Gepubliceerd: 21 december 2021
Indiener(s): Henk Kamp (minister defensie) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35997-1.html
ID: 35997-1

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De vaststelling van de begrotingsstaat geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 3

Deze wet treedt in werking met ingang van 21 december 2021 van het onderhavige begrotingsjaar. Indien het Staatsblad waarin deze wet wordt geplaatst, wordt uitgegeven op of na deze datum van 21 december 2021, treedt zij in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van dat Staatsblad en werkt zij terug tot en met 21 december 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Defensie,

Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Defensie (X) voor het jaar 2021 (incidentele suppletoire begroting inzake verplichtingen) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting incl. 1e en 2e suppletoire begroting

Mutaties 1e incidentele suppletoire begroting

   

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

16.245.226

12.132.185

162.440

25.000

0

0

               
 

Beleidsartikelen

           

1

Inzet

196.886

227.635

2.157

0

0

0

2

Koninklijke Marine

1.037.190

827.190

15.319

0

0

0

3

Koninklijke Landmacht

1.367.570

1.367.570

6.002

15.000

0

0

4

Koninklijke Luchtmacht

693.057

693.057

12.652

0

0

0

5

Koninklijke Marechaussee

507.200

507.200

8.069

0

0

0

7

Defensie Materieel Organisatie

562.506

562.506

25.245

0

0

0

8

Defensie Ondersteuningscommando

1.175.668

1.175.668

57.057

0

0

0

13

Bijdrage aan Defensiematerieelbegrotingsfonds

8.804.804

4.871.014

0

0

0

0

               
 

Niet-beleidsartikelen

           

9

Algemeen

181.799

181.799

2.300

0

0

0

10

Apparaat kerndepartement

1.531.223

1.531.223

33.639

25.000

0

0

11

Geheim

14.865

14.865

0

0

0

0

12

Nog onverdeeld

172.458

172.458

0

0

0

0