Kamerstuk 35833-20

Motie van het lid Omtzigt c.s. over snel onderzoeken in welke van de 45 casussen er twijfel is over de uithuisplaatsing

Dossier: Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp


48,7 %
51,3 %

SGP

SP

FVD

PVV

PvdA

PvdD

CU

JA21

BIJ1

Fractie Den Haan

VVD

DENK

BBB

D66

CDA

Groep Van Haga

GL

Volt

Omtzigt


Nr. 20 MOTIE VAN HET LID OMTZIGT C.S.

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat de Inspectie Gezondheidszorg en Jeugd in juni concludeerde dat in geen van de 45 onderzochte uithuisplaatsingen het feitenonderzoek volledig op orde is;

verzoekt de regering te bevorderen dat zo spoedig mogelijk onderzocht wordt in welke van de 45 onderzochte casussen er twijfel is of bij een goed onderzoek overgegaan zou zijn tot uithuisplaatsing;

verzoekt de regering te bevorderen dat in alle casussen de tekortkomingen worden rechtgezet;

verzoekt de regering hierover binnen drie maanden te rapporteren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Omtzigt

Mohandis

Westerveld

Van Haga

Maeijer