Kamerstuk 35593-9

Amendement van het lid Aukje de Vries over een evaluatiebepaling

Dossier: Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

Gepubliceerd: 10 juni 2021
Indiener(s): Aukje de Vries (VVD)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35593-9.html
ID: 35593-9

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID AUKJE DE VRIES

Ontvangen 10 juni 2021

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Na artikel I wordt een artikel ingevoegd, luidende:

ARTIKEL Ia

Onze Minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport zendt twee jaar na de inwerkingtreding van deze wet, en vervolgens na vier jaar, aan de Staten-Generaal een verslag over de doeltreffendheid en de effecten van deze wet in de praktijk.

Toelichting

De indiener van het amendement stelt een evaluatiebepaling voor om deze wetswijziging vier jaar na vaststelling te evalueren, met een beknopte tussenevaluatie na twee jaar. Tijdens de evaluatie moet er in ieder geval specifiek gekeken worden naar de effectiviteit van deze Wijzigingswet en ook naar de (gemeentelijke) kosten.

Aukje de Vries