Kamerstuk 35483-28

Amendement van het lid Kuzu over een sociale lening voor vrijwillige deelname aan het inburgeringsonderwijs

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 29 juni 2020
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-28.html
ID: 35483-28

26,7 %
73,3 %

FVD

SP

D66

GL

Van Haga

PvdA

PVV

SGP

CU

PvdD

50PLUS

CDA

DENK

VVD


Nr. 28 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU

Ontvangen 29 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 20, derde lid, komt te luiden:

  • 3. Onze Minister verstrekt voorts op aanvraag aan de vreemdeling die op grond van artikel 3, tweede lid, niet inburgeringsplichtig is en voldoet aan de bij of krachtens algemene maatregel van bestuur gestelde voorwaarden, een lening voor de kosten van de cursus, de opleiding of het examen bij een cursusinstelling waarmee de vreemdeling een passende leerroute kan volgen.

Toelichting

Dit amendement regelt dat ook aan EU-burgers en hun gezinsleden alsmede aan Turkse burgers en hun gezinsleden die rechten ontlenen aan de Associatieovereenkomst EEG-Turkije en derhalve op grond van artikel 3 niet inburgeringsplichtig zijn, als zij voldoen aan bij algemene maatregel van bestuur te stellen regels een sociale lening wordt verstrekt ter dekking van de kosten van hun vrijwillige deelname aan het inburgeringsonderwijs. Alleen de kosten van onderwijs bij een erkende cursusinstelling worden vergoed. Bij algemene maatregel van bestuur kan worden bepaald dat alleen personen, wier inkomen en vermogen onder een bepaalde grens ligt en die vooraf schriftelijk verklaren regelmatig aan het onderwijs te zullen deelnemen en een afsluitende test te zullen afleggen voor een sociale lening in aanmerking komen.

In Duitsland namen in 2014–2019 ieder jaar tussen de 45.000 en 75.000 burgers van andere EU-lidstaten vrijwillig deel aan het grotendeels door de overheid betaalde inburgeringsonderwijs. In die periode namen ieder jaar tussen 6.000 en 10.000 Turkse burgers deel aan de integratiecursussen. Die verplichting is in Duitsland beperkt tot serieuze deelname aan het onderwijs en de afsluitende toets. Ze is daarom niet strijdig met het Associatierecht EU-Turkije.

Kuzu