Nr. 15 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DER PLAS C.S. TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 131

Ontvangen 1 februari 2022

De ondergetekenden stellen het volgende amendement voor:

I

In het opschrift wordt «Goedkeuring» vervangen door «Wijziging van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 en goedkeuring».

II

In de beweegreden wordt voor «noodzakelijk» ingevoegd «wenselijk is artikel VIII van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 te wijzigen teneinde de betrokkenheid van de Staten-Generaal bij de uitvoering van voornoemd artikel te vergroten, alsmede dat het».

III

Voor artikel 1 wordt een artikel ingevoegd, luidende:

Artikel 01

Artikel VIII, vierde en vijfde lid, van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19 wordt vervangen door een lid, luidende:

  • 4. De voordracht voor een koninklijk besluit als bedoeld in het derde lid wordt niet eerder gedaan dan twee weken nadat het ontwerp aan beide Kamers der Staten-Generaal is overgelegd. Indien een der Kamers der Staten-Generaal binnen die termijn besluit niet in te stemmen met het ontwerp, wordt er geen voordracht gedaan.

Toelichting

De Tijdelijke wet maatregelen covid-19 dient nu al voor de vierde keer te worden verlengd. De Minister van VWS heeft bovendien aangegeven dat de wet waarschijnlijk nog vaker verlengd zal moeten worden. Indieners vinden het onwenselijk dat de Staten-Generaal nu telkens achteraf daarbij betrokken zijn door middel van een nahangprocedure. Indieners zijn van mening dat niet langer sprake is van de crisissituatie die een nahangprocedure rechtvaardigde. Met dit amendement wordt daarom beoogd de Staten-Generaal (weer) vóóraf mee te laten beslissen over verlengingen van de geldingsduur van de Tijdelijke wet maatregelen covid-19, door de thans daarin opgenomen nahangprocedure te vervangen door een voorhangprocedure.

Van der Plas Pouw-Verweij Van Haga