Kamerstuk 35669-26

Motie van de leden Stoffer en Van Haga over heropeningsplannen en exitstrategieën voor de gesloten branches

Dossier: Wijziging van de begrotingsstaat van het Ministerie van Sociale Zaken en Werkgelegenheid (XV) voor het jaar 2021 (Incidentele suppletoire begroting inzake de herijking van het Steun- en herstelpakket)

Gepubliceerd: 28 januari 2021
Indiener(s): Wybren van Haga (FVD), Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: begroting financiën
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35669-26.html
ID: 35669-26

100,0 %
0,0 %

Van Kooten-Arissen

SP

PVV

PvdD

50PLUS

PvdA

CU

D66

GL

Krol

SGP

FVD

CDA

DENK

VVD


Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN STOFFER EN VAN HAGA

Voorgesteld 28 januari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat een groot deel van de ondernemers, zoals kappers, horecaondernemers en de detailhandel, al geruime tijd gesloten zijn en er op dit moment weinig zicht is op openstelling;

van mening dat het wenselijk is dat er perspectief wordt geboden op de openstelling van de diverse bedrijfstakken en dat er concrete plannen klaar moeten liggen om, als het verantwoord kan, zo snel mogelijk open te kunnen;

verzoekt de regering, om, in samenwerking met de brancheorganisaties, heropeningsplannen of exitstrategieën te ontwikkelen voor de diverse gesloten branches met het oog op een zo snel mogelijke openstelling, indien dit verantwoord mogelijk is,

en gaat over tot de orde van de dag.

Stoffer

Van Haga