Gepubliceerd: 31 mei 2021
Indiener(s): Stef Blok (minister economische zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-XIII-1.html
ID: 35850-XIII-1

Ontvangen 31 mei 2021

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) en van de begrotingsstaat inzake de agentschappen van dit ministerie, alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake de agentschappen voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 4

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister van Economische Zaken en Klimaat,

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van  Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

21.375.163

14.326.422

4.824.359

3.943.129

3.661.636

1.324.425

        
 

Beleidsartikelen

21.088.850

14.040.109

4.799.367

3.893.893

3.612.400

1.324.425

1

Goed functionerende economie en markten

282.237

240.528

439.858

11.750

11.775

0

2

Bedrijvenbeleid: innovatie en ondernemerschap voor duurzame welvaartsgroei

13.443.665

9.184.762

157.738

2.571.208

2.154.179

111.225

3

Toekomstfonds

500.348

515.316

44.000

143.002

219.702

12.000

4

Een doelmatige energievoorziening en beperking van de klimaatverandering

6.140.587

3.377.490

3.383.771

491.643

540.464

454.324

5

Een veilig Groningen met perspectief

722.013

722.013

774.000

676.290

686.280

746.876

        
 

Niet-beleidsartikelen

286.313

286.313

24.992

49.236

49.236

0

40

Apparaat

286.313

286.313

24.992

11.558

11.558

0

41

Nog onverdeeld

0

0

0

37.678

37.678

0

X Noot
1

Incl. ISB's, NvW en amendementen

Suppletoire begrotingsstaat inzake de baten-lastenagentschappen Ministerie van  Economische Zaken en Klimaat (XIII) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Totaal baten

Totaal lasten

Saldo baten en lasten

Agentschap Telecom

60.435

60.435

0

4.278

4.278

0

Dienst ICT Uitvoering

302.203

302.203

0

34.810

34.810

0

Nederlandse Emissieautoriteit

11.047

11.047

0

0

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

772.836

772.836

0

204.846

204.846

0

Totaal

1.146.521

1.146.521

0

243.934

243.934

0

Naam

Vastgestelde begroting

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Agentschap Telecom

9.365

5.765

0

1.837

Dienst ICT Uitvoering

63.212

32.000

‒ 8.701

‒ 1.600

Nederlandse Emissieautoriteit

0

400

0

0

Rijksdienst voor Ondernemend Nederland

43.806

29.200

16.404

14.900

Totaal

116.383

67.365

7.703

15.137