Gepubliceerd: 31 mei 2021
Indiener(s): Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-III-1.html
ID: 35850-III-1

Ontvangen 31 mei 2021

Nr. 1 VOORSTEL VAN WET

Vergaderjaar 2020‒2021

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen zien of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat de noodzaak is gebleken van een wijziging van de departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA), de begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC), alle voor het jaar 2021;

Zo is het, dat Wij, met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk Wij goedvinden en verstaan bij deze:

Artikel 1

De departementale begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 2

De begrotingsstaat inzake het agentschap voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staat.

Artikel 3

De begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) en de begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 wordt gewijzigd, zoals blijkt uit de desbetreffende bij deze wet behorende staten.

Artikel 4

De vaststelling van de begrotingsstaten geschiedt in duizenden euro’s.

Artikel 5

Deze wet treedt in werking met ingang van de dag na de datum van uitgifte van het Staatsblad waarin zij wordt geplaatst en werkt terug tot en met 1 juni 2021.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Minister-President, Minister van Algemene Zaken

Wijziging begrotingsstaat van het Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

76.988

76.988

4.433

2.825

2.825

102

        
 

Beleidsartikel

      

1

Eenheid van het algemeen regeringsbeleid

76.988

76.988

4.433

2.825

2.825

102

X Noot
1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Suppletoire begrotingsstaat inzake het baten-lastenagentschap Ministerie van Algemene Zaken (IIIA) (Eerste suppletoire begroting 2021) (bedragen x € 1.000)

Naam

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten

Lasten

Saldo baten en lasten

Baten-lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie

93.012

93.012

0

‒ 9.464

‒ 9464

0

X Noot
1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Naam

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

 

Totaal kapitaaluitgaven

Totaal kapitaalontvangsten

Totaal kapitaal-uitgaven

Totaal kapitaal-ontvangsten

Baten-lastenagentschap Dienst Publiek en Communicatie

X Noot
1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Wijziging begrotingsstaat van het Kabinet van de Koning (IIIB) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.653

2.653

2.653

287

287

287

        
 

Beleidsartikel

      

1

Kabinet van de Koning

2.653

2.653

2.653

287

287

287

X Noot
1

Incl. ISB, NvW en amendementen

Wijziging begrotingsstaat van de Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten (IIIC) voor het jaar 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)

Art.

Omschrijving

Vastgestelde begroting1

Mutaties 1e suppletoire begroting

  

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

Verplichtingen

Uitgaven

Ontvangsten

 

Totaal

2.446

2.446

0

56

56

0

        
 

Beleidsartikel

      

1

Commissie van Toezicht op de Inlichtingen- en Veiligheidsdiensten

2.446

2.446

0

56

56

0

X Noot
1

Incl. ISB, NvW en amendementen