Kamerstuk 35593-16

Beantwoording van vragen die gesteld zijn tijdens het debat over het wetsvoorstel inzake wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

Dossier: Wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om prenataal huisbezoek te verrichten

Gepubliceerd: 21 juni 2021
Indiener(s): Paul Blokhuis (staatssecretaris volksgezondheid, welzijn en sport) (CU)
Onderwerpen: gezondheidsrisico's zorg en gezondheid
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35593-16.html
ID: 35593-16

Nr. 16 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN VOLKSGEZONDHEID, WELZIJN EN SPORT

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 21 juni 2021

In het debat op 10 juni jl. (Handelingen II 2020/21, nr. 87, debat over wijziging Wet publieke gezondheid) over de wijziging van de Wet publieke gezondheid vanwege het opnemen daarin van een gemeentelijke taak om een prenataal huisbezoek te verrichten, heb ik u toegezegd voorafgaand aan de stemmingen twee vragen te zullen beantwoorden.

De vraag is gesteld of een horizonbepaling niet voor de hand ligt gelet op een financieringstermijn van 4 jaar. Een horizonbepaling is niet nodig omdat het een wettelijke taak is waarbij de financiering structureel is geregeld. Dit betekent eveneens dat hiermee een onderdeel van het programma Kansrijke Start structureel wordt geborgd.

Verder is gevraagd hoe de privacy is geregeld. De grondslag is dat er geen gegevens mogen worden gedeeld anders dan met toestemming van betrokkene. Dit geldt voor uitwisseling binnen een zorgdomein en tussen zorgdomeinen.

De Staatssecretaris van Volksgezondheid, Welzijn en Sport, P. Blokhuis