Kamerstuk 35626-26

Motie van de leden Alkaya en Bisschop over de bijmengverplichting voor de binnenvaart niet handhaven zolang het niet veilig, geschikt en duurzaam is

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord

Gepubliceerd: 20 mei 2021
Indiener(s): Mahir Alkaya (SP), Roelof Bisschop (SGP)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-26.html
ID: 35626-26

51,7 %
48,3 %

PvdD

FVD

Fractie Den Haan

PVV

VVD

SP

CU

Volt

BBB

SGP

Groep Van Haga

DENK

JA21

BIJ1

GL

PvdA

CDA

D66


Nr. 26 MOTIE VAN DE LEDEN ALKAYA EN BISSCHOP

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

overwegende dat er veel onzekerheid is omtrent het bijmengen van biobrandstoffen in de binnenvaart, met betrekking tot zowel de veiligheid als geschiktheid als duurzaamheid;

overwegende dat de handhaving en naleving op de aanvoerketen van biobrandstoffen complex is en fraude vermeden moet worden;

verzoekt de regering, om de bijmengverplichting niet te handhaven voor de binnenvaart zolang de veiligheid, geschiktheid en duurzaamheid niet gegarandeerd zijn,

en gaat over tot de orde van de dag.

Alkaya

Bisschop