Gepubliceerd: 31 mei 2021
Indiener(s): Mark Rutte (minister-president , minister algemene zaken) (VVD)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35850-I-2.html
ID: 35850-I-2

Nr. 2 MEMORIE VAN TOELICHTING

Vergaderjaar 2020‒2021

A. ARTIKELSGEWIJZE TOELICHTING BIJ HET WETSVOORSTEL

Wetsartikel 1

De begrotingsstaten die onderdeel zijn van de Rijksbegroting, worden op grond van artikel 2.3, eerste lid, van de Comptabiliteitswet 2016 elk afzonderlijk bij wet vastgesteld en derhalve ook gewijzigd. Het onderhavige wetsvoorstel strekt ertoe om voor het jaar 2021 wijzigingen aan te brengen in de begrotingsstaat van de Koning.

De in de begrotingsstaat opgenomen begrotingsartikelen worden in onderdeel B van deze memorie van toelichting toegelicht (de zgn. begrotingstoelichting).

De Minister-President, Minister van Algemene ZakenM. Rutte

B. BEGROTINGSTOELICHTING

1 Leeswijzer

In navolgende paragraaf 2 worden de voorgestelde mutaties toegelicht.

De extracomptabele tabel overzicht coronamaatregelen is niet opgenomen, vanuit de begroting van de Koning zijn geen coronagerelateerde uitgaven gedaan.

2 De Koning

2.1 Overzicht belangrijkste uitgaven- en ontvangstenmutaties

Tabel 1 Belangrijkste suppletoire uitgavenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Uitgaven 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

45.684

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

1) Loon- en prijsbijstelling 2021

2

666

2) Loon- en prijsbijstelling 2021

3

143

3) Bijstelling personele uitgaven Rijksvoorlichtingsdienst (RVD)

3

65

4) Eindejaarsmarge 2020 Kabinet van de Koning

3

26

5) POK-middelen Kabinet van de Koning (Informatiehuishouding)

3

200

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

46.784

Toelichting

  • 1. De tranche 2021 van de loon- en prijsbijstelling wordt overgemaakt naar de begroting van de Koning.

  • 2. Dit is een doorbelasting van uitgavenmutaties als gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2021 zoals deze bij het Kabinet van de Koning en de Rijksvoorlichtingsdienst als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken hebben plaatsgevonden. Tevens betreft dit de doorbelasting van de uitgavenmutatie als gevolg van de loon- en prijsbijstelling 2021 zoals deze bij het Militaire Huis als onderdeel van het Ministerie van Defensie heeft plaatsgevonden.

  • 3. Dit betreft een bijstelling van het personeelsbudget in verband met een kleine uitbreiding van de formatie van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Communicatie Koninklijk Huis (CKH).

  • 4. Dit is een doorbelasting van de uitgavenmutatie als gevolg van de uitkering van de eindejaarsmarge 2020 zoals deze bij het Kabinet van de Koning als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken heeft plaatsgevonden.

  • 5. Dit is een doorbelasting van een uitgavenmutatie als gevolg van de overboeking van het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties naar het Kabinet van de Koning als onderdeel van het Ministerie van Algemene Zaken. Naar aanleiding van de kabinetsreactie op het rapport «Ongekend onrecht» van de Parlementaire ondervragingscommissie Kinderopvangtoeslag (POK) zijn er ten behoeve van de verbetering van de informatiehuishouding middelen beschikbaar gesteld.

Tabel 2 Belangrijkste suppletoire ontvangstenmutaties 2021 (Eerste suppletoire begroting) (bedragen x € 1.000)
 

Artikelnummer

Ontvangsten 2021

Vastgestelde begroting 2021

 

0

Belangrijkste suppletoire mutaties:

  

1) Eindafrekening Militaire Huis 2020

3

268

Stand 1e suppletoire begroting 2021

 

268

Toelichting

  • 1. Dit betreft de eindafrekening van het in 2020 verstrekte voorschot aan het Ministerie van Defensie voor het Militaire Huis. Zoals aangekondigd in het jaarverslag van de Koning 2020 vindt de budgettaire verwerking van deze eindafrekening plaats met deze mutatie. Het betreft het verschil tussen het verstrekte voorschot en de einddeclaratie van het Militaire Huis over 2020, wat in dit geval een ontvangst inhoudt.

3 Niet-beleidsartikelen

3.1 Artikel 1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

Budgettaire gevolgen
Tabel 3 Budgettaire gevolgen van beleid art.1 Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

8.874

0

8.874

0

8.874

0

0

0

0

          

Uitgaven

8.874

0

8.874

0

8.874

0

0

0

0

          

Grondwettelijke uitkering aan leden van het Koninklijk Huis

8.874

0

8.874

0

8.874

0

0

0

0

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

3.2 Artikel 2 Functionele uitgaven van de Koning

Budgettaire gevolgen
Tabel 4 Budgettaire gevolgen van beleid art. 2 Functionele uitgaven van de Koning (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

30.470

0

30.470

666

31.136

666

666

666

666

          

Uitgaven

30.470

0

30.470

666

31.136

666

666

666

666

          

Functionele uitgaven van de Koning

30.470

0

30.470

666

31.136

666

666

666

666

          

Ontvangsten

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Toelichting

De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 2 betreffen de loon- en prijsbijstelling 2021.

3.3 Artikel 3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

Budgettaire gevolgen
Tabel 5 Budgettaire gevolgen van beleid art.3 Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen (bedragen x € 1.000)
 

Ontwerp-begroting 2021 (1)

Mutaties via NvW, moties, amende-menten en ISB (2)

Vastgestelde begroting 2021 (3) = (1) + (2)

Mutaties 1e suppletoire begroting (4)

Stand 1e suppletoire begroting(5) = (3) + (4)

Mutatie 2022

Mutatie 2023

Mutatie 2024

Mutatie 2025

Verplichtingen

6.340

0

6.340

434

6.774

208

208

208

208

          

Uitgaven

6.340

0

6.340

434

6.774

208

208

208

208

          

Doorbelaste uitgaven van andere begrotingen

6.340

0

6.340

434

6.774

208

208

208

208

          

Ontvangsten

0

0

0

268

268

0

0

0

0

Toelichting

De meerjarige uitgavenmutaties op artikel 3 betreffen de doorbelasting van de loon- en prijsbijstelling 2021 en de bijstelling van het personeelsbudget van de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD), Communicatie Koninklijk Huis (CKH).