Kamerstuk 35483-9

Amendement van het lid Stoffer over het aanpassen van de aanduidingen van de leerroutes

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 26 juni 2020
Indiener(s): Chris Stoffer (SGP)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-9.html
ID: 35483-9
Wijzigingen: 35483-55

Nr. 9 AMENDEMENT VAN HET LID STOFFER

Ontvangen 26 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1, eerste lid, vervalt de definitiebepaling «taalschakeltraject».

II

Het opschrift van artikel 7 komt te luiden:

Artikel 7. De inburgeringsexamenroute

III

Artikel 8 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid wordt «het taalschakeltraject» vervangen door «de onderwijsroute».

2. In het tweede lid word «het taalschakeltraject» vervangen door «de onderwijsroute».

3. In het derde lid wordt «het taalschakeltraject» vervangen door «de onderwijsroute».

IV

In artikel 9, eerste lid wordt «het taalschakeltraject» vervangen door «de onderwijsroute».

Toelichting

Het is belangrijk dat de aanduidingen van de leerroutes duidelijk maken welke verwachtingen de wetgever heeft.

Door de onderwijsroute nader te definiëren als taalschakeltraject verdwijnt teveel uit beeld dat ook van deze inburgeringsplichtige basale kennis van de Nederlandse samenleving verwacht wordt. Dit amendement schrapt daarom de term taalschakeltraject en richt zich op de opleidingen waarmee deze route met succes kan worden afgerond.

Ook de aanduiding B1-route werkt verwarrend. Hierbij staat namelijk primair het taalniveau centraal, terwijl voor deze route allereerst kenmerkend is dat de inburgeringsplichtige door middel van het inburgeringsexamen aan de wettelijke plicht gaat voldoen, waarbij naast de taal ook kennis van de Nederlandse maatschappij verwacht wordt. Dit amendement sluit daarbij aan.

Stoffer