94,0 %
6,0 %

CDA

CU

JA21

SP

BIJ1

Omtzigt

BBB

GL

Groep Van Haga

PvdA

DENK

Fractie Den Haan

SGP

VVD

PVV

PvdD

Volt

FVD

D66


Nr. 32 NADER GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 29

Ontvangen 3 februari 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «Goedkeuring» vervangen door «Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 in verband met een wijziging van de verlengingssystematiek en goedkeuring» en wordt «Goedkeuringswet» vervangen door «Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring».

II

In de beweegreden wordt voor «noodzakelijk» ingevoegd «wenselijk is artikel VIII van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 te wijzigen teneinde de betrokkenheid van de Staten-Generaal bij de uitvoering van voornoemd artikel te vergroten, alsmede dat het».

III

Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 01

Artikel VIII, vierde en vijfde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 worden vervangen door een lid, luidende:

  • 4. De voordracht voor een koninklijk besluit als bedoeld in het derde lid wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der Kamers der Staten-Generaal binnen die termijn besluit niet in te stemmen met dat ontwerp, wordt er ten aanzien van dat ontwerp geen voordracht gedaan. Een besluit als bedoeld in de vorige zin kan worden genomen op voorstel van een of meer leden van een der Kamers der Staten-Generaal.

IV

Artikel 2 wordt als volgt gewijzigd:

1. Voor de tekst wordt de aanduiding «1.» geplaatst.

2. Er wordt een lid toegevoegd, luidende:

  • 2. Ten aanzien van een besluit houdende een verlenging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 met ingang van 1 maart 2022, blijven het vierde en vijfde lid van artikel VIII van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, zoals deze luidden vóór het tijdstip van inwerkingtreding van deze wet, van kracht.

V

In artikel 3 wordt «Goedkeuringswet» vervangen door «Wet wijziging verlengingssystematiek en goedkeuring».

Toelichting

Sinds 1 december 2020 zijn de juridische grondslagen voor de maatregelen rondom covid-19 besloten in tijdelijke wetgeving. Hoewel in de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 is opgenomen dat de geldingsduur van de grondslagen iedere drie maanden kan worden verlengd, wordt de verlenging in eerste instantie per koninklijk besluit genomen. Via een nahangprocedure (achteraf) wordt dit besluit aan het parlement ter goedkeuring voorgelegd. Indieners vinden dit gelet op de lange duur van de coronamaatregelen niet langer wenselijk en vinden dat daarmee de huidige situatie afbreuk doet aan het democratisch besluitvormingsproces.

Dit amendement regelt dat de verlenging net als thans het geval is, plaatsvindt bij koninklijk besluit, maar ook dat daaraan voorafgaand over het besluit om de wet al dan niet te verlengen voorafgaand in het parlement kan worden besloten. Hiertoe wordt een voorhang geïntroduceerd in plaats van de procedure van een goedkeuringswet, waarbij voorts gaat gelden dat beide Kamers (op voorstel van één of meer leden) onafhankelijk van elkaar ertoe kunnen besluiten de voorgenomen verlenging te blokkeren. Daarmee is de geborgd dat beide Kamers vooraf betrokken worden en bepalende zeggenschap kunnen uitoefenen, voordat een verlengingsbesluit kan worden vastgesteld. Indien één van beide Kamers besluit niet in te stemmen, komt het verlengingsbesluit niet tot stand. Dat laat onverlet dat de regering, met inachtneming van de tweewekentermijn, een nieuw (gewijzigd) ontwerpverlengingsbesluit kan voorleggen aan de Staten-Generaal, waarbij voor de hand ligt dat de bezwaren van (een van de Kamers van) de Staten-Generaal tegen het oorspronkelijke ontwerpbesluit worden meegenomen.

Indieners benadrukken dat het van fundamenteel democratisch belang is om de verlenging van de grondslag voor de maatregelen iedere drie maanden aan de Staten-Generaal voor te leggen en hen actief om instemming te vragen.

Indieners willen ervoor waken dat regering en parlement zich op een hellend vlak begeven waarbij er steeds minder gewicht wordt toegekend aan het beschermen van grondrechten.

Indien dit amendement wordt aangenomen en het wetsvoorstel tot wet wordt verheven zal artikel 01 niet van toepassing kunnen zijn op de vijfde verlenging van de Twm. De achtergrond hiervan is dat – om de werkingsduur van de Twm tijdig verlengd te krijgen – momenteel ook de vijfde verlenging van de Twm in voorbereiding is. Het verlengingsbesluit wordt naar verwachting omstreeks 23 februari 2022 gepubliceerd, waarna onverwijld conform de huidige Twm-bepalingen een goedkeuringswetsvoorstel dient te worden ingediend. In de tijd gezien is het niet uitvoerbaar om op dat koninklijk besluit vóór 1 maart 2022 alsnog de voorhangprocedure van artikel 01 van toepassing te laten zijn, gezien de opgenomen voorhangtermijn van twee weken. Daarom wordt geregeld dat ten aanzien van de (vijfde) verlenging met ingang van 1 maart 2022 het systeem van de goedkeuringswet, dus de zware nahangprocedure, nog blijft gelden

Westerveld Kuiken Van der Plas Pouw-Verweij