Gepubliceerd: 22 december 2020
Indiener(s): Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris veiligheid en justitie) (VVD)
Onderwerpen: migratie en integratie organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35691-2.html
ID: 35691-2

Nr. 2 VOORSTEL VAN WET

Wij Willem-Alexander, bij de gratie Gods, Koning der Nederlanden, Prins van Oranje-Nassau, enz. enz. enz.

Allen, die deze zullen of horen lezen, saluut! doen te weten:

Alzo Wij in overweging genomen hebben, dat het wenselijk is de geldigheidsduur van de verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd te verkorten tot drie jaar;

Zo is het, dat Wij, de Afdeling advisering van de Raad van State gehoord, en met gemeen overleg der Staten-Generaal, hebben goedgevonden en verstaan, gelijk wij goedvinden en verstaan bij deze:

ARTIKEL I

De Vreemdelingenwet 2000 wordt als volgt gewijzigd:

A

Artikel 28 wordt als volgt gewijzigd:

1. Aan het eerste lid wordt, onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel e door een puntkomma, een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • f. ambtshalve de geldigheidsduur van een verblijfsvergunning voor bepaalde tijd te verlengen.

2. Het tweede lid, komt als volgt te luiden:

  • 2. De verblijfsvergunning voor bepaalde tijd wordt verleend voor drie achtereenvolgende jaren. Bij algemene maatregel van bestuur kunnen regels worden gesteld over de verlenging van de geldigheidsduur ervan.

B

In artikel 34, eerste lid, wordt «direct voorafgaand aan de aanvraag» vervangen door «direct voorafgaand aan de beslissing».

ARTIKEL II

Deze wet treedt in werking op een bij koninklijk besluit te bepalen tijdstip.

Lasten en bevelen dat deze in het Staatsblad zal worden geplaatst en dat alle ministeries, autoriteiten, colleges en ambtenaren die zulks aangaat, aan de nauwkeurige uitvoering de hand zullen houden.

Gegeven

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid,