Gepubliceerd: 19 mei 2021
Indiener(s): Pieter Grinwis (CU)
Onderwerpen: natuur en milieu organisatie en beleid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35626-10.html
ID: 35626-10

100,0 %
0,0 %

CU

BIJ1

GL

CDA

VVD

PvdD

BBB

D66

SP

SGP

PVV

PvdA

Groep Van Haga

Fractie Den Haan

FVD

JA21

DENK

Volt


Nr. 10 AMENDEMENT VAN HET LID GRINWIS

Ontvangen 19 mei 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Aan artikel I wordt een onderdeel toegevoegd, luidende:

BB

In artikel 21.6, vierde lid, wordt na «9.5.2,» ingevoegd «9.8.1.3, 9.8.2.1, derde lid, 9.8.2.4, derde lid, 9.8.3a.1, tweede en derde lid, 9.8.3a.4, tweede lid, 9.8.3a.6, tweede lid, 9.8.3a.7, vierde lid, 9.8.3a.8, vierde lid, 9.8.4.4, derde lid, 9.8.4.6, tweede lid,».

Toelichting

Dit amendement regelt dat het ontwerp van de algemene maatregel van bestuur, waarin het nieuwe instrument van de broeikasgasreductie-eenheid (BKE) wordt geïntroduceerd, wordt voorgehangen bij de Kamers. De Raad van State1, de Nederlandse Emissieautoriteit2 en het Ministerie van Infrastructuur en Waterstaat zelf hebben geconcludeerd dat er gewerkt moet worden aan de robuustheid van de huidige HBE-systematiek en het bijbehorende versterkte toezicht, voordat een (complexe) nieuwe systematiek kan worden ingevoerd. Dit amendement borgt dat de Kamers kunnen beoordelen of de BKE-systematiek daadwerkelijk klaar voor invoering is.

Grinwis