Kamerstuk 35483-33

Gewijzigd amendement van het lid Van den Berge t.v.v. nr. 8 over het vervallen van het participatieverklaringstraject

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 29 juni 2020
Indiener(s): Niels van den Berge (GL)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-33.html
ID: 35483-33
Origineel: 35483-8

26,7 %
73,3 %

PvdA

50PLUS

CDA

SP

Van Haga

PVV

GL

D66

VVD

CU

DENK

FVD

PvdD

SGP


Nr. 33 GEWIJZIGD AMENDEMENT VAN HET LID VAN DEN BERGE TER VERVANGING VAN DAT GEDRUKT ONDER NR. 8

Ontvangen 29 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

In artikel 1, eerste lid, vervalt de begripsbepaling «participatieverklaringstraject».

II

Artikel 6 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het eerste lid vervalt onderdeel a.

2. In het derde lid vervalt «het participatieverklaringstraject en».

3. Het vierde lid vervalt.

4. Het vijfde lid vervalt.

5. In het zevende lid vervalt «het participatieverklaringstraject en».

6. Het achtste lid vervalt.

III

In artikel 14, derde lid, wordt in de aanhef na «te voldoen» ingevoegd «en de leerbehoefte die de inburgeringsplichtige heeft met betrekking tot de kernwaarden van de Nederlandse samenleving» en wordt, onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel b door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c deel door «; en», een onderdeel toegevoegd, luidende:

  • d. een verkenning van de leerbehoefte met betrekking tot de kernwaarden van de Nederlandse samenleving.

IV

In artikel 15, eerste lid, vervalt in onderdeel c, «het participatieverklaringstraject en» en worden, onder vervanging van «; en» aan het slot van onderdeel b door een puntkomma en onder vervanging van de punt aan het slot van onderdeel c deel door een puntkomma, twee onderdelen toegevoegd, luidende:

  • d. of er een inleiding in de kernwaarden van de Nederlandse samenleving wordt aangeboden door het college; en

  • e. de inhoud van de inleiding in de kernwaarden van de Nederlandse samenleving.

V

In artikel 23, eerste lid, vervalt «het participatieverklaringstraject en».

VI

Artikel 24 wordt als volgt gewijzigd:

1. In het opschrift vervalt «participatieverklaringstraject en».

2. In het eerste lid vervalt «het participatieverklaringstraject of».

3. In het tweede lid vervalt «het participatieverklaringstraject of».

4. In het derde lid vervalt «het participatieverklaringstraject of».

5. In het vierde lid vervalt «het participatieverklaringstraject of».

Toelichting

Indiener is van mening dat succesvolle inburgering gebaat is bij advies, begeleiding en coaching op maat. Nieuwkomers hebben verschillende achtergronden, ervaringen en toekomstdromen. Ondersteuning ter stimulering en facilitering van participatie zou daarom ook zoveel mogelijk afgestemd moeten worden op de individuele behoeften van inburgeraars. Vraag-gestuurde begeleiding, bijvoorbeeld via mentorgroepen, zal nieuwkomers naar verwachting motiveren om snel hun weg te vinden in de Nederlandse samenleving.

De brede intake wordt gebruikt om te bepalen welke begeleiding de nieuwkomer nodig heeft en wenst.

Afhankelijk van individuele kennis en kunde, alsmede belangstelling en motivatie, stelt de inburgeraar in overleg met het college een pakket op maat vast. Door de nadruk te leggen op deze individuele belangstelling, wordt de kans op een succesvolle inburgering aanzienlijk vergroot. Concreet wil indiener dat het participatieverklaringstraject vervangen wordt door een op het individu afgestemd begeleidingstraject voor alle inburgeringsplichtigen met betrekking tot een inleiding in de kernwaarden van de Nederlandse samenleving.

Van den Berge