Kamerstuk 35483-72

Reactie op de motie van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg over de juridische belemmering voor naturalisatie van RANOV-vergunninghouders wegnemen (Kamerstuk 35483-68)

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 26 februari 2021
Indiener(s): Ankie Broekers-Knol (staatssecretaris justitie en veiligheid) (VVD)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-72.html
ID: 35483-72

Nr. 72 BRIEF VAN DE STAATSSECRETARIS VAN JUSTITIE EN VEILIGHEID

Aan de Voorzitter van de Tweede Kamer der Staten-Generaal

Den Haag, 26 februari 2021

Op 9 februari 2021 is de motie van de leden Jasper van Dijk en Van Toorenburg over het naturaliseren van Ranov-vergunninghouders aangenomen (Kamerstuk 35 483, nr. 68).

De strekking van de motie is om voor Ranov-vergunninghouders in de Handleiding voor de toepassing van de Rijkswet op het Nederlanderschap een vrijstelling op te nemen van de voor reguliere vreemdelingen geldende documenteneis.

In antwoord op Kamervragen (Aanhangsel Handelingen II 2020/21, nr. 1529) heb ik u geïnformeerd dat ik nader onderzoek naar door Ranov-vergunninghouders ervaren knelpunten voor het indienen van een naturalisatieverzoek wenselijk vind. Daarom vraag ik het WODC om een overzicht te maken van inzichten uit bestaand onderzoek, aangevuld met recente gegevens van de IND betreffende de samenstelling van de groep nog niet-genaturaliseerde Ranov-vergunninghouders. Dit dient als basis om met behulp van expertmeetings te kunnen bepalen welke factoren leiden tot situaties waarin Ranov-vergunninghouders niet kunnen naturaliseren. De onderzoeksresultaten zullen voor de zomer van 2021 beschikbaar zijn. De uitkomst van dit traject is relevant voor de manier waarop uitvoering gegeven kan worden aan deze motie.

Ik zal uw Kamer na afronding van het onderzoek berichten.

De Staatssecretaris van Justitie en Veiligheid, A. Broekers-Knol