Gepubliceerd: 21 december 2021
Indiener(s): Henk Kamp (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35997-2.html
ID: 35997-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

A ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Artikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht.

De Minister van Defensie, H.G.J. Kamp

B ARTIKELGEWIJZE TOELICHTING BIJ DE BEGROTINGSARTIKELEN

1. Leeswijzer

Uitgangspunt bij de tabel budgettaire gevolgen van beleid is dat per artikel de beleidsmatige- en technische mutaties toegelicht worden vanaf € 2,5 miljoen of wanneer deze politiek relevant zijn.

2. Beleid

Overzicht belangrijke verplichtingenmutaties

De mutaties in deze incidentele suppletoire begroting hebben enkel betrekking op de verplichtingen. Voor de toelichting op de afzonderlijke wijzigingen wordt verwezen naar betreffende artikelen. Ten aanzien van de uitgaven en ontvangsten zijn er in voorliggende eerste incidentele suppletoire begroting geen mutaties.

De in deze incidentele suppletoire begroting opgenomen wijzigingen in de verplichtingen zijn aanvullend op de wijzigingen die in de Kamerbrief over de budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) sinds de tweede suppletoire begroting 2021 zijn toegelicht (13 december, met kenmerk 2021D49519).

Tabel 1 Overzicht van de verplichtingenmutaties (incidentele suppletoire begroting inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. 1e en 2e suppletoire begroting

Mutaties incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.245.226

12.132.185

162.440

25.000

0

0

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Inzet

196.886

227.635

2.157

0

0

0

2

Koninklijke Marine

1.037.190

827.190

15.319

0

0

0

3

Koninklijke Landmacht

1.367.570

1.367.570

6.002

15.000

0

0

4

Koninklijke Luchtmacht

693.057

693.057

12.652

0

0

0

5

Koninklijke Marechaussee

507.200

507.200

8.069

0

0

0

7

Defensie Materieel Organisatie

562.506

562.506

25.245

0

0

0

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.175.668

1.175.668

57.057

0

0

0

13

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

8.804.804

4.871.014

0

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

9

Algemeen

181.799

181.799

2.300

0

0

0

10

Apparaat kerndepartement

1.531.223

1.531.223

33.639

25.000

0

0

11

Geheim

14.865

14.865

0

0

0

0

12

Nog onverdeeld

172.458

172.458

0

0

0

0

3. Beleidsartikelen

Artikel 3 Koninklijke Landmacht

Tabel 2 Budgettaire gevolgen van beleid (incidentele suppletoire begroting inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000; verplichtingen)

Art.

Vastgestelde begroting incl. eerste en tweede suppletoire begrotingen

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

                 

3. Koninklijke Landmacht

1.367.570

15.000

1.382.570

0

0

0

0

0

Toelichting tabel 2

Hogere verplichtingen

Met mijn brief over de budgettaire mutaties van de begroting van het Ministerie van Defensie (X) sinds de tweede suppletoire begroting 20211 van 13 december 2021 heb ik u geïnformeerd dat de verwachting voor de realisatie van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikel € 4 miljoen hoger zal zijn dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd vanwege eerder ontvangen facturen voor oefenterreinen en opleidingen. Naar nu blijkt zal het verplichtingenbudget nog eens met € 15 miljoen worden overschreden. De reden voor overschrijding komt doordat inkooptrajecten sneller zijn afgerond dan verwacht. Het betreft externe inhuur voor € 6 miljoen en € 3 miljoen voor opleidingen. Verder bleek de realisatie van de salarisbetaling voor december voor eigen personeel € 4 miljoen hoger dan verwacht. Het verplichtingenbudget is derhalve met € 15 miljoen naar boven bijgesteld. De meerjarige verplichtingenbegroting wordt hiermee niet overschreden. Ook de uitgavenbegroting zal door deze verplichtingenoverschrijdingen niet worden overschreden.

4. Niet-beleidsartikelen

Artikel 10 Apparaat Kerndepartement

Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid (incidentele suppletoire begroting inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000; verplichtingen)

Art.

Vastgestelde begroting incl. eerste en tweede suppletoire begrotingen

Mutaties ISB

Stand ISB

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Mutatie 2026

                 

10. Apparaat Kerndepartement

1.531.223

25.000

1.556.223

0

0

0

0

0

Toelichting tabel 3

Hogere verplichtingen

Met mijn brief van 13 december 2021 heb ik u geïnformeerd dat de verwachting voor de realisatie van de uitgaven en de verplichtingen op dit artikel € 1 miljoen hoger zal zijn dan ten tijde van de tweede suppletoire begroting werd geraamd. Daarna is gebleken dat voor € 25 miljoen meer verplichtingen zijn aangegaan voor pensioenen en uitkeringen, voor externe inhuurcontracten en voor opleidingen. De hogere verplichtingen worden deels gecompenseerd door de lagere verplichtingen voor het eigen personeel (formatieplaatsen). Het verplichtingenbudget is derhalve met € 25 miljoen naar boven bijgesteld. De meerjarige verplichtingenbegroting wordt hiermee niet overschreden. Ook de uitgavenbegroting zal door deze verplichtingenoverschrijdingen niet worden overschreden.