Kamerstuk 35619-8

Motie van het lid Özütok over meer aandacht voor het draagvlak in alle betrokken kernen

Dossier: Samenvoeging van de gemeenten Landerd en Uden

Gepubliceerd: 11 februari 2021
Indiener(s): Nevin Özütok
Onderwerpen: bestuur gemeenten
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35619-8.html
ID: 35619-8

86,6 %
13,4 %

SGP

DENK

CDA

vKA

PvdD

D66

Krol

GL

CU

VVD

FVD

SP

PvdA

PVV

50PLUS


Nr. 8 MOTIE VAN HET LID ÖZÜTOK

Voorgesteld 11 februari 2021

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat bij verschillende herindelingen de situatie zich voordoet dat de betrokken gemeenteraden akkoord gaan met een voorstel tot (ongedeelde) herindeling, maar dat in specifieke kernen het brede draagvlak voor de voorgestelde herindeling ontbreekt;

overwegende dat bij een besluit tot herindeling de belangen van alle inwoners zo goed mogelijk moeten worden gewogen;

verzoekt de regering, om te bezien hoe in het beleidskader gemeentelijke herindelingen nadrukkelijker aandacht kan worden besteed aan het draagvlak in alle betrokken kernen, en de Kamer hierover voor de begrotingsbehandeling voor het jaar 2022 te informeren,

en gaat over tot de orde van de dag.

Özütok