Kamerstuk 35833-9

Amendement van het lid Westerveld over het kunnen opvangen in een pleeggezin van jongeren in een residentiƫle instelling die de leeftijd van 18 jaar hebben bereikt

Dossier: Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

Gepubliceerd: 7 september 2022
Indiener(s): Lisa Westerveld (GL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-9.html
ID: 35833-9

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID WESTERVELD

Ontvangen 7 september 2022

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

In artikel I, onderdeel A, komt in onderdeel 1, onder c, het voorgestelde subonderdeel 3° als volgt te luiden:

  • 3°. de leeftijd van achttien jaar doch niet de leeftijd van eenentwintig jaar heeft bereikt voor zover de te verlenen jeugdhulp uit jeugdhulp met verblijf bestaat, met dien verstande dat na het achttiende jaar de jeugdhulp pleegzorg betreft, en indien:

    • de jeugdhulp was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar, of

    • de jeugdhulp die was aangevangen vóór het bereiken van de leeftijd van achttien jaar binnen een termijn van een half jaar na beëindiging wordt hervat, of

Toelichting

Met dit amendement wordt geregeld dat niet alleen pleegzorg standaard kan worden verlengd tot 21 jaar, maar ook dat jongeren die verblijven in residentiele instellingen en de leeftijd van 18 jaar bereiken, opgevangen kunnen worden in een pleeggezin doordat de vergoeding voor pleegzorg ook voor deze pleegouders blijft bestaan.

Vooral voor jongeren die in een residentiele instelling hebben gezeten kan de overgang naar zelfstandigheid enorm zijn. Veel jongeren kunnen niet terug naar de biologische ouders, hebben moeite met het vinden van een woonplek en worden dakloos.

Dit amendement helpt om jongeren die dat willen en de mogelijkheid hebben, een stabiele plek te vinden bij een pleeggezin op weg naar zelfstandigheid.

Westerveld