Gepubliceerd: 30 maart 2021
Indiener(s): Wim-Jan Renkema (GL)
Onderwerpen: begroting financiƫn
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35723-3.html
ID: 35723-3

Nr. 3 VERSLAG HOUDENDE EEN LIJST VAN VRAGEN EN ANTWOORDEN

Vastgesteld 30 maart 2021

De vaste commissie voor Economische Zaken en Klimaat, belast met het voorbereidend onderzoek van dit voorstel van wet, heeft de eer verslag uit te brengen in de vorm van een lijst van vragen met de daarop gegeven antwoorden.

De vragen zijn op 18 februari 2021 voorgelegd aan de Minister van Economische Zaken en Klimaat. Bij brief van 26 maart 2021 zijn ze door de Minister en de Staatssecretaris van Economische Zaken en Klimaat beantwoord.

Met de vaststelling van het verslag acht de commissie de openbare behandeling van het wetsvoorstel voldoende voorbereid.

De voorzitter van de commissie, Renkema

De griffier van de commissie, Nava

1

Wat is de huidig beschikbare capaciteit bij RVO om de diverse steunmaatregelen, zoals de TVL, te kunnen uitvoeren en ondernemers te helpen, uitgedrukt in fte?

Antwoord

De TVL is één van de circa 200 nationale regelingen die RVO.nl dit jaar uitvoert, alle met wettelijke openstellingen. Hieronder bevinden zich meerdere coronaregelingen zoals de TOGS, de sierteeltregeling, de dierentuinenregeling, de GO-C en de BMKB-C. De uitvoering van de regelingen, waarvan de TVL verreweg de grootste is, is een intensieve samenwerking tussen alle disciplines binnen de subsidiepraktijk van RVO.nl. De TVL neemt daarin nu ongeveer 35% van de voor nationale regelingen beschikbare capaciteit in beslag, wat overeen komt met circa 300 fte. Dit wordt telkens opgeschaald in lijn met de uitbreidingen van de TVL. De komende 6 weken is dat naar ongeveer 400 fte.

Overigens werkt RVO.nl voor de uitvoering van de coronaregelingen zeer intensief samen met de Belastingdienst, de Kamer van Koophandel, de bancaire sector, DICTU en andere partners.

2

In hoeverre is het mogelijk om de capaciteit bij RVO op korte termijn op te schalen, zodat ondernemers sneller kunnen worden geholpen en steunmaatregelen als de startersregeling en ondersteuning van bruine vloot en kermisbranche sneller opengesteld?

Antwoord

Voorafgaand merk ik op dat RVO.nl de TVL-regeling grotendeels uitvoert via een geautomatiseerd uitvoeringsproces. Wijzigingen in regelingen en nieuwe regelingen vragen om samenhangende aanpassingen in technische systemen en processen, die zorgvuldig moeten worden uitgevoerd om fouten te voorkomen. Dit doet RVO.nl grotendeels in één digitale systeemketen. Hiermee houdt RVO.nl alle aanvragen en correspondentie per ondernemer in één dossier bij elkaar, wordt versnippering in het proces voorkomen en staat een klantgerichte afhandeling centraal, met voldoende waarborgen tegen oneigenlijk gebruik van de regeling.

De belangrijkste reden om alles integraal uit te voeren is dat de verschillende voorschotverleningen en vaststellingen in de TVL, inclusief de specifieke en generieke ophogingen in verschillende modules, de uitspraken op bezwaren en de eventuele aanpassing van SBI-codes op elkaar stapelen. Dit vraagt een zeer zorgvuldige programmering in één systeem om te voorkomen dat er ongewenste effecten ontstaan. Te denken valt aan uitkomsten van TVL 1 of Q4 die niet doorwerken naar Q1, ondernemers die teveel voorschot krijgen en later enorme bedragen moeten terug betalen of ondernemers die foutieve vaststellingsbesluiten krijgen.

Dit programmeren vraagt specifieke kennis en kunde en een continue afweging van prioriteiten in de tijdsplanning. Niet alles kan tegelijk en het aanpassen van de regeling tijdens de openstelling (zoals voor het 4e kwartaal van 2020 en het 1e kwartaal van 2021 is besloten) heeft tot extra complexiteit en aanpassing van de planningen geleid, omdat de bestaande uitvoeringsketen opengebroken moest worden. Het programmeren vraagt specialistische kennis. Wanneer de programmeerteams op volle kracht zijn, worden ze gesplitst en aangevuld met extra capaciteit. Dit vraagt een continue afweging tussen snelheid en zorgvuldigheid. Te snelle uitbreiding leidt tot risico’s op fouten in de uitvoering.

Daar waar handmatige aspecten plaatsvinden in de uitvoering van de regeling vindt opschaling van capaciteit plaats in de omvang die nodig is. Voor elke gerichte opschaling geldt een opleidings- en inwerktraject. Hierbij geldt dat snelle opschaling niet direct leidt tot snellere uitvoeringsprocessen. Binnen de gehele uitvoering moet de kwaliteitsstandaard strak bewaakt worden om complexe hersteloperaties te voorkomen. Het proces van opschalen is een afgewogen balans tussen capaciteit verhogen en het lopende uitvoeringsproces niet te vertragen. Alles is erop gericht om de ondernemers zo snel en goed mogelijk te helpen. Van de 150.000 toegekende TVL-aanvragen tot eind februari is 70% binnen 1 week en 90% binnen 3 weken toegekend.

Gezien bovenstaande complexiteit en vereiste zorgvuldigheid is verdere opschaling ten behoeve van nieuwe regelingen of wijzigingen in regelingen niet of slechts zeer beperkt mogelijk. Met de vele uitbreidingen in het steun- en herstelpakket in de afgelopen maanden is de grens aan de ontwikkel- en uitvoeringscapaciteit van RVO.nl bereikt. Dit is niet op te lossen door simpelweg meer mensen aan te trekken, dit is niet de beperkende factor. Vanwege de hoge complexiteit en ICT-intensiteit van de TVL zijn bij aanpassingen in de regeling vooral medewerkers met grondig inzicht in en ervaring met de TVL nodig, opgebouwd tijdens de ontwikkeling van de TVL sinds afgelopen zomer. Omdat voor opbouw van expertise bij nieuwe medewerkers geruime tijd nodig is (meestal enkele maanden), en juist weer begeleiding vergt van reeds zwaar belaste medewerkers, is verdere uitbreiding van de TVL uitvoeringstechnisch slechts zeer beperkt mogelijk. Ook uitbesteden van taken elders lost het probleem niet op, sterker nog, dat zou eerder averechts kunnen werken. Elke nieuw uit te voeren regeling of wijziging in een regeling heeft daarom een hoog risico op vertraging bij andere onderdelen van het steun- en herstelpakket.

3

Kan op een rij worden gezet welke factoren een snellere openstelling van de startersregeling en ondersteuning van bruine vloot en kermisbranche in de weg zitten?

Antwoord

Ten aanzien van de startersregeling spelen de volgende factoren een rol. Op de eerste plaats geldt hier het algemene punt van de uitvoeringsdruk bij RVO.nl. Dit betekent dat RVO.nl niet direct kan aanvangen met het technisch inregelen van de startersregeling. Dit heeft niet zozeer met capaciteit als zodanig te maken, als wel met de schaarse deskundigheid die vereist is om de afhandelprogrammatuur te ontwerpen. Deze zelfde personen zijn ook bezig met het aanpassen van de TVL voor het eerste kwartaal van 2021 als gevolg van de wijzigingen en met het inregelen van de TVL voor het tweede kwartaal van 2021. Zoals in het antwoord op vraag 2 aangegeven levert uitbreiding van de capaciteit slechts in beperkte mate en pas op langere termijn ruimte in de uitvoering voor aanpassingen en uitbreidingen van de TVL. Daarnaast kost het opstellen van de regeling en het goedkeuringsproces bij de Europese Commissie de nodige tijd. Omdat de regeling wat betreft de doelgroep deels overlapt met de reguliere TVL voor het eerste kwartaal van 2021 is de samenhang tussen de regelingen en de wijze waarop met mogelijke overcompensatie wordt omgegaan een speciaal aandachtspunt, zeker in het goedkeuringstraject bij de Europese Commissie.

Ten aanzien van de regeling voor de bruine vloot geldt dat er de afgelopen maanden aanzienlijke uitbreidingen van het steun- en herstelpakket zijn doorgevoerd. Deze veranderingen zijn in het voordeel geweest van ondernemers zoals de bruine vloot schippers. Aangezien de regelingen in het steun- en herstelpakket en een aanvullende regeling voor de bruine vloot nauwe samenhang vertonen, wordt er nog aan deze regeling gewerkt. Pas als dit is afgerond kan RVO.nl deze in uitvoering nemen.

De kermisbranche komt in aanmerking voor de evenementenmodule binnen de TVL. Kermisbedrijven die TVL 1 hebben ontvangen, maar geen TVL voor het vierde kwartaal van 2020 hebben kunnen aanvragen in verband met een te lage referentieomzet in het vierde kwartaal van 2019, kunnen een subsidieaanvraag indienen voor de evenementenmodule. Een behoorlijk deel van de kermisbedrijven komt overigens wel voor de TVL in het vierde kwartaal van 2020 in aanmerking, in totaal waren dit 273 kermisbedrijven. De evenementenmodule is goedgekeurd door de Europese Commissie, waarna de module voor het vierde kwartaal van 2020 op donderdag 18 februari is opengesteld. De evenementenmodule voor het eerste kwartaal van 2021 gaat in de loop van maart open. Daarvoor moet namelijk eerst goedkeuring van de Europese Commissie op de wijzigingsregeling voor TVL voor het eerste kwartaal van 2021 worden verkregen.

4

Werft RVO op dit moment extra mensen om zo optimaal mogelijk aan de uitvoering van de diverse steunmaatregelen te kunnen voldoen?

Antwoord

Zie antwoord op vraag 2.