Kamerstuk 35483-41

Motie van het lid Van den Berge over aansluiten bij de wensen, ambities, kennis en kunde van de individuele inburgeraar

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 29 juni 2020
Indiener(s): Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-41.html
ID: 35483-41

32,0 %
68,0 %

VVD

SP

D66

GL

DENK

PVV

SGP

PvdD

CU

PvdA

50PLUS

FVD

CDA

Van Haga


Nr. 41 MOTIE VAN HET LID VAN DEN BERGE

Voorgesteld tijdens het Wetgevingsoverleg van 29 juni 2020

De Kamer,

gehoord de beraadslaging,

constaterende dat persoonlijke begeleiding op maat de meest effectieve manier is tot het succesvol doorlopen van de inburgerings- en participatietrajecten;

constaterende dat in onderhavige wet niet geoormerkt is welke middelen precies beschikbaar zijn voor maatschappelijke begeleiding;

overwegende dat maatschappelijke begeleiding de sleutel is tot succesvolle inburgering en niet of nauwelijks vervangen kan worden door casemanagement;

verzoekt de regering, in de nadere uitwerking van de kaders die hierover in samenspraak met gemeenten opgesteld worden, zo veel mogelijk aan te sluiten bij de wensen, ambities, kennis en kunde van de individuele inburgeraar,

en gaat over tot de orde van de dag.

Van den Berge