Kamerstuk 35626-16

Motie van de leden Bouchallikh en De Hoop over het onderzoeken van de negatieve effecten van het bijmengen van restproducten op de productie van palmolie

Dossier: Wijziging van de Wet milieubeheer in verband met de implementatie van Richtlijn (EU) 2018/2001 van het Europees Parlement en de Raad van 11 december 2018 ter bevordering van het gebruik van energie uit hernieuwbare bronnen en ter uitvoering van het Klimaatakkoord


96,6 %
3,4 %

GL

PvdD

SP

Fractie Den Haan

SGP

JA21

VVD

CU

FVD

BBB

PvdA

CDA

Groep Van Haga

Volt

DENK

PVV

D66

BIJ1


Nr. 16 MOTIE VAN DE LEDEN BOUCHALLIKH EN DE HOOP

Voorgesteld 20 mei 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat restproducten van palmolie niet worden uitgefaseerd;

overwegende dat deze restproducten als grondstof dienen voor andere industrieën, waardoor de vraag naar palmolie dreigt te stijgen;

verzoekt de regering, de negatieve effecten van het bijmengen van deze restproducten op de productie van palmolie te onderzoeken, en wanneer dit is aangetoond stappen te zetten om dit te voorkomen,

en gaat over tot de orde van de dag.

Bouchallikh

De Hoop