Kamerstuk 35483-29

Amendement van het lid Kuzu over de vrijwillige inburgering van niet-inburgeringsplichtigen

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 29 juni 2020
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-29.html
ID: 35483-29

24,7 %
75,3 %

PVV

SP

GL

Van Haga

PvdD

FVD

CU

SGP

CDA

PvdA

50PLUS

VVD

DENK

D66


Nr. 29 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU

Ontvangen 29 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

I

Na Hoofdstuk 3 wordt een hoofdstuk ingevoegd, luidende:

HOOFDSTUK 3a. VRIJWILLIGE INBURGERING

Artikel 10a. Vrijwillige inburgering

  • 1. De personen, bedoeld in artikel 3, tweede lid, kunnen onder bij of krachtens algemene maatregel van bestuur te stellen voorwaarden vrijwillig deelnemen aan een leerroute als bedoeld in de artikelen 7 of 8.

  • 2. De artikelen 7 en 8, met uitzondering van het derde lid, 20 en 21, zijn op vrijwillige inburgering van overeenkomstige toepassing, met dien verstande dat:

    • a. voor «inburgeringsplichtige» wordt gelezen «vrijwillige inburgeraar»;

    • b. voor de toepassing van artikel 8, eerste lid, voor «tijdens de brede intake aangeeft» wordt gelezen «bij het college aangeeft».

II

In artikel 20, derde lid, wordt «kunnen regels worden gesteld» vervangen door « worden regels gesteld».

Toelichting

Dit amendement betreft de vrijwillige inburgering. Het regelt de verstrekking van sociale leningen aan burgers van andere EU-lidstaten die op grond van het vrij verkeer van personen in de EU en aan burgers van derde landen met een verblijfsrecht in Nederland op grond van het EU-recht of op grond van het Nederlandse recht langer dan drie maanden in Nederland mogen verblijven.

Kuzu