Bijdrage aan (internationale) organisaties

3.000

0

3.000

4.500

7.500

6.000

5.500

5.000

5.000

Organisatie- en programmabudget ACVG

3.000

 

3.000

 

3.000

    

Bijdrage Commissie Bijzondere Situaties

0

 

0

1.500

1.500

3.000

3.000

3.000

3.000

Raad voor Rechtspraak

0

 

0

3.000

3.000

3.000

2.500

2.000

2.000

          

Ontvangsten

1.034.281

0

1.034.281

6.518.735

7.553.016

4.618.857

2.424.727

1.211.321

893.756

Schadevergoedingen

490.625

 

490.625

297.819

788.444

42.053

173.695

268.971

226.596

Uitvoeringskosten Schade

226.356

 

226.356

216.947

443.303

67.109

115.520

122.593

79.418

Dividenduitkering EBN

0

 

0

2.800.000

2.800.000

2.650.000

1.200.000

200.000

 

Dividenduitkering GasTerra

4.000

 

4.000

0

4.000

    

Mijnbouwwet

55.000

 

55.000

2.141.500

2.196.500

1.219.500

263.000

65.000

65.000

Vergoeding waardedaling Groningen

190.750

 

190.750

358.262

549.012

3.500

2.500

  

Vergoeding immateriële schade Groningen

65.000

 

65.000

‒ 8.244

56.756

45.000

15.000

  

Ontvangsten publieke SDRA

1.050

 

1.050

859

1.909

350

350

350

 

Versterken

1.500

 

1.500

151

1.651

‒ 70

‒ 70

‒ 70

 

Diverse ontvangsten

0

 

0

990

990

    

Ontvangsten NAM Versterkingskosten NCG

0

 

0

680.521

680.521

561.485

624.802

524.547

497.742

Ontvangsten Nationaal Programma Groningen (NAM)

0

 

0

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

25.000

Ontvangsten Nieuwbouwregeling

0

 

0

4.930

4.930

4.930

4.930

4.930

 
Tabel 23 Uitsplitsing verplichtingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

945.961

80.500

1.026.461

8.460.847

9.487.308

2.299.815

1.658.896

929.404

631.032

waarvan garantieverplichtingen

0

 

0

 

0

    

waarvan overige verplichtingen

945.961

80.500

1.026.461

8.460.847

9.487.308

2.299.815

1.658.896

929.404

631.032

Budgetflexibiliteit

Na overheveling van de BZK-middelen is van het totale uitgavenbudget in 2022 op artikel 5 bijna 100% juridisch verplicht. Dit is het geval omdat de meeste uitgaven op artikel 5 een verplichting zijn op basis van wettelijke en ministeriële regelingen. Daarbij is eveneens de grootste uitgavenpost in 2022 (Norg akkoord) juridisch verplicht.

Toelichting

Bij het aantreden van het kabinet is besloten om de uitgaven en ontvangsten voor de schadeafhandeling en versterkingsoperatie in Groningen onder te brengen op één begroting. De middelen die voor de versterkingsoperatie op de BZK-begroting stonden zijn overgeheveld naar de EZK-begroting.

Tabel 24 maakt inzichtelijk welk deel van de uitgavenmutaties van de eerste suppletoire begroting samenhangen met de herverkaveling van budget van BZK naar EZK. Tabel 25 maakt dit inzichtelijk voor de ontvangstenmutaties. Het ‘herverkaveling budget’ van tabel 24 bevat eveneens de € 250 mln voor de woningverbeteringssubsidie in 2022. De vastgestelde begroting betreft de stand ontwerpbegroting EZK 2022 inclusief de mutaties van de zesde incidentele suppletoire begroting 2022 en de Nota van Wijziging hierop. Van de overige mutaties eerste suppletoire begroting wordt een aanzienlijk bedrag verklaard door de vergoeding Norg akkoord, zowel voor wat betreft de uitgaven- als de ontvangstenmutaties.

Tabel 24 Uitsplitsing uitgavenmutaties eerste suppletoire begroting herverkaveling BZK en overige mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

Vastgestelde begroting 2022 na ISB's (uitgaven)

1.027.511

796.700

647.416

397.616

392.466

Herverkaveling budget Groningen van BZK naar EZK

1.520.608

831.919

778.271

760.737

758.580

Overige mutaties 1e suppletoire

6.942.439

1.470.096

882.825

170.867

‒ 127.548

Stand 1e suppletoire begroting 2022

9.490.558

3.098.715

2.308.512

1.329.220

1.023.498

Tabel 25 Uitsplitsing ontvangstenmutaties eerste suppletoire begroting herverkaveling BZK en overige mutaties (bedragen x € 1.000)
 

2022

2023

2024

2025

2026

Vastgestelde begroting 2022 na ISB's (ontvangsten)

1.034.281

550.958

318.575

154.093

103.075

Herverkaveling budget Groningen van BZK naar EZK

490.000

661.000

661.000

661.000

661.000

Overige mutaties 1e suppletoire

6.028.735

3.957.857

1.763.727

550.321

232.756

Stand 1e suppletoire begroting 2022

7.553.016

5.169.815

2.743.302

1.365.414

996.831

Verplichtingen

Voor een toelichting op de verplichtingen wordt verwezen naar de toelichting op de uitgaven.

Uitgaven

Subsidies

Verduurzamingsopgave uit aardgasbaten

Recentelijk is de tijdelijke verlenging van de waardevermeerderingsregeling aangekondigd (Kamerstuk 33 529, nr. 1003). Bij de VJN worden middelen overgeheveld voor de aangepaste voortzetting van de regeling na 1 oktober. In tegenstelling tot de naam van het instrument wordt dit niet gedekt uit aardgasbaten, maar uit bestaande (risico)reserveringen voor Groningen op de aanvullende post van het Ministerie van Financiën.

Duurzaam herstel

Op basis van een amendement op de Tijdelijke wet Groningen (onderdeel versterken) krijgt het IMG de taak om schade duurzaam te herstellen. Medio 2022 wordt meer duidelijkheid verwacht hoe het IMG invulling geeft aan de uitvoering van deze taak en het daarvoor benodigde budget. Hiervoor wordt nu € 350 mln gereserveerd. Dit jaar is er enkel sprake van aanloopkosten (€ 10 mln).

Bestuursakkoord

Middelen voor het bestuursakkoord worden overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK (totaal circa € 610 mln), waaronder € 250 mln voor de woningverbeteringssubsidie. Ook worden middelen voor het bestuursakkoord opgevraagd die op de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën staan (totaal circa € 104 mln). Tot slot vallen hier ook de extra impassingskosten onder die een waterbedrijf moet maken door het verplaatsen van een woonwijk (€ 5 mln).

Schade (vergoedingen)

Schadevergoedingen

De ramingen voor schade worden ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de fysieke schadebetalingen bijgesteld. Ook worden middelen toegevoegd voor de kosten voor bijstand bij bezwaar en beroep (o.b.v. novelle versterken).

Vergoeding waardedaling Groningen

De raming voor schade wordt ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de vergoedingen voor waardedaling bijgesteld.

Vergoeding immateriële schade Groningen

De ramingen voor schade worden ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de immateriële schadebetalingen bijgesteld.

Herbeoordeling waardedaling

Vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van Financiën wordt € 25 mln opgevraagd voor de tegemoetkoming voor bewoners die een lagere schadevergoeding voor waardedaling hebben ontvangen van de NAM, dan nu zou worden toegekend door IMG.

Opdrachten

Werkbudget

Vanuit het Ministerie van BZK worden middelen overgeboekt voor het werk- en onderzoeksbudget. Ook worden middelen opgevraagd vanuit de Aanvullende Post bij het Ministerie van FIN.

Versterkingsoperatie

Vanuit het Ministerie van BZK worden middelen overgeboekt voor de versterkingsoperatie. Ook wordt de raming van deze versterkingsoperatie geactualiseerd. Tot slot worden middelen overgeboekt vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van FIN (ca. € 34 mln over 2022 en 2023).

Bestuursakkoord

De knelpuntenpot van het NCG wordt overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK. Ook worden middelen toegevoegd vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van Financiën.

Vergoeding Norg akkoord

Conform de afspraken in het Norg akkoord betaalt de Staat een vergoeding aan NAM. De berekeningswijze van de vergoeding is vastgesteld in arbitrage, de hoogte van de vergoeding is afhankelijk van de gasprijs. Over de vergoeding moet btw worden betaald (Kamerstuk 33 529, nr. 997).

Vermogensverschaffing/-onttrekking

Kapitaalinjectie EBN

Door de hogere gasbaten is de financiële positie van EBN verbeterd ten opzichte van vorig jaar. Daarom wordt de vorig jaar geraamde kapitaalstorting naar beneden bijgesteld.

Bijdrage aan agentschappen

Bijdrage aan RVO.nl

RVO levert het personeel en de ondersteuning voor het IMG. De ramingen voor schade worden ieder jaar geactualiseerd. Naar aanleiding daarvan wordt ook het in de EZK-begroting opgenomen bedrag voor de uitvoeringskosten van het IMG bijgesteld.

Bijdrage aan medeoverheden

Nationaal Programma Groningen

Middelen voor het Nationaal Programma Groningen (NPG) worden overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK (totaal ca. € 125 mln). Ook worden middelen toegevoegd vanuit de Aanvullende Post van het Ministerie van FIN (totaal ca. € 233 mln).

Compensatie gemeenten en provincies

Middelen voor compensatie aan gemeenten en provincies worden overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK.

Bestuursakkoord

Vanuit het Ministerie van BZK en de Aanvullende Post bij het Ministerie van BZK worden middelen overgeboekt voor het gebiedsfonds deelclustering (blok B van de bestuurlijke afspraken, totaal ca. € 248 mln) en het gebiedsfonds (blok D van de bestuurlijke afspraken, totaal ca. € 160 mln).

Ontvangsten

Schadevergoedingen

De uitgaven voor de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor fysieke schade worden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor fysieke schade uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.

Uitvoeringskosten schade

De uitgaven voor uitvoeringskosten van de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven worden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor fysieke schade uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.

Dividenduitkering EBN

Vanwege hogere opbrengsten uit de gaswinning en de vergoeding uit het Norg akkoord kan EBN dividend uitkeren.

Mijnbouwwet

Vanwege hogere opbrengsten uit de gaswinning en de vergoeding uit het Norg akkoord zijn er extra opbrengsten onder de Mijnbouwwet.

Vergoeding waardedaling Groningen

De uitgaven voor de vergoeding voor waardedaling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven worden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor waardedaling uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.

Vergoeding immateriële schade

De uitgaven voor de schadeafhandeling worden via een heffing bij NAM in rekening gebracht. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor immateriële schade worden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor immateriële schade uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.

Ontvangsten NAM versterkingskosten NCG

Naast de uitgaven worden ook de ontvangsten van de versterkingsoperatie overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK. Als gevolg van de bijstelling van de uitgaven voor deze versterkingsoperatieworden ook de ontvangsten van NAM bijgesteld. Daarnaast is in 2021 ook een deel van de ontvangsten van de NAM die samenhangen met de uitgaven voor de versterkingsoperatie uitgesteld. De ontvangsten die worden verwacht in 2022 worden nu geboekt op de EZK-begroting.

Ontvangsten Nationaal Programma Groningen (NAM)

De ontvangsten die samenhangen met het NPG worden overgeboekt vanuit het Ministerie van BZK.

4 Niet-beleidsartikelen

4.1 Artikel 40 Apparaat Kerndepartement

Tabel 26 Apparaatsuitgaven Kerndepartement (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022(1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

302.285

100

302.385

209.098

511.483

185.981

184.430

171.816

153.156

          

Uitgaven

302.285

100

302.385

209.098

511.483

185.981

184.430

171.816

153.156

          

Personele uitgaven

         

eigen personeel

192.163

 

192.163

11.230

203.393

10.695

10.494

8.997

3.949

inhuur externen

10.048

 

10.048

2.599

12.647

570

   

overige personele uitgaven

8.164

 

8.164

‒ 1.186

6.978

‒ 1.164

‒ 1.092

‒ 1.060

‒ 1.055

          

Materiële uitgaven

         

ICT

18.829

 

18.829

7.207

26.036

3.898

3.843

4.570

6.000

bijdrage aan SSO's

13.382

 

13.382

 

13.382

    

DICTU

20.200

 

20.200

 

20.200

    

overige materiële uitgaven

39.499

100

39.599

189.248

228.847

171.982

171.185

159.309

144.262

          

Ontvangsten

25.294

0

25.294

154.178

179.472

112.254

108.298

102.698

94.033

ACM

17.902

 

17.902

 

17.902

    

SoDM

3.150

 

3.150

 

3.150

    

CPB

1.643

 

1.643

 

1.643

    

kerndepartement

2.599

 

2.599

23.303

25.902

    

NCG

   

130.875

130.875

112.254

108.298

102.698

94.033

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Personele uitgaven

Er is € 12,6 mln toegevoegd aan de personeelsbudgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze toevoeging aan budgetten komt onder andere door de verhoging van het personeelsbudget voor beleidsdirecties (€ 2,4 mln), het langer actief houden van de Corona-unit (€ 0,9 mln). Tevens is er budget toegevoegd aan de personele budgetten van directie communicatie (€ 0,7 mln), Bureau Bestuursraad (€ 0,6 mln) en directie Europese en Internationale zaken (€ 0,6 mln).

Materiële uitgaven

Er is € 196 mln toegevoegd aan de materiële budgetten van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat. Deze toevoeging van budgetten komt voornamelijk door ‘door te verdelen’ uitvoeringsbudgetten (€ 182 mln) vanuit onder andere het klimaatfonds, Groningendossier en herverkaveling van het Nationaal Coördinator Groningen (NCG) vanuit BZK. Tevens zijn er naar aanleiding van de kabinetsreactie Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK), middelen beschikbaar gesteld voor het op orde brengen van de informatiehuishouding (€ 9,1 mln).

Ontvangsten

Aan de ontvangst budgetten van het kerndepartement is € 154 mln toegevoegd. Deze toevoeging van budgetten is met name veroorzaakt doordat het Nationaal Coördinator Groningen (NCG) als nieuw onderdeel is toegevoegd (€ 131 mln). Verder komt de verhoging van de ontvangsten door de verplichte afromingen van het eigen vermogen van DICTU (€ 15,6 mln), RVO (€ 6,6 mln) en NEa (€ 1 mln).

4.2 Artikel 41 Nog onverdeeld

Tabel 27 Nog onderdeeld (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerpbegroting 2022 (1)

Mutaties via NvW, moties, amendementen en ISB's (2)

Vastgestelde begroting 2022 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting (5) = (3) + (4)

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

Verplichtingen

0

0

0

82.460

82.460

78.622

76.321

71.152

69.983

          

Uitgaven

0

0

0

82.460

82.460

78.622

76.321

71.152

69.983

          

Loonbijstelling

0

0

0

28.660

28.660

28.443

27.791

27.373

27.217

programma

   

28.660

28.660

28.443

27.791

27.373

27.217

apparaat

         
          

Prijsbijstelling

0

0

0

53.800

53.800

50.179

48.530

43.779

42.766

programma

   

53.800

53.800

50.179

48.530

43.779

42.766

apparaat

         
          

Onvoorzien

0

0

0

0

0

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting op de verplichtingen en uitgaven

Loon- en prijsbijstelling

Bij Voorjaarsnota 2022 is de loon- en prijsbijstellingstranche 2022 uitgedeeld. De loonbijstelling betreft de vergoeding voor de stijging van de contractloonontwikkeling en de stijging van de sociale lasten voor de overheidswerkgever. De prijsbijstelling betreft de verwerking van de stijging van de diverse prijsindexen. De loon- en prijsbijstellingstranche 2022 zal bij de eerst volgende begrotingsronde uitgedeeld worden aan de relevante loon- en prijsgevoelige onderdelen.

5 Agentschappen

5.1 Agentschap Telecom (AT)

Tabel 28 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap AT Eerste suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

63.706

9.750

73.456

waarvan omzet moederdepartement

34.299

8.702

43.001

waarvan omzet overige departementen

4.579

1.048

5.627

waarvan omzet derden

24.828

0

24.828

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

63.706

9.750

73.456

    

Lasten

   

Apparaatskosten

59.931

9.750

69.681

Personele kosten

38.022

6.229

44.251

waarvan eigen personeel

28.973

5.108

34.080

waarvan inhuur externen

6.567

1.121

7.688

waarvan overige personele kosten

2.483

0

2.483

Materiële kosten

21.909

3.522

25.430

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan bijdrage aan SSO's

13.273

0

13.273

waarvan overige materiële kosten

8.636

3.522

12.157

Rentelasten

100

0

100

Afschrijvingskosten

3.600

0

3.600

Materieel

2.000

0

2.000

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

2.000

0

2.000

Immaterieel

1.600

0

1.600

Overige lasten

75

0

75

waarvan dotaties voorzieningen

75

0

75

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

63.706

9.750

73.456

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

In maart 2022 zijn de uitvoeringsofferte en toezichtofferte goedgekeurd. De offertes omvatten een hogere omzet dan begroot. Dat komt vanwege beoogde intensiveringen op bestaande taken. Dit houdt in dat er € 8,7 mln extra omzet is vastgesteld. Dit bestaat uit: € 0,5 mln Vergunningvrij, € 0,7 mln Artificial Intelligence, € 55.000 beveiliging Repressief, € 36.000 Toezicht ruimtevaart, € 1,1 mln beleidsondersteuning uitvoering, € 82.000 uitvoering ruimtevaart, € 0,3 mln Dynamisch Spectrum Management & Sharing, € 1,2 mln Veilingprojecten en € 4 mln voor Afbouw Salderingsregeling.

Omzet overige departementen

In 2022 is de offerte (voorbereiding) Wet Digitale Overheid goedgekeurd met BZK als opdrachtgever. De totale omzet bedraagt € 1 mln.

Toelichting op de lasten

Personele kosten

De totale personele kosten zijn conform offertes en liggen in lijn met de opbouw zoals bekend vanuit de begroting. De totale personele kosten bestaan uit ambtelijk personeel (82%) en extern personeel (18%), eveneens conform begroting 2022.

Materiële kosten

De materiële kosten zijn één op één afgeleid van de offerte en de beoogde materiële lasten benodigd om de taak ten uitvoer te brengen.

Tabel 29 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2022 + depositorekeningen

10.639

3.319

13.958

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

63.706

9.750

73.456

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 60.106

‒ 9.750

‒ 69.857

2.

Totaal operationele kasstroom

3.600

0

3.600

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 5.750

0

‒ 5.750

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 5.750

0

‒ 5.750

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

0

0

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 4.101

0

‒ 4.101

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

5.750

0

5.750

4.

Totaal financieringskasstroom

1.649

0

1.649

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)

10.137

3.319

13.457

     

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De suppletoire begroting heeft geen effect op het saldo van het kasstroomoverzicht. De mutaties bevinden zich binnen de operationele kasstroom met een saldo van nul.

5.2 Dienst ICT Uitvoering (DICTU)

Tabel 30 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap DICTU Eerste suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

320.162

34.137

354.300

waarvan omzet moederdepartement

212.582

24.168

236.750

waarvan omzet overige departementen

105.725

9.969

115.695

waarvan omzet derden

1.855

0

1.855

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

320.162

34.137

354.300

    

Lasten

   

Apparaatskosten

296.507

35.787

332.295

Personele kosten

193.450

35.787

229.237

waarvan eigen personeel

89.900

6.404

96.304

waarvan inhuur externen

99.600

29.383

128.983

waarvan overige personele kosten

3.950

0

3.950

Materiële kosten

103.057

0

103.057

waarvan apparaat ICT

29.494

0

29.494

waarvan bijdrage aan SSO's

21.100

0

21.100

waarvan overige materiële kosten

52.463

0

52.463

Rentelasten

5

0

5

Afschrijvingskosten

23.150

‒ 1.650

21.500

Materieel

12.000

3.000

15.000

waarvan apparaat ICT

12.000

3.000

15.000

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

0

0

0

Immaterieel

11.150

‒ 4.650

6.500

Overige lasten

500

0

500

waarvan dotaties voorzieningen

500

0

500

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

320.162

34.137

354.300

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting op de baten

In de ontwerpbegroting 2022 werd er van uit gegaan dat de hogere omzet in 2021 incidenteel van aard was. Inmiddels is duidelijk dat deze stijging structureel van aard is en vraag naar ICT diensten van DICTU blijft toenemen. De stijging van de omzet moederdepartement van 24,2 mln komt voort uit groeiende vraag naar werkplekdiensten door Corona gerelateerde groei bij afnemers en meer ontwikkelopdrachten (o.a. door rijksdigitalisering en overheid op orde). In de ontwerpbegroting 2022 werd een daling verwacht van de omzet als gevolg van de implementatie van de bedrijfsstrategie. Het outsourcen van ontwikkeltrajecten van Rijkszaak is ingezet, maar de sterk stijgende vraag naar dienstverlening maakt dat deze daling niet zichtbaar is.

De stijging bij de omzet bij overige departementen met 10 mln wordt voornamelijk veroorzaakt door een stijgende vraag naar het product Applicatiediensten bij het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties.

Toelichting op de lasten

Om aan de gestegen vraag naar ICT-dienstverlening te kunnen voldoen nemen de personele kosten toe met € 35,8 mln ten opzichte van de ontwerpbegroting. Door de toename van de opdrachtenportefeuille door nieuwe opdrachten met specifieke ICT-expertise vangt DICTU de benodigde extra capaciteit in eerste instantie op door de benodigde ICT expertise extern in te huren (€ 29,4 mln). Voor de toekomst wordt gekeken naar het in de markt zetten van aanbestedingen die de reguliere beheer- en ontwikkeltaken kunnen opvangen als een belangrijke maatregel om de externe inhuur te beperken.

Tabel 31 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2022 + depositorekeningen

23.980

7.127

31.107

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

320.162

34.137

354.300

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 297.012

‒ 35.787

‒ 332.800

2.

Totaal operationele kasstroom

23.150

‒ 1.650

21.500

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 30.000

4.500

‒ 25.500

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 30.000

4.500

‒ 25.500

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 15.700

‒ 15.700

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 23.150

1.650

‒ 21.500

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

30.000

‒ 4.500

25.500

4.

Totaal financieringskasstroom

6.850

‒ 18.550

‒ 11.700

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)

23.980

‒ 8.573

15.407

     

Toelichting op het kasstroomoverzicht

De eenmalige uitkering aan het moederdepartement van € 15,7 mln betreft een afroming van het Eigen Vermogen in verband met overschrijding van de toegestane maximale omvang van 5%.

5.3 Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO.nl)

Tabel 32 Exploitatieoverzicht Baten-lastenagentschap RVO. nl Eerste suppletoire begroting 2022 (bedragen x € 1.000)

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

Baten

   

Omzet

841.437

208.326

1.049.763

waarvan omzet moederdepartement

413.763

140.910

554.673

waarvan omzet overige departementen

394.382

67.416

461.798

waarvan omzet derden

33.292

0

33.292

Rentebaten

0

0

0

Vrijval voorzieningen

0

0

0

Bijzondere baten

0

0

0

Totaal baten

841.437

208.326

1.049.763

    

Lasten

   

Apparaatskosten

831.337

208.326

1.039.663

Personele kosten

461.393

95.733

557.127

waarvan eigen personeel

361.805

29.577

391.382

waarvan inhuur externen

85.672

64.211

149.883

waarvan overige personele kosten

13.916

1.945

15.862

Materiële kosten

369.944

112.592

482.536

waarvan apparaat ICT

5.609

0

5.609

waarvan bijdrage aan SSO's

169.752

22.028

191.779

waarvan overige materiële kosten

194.583

90.565

285.147

Rentelasten

0

0

0

Afschrijvingskosten

10.100

0

10.100

Materieel

100

0

100

waarvan apparaat ICT

0

0

0

waarvan overige materiele afschrijvingskosten

100

0

100

Immaterieel

10.000

0

10.000

Overige lasten

0

0

0

waarvan dotaties voorzieningen

0

0

0

waarvan bijzondere lasten

0

0

0

    

Totaal lasten

841.437

208.326

1.049.763

    

Saldo van baten en lasten gewone bedrijfsuitoefening

0

0

0

Agentschapsdeel Vpb-lasten

0

0

0

    

Saldo van baten en lasten

0

0

0

Toelichting op de baten

Omzet moederdepartement

De totale mutatie in de omzet vanuit het moederdepartement bedraagt € 140,9 mln. Deze mutatie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • De omzet vanuit het DG Bedrijfsleven & Innovatie (B&I) stijgt met € 89,5 mln. Het overgrote deel hiervan is te herleiden naar de in mei 2021 reeds bestaande Coronaregelingen die uiteindelijk in 2022 nog zijn gecontinueerd of die pas half 2021 zijn ingevoerd en doorlopen in 2022. Ook is er middels de veegbrieven in 2021 nog een groot aantal «reguliere» opdrachten toegevoegd aan de bundel, die uiteindelijk in 2022 ook tot de opdracht zijn gaan behoren. De BAR en impulsaanpak Winkelgebieden zijn hiervan de belangrijkste voorbeelden.

 • De omzet vanuit het DG Klimaat en Energie (K&E) stijgt met € 37,1 mln. De toename komt voornamelijk door intensivering bij Investeringssubsidie Duurzame Energie en Energiebesparing (ISDE), Waterstof, Bureau Energieprojecten en Commissie mijnbouwschade. Daarnaast zijn Adviescollege Veiligheid Groningen (ACVG) en Programma Infrastructuur Duurzame Industrie (PIDI) overgeheveld naar K&E. Verder hebben wij een opdracht gekregen voor Programma Energiesysteem (PES).

 • De omzet aan de Instituut Mijnbouwschade Groningen (IMG) is gelijk aan de raming van de ontwerpbegroting.

 • De toename van de opdracht Chief Economist (€ 3,2 mln) komt voornamelijk door de aanvullende opdrachten Beter Aanbesteden en het Nationaal Groeifonds.

 • De omzet Overig is € 11,1 mln hoger dan begroot. Deze omzet bestaat voornamelijk uit de opdracht voor het Inkoop Uitvoeringscentrum, de opdracht Unit omgevingskennis en Concordaat/END.

Omzet overige departementen

De totale mutatie in de omzet van overige departementen bedraagt € 67,4 mln. Deze mutatie is opgebouwd uit de volgende onderdelen:

 • De opdracht vanuit het Ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit is € 47,4 mln hoger dan geraamd. Deze stijging wordt veroorzaakt door de autonome groei van de reguliere opdracht vanuit 2021, daarnaast is er een aanvullende opdracht afgegeven voor Gemeenschappelijk Landbouwbeleid 23 van € 7,3 mln. Verder zijn er vooralsnog in 2022 geen grote nieuwe opdrachten bij gekomen. Diverse bestaande regelingen hebben een groter budget gekregen.

 • De omzet van het Ministerie van Buitenlandse Zaken is gelijk aan de raming in de ontwerpbegroting.

 • De opdracht vanuit het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties is uitgebreid met € 4,5 mln, wat met name te verklaren is door de opdrachten voor het klimaatakkoord

 • De opdracht vanuit het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat stijgt met € 7,7 mln. Dit wordt met name veroorzaakt door aanpassing aan de definitieve opdracht 2022 (€ 5,0 mln), waaronder het programma Partners voor Water 5. Daarnaast is sprake van een aanvullende opdracht voor de Tijdelijke Subsidieregeling Vuurwerkverbod COVID-19 2021 (€ 0,3 mln), de Subsidieregeling Walstroom Zeeschepen (€ 0,3 mln) en verschillende andere opdrachten (€ 2 mln).

 • De omzet van de andere departementen stijgt met € 7,8 mln door bijstelling aan de definitieve opdrachten. De grootste mutatie vindt plaats bij het Ministerie Justitie en Veiligheid. Dit bestaat uit de Waterschade Limburg (€3,4 mln). Andere stijgingen vinden plaats bij het Ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport wat voortkomt uit meerwerk dat grotendeels ligt bij de Subsidieregeling Ondersteuning Wijkverpleging (€ 1,8 mln), en het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid wat grotendeels bestaat uit de Subsidieregeling Praktijkleren (€ 1,1 mln). Ten slotte is de definitieve opdracht van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap hoger dan begroot (€ 1,1 mln), en diverse overige opdrachten € 0,4 mln hoger dan begroot.

Omzet derden

De totale omzet derden is gelijk aan de raming in de ontwerpbegroting.

Bijzondere baten

Zoals ook het geval ten tijde van de ontwerpbegroting 2022 verwacht RVO geen ontvangsten in het kader van bijzondere baten.

Toelichting op de lasten

De baten en lasten stijgen beide met € 208,3 mln. De toename van het opdrachtvolume zoals hierboven toegelicht leidt tot hogere uitvoeringskosten. Dit vertaalt zich in een stijging van de personele lasten (€ 95,7 mln), waarbij zowel hogere kosten voor ambtelijk personeel (€ 29,6 mln) als hogere kosten voor externe inhuur (€ 64,2 mln) zijn geraamd. De materiële kosten nemen toe met € 112,6 mln. De materiële kosten zijn onder te verdelen in directe en indirecte kosten, waarbij de directe materiële kosten verband houden met de uitvoering van opdrachten. De toename van het opdrachtenpakket leidt tot een stijging van € 90,6 mln aan overige materiële kosten. Dit geldt in mindere mate voor de toename in de bijdrage aan Shared Service Organisaties (€ 22,0 mln).

Tabel 33 Kasstroomoverzicht (bedragen x € 1.000)
 

Omschrijving

(1) Vastgestelde begroting

(2) Mutaties 1e suppletoire begroting

(3)=(1)+(2) Totaal geraamd

1.

Rekening-courant RHB 1 januari 2022 + depositorekeningen

111.896

82.752

194.648

 

Totaal ontvangsten operationele kasstroom (+)

841.437

208.326

1.049.763

 

Totaal uitgaven operationele kasstroom (-/-)

‒ 831.337

‒ 208.326

‒ 1.039.663

2.

Totaal operationele kasstroom

10.100

0

10.100

 

Totaal investeringen (-/-)

‒ 25.900

‒ 2.600

‒ 28.500

 

Totaal boekwaarde desinvesteringen (+)

0

0

0

3.

Totaal investeringkasstroom

‒ 25.900

‒ 2.600

‒ 28.500

 

Eenmalige uitkering aan moederdepartement (-/-)

0

‒ 6.600

‒ 6.600

 

Eenmalige storting door het moederdepartement (+)

0

0

0

 

Aflossingen op leningen (-/-)

‒ 22.660

12.360

‒ 10.300

 

Beroep op leenfaciliteit (+)

25.900

2.600

28.500

4.

Totaal financieringskasstroom

3.240

8.360

11.600

5.

Rekening-courant RHB 31 december 2022 (=1+2+3+4)

99.336

88.512

187.848

Toelichting op het kasstroomoverzicht

In het kasstroomoverzicht is zichtbaar dat het grotere opdrachtpakket zorgt voor hogere operationele ontvangsten en uitgaven. De eenmalige uitkering aan het moederdepartement betreft de afdracht van Eigen Vermogen volgens afspraak met de eigenaar van RVO. Ook de investeringen zijn in beperkte mate toegenomen en betreft met name de ontwikkeling van software.