Kamerstuk 35833-15

Motie van het lid Van Haga over de verleningsbeschikking handhaven en onafhankelijke toetsingscommissies instellen in iedere gemeente

Dossier: Wijziging van de Jeugdwet en enkele andere wetten in verband met de verlenging van de duur van pleegzorg en het vervallen van de verleningsbeschikking bij machtigingen tot uithuisplaatsing en gesloten jeugdhulp

Gepubliceerd: 7 september 2022
Indiener(s): Wybren van Haga (BVNL)
Onderwerpen: jongeren zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35833-15.html
ID: 35833-15

20,0 %
80,0 %

Volt

SP

SGP

PvdA

GL

CDA

BBB

DENK

Omtzigt

VVD

CU

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

BIJ1

FVD

PVV

PvdD

D66

JA21


Nr. 15 MOTIE VAN HET LID VAN HAGA

Voorgesteld 7 september 2022

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat het onderzoek in de jeugdzorg bij uithuisplaatsingen en opnames in gesloten instellingen ernstig te wensen overlaat;

overwegende dat kwetsbare kinderen en hun ouders niet gebaat zijn bij nog minder controle en toetsing en daardoor verdere afkalving van hun toch al zwakke rechtspositie;

verzoekt de regering de verleningsbeschikking in de Jeugdwet te handhaven en werk te maken van het instellen van volledig onafhankelijke toetsingscommissies in iedere gemeente, die iedere opdracht tot uithuisplaatsing en opname in een gesloten instelling binnen een vastgestelde termijn controleren op doel- en rechtmatigheid,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van Haga