Kamerstuk 35483-21

Amendement van het lid Kuzu over een wettelijke termijn voor opstellen persoonlijk plan arbeid en participatie

Dossier: Regels over inburgering in de Nederlandse samenleving (Wet inburgering 20..)

Gepubliceerd: 29 juni 2020
Indiener(s): Tunahan Kuzu (DENK)
Onderwerpen: integratie migratie en integratie
Bron: https://zoek.officielebekendmakingen.nl/kst-35483-21.html
ID: 35483-21

32,7 %
67,3 %

SP

DENK

PvdA

D66

SGP

VVD

CU

PvdD

Van Haga

PVV

CDA

FVD

50PLUS

GL


Nr. 21 AMENDEMENT VAN HET LID KUZU

Ontvangen 29 juni 2020

De ondergetekende stelt het volgende amendement voor:

Artikel 15, vijfde lid, komt te luiden:

  • 5. Het college stelt uiterlijk binnen tien weken na de dag waarop de inburgeringsplichtige in de basisregistratie personen is ingeschreven, met dien verstande dat als hij rechtmatig verblijf heeft op grond van een verblijfsvergunning asiel voor bepaalde tijd, het gaat om de inschrijving in de gemeente waar hij op grond van artikel 28 van de Huisvestingswet 2014 is gehuisvest, het persoonlijk plan inburgering en participatie op.

Toelichting

De termijn van tien weken voor de vaststelling van het persoonlijk plan inburgering en participatie zou volgens de memorie van toelichting in een algemene maatregel van bestuur worden vastgelegd. Het amendement legt die termijn in de wet vast mede in het belang van de betrokkene. Zodra het persoonlijk plan inburgering en participatie is vastgesteld, kan de zoektocht naar een geschikte onderwijsinstelling beginnen. Het onderwijs kan pas daadwerkelijk beginnen nadat die instelling is gevonden. Deze termijn is, zeker voor asielstatushouders, essentieel om een zo snel mogelijk begin van het inburgeringsonderwijs en daarmee ook hun toegang tot arbeid mogelijk te maken.

Kuzu