Gepubliceerd: 28 juni 2022
Indiener(s): Attje Kuiken (PvdA)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-36120-V-3.html
ID: 36120-V-3

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 28 juni 2022

De vaste commissie voor Buitenlandse Zaken, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 14 juni 2022 voorgelegd aan de Minister van Buitenlandse Zaken. Bij brief van 23 juni 2022 zijn ze door de Minister van Buitenlandse Zaken beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Kuiken

Adjunct-griffier van de commissie, Konings

1

Kunt u een overzicht aan de Kamer doen toekomen waarin de extra middelen voor mensenrechten die vrij zijn gemaakt met het coalitieakkoord gedetailleerd per artikel en sub-artikel worden uiteengezet?

Antwoord:

Met het coalitieakkoord zijn extra middelen voor mensenrechten vrij gemaakt. Deze worden ingezet voor zowel een verhoging van de programma-budgetten alsook extra formatie. Aan programmamiddelen wordt structureel EUR 4 miljoen extra voor mensenrechten beschikbaar gesteld. Deze worden ingezet op artikel 1 Versterkte internationale rechtsorde onder sub-artikel 1.2 Bescherming en bevordering van mensenrechten. Van dit bedrag wordt de bijdrage aan OHCHR structureel met EUR 1 miljoen verhoogd. Verder wordt structureel EUR 3 miljoen toegevoegd aan het Mensenrechtenfonds. Jaarlijks zal beoordeeld worden voor welke (decentrale) projecten dit bedrag zal worden ingezet. Daarnaast wordt EUR 1,2 miljoen beschikbaar gesteld voor extra formatie. De middelen hiervoor zijn ondergebracht bij artikel 7 Apparaat.

2

Kunt u een overzicht aan de Kamer doen toekomen waarin de extra middelen voor het postennetwerk die vrij zijn gemaakt met het coalitieakkoord gedetailleerd per artikel en sub-artikel worden uiteengezet?

Antwoord:

Met het coalitieakkoord zijn extra middelen ter versterking van het postennetwerk beschikbaar gesteld. In 2022 is EUR 17 miljoen beschikbaar gesteld, in 2023 EUR 29 miljoen, in 2.024 EUR 40 miljoen en vanaf 2025 structureel EUR 52 miljoen. Deze middelen vallen onder artikel 7 Apparaat. Een deel van de middelen wordt ingezet voor personele versterking: EUR 8 miljoen in 2022, EUR 18 miljoen in 2023, EUR 26 miljoen in 2024 en EUR 34 miljoen vanaf 2025. Het restant wordt ingezet op materiële uitgaven op het gebied van ICT, huisvesting en bedrijfsvoering.